Процедура : 2017/2155(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0113/2018

Внесени текстове :

A8-0113/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.56

Приети текстове :

P8_TA(2018)0161

ДОКЛАД     
PDF 749kWORD 71k
26.3.2018
PE 613.448v02-00 A8-0113/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2016 година

(2017/2155(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Барт Стас

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2016 година

(2017/2155(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Евроюст(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0065/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(4), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0113/2018),

1.  освобождава от отговорност административния директор на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на административния директор на Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2016 година

(2017/2155(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Евроюст(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0065/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(9), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0113/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на административния директор на Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2016 година

(2017/2155(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0113/2018),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(11) на Евроюст неговият окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 43 539 737 EUR, което представлява увеличение от 28,75% спрямо 2015 г.; като има предвид, че увеличението на бюджета е свързано главно с преместването на Евроюст в нова сграда; като има предвид, че целият бюджет на Евроюст се осигурява от общия бюджет на Съюза;

В.  като има предвид, че Сметната палата, в своя доклад за годишните отчети на Евроюст за финансовата 2016 година („доклада на Сметната палата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Евроюст са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Проследяване на изпълнението във връзка с освобождаването от отговорност за финансовите години 2011 и 2015

1.  отбелязва, че според доклада на Сметната палата по отношение на последващите действия във връзка с коментарите от предходни години са предприети корективни мерки, но че един коментар за определянето на съответните задачи и отговорности на директора и колегиалния орган на Евроюст все още е отбелязан като „текущ“;

2.  отбелязва, че Евроюст води постоянен диалог с Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ и Генерална дирекция „Бюджет“ на Комисията, с цел да се гарантира подходящо равнище на финансиране за Евроюст през следващите години;

Бюджетно и финансово управление

3.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,89%, включително 6 980 000 EUR, които са предназначени за новата сграда; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 80,42%, което представлява намаление с 8,55% в сравнение с 2015 г.;

4.  изразява съжаление за това, че Евроюст изпитва затруднения с бюджетните наличности, вследствие на вече известни структурни проблеми с неговото финансиране и че за втора поредна година е трябвало да прибегне до мерки за смекчаване, за които е необходим коригиращ бюджет, което доведе до отлагането на някои от неговите текущи дейности и отсрочването на ценни технологични разработки;

Поети задължения и преноси

5.  отбелязва, че според доклада на Сметната палата равнището на пренесени бюджетни кредити за поети задължения по дял II („Административни разходи“) е високо и възлиза на 6 446 530 EUR (40%), в сравнение с 1 600 000 EUR (22%) за 2015 г.; отбелязва факта, че тези разходи са свързани основно с дейности, извършени след края на годината, и с покупки, които са възложени с оглед на преместването на Евроюст в нова сграда през 2017 г. (4 867 482 EUR);

6.  приветства факта, че Евроюст е показал значително подобрение при пренасянето на бюджетни кредити от 2015 г., като са анулирани много по-малко бюджетни кредити (5,6%), отколкото при предходни години;

7.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Сметната палата;

8.  изисква от Агенцията да поддържа възможно най-нисък обем на бюджетните кредити, които трябва да бъдат пренесени за следващата година;

Обществени поръчки и политика относно персонала

9.  отбелязва, че Евроюст е подписал 30 договора на стойност над 15 000 EUR, което показва увеличение с 30% спрямо 2015 г.; отбелязва, че при 80% от договорите е била използвана открита процедура за възлагане на обществени поръчки, което представлява 92,50% от предоставената сума;

10.  отбелязва, че през 2016 г. Евроюст е организирал трета вълна за съкращаване на работни места, като са съкратени 1%, т.е. три длъжности, за да се постигне целта от 5%, договорена от Парламента и Съвета; отбелязва, че съкратените длъжности са били в областта на административната подкрепа;

11.  отбелязва, че към 31 декември 2016 г. процентът на незаетите работни места в Евроюст е бил 3,4%, спрямо 2,4% към 31 декември 2015 г.; отбелязва със задоволство, че щатното разписание за 2016 г. е изпълнено на 96,6%; отбелязва, че според щатното разписание към 31 декември 2016 г. са били заети 196 длъжности (от общо 203 длъжности, разрешени съгласно общия бюджет на Съюза) в сравнение с 200 длъжности през 2015 г.;

12.  отбелязва, че през 2016 г. в Евроюст са работели 68,1 командировани национални експерти, договорно наети служители, срочно наети служители и консултанти (в еквивалент на пълно работно време) от общо 255,5 служители (в еквивалент на пълно работно време);

13.  изразява съжаление за това, че въз основа на общия брой заети длъжности към 31 декември 2016 г., баланс между половете не е постигнат, тъй като съотношението е било 69% жени спрямо 31% мъже; отбелязва със загриженост също така дисбалансите при висшия ръководен състав и управителния съвет;

14.  отбелязва, че през 2016 г. служителите на Евроюст са били в отпуск по болест средно по седем дни на човек; отбелязва, че през 2016 г. служителите са прекарали само 0,13 дни в мероприятия, свързани с благосъстоянието; изразява съжаление, че от Евроюст не са посочили различните дейности, свързани с благосъстоянието на служителите, които са били организирани през 2016 г., както беше поискано от Парламента;

15.  отбелязва със задоволство, че Евроюст е създал мрежа от доверени съветници като част от политиката в областта на защитата на личното достойнство и борбата с психическия и сексуалния тормоз и е предвидил програми за превенция и осведомяване, организирани от екипа „Човешки ресурси“;

16.  отбелязва със загриженост, че в периода от 13 април 2015 г. до 13 април 2017 г. 26 служители са се обърнали към мрежата от доверени съветници; отбелязва, че от 26-те случая 16 са били приключени само след една сесия; въпреки това отбелязва отново със загриженост, че 9 случая са били класифицирани от доверените съветници като случаи на тормоз и че са започнати 2 неформални процедури; отбелязва, че други случаи касаят наличието на конфликти, свързан с работата стрес или търсене на информация;

17.  отбелязва, че Евроюст използва служебни превозни средства, но не позволява употребата им за лични нужди;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

18.  отбелязва, че през 2016 г. беше изготвен проект на вътрешен правилник на Евроюст за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, а на 4 октомври 2016 г. беше проведено първото обсъждане в рамките на колегиалния орган; въпреки това отбелязва отново със загриженост, че приемането на вътрешния правилник беше спряно, когато в началото на 2016 г. Комисията информира агенциите, че се изготвя образец за решение за агенциите;

19.  призовава Комисията да осигури бързото приемане на своите насоки относно подаването на сигнали за нередности, които впоследствие ще бъдат незабавно приети и ефективно прилагани от агенциите, включително и от Евроюст; отбелязва, че Евроюст изчакваше насоки или принос от страна на Комисията, преди да може да финализира своите правила; настоятелно призовава Евроюст да положи повече усилия за финализирането на ясни вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, които трябва да се ползват от презумпцията за добросъвестност до извършването на проверка на информацията;

20.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчно финансови ресурси, който да подпомага лицата, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвет;

21.  отбелязва, че Евроюст води регистър на декларациите за липса на конфликт на интереси, подписан от членовете на управителния съвет, който се актуализира редовно, но посочва, че тези декларации и автобиографиите на членовете на управителния съвет не са публично достъпни; призовава Евроюст да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия по този въпрос напредък и да обмисли публикуването на декларациите и автобиографиите на своя уебсайт; посочва, че тази практика не допринася за насърчаване на прозрачността и призовава декларациите да бъдат проверявани и актуализирани;

22.  изразява съжаление, че администрацията, членовете на колегиалния орган и членовете на независимия съвместен надзорен орган не са публикували своите декларации за интереси онлайн;

23.  приветства факта, че през 2017 г. Евроюст изготви свое ръководство за етика и поведение, което включва също така Кодекс за добро поведение на администрацията;

24.  отбелязва, че през 2016 г. Евроюст е получил 15 заявления за достъп до документи, като е предоставил пълен достъп в 5 случая, в 4 случая е решил да предостави само частичен достъп до документите, а в 6 случая е отказал такъв достъп;

Основни постижения

25.  приветства трите основни постижения, посочени от Евроюст за 2016 г., а именно:

–  извършването на безпрецедентна реорганизация на неговата администрация, което доведе до генериране на полезни взаимодействия и повишаване на ефективността;

–  разработването на преразгледано типово споразумение и практически наръчник за създаването на съвместен екип за разследване и предоставянето на финансова подкрепа за 90 съвместни екипа за разследване; отпускането на 1 000 000 EUR в резултат на осем покани за представяне на предложения с цел предоставяне на безвъзмездни средства за съвместните екипи за разследване;

–  изготвянето на съответни стратегически документи и специални съдебни анализи в приоритетни области, свързани с престъпността, като например четвъртия доклад за чуждестранните бойци терористи, резюмето на третия доклад за чуждестранните бойци терористи, наръчника в областта на химическите, биологичните, радиоактивните и ядрените (ХБРЯ) материали и правните прегледи в областта на киберпрестъпността;

Вътрешен контрол

26.  отбелязва, че Евроюст е приел набор от стандарти за вътрешен контрол въз основа на рамката на Комисията и най-добрите международни практики, за да гарантира постигането на целите на политиката и оперативните цели; отбелязва освен това, че през отчетната година Евроюст е извършил оценка на ефективността на ключовите си системи за вътрешен контрол и е стигнал до заключението, че стандартите за вътрешен контрол се прилагат ефективно; отбелязва, че Евроюст е предприел мерки за подобряване на ефективността на своите системи за вътрешен контрол в областта на процесите за управление на риска (Евроюст СВК 6); очаква следващия годишен доклад на Евроюст и допълнителни подробности във връзка с предприетите мерки за по-нататъшно подобряване на ефективността;

Вътрешен одит

27.  отбелязва, че според годишния доклад на Евроюст Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила одит относно „Мониторинг и докладване/градивни елементи от декларацията за достоверност“ през януари 2016 г.; отбелязва, че IAS е отправила две препоръки, класифицирани като „много важни“, и четири препоръки, оценени като „важни“; отбелязва със задоволство, че Евроюст е приложил корективни мерки във връзка с тези препоръки, доказвайки по този начин стойността на тази услуга;

Резултати от изпълнението

28.  отбелязва, че Евроюст е извършил външна оценка на своите дейности през периода 2014 – 2015 г., което е довело до вътрешен план за действие за изпълнението на препоръките; отбелязва, че през март 2016 г. колегиалният орган създаде работна група за определянето на приоритети, с мандат да ръководи изпълнението на останалите препоръки; отбелязва освен това, че през 2017 г. се очаква по-нататъшно развитие на нещата и постигането на резултати по този въпрос;

Други коментари

29.  отбелязва, че през юни и юли 2017 г. Евроюст приключи успешно преместването си в новата сграда; отбелязва, че на 31 август 2017 г. бившата сграда беше върната на приемащата държава и че приемащата държава ще определи разходите по това връщане на сградата, като те ще бъдат поети от Евроюст; отбелязва, че когато тези разходи станат известни, Евроюст ще трябва да съобщи на органа по освобождаване от отговорност общите разходи по преместването си;

30.  отбелязва със задоволство, че Евроюст, в сътрудничество с Европол, е формализирал общ подход за сертифициране по ISO14001/EMS; отбелязва, че според Евроюст тъй като през 2016 г. той е ползвал под наем временна сграда в Кралство Нидерландия, в качеството си на наемател той не е имал възможност да намали емисиите на CO2;

31.  отбелязва със загриженост, предвид бързо изтичащия срок, въз основа на отговора на Евроюст, че към момента между Евроюст и Комисията няма обмен на информация относно подготовката за бъдещите дейности на Евроюст след излизането на Обединеното кралство от ЕС; призовава Евроюст и Комисията да гарантират ефективен обмен на необходимата информация, като се вземе предвид факта, че ще трябва да се сключи споразумение за сътрудничество с Обединеното кралство;

32.  приветства укрепването на позицията на Евроюст като център за съдебно сътрудничество и координация на борбата с трансграничната престъпност и като център на експертен съдебен опит в рамките на Съюза; изтъква стартирането на Европейска съдебна мрежа по въпросите на киберпрестъпността; отбелязва, че Евроюст е получил искания за помощ в 2 306 случая (което представлява увеличение от 4%), че е организирал 249 координационни заседания по 288 случая и е предоставил подкрепа на 148 съвместни разследващи екипа, включително финансова подкрепа за 90 от тях (увеличение от 32%); отбелязва публикуването на четвъртия доклад на Евроюст „Чуждестранните бойци терористи: възгледите на Евроюст за явлението и ответни действия на наказателното правосъдие“ от декември 2016 г.;

o

o o

33.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2018 г.(12) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

7.2.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2016 година

(2017/2155(DEC))

Докладчик по становище: Костас Хрисогонос

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) дават вярна представа за неговото финансово състояние към 31 декември 2016 г. и че операциите му са законосъобразни и редовни;

2.  приветства много високата степен на изпълнение на бюджета на Евроюст (99,89 %); потвърждава, че високото равнище на пренесените бюджетни кредити за поети задължения (40%) за дял II (разходи за помощни дейности) се дължи на подготовката във връзка с преместването в нови помещения през 2017 г.;

3.  подчертава препоръката на Сметната палата от 2011 г. за повторното определяне на съответните роли и отговорности на административния директор и на колегиалния орган; потвърждава, че регламентът за Евроюст все още беше в процес на договаряне от законодателя в края на 2016 г., поради което не са могли да бъдат предприети корективни мерки за решаване на този въпрос;

4.  приветства укрепването на позицията на Евроюст като център за съдебно сътрудничество и координация на борбата с трансграничната престъпност и като център на експертен съдебен опит в рамките на Съюза; изтъква стартирането на Европейска съдебна мрежа по въпросите на киберпрестъпността; отбелязва, че Евроюст е получил искания за помощ в 2306 случая (което представлява увеличение от 4%), че е организирал 249 координационни заседания по 288 случая и предоставил подкрепа на 148 съвместни разследващи екипа, включително финансова подкрепа за 90 от тях (увеличение от 32%); отбелязва публикуването на четвърти доклад на Евроюст „Чуждестранните бойци терористи: възгледите на Евроюст за явлението и ответни действия на наказателното правосъдие“ от декември 2016 г.;

5.  изразява съжаление, че Евроюст изпитва затруднения с бюджетните наличности, вследствие на вече известни структурни проблеми с неговото финансиране и че за втора поредна година е трябвало да прибегне до мерки за смекчаване, за които е необходим коригиращ бюджет, което доведе до отлагането на някои от неговите текущи дейности и отсрочването на ценни технологични разработки; във връзка с това посочва, че Евроюст води непрекъснат диалог с ГД „Правосъдие“ и ГД „Бюджет“ с цел да се осигури подходящо равнище на финансиране за следващите години;

6.  призовава Европейската комисия да осигури бързото приемане на своите насоки относно подаването на сигнали за нередности, които впоследствие ще бъдат незабавно приети и ефективно прилагани от агенциите на Съюза, включително Евроюст; отбелязва, че Евроюст изчакваше насоки или принос от страна на Комисията, преди да може да финализира своите правила; настоятелно призовава Агенцията да засили още повече усилията си за финализирането на ясни вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, които трябва да се ползват от презумпцията за добросъвестност до извършването на проверка на информацията;

7.  изразява съжаление, че администрацията, членовете на колегиалния орган и членовете на независимия съвместен надзорен орган не са публикували своите декларации за интереси онлайн; подчертава обаче, че колегиалният орган прие насоки относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 218.

(2)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 218.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 218.

(7)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 218.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

OВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

OВ C 113, 30.03.2016 г., стр.83.

(12)

Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2018)0000.

Последно осъвременяване: 12 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност