Postup : 2017/2178(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0111/2018

Predkladané texty :

A8-0111/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.52

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0157

SPRÁVA     
PDF 602kWORD 71k
26.3.2018
PE 613.476v02-00 A8-0111/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016

(2017/2178(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016

(2017/2178(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo utorok, 20. februára 2018 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-088/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(4), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0111/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016

(2017/2178(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(7), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo utorok, 20. februára 2018 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0088/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(9), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0111/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016

(2017/2178(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0111/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa jej výkazu výdavkov a príjmov(11) predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2016 sumu 82 267 949 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 21,77 % v dôsledku nového postupu obstarávania pre vízový informačný systém a systém biometrickej identifikácie; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriami za roky 2013 a 2015

1.  so znepokojením konštatuje počet nevyriešených otázok a prebiehajúcich nápravných opatrení v odpovedi na poznámky Dvora audítorov v rokoch 2013 a 2015 týkajúcich sa rámcovej zmluvy o obstarávaní služieb a na vzťah medzi agentúrou a krajinami pridruženými k schengenskému priestoru; naliehavo vyzýva agentúru, aby bezodkladne prijala nápravné opatrenia;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

2.  odsudzuje skutočnosť, že agentúra prijala a akceptovala dodávky vo výške 2 800 000 EUR bez toho, aby k nim boli prijaté rozpočtové a právne záväzky (zákazky); poznamenáva, že právne záväzky boli prijaté so spätnou účinnosťou, aby sa nákupy uviedli do súladu s predpismi; ďalej poznamenáva, že podľa agentúry sa nákupy uskutočnili takýmto spôsobom preto, aby sa vyriešili naliehavé prevádzkové požiadavky, a tiež v reakcii na rýchlo rastúce potreby členských štátov v súvislosti so skladovaním; vyzýva agentúru, aby výrazne zlepšila svoje rozpočtové plánovanie a plnenie rozpočtu; domnieva sa, že rastúce potreby členských štátov týkajúce sa skladovania boli pre agentúru predvídateľné; nazdáva sa, že pravidlá Únie v oblasti verejného obstarávania umožňujú naliehavý postup, a teda že retroaktívne podpísanie zmlúv na bezodkladný nákup nie je v súlade s právom Únie;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,9 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 97,6 %;

4.  poznamenáva, že agentúra v júni 2015 podpísala zmluvu o dielo na dodanie stavebných prác pre priestory v Štrasburgu v hodnote 21 500 000 EUR; okrem toho poukazuje na to, že ako hlavný spôsob platby boli dohodnuté platby v nepravidelných splátkach; so znepokojením konštatuje, že agentúra v júli 2015 zmluvu zmenila, aby ako štandardnú metódu stanovila zálohové platby, a tým zvýšila čerpanie rozpočtu; vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že agentúra do novembra 2016 zaplatila celú zmluvnú sumu, hoci bola dokončená menej než polovica prác; konštatuje, že podľa odpovede agentúry platby v rámci predbežného financovania boli spojené so zodpovedajúcou finančnou zárukou a 5 % zábezpekou na plnenie; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o plnení tejto zmluvy;

Záväzky a prenosy

5.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov prenesené rozpočtové prostriedky v rámci hlavy II (administratívne výdavky) predstavujú 5 000 000 EUR, t. j. 63 % viazaných rozpočtových prostriedkov (v porovnaní s rokom 2015, keď to bolo 9 000 000 EUR, t. j. 50 %); pripomína, že prenosy sa týkajú najmä údržby budov a konzultačných služieb, ktoré sa majú poskytnúť v roku 2017;

6.  poznamenáva, že podľa odpovede agentúry prenosy v hlave I a II sú predmetom neustáleho prehodnocovania a plánovania, aby sa ich miera postupne znížila na nevyhnutné minimum, a že z 19,5 milióna EUR nediferencovaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2016 bolo zrušených iba 474 000 EUR, t. j. 2,42 %.

7.  poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Verejné obstarávanie a personálna politika

8.  so znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov identifikoval obstarávania, pri ktorých agentúra nepreverila najhospodárnejšie riešenie tým, že neskontrolovala, či rámcový dodávateľ našiel najlepšiu cenu; vyzýva agentúru, aby brala zásadu hospodárnosti a nákladovej účinnosti vážne a vykonala všetky príslušné opatrenia nato, aby sa táto situácia už nezopakovala;

9.  poznamenáva, že v máji 2016 agentúra podpísala rámcovú zmluvu s konzorciom v hodnote 194 000 000 EUR na ďalší vývoj a údržbu vízového informačného systému (VIS) a systému biometrickej identifikácie (BMS) na maximálne obdobie šiestich rokov; poukazuje na to, že zákazka bola zadaná v rámci postupu verejného obstarávania; takisto upozorňuje, že jednou z hlavných požiadaviek na prijímanie uchádzačov bol obchodný prístup k technológii BMS; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s možnosťou, že bude ohrozená konkurencieschopnosť tohto postupu; poznamenáva, že podľa odpovede agentúry nadobudnutie trvalých licencií súvisí s ich ďalšou údržbou a v dlhodobom meradle prinieslo značné úspory, ktoré sa odhadujú na 402 243,22 EUR za štvorročné obdobie; poznamenáva, že článok I.19.1 osobitných podmienok rámcovej zmluvy stanovuje tzv. doložku zákazníka s najlepšími obchodnými podmienkami, čím sa ešte viac chránia finančné záujmy agentúry pri poskytovaní hardvéru a softvéru od zmluvného dodávateľa.

10.  konštatuje, že v pláne pracovných miest agentúry bolo k 31. decembru 2016 obsadených 114 pracovných miest (zo 118 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie) v porovnaní so 117 pracovnými miestami v roku 2015; okrem toho poznamenáva, že agentúra zamestnávala 26 zmluvných zamestnancov, 47 dočasných agentúrnych zamestnancov a 6 vyslaných národných expertov;

11.  so znepokojením poukazuje na to, že rastúce prevádzkové riziko, ktorému je vystavená činnosť agentúry, súvisí s nedostatočným počtom zamestnancov agentúry, takže zatiaľ čo objem úloh pridelených agentúre neustále narastá, počet zamestnancov sa znižuje v dôsledku požiadavky zredukovať tento počet o 5 %; poznamenáva, že v rámci agentúry existuje celý rad úsekov, ktoré sa vyznačujú nedostatočným počtom zamestnancov alebo chýbajúcou kontinuitou činností (jediný zamestnanec vykonáva úlohy a má odborné znalosti o dotknutých činnostiach); so znepokojením poznamenáva, že znižovanie počtu zamestnancov a využívanie externých zdrojov zvyšujú riziko javu otáčavých dverí a úniku informácií; s uspokojením konštatuje, že agentúra vo svojom kódexe etického správania zverejnila všeobecné zásady týkajúce sa povinností po odchode zo služby;

12.  konštatuje, že agentúra je čoraz väčšmi závislá od externých zamestnancov, ktorí sú často drahší než interní zamestnanci a môžu predstavovať inherentné riziká, pokiaľ ide o zachovanie znalostí a spôsobilostí v agentúre a udržateľnosť jej operácií;

13.  víta politiku agentúry na udržanie zamestnancov, ktorú uplatňuje riadiaca rada a ktorá stanovuje, aby dočasní zamestnanci na konci svojho prvého zmluvného obdobia získali pracovné zmluvy na dobu neurčitú, čo agentúre umožňuje udržať si kľúčové interné vedomosti a odborné znalosti;

14.  so znepokojením berie na vedomie nedostatočnú rodovú rovnováhu na pracovných miestach obsadených k 31. decembru 2016, a to vzhľadom na to, že tento pomer je 28 % žien k 72 % mužov; vyjadruje poľutovanie, že táto nerovnováha je dokonca ešte vyššia v správnej rade, v ktorej je pomer 11 % žien k 89 % mužov; vyzýva agentúru, aby venovala väčšiu pozornosť rodovej rovnováhe medzi zamestnancami;

15.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že neboli prijaté žiadne konkrétne kroky, pokiaľ ide o nevyvážené zastúpenie mužov a žien v správnej rade agentúry; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili vyvážené zastúpenie mužov a žien pri vymenúvaní svojich členov a náhradníkov do správnej rady agentúry; vyzýva agentúru, aby členským štátom aktívne pripomínala význam vyváženého zastúpenia mužov a žien;

16.  s uspokojením berie na vedomie, že agentúra sa v roku 2016 nestretala so žiadnymi sťažnosťami, žalobami ani zverejnenými prípadmi týkajúcimi sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

17.  so znepokojením konštatuje, že zamestnanci agentúry čerpali v roku 2016 v priemere 10,7 dňa pracovného voľna zo zdravotných dôvodov; konštatuje, že podľa odpovedí agentúry počet dní venovaných zdraviu prospešným aktivitám predstavoval v roku 2016 dva až tri dni na jedného zamestnanca; poznamenáva, že agentúra zorganizovala rôzne tímbuildingové aktivity, pričom prevádzkovým zamestnancom na ne pridelila viac dní a administratívnym zamestnancom menej; vyzýva agentúru, aby prediskutovala s lekárskou službou, ako znížiť neprítomnosť na pracovisku z dôvodu pracovného voľna zo zdravotných dôvodov;

18.   konštatuje, že agentúra v roku 2015 prijala politiku ochrany ľudskej dôstojnosti a prevencie psychického obťažovania a sexuálneho obťažovania a že informácie o vykonávacích pravidlách sú zahrnuté do programu pre nových zamestnancov; poznamenáva, že ľudské zdroje agentúry a oddelenie pre odbornú prípravu poskytujú zamestnancom odpovede a informácie týkajúce sa týchto tém; konštatuje, že v roku 2016 boli predložené a prešetrené dve sťažnosti, ktoré boli uzavreté odporúčaniami, a že žiadne prípady sa nedostali pred súd;

19.  poznamenáva, že agentúra nedisponuje žiadnymi služobnými vozidlami;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

20.  konštatuje, že riadiaci výbor agentúry 23. mája 2016 schválil usmernenia týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti a že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vydal k ich zneniu kladné stanovisko; konštatuje však, že Generálne riaditeľstvo Komisie pre ľudské zdroje s nimi nesúhlasilo a informovalo agentúru, že Komisia pracuje na nových usmerneniach; s uspokojením berie na vedomie, že agentúra medzičasom uverejnila všeobecné zásady týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti vo svojom kódexe správania, ktorý je uverejnený na jej webovom sídle; pripomína, že transparentnosť je kľúčovým prvkom pre vytváranie a udržiavanie vzťahu dôvery medzi občanmi, Úniou a jej inštitúciami;

21.  konštatuje, že všetci členovia správnej rady sú povinní každoročne písomne podať verejné vyhlásenie o záujmoch, ktoré sa uverejňuje na internetovej stránke agentúry; berie na vedomie, že životopisy výkonného riaditeľa a predsedu správnej rady sú takisto uverejnené a priebežne sa aktualizujú; berie na vedomie, že agentúra pripravuje nové pravidlá prevencie a riadenia konfliktu záujmov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že členovia správnej rady a poradnej skupiny zverejnili vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov, a nie vyhlásenia o záujmoch, keďže nie samotní členovia majú podávať vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov, ale vyhlásenia o záujmoch majú nezávislo overovať tretie strany; vyzýva členov správnej rady a poradnej skupiny, aby zverejnili vyhlásenia o záujmoch, v ktorých uvedú svoje členstvá vo všetkých iných organizáciách; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o tejto záležitosti do konca júla 2018;

22.  konštatuje, že prvá výročná monitorovacia správa o vykonávaní stratégie agentúry na boj proti podvodom (apríl 2016) preukázala nízku mieru vykonávania na úrovni 60 %, zatiaľ čo nasledujúca monitorovacia správa (november 2017) preukázala mieru kvantitatívneho vykonávania na úrovni aspoň 80 %; berie na vedomie pokrok dosiahnutý v tejto oblasti; vyzýva agentúru, aby neustále zlepšovala vykonávanie svojej stratégie boja proti podvodom;

23.  s uspokojením konštatuje, že agentúra pripravuje revíziu svojej stratégie boja proti podvodom; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o prijatí a vykonávaní nových pravidiel;

24.  poznamenáva, že agentúra informovala Parlament, že nekomunikuje s lobistami;

25.  konštatuje, že v roku 2016 dostala agentúra jedenásť žiadostí o prístup k dokumentom, z čoho v deviatich z nich poskytla úplný prístup a v prípade dvoch žiadostí prístup zamietla z dôvodu ochrany obchodných záujmov a ochrany účelu inšpekcií, vyšetrovaní a auditov; očakáva, že agentúra pri rozhodovaní o obmedzení prístupu k dokumentom s cieľom chrániť obchodné záujmy takisto s maximálnou vážnosťou zohľadňuje záujem občanov a záväzok Únie k väčšej transparentnosti, pričom berie do úvahy všetky príslušné pravidlá a právne predpisy;

26.  konštatuje, že jeden z prípadov, v ktorých bola žiadosť o prístup k dokumentom zamietnutá, bol postúpený európskemu ombudsmanovi, ktorý v období medzi koncom roka 2016 a začiatkom roka 2017 vykonal kontrolu a v marci 2017 prípad uzavrel a vypracoval k nemu správu podpísanú 3. marca 2017; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o rozhodnutí európskeho ombudsmana a prípadných následných opatreniach;

Hlavné úspechy

27.  víta tri hlavné úspechy, ktoré agentúra zaznamenala v roku 2016, konkrétne:

–  vykonávanie podnikového systému riadenia kvality;

–  zabezpečenie stabilnej a nepretržitej prevádzky systémov, za ktoré má zodpovednosť, a zároveň poskytovanie rozsiahlej podpory Komisii pri vývoji viacerých kľúčových legislatívnych návrhov;

–  zohranie kľúčovej úlohy pri všetkých krokoch týkajúcich sa interoperability informačných systémov v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a poskytnutie významných podnetov na podporu a uľahčenie činnosti skupiny expertov na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu, ktorú viedla Komisia;

28.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov od marca do decembra 2015 prebiehalo externé hodnotenie agentúry v mene Komisie, ktorého výsledky boli predstavené v marci 2016; konštatuje, že v hodnotení sa dospelo k záveru, že agentúra prispieva k prevádzkovému riadeniu rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a účinne plní svoje úlohy; berie tiež na vedomie, že v záujme ďalšieho zlepšenia prevádzkového riadenia hodnotitelia predložili 64 odporúčaní, z ktorých 7 sa považuje za odporúčania s rozhodujúcim významom a 11 za veľmi dôležité; víta skutočnosť, že agentúra pripravila plán na realizáciu týchto odporúčaní, ktorý sa vykonáva; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vykonávaní tohto plánu;

29.  víta nepretržitú spoluprácu agentúry s ďalšími agentúrami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí; poznamenáva, že z výročnej správy siete agentúr EÚ vyplýva, že v roku 2016 sa agentúra zapojila do väčšieho počtu spoločných činností s ďalšími agentúrami ako v ktoromkoľvek predchádzajúcom roku;

30.  konštatuje, že rok 2016 bol pre agentúru najintenzívnejším a najnáročnejším rokom od jej zriadenia a že agentúra napriek tomu dosiahla dobré výsledky a v plnom rozsahu splnila svoj ročný pracovný program, keď vykonala takmer všetky svoje činnosti podľa plánu a dosiahla stanovené operačné ciele; okrem toho konštatuje, že počas roka prevzala celý rad dodatočných úloh;

Vnútorný audit

31.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov Útvar pre vnútorný audit (IAS) vo svojej audítorskej správe z júla 2016 dospel k záveru, že celkový návrh a praktická realizácia procesov zabezpečujú, aby agentúra prevádzkovala Schengenský informačný systém II, vízový informačný systém a európsku daktyloskopickú databázu žiadateľov o azyl (Eurodac IT) spôsobom, ktorý umožňuje priebežnú a neprerušovanú výmenu údajov medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré ich používajú; víta skutočnosť, že podľa externého hodnotenia vykonaného v mene Komisie agentúra funguje a plní svoje úlohy účinne; okrem toho konštatuje, že IAS uviedol, že je možné zlepšiť efektívnosť procesov v oblasti riadenia konfigurácií a zmien, spustenia a testovania systémov, riadenia problémov a tiež riadenia služieb a postupov pri riešení incidentov; berie na vedomie, že agentúra a IAS sa dohodli na pláne nápravných opatrení; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vykonávaní tohto plánu;

32.  poznamenáva, že IAS vykonal v roku 2016 dva audity vierohodnosti: audit operácií IT a audit týkajúci sa plánovania a prideľovania zamestnancov, hodnotenia výkonnosti, kariérneho postupu a odbornej prípravy; konštatuje, že IAS dospel k záveru, že v procese riadenia ľudských zdrojov agentúry sa ešte nachádzajú nedostatky, najmä prvky, ktoré nie sú plne v súlade s procedurálnymi aspektmi vykonávacích pravidiel a vnútorných usmernení agentúry; berie na vedomie, že bol vypracovaný akčný plán na odstránenie všetkých zistených nedostatkov; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní tohto akčného plánu;

33.  poznamenáva, že oddelenie vnútorného auditu (IAC) uskutočnilo tri audity vierohodnosti:

–  audit modelu systému vnútornej kontroly pre dohodu delegácie o inteligentných hraniciach, kde IAC dospelo k záveru, že model systému vnútornej kontroly vytvorený agentúrou bol k 23. máju 2016 primeraný;

–  audit projektu rekonštrukcie v Štrasburgu, kde IAC nemohlo poskytnúť primerané uistenie, pokiaľ ide o účinnosť a efektívnosť vnútorného kontrolného systému zavedeného v rámci projektu bez potrebnej projektovej dokumentácie a bolo znepokojené organizáciou tohto projektu a riadenia zmlúv; berie na vedomie, že bol vypracovaný akčný plán na odstránenie všetkých zistených nedostatkov; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní tohto akčného plánu;

–  záverečnú správu o audite riadenia IT projektov, kde je IAC presvedčené o tom, že proces riadenia projektu si naliehavo vyžaduje revíziu a zlepšenie; berie na vedomie, že bol vypracovaný akčný plán; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní tohto akčného plánu;

34.  konštatuje, že k 31. decembru 2016 mala agentúra 22 otvorených odporúčaní auditu, ktoré boli označené ako „veľmi dôležité“, vrátane 10 odporúčaní, ktoré boli vydané nedávno; konštatuje, že medzi otvorenými otázkami nie sú žiadne z kategórie „s rozhodujúcim významom“; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonaní týchto odporúčaní auditu;

Ďalšie pripomienky

35.  konštatuje, že 28. augusta 2016 nadobudla účinnosť dohoda o technickom pracovisku s hostiteľským členským štátom, Francúzskom;

36.  s uspokojením konštatuje, že v záujme vytvorenia nákladovo efektívneho pracoviska, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, boli do technických špecifikácií ponúk agentúry zahrnuté environmentálne a klimatické kritériá výkonnosti a že v prípade budov, ktoré agentúra priamo riadi, sa uplatňujú predpisy týkajúce sa energetickej účinnosti;

37.  s uspokojením konštatuje, že v záujme ďalšieho zníženia alebo kompenzácie emisií CO2 sa agentúra vo svojej politike pracovných ciest usiluje intenzívnym využívaním videokonferencií medzi dvoma hlavnými pracoviskami agentúry znížiť využívanie leteckej dopravy na nevyhnutné minimum;

38.  konštatuje, že zatiaľ nie je úplne vyriešená úroveň výmeny informácií medzi agentúrou a Komisiou, ktorá by umožnila dôkladnú prípravu na činnosti po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, keďže niektoré právne aspekty, ako napríklad prístup do systémov riadených agentúrou a využívanie údajov, ktoré do nich vloží Spojené kráľovstvo po vystúpení z EÚ, si vyžadujú ďalšie prepracovanie; vyzýva Komisiu, aby hneď, ako bude mať dostatok informácií z procesu rokovaní so Spojeným kráľovstvom, pomohla agentúre hľadať riešenia;

39.  víta skutočnosť, že agentúra zabezpečila stabilnú a nepretržitú prevádzku systémov, ktoré jej boli zverené, a poskytla širokú podporu Komisii pri vypracúvaní viacerých kľúčových legislatívnych návrhov (systém vstup/výstup (EES), európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), systém ECRIS-TCN, európska daktyloskopická databáza žiadateľov o azyl (Eurodac), systém ECRIS-TCN, prepracovaný Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II);

o

o o

40.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(12) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

7.2.2018

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2016

(2017/2178(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra“) verne vyjadruje jej finančnú pozíciu k 31. decembru 2016;

2.  je znepokojený tým, že v rámci postupu verejného obstarávania na ďalší vývoj a údržbu systému VIS v súlade s právnym základom systému (šesťročná zákazka v hodnote 194 miliónov EUR) sa bez presného vymedzenia požadovaných služieb od uchádzačov požadovalo, aby mali prístup k technológii služby porovnávania biometrických údajov, ktorú vyvinula jediná spoločnosť, ktorá nemá povinnosť poskytnúť komerčný prístup uchádzačom; vyzýva agentúru, aby sa vždy, keď je to možné, vyhýbala odkázanosti na určitého dodávateľa, pričom konštatuje, že obstarávané služby musia byť prispôsobené skutočne používaným komponentom; naliehavo vyzýva agentúru, aby vždy, keď je to možné, uzatvárala dohody s viacerými dodávateľmi a aby presne vymedzovala požadované služby;

3.  berie na vedomie vysoký objem prenesených zaviazaných rozpočtových prostriedkov v rámci hlavy II (administratívne výdavky), ktorý v roku 2016 dosiahol 5 miliónov EUR, teda 63 % zaviazaných rozpočtových prostriedkov; berie na vedomie, že tieto rozpočtové prostriedky sa týkajú najmä údržby budov a poradenských služieb, ktoré mali byť poskytnuté v roku 2017; konštatuje, že takáto vysoká miera prenesených rozpočtových prostriedkov je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; odporúča agentúre, aby vždy, keď je to možné, dodržiavala zásadu ročnej platnosti rozpočtu; vyzýva agentúru, aby zlepšila hospodárenie so svojimi administratívnymi výdavkami;

4.  víta skutočnosť, že agentúra zabezpečila stabilnú a nepretržitú prevádzku systémov, ktoré jej boli zverené, a poskytla širokú podporu Komisii pri vypracúvaní niekoľkých kľúčových legislatívnych návrhov (EES, ETIAS, EURODAC, systém ECRIS-TCN, prepracovanie nariadenia Eurodac, prepracovanie SIS II);

5.  poznamenáva, že agentúra zmenila zmluvu o dielo na dodanie stavebných prác v súvislosti s jej priestormi v Štrasburgu (21,2 milióna EUR) s cieľom vykonávať zálohové platby, aby sa zvýšilo čerpanie jej rozpočtu; konštatuje, že takáto zmena bola spojená s finančným cyklom, ktorý ukladá nariadenie o rozpočtových pravidlách v prípade nediferencovaných rozpočtových prostriedkov; poukazuje na to, že agentúra do novembra 2016 zaplatila celú zmluvnú sumu, hoci bola dokončená menej ako polovica prác; konštatuje, že riziko spojené so zálohovými platbami bolo čiastočne kompenzované finančnou zárukou a zábezpekou na plnenie, ako sa uvádzajú v zmluve; žiada agentúru, aby pri budúcich projektoch lepšie posúdila nevyhnutnosť podstupovania takýchto finančných rizík, keďže využívaním finančných záruk nie sú kryté všetky finančné riziká;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v roku 2016 agentúra prijala a akceptovala dodávky vo výške 2,8 milióna EUR bez toho, aby na ne mala rozpočet a zmluvy; žiada agentúru, aby v plnej miere dodržiavala postupy verejného obstarávania;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa správy oddelenia vnútorného auditu agentúry o riadení IT projektov sa proces riadenia projektov agentúry musí naliehavo revidovať a zlepšiť, pokiaľ ide o príslušnú zodpovednosť, personál, nástroje, podporu a dohľad;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ešte nebol zavedený interný postup pre oznamovanie protispoločenskej činnosti; žiada Európsku komisiu, aby zabezpečila urýchlené prijatie svojich usmernení o oznamovaní protispoločenskej činnosti, ktoré potom bezodkladne prijmú a účinne vykonajú agentúry Únie vrátane tejto agentúry; berie na vedomie, že ako prechodné opatrenie agentúra aktívne zahrnula všeobecné zásady oznamovania protispoločenskej činnosti do svojho kódexu správania, ktorý je ľahko prístupný na internetovej stránke agentúry;

9.  naliehavo vyzýva spoluzákonodarcov, aby prijali, a následne agentúru, aby účinne vykonávala právne požiadavky a usmernenia v záujme konzistentnej politiky v oblasti predchádzania konfliktom záujmov a ich riešenia a aby vypracovala jasnú a transparentnú politiku, pokiaľ ide o tieto záležitosti; zdôrazňuje, že spoluzákonodarcovia majú právomoc stanoviť právnu požiadavku, aby agentúra predchádzala konfliktom záujmov a riešila ich; konštatuje, že agentúra zverejnila individuálne vyhlásenia o „neexistencii konfliktu záujmov“ členov riadiacej rady a poradnej skupiny; vyjadruje však poľutovanie nad chýbajúcimi vyhláseniami o záujmoch; víta, že napriek neexistujúcej právnej požiadavke agentúra zverejnila individuálne vyhlásenia o záväzkoch členov riadiacej rady;

10.  konštatuje, že prvá výročná monitorovacia správa o vykonávaní stratégie agentúry na boj proti podvodom (apríl 2016) preukázala nízku mieru vykonávania na úrovni 60 %, zatiaľ čo nasledujúca monitorovacia správa (november 2017) preukázala mieru kvantitatívneho vykonávania na úrovni aspoň 80 %; berie na vedomie pokrok dosiahnutý v tejto oblasti; vyzýva agentúru, aby neustále zlepšovala vykonávanie svojej stratégie boja proti podvodom;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že neboli prijaté žiadne konkrétne kroky, pokiaľ ide o nevyvážené zastúpenie mužov a žien v riadiacej rade agentúry; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili vyvážené zastúpenie mužov a žien pri vymenúvaní svojich členov a náhradníkov do riadiacej rady agentúry; vyzýva agentúru, aby členským štátom aktívne pripomínala význam vyváženého zastúpenia mužov a žien;

12.  víta audítorskú správu Útvaru pre vnútorný audit (IAS) Komisie, v ktorej sa neuvádzajú žiadne závažnejšie problémy súvisiace s prevádzkou, údržbou, bezpečnosťou a kontinuitou IT systémov SIS II, VIS a Eurodac; víta tiež skutočnosť, že podľa externého hodnotenia vykonaného v mene Komisie agentúra funguje a plní svoje úlohy účinne; konštatuje, že stále existuje priestor na zlepšenie, a berie na vedomie záväzok agentúry ďalej sa zaoberať týmto dôležitým auditom;

13.  víta politiku agentúry na udržanie zamestnancov, ktorú uplatňuje riadiaca rada a na základe ktorej existuje možnosť, aby dočasní zamestnanci na konci svojho prvého zmluvného obdobia získali pracovné zmluvy na dobu neurčitú, čo agentúre umožňuje udržať si kľúčové interné vedomosti a odborné znalosti;

14.  vyjadruje poľutovanie nad závermi Útvaru pre vnútorný audit Európskej komisie, že v procese riadenia ľudských zdrojov agentúry sa ešte nachádzajú nedostatky, najmä prvky, ktoré nie sú plne v súlade s procedurálnymi aspektmi vykonávacích pravidiel a s vnútornými usmerneniami samotnej agentúry; žiada agentúru, aby sa zaoberala dvoma „veľmi dôležitými“ a dvoma „dôležitými“ zisteniami auditu, ktoré sa týkajú postupov hodnotenia výkonnosti a povyšovania, dodržiavania postupov, presného vedenia osobných spisov a riadenia a plánovania ľudských zdrojov.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

1.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

19

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 194.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 194.

(3)

Ú. v. ES L 298, 26.10.12 s, 1

(4)

Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 194.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 194.

(8)

Ú. v. ES L 298, 26.10.12 s, 1

(9)

Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Ú. v. EÚ C 113, 30.3.2016, s.191.

(12)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posledná úprava: 13. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia