Postupak : 2017/2155(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0113/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0113/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.56

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0161

IZVJEŠĆE     
PDF 636kWORD 61k
26.3.2018
PE 613.448v02-00 A8-0113/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2016.

(2017/2155(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2016.

(2017/2155(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Eurojusta za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Eurojusta za financijsku godinu 2016., s odgovorom Eurojusta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Eurojust treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela(4), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0113/2018),

1.  daje razrješnicu upravnom direktoru Eurojusta za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi upravnom direktoru Eurojusta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Eurojusta za financijsku godinu 2016.

(2017/2155(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Eurojusta za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Eurojusta za financijsku godinu 2016., s odgovorom Eurojusta(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Eurojust treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela(9), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0113/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Eurojusta za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi upravnom direktoru Eurojusta, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2016.

(2017/2155(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0113/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno nastaviti jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(11) Eurojusta za financijsku godinu 2016. njegov konačni proračun iznosio 43 539 737 EUR, što je povećanje od 28,75 % u odnosu na 2015. godinu; budući da je povećanje proračuna većim dijelom povezano s preseljenjem Eurojusta u nove prostore; budući da cijeli proračun Eurojusta proizlazi iz općeg proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda Europske unije za pravosudnu suradnju za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnica za 2011. i 2015.

1.  konstatira na temelju izvješća Revizorskog suda da su u pogledu preporuka iznesenih prethodnih godina poduzete korektivne mjere, ali da se jedna primjedba, u vezi s definiranjem odgovarajućih uloga i dužnosti direktora i Kolegija Eurojusta, još uvijek vodi kao „u tijeku”;

2.  primjećuje da je Eurojust u stalnom dijalogu s Glavnom upravom Komisije za pravosuđe i zaštitu potrošača te Glavnom upravom za proračun kako bi se osigurala odgovarajuća razina financiranja za Eurojust u predstojećim godinama;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,89 %, što uključuje 6 980 000 EUR namjenskih sredstava za novu zgradu; nadalje napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 80,42 %, što predstavlja smanjenje od 8,55 % u odnosu na 2015.;

4.  iznimno žali zbog toga što se zbog poznatih strukturnih problema s njegovim financiranjem Eurojust suočio s problemima u pogledu raspoloživosti proračunskih sredstava i da je drugu godinu zaredom bio prinuđen poslužiti se mjerama za ublažavanje u obliku izmjene proračuna, što je dovelo do odgađanja nekih tekućih aktivnosti i važnog tehnološkog razvoja;

Obveze i prijenosi

5.  napominje da je prema izvješću Revizorskog suda razina prenesenih odobrenih sredstava za glavu II. (administrativni rashodi) s iznosom 6 446 530 (40 %) bila visoka, u odnosu na 1 600 000 EUR (22 %) 2015. godine; prima na znanje da su ti prijenosi uglavnom povezani s radovima obavljenima nakon isteka godine i kupnjom robe ili usluga naručenih u okviru priprema za preseljenje Eurojusta u nove poslovne prostore 2017. godine (4 867 482 EUR);

6.  pozdravlja činjenicu da je Eurojust pokazao znatno poboljšanje u pogledu prijenosa iz 2015., sa znatno manjom stopom ukidanja (5,6 %) u odnosu na prethodne godine;

7.  napominje da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih se planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

8.  traži od Agencije da količine koje se prenose u sljedeću godinu zadrži na najmanjoj mogućoj razini;

Politike javne nabave i zapošljavanja

9.  prima na znanje činjenicu da je Eurojust potpisao 30 ugovora u vrijednosti višoj od 15 000 EUR, što predstavlja povećanje od 30 % u odnosu na 2015.; primjećuje da je za 80 % ugovora, koji ukupno čine 92,50 % iznosa nabave, raspisan javni natječaj;

10.  primjećuje da je Eurojust u 2016. proveo treću fazu smanjenja broja radnih mjesta (za tri mjesta, odnosno 1 %) kako bi se postigao cilj smanjenja osoblja od 5 % dogovoren s Parlamentom i Vijećem; napominje da su ukinuta radna mjesta u području administrativne potpore;

11.  napominje da je Eurojust na dan 31. prosinca 2016. imao 3,4 % slobodnih radnih mjesta, u odnosu na 2,4 % na dan 31. prosinca 2015.; sa zadovoljstvom napominje da je provedeno 96,6 % plana radnih mjesta za 2016.; opaža da je, prema planu radnih mjesta, 196 mjesta (od ukupno 203 radna mjesta odobrena u skladu s općim proračunom Unije) bilo popunjeno na dan 31. prosinca 2016., u usporedbi sa 200 radnih mjesta 2015. godine;

12.  prima na znanje da je od 255,5 članova osoblja Eurojusta (u ekvivalentima punog radnog vremena) 2016. godine njih 68,1 (u ekvivalentima punog radnog vremena) bilo iz redova upućenih nacionalnih stručnjaka, ugovornog osoblja, privremenog osoblja i konzultanata;

13.  žali zbog toga što su u ukupnom broju popunjenih radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016. žene činile 69 % zaposlenih, a muškarci 31 %; također sa zabrinutošću primjećuje neravnotežu na višim rukovodećim položajima i u upravnom odboru;

14.  napominje da je osoblje Eurojusta 2016. u prosjeku bilo odsutno s posla zbog bolovanja sedam radnih dana; primjećuje da su 2016. zaposlenici na aktivnostima namijenjenima njihovoj dobrobiti u prosjeku proveli samo 0,13 dana; žali što Eurojust nije naveo koje su aktivnosti namijenjene dobrobiti zaposlenika bile organizirane 2016., iako je Parlament to zatražio;

15.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Eurojust u okviru politike za zaštitu ljudskog dostojanstva i prevenciju psihološkog i seksualnog uznemiravanja uspostavio mrežu povjerljivih savjetnika i u organizaciji službe za ljudske resurse održao programe na temu prevencije i podizanja razine osviještenosti u tom području;

16.  sa zabrinutošću primjećuje da je u razdoblju od 13. travnja 2015. do 13. travnja 2017. mrežu povjerljivih savjetnika kontaktiralo 26 članova osoblja; napominje da je od tih 26 predmeta, njih 16 zaključeno nakon samo jednog sastanka; ponovno sa zabrinutošću napominje da su ipak povjerljivi savjetnici devet slučajeva označili kao slučajeve uznemiravanja te da je u dva slučaja pokrenut neformalni postupak; napominje da je u ostalim slučajevima riječi bilo o sukobima, stresu povezanim s radom ili traženju informacija;

17.  primjećuje da Eurojust koristi službena vozila, ali ne dopušta njihovu upotrebu u privatne svrhe;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

18.  konstatira da je Eurojust 2016. pripremio nacrt internih pravila o zaštiti zviždača o kojemu je prva rasprava održana na Kolegiju 4. listopada 2016.; međutim, sa zabrinutošću napominje da je donošenje internih pravila odgođeno nakon što je Komisija početkom 2016. agencije obavijestila da se priprema tipska odluka za sve agencije;

19.  poziva Komisiju da osigura brzo donošenje smjernica o zviždačima koje će agencije slijedom toga odmah usvojiti i učinkovito provoditi, uključujući Eurojust; napominje da je Eurojust čekao takve smjernice ili doprinos Komisije prije moguće finalizacije svojih relevantnih pravila; snažno potiče Eurojust da dodatno pojača svoje napore za dovršenje jasnih internih pravila o zaštiti zviždača, za koje do provjere informacije mora vrijediti pretpostavka da postupaju u dobroj vjeri;

20.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se zviždačima pomoglo da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

21.  napominje da Eurojust vodi registar izjava o nepostojanju sukoba interesa koje su potpisali članovi upravnog odbora i koji se redovito ažurira, ali ističe da te izjave i životopisi članova upravnog odbora nisu javno dostupni; poziva Eurojust da obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnice o ostvarenome napretku po tom pitanju i da razmotri objavljivanje tih izjava i životopisa na svojim internetskim stranicama; ističe da se takvom praksom ne doprinosi transparentnosti te poziva na provjeru i ažuriranje tih izjava;

22.  sa zabrinutošću napominje da uprava, članovi Kolegija i članovi neovisnog zajedničkog nadzornog tijela nisu na internetu objavili svoje izjave o financijskim interesima;

23.  pozdravlja činjenicu da je Eurojust 2017. pripremio Vodič Eurojusta o etici i postupanju, koji sadrži i Kodeks dobrog administrativnog postupanja;

24.  napominje da je Eurojust 2016. zaprimio 15 zahtjeva za pristup dokumentima te da je u pet slučajeva odobrio potpuni pristup, u 4 slučaja odlučio odobriti samo djelomični pristup dokumentima, a u 6 slučajeva odbio pristup;

Glavna postignuća

25.  pozdravlja tri glavna postignuća koja je Eurojust istaknuo za 2016., a to su:

–  odluka o dosad nezabilježenoj reorganizaciji njegove uprave kojom su postignute sinergije i poboljšana učinkovitost;

–  izrada izmijenjenog tipskog sporazuma o zajedničkom istražnom timu (JIT) i praktičnih smjernica te pružanje financijske potpore za 90 zajedničkih istražnih timova; dodjela 1 000 000 EUR na temelju osam poziva na podnošenje prijedloga za bespovratna sredstva za zajedničke istražne timove;

–  izrada relevantnih strateških dokumenata i ad hoc pravosudnih analiza u prioritetnim područjima kriminalnih aktivnosti, kao što su četvrto izvješće o stranim teroristima, sažetak trećeg izvješća o stranim teroristima, e-priručnik za kemijska, biološka, radiološka i nuklearna pitanja i serija izdanja Cybercrime Judicial Monitors;

Unutarnje kontrole

26.  napominje da je Eurojust usvojio niz standarda unutarnje kontrole na temelju okvira Komisije i međunarodne dobre prakse kojima se želi zajamčiti ostvarivanje političkih i operativnih ciljeva; nadalje napominje da je Eurojust tijekom izvještajne godine procijenio učinkovitost svojih ključnih sustava unutarnje kontrole i zaključio da se standardi unutarnje kontrole učinkovito provode; napominje da je Eurojust poduzeo mjere za poboljšanje svojih sustava unutarnje kontrole u području postupaka upravljanja rizikom (Eurojust ICS 6); iščekuje sljedeće godišnje izvješće Eurojusta i dodatne pojedinosti o mjerama poduzetima kako bi se dodatno poboljšala učinkovitost;

Unutarnja revizija

27.  konstatira da je, prema godišnjem izvješću Eurojusta, Služba Komisije za unutarnju reviziju u siječnju 2016. provela reviziju „praćenja i izvještavanja/sastavnih jedinica jamstva”; napominje da je Služba za unutarnju reviziju u vezi s tom revizijom izdala dvije „vrlo važne” i četiri „važne” preporuke; sa zadovoljstvom napominje da je Eurojust proveo korektivne mjere u skladu s tim preporukama, što dokazuje vrijednost takve službe;

Uspješnost

28.  primjećuje da je Eurojust proveo vanjsku evaluaciju svojih aktivnosti u 2014. i 2015., rezultat koje je interni akcijski plan za provedbu preporuka; napominje da je Kolegij u ožujku 2016. osnovao radnu skupinu za određivanje prioriteta kojoj je povjeren mandat za usmjeravanje provedbe preostalih preporuka; napominje nadalje da se tijekom 2017. očekuje daljnji napredak i daljnja postignuća;

Ostale primjedbe

29.  primjećuje da je Eurojust u lipnju i srpnju 2017. uspješno dovršio preseljenje u nove poslovne prostore; napominje da je dosadašnja zgrada vraćena državi domaćinu 31. kolovoza 2017. i da će država domaćin utvrditi troškove povezane s vraćanjem koje snosi Eurojust; napominje da bi Eurojust, nakon što se sazna iznos troškova koje on snosi, o ukupnom trošku preseljenja trebao obavijestiti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

30.  sa zadovoljstvom napominje da je Eurojust u suradnji s Europolom službeno dogovorio zajednički pristup za postupak certifikacije ISO14001/EMS; napominje kako Eurojust smatra da zbog toga što je 2016. godine bio samo najmoprimac privremenog prostora u vlasništvu Kraljevine Nizozemske, nije bio u mogućnosti smanjiti emisije CO2;

31.  s obzirom na sve manje preostalog vremena, sa zabrinutošću na temelju odgovora Eurojusta primjećuje da nema razmjene informacija između Eurojusta i Komisije u pogledu priprema za provedbu aktivnosti Eurojusta u budućnosti, nakon Brexita; poziva Eurojust i Komisiju da zajamče učinkovit protok potrebnih informacija s obzirom na to da će se morati postići sporazum o suradnji s Ujedinjenom Kraljevinom;

32.  pozdravlja jačanje položaja Eurojusta kao središta za pravosudnu suradnju i koordinaciju u borbi protiv prekograničnog kriminala te središta pravosudnog znanja unutar Unije; ističe pokretanje Europske pravosudne mreže za kiberkriminalitet; prima na znanje da je Eurojust primio zahtjeve za pomoć u 2 306 slučajeva (povećanje od 4 %), organizirao 249 koordinacijskih sastanaka za 288 slučajeva i pružio potporu za 148 zajedničkih istražnih timova te financijsku potporu za njih 90 (povećanje od 32 %); prima na znanje četvrto Eurojustovo izvješće „Strani teroristi: stajališta Eurojusta o toj pojavi i kaznenopravni odgovor” iz prosinca 2016.;

o

o o

33.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2018.(12) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

7.2.2018

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2016.

(2017/2155(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Kostas Chrysogonos

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda koji smatra da godišnja računovodstvena dokumentacija Eurojusta vjerno prikazuje njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2016. te da su njegove transakcije zakonite i pravilne;

2.  pozdravlja vrlo visoku stopu izvršenja proračunskih sredstava Eurojusta (99,89 %); potvrđuje da je visoka stopa prijenosa odobrenih sredstava (40 %) za glavu II. (rashodi za aktivnosti potpore) posljedica priprema preseljenja u novi prostor 2017.;

3.  ističe preporuku Revizorskog suda iz 2011. u pogledu redefiniranja uloga i odgovornosti upravnog direktora i kolegija; potvrđuje da je 2016. zakonodavac još pregovarao o uredbi o Eurojustu, pa nije bilo moguće poduzeti korektivne mjere za rješavanje tog pitanja;

4.  pozdravlja jačanje položaja Eurojusta kao središta za pravosudnu suradnju i koordinaciju u borbi protiv prekograničnog kriminala te središta pravosudnog znanja unutar Unije; ističe pokretanje Europske pravosudne mreže za kiberkriminalitet; prima na znanje da je Eurojust primio zahtjeve za pomoć u 2306 slučajeva (povećanje od 4 %), organizirao 249 koordinacijskih sastanaka za 288 slučajeva i pružio potporu za 148 zajedničkih istražnih timova te financijsku potporu za njih 90 (povećanje od 32 %); prima na znanje četvrto Eurojustovo izvješće „Strani borci: stajališta Eurojusta o toj pojavi i kaznenopravnom odgovoru” iz prosinca 2016.;

5.  iznimno žali zbog toga što se zbog poznatih strukturnih problema s njegovim financiranjem Eurojust suočio s problemima u pogledu raspoloživosti proračunskih sredstava i da je drugu godinu zaredom bio prinuđen poslužiti se mjerama za ublažavanje u obliku izmjene proračuna, što je dovelo do odgađanja nekih tekućih aktivnosti i vrijednog tehnološkog razvoja; u tom pogledu ističe da Eurojust održava kontinuirani dijalog s Glavnom upravom za pravosuđe i Glavnom upravom za proračun u cilju jamčenja odgovarajuće razine financiranja za nadolazeće godine;

6.  poziva Europsku komisiju da osigura brzo donošenje smjernica o zviždačima koje će slijedom toga odmah usvojiti i učinkovito provesti agencije Unije, uključujući Eurojust; napominje da je Eurojust čekao takve smjernice ili doprinos Komisije prije moguće finalizacije svojih relevantnih pravila; snažno potiče Eurojust da dodatno pojača svoje napore za dovršenje jasnih internih pravila o zaštiti zviždača, za koje do provjere informacije mora vrijediti pretpostavka dobre vjere;

7.  napominje sa zabrinutošću da uprava, članovi kolegija i članovi neovisnog zajedničkog nadzornog tijela nisu na internetu objavili svoje izjave o financijskim interesima; ističe, međutim, da je kolegij Eurojusta usvojio smjernice o sprečavanju slučajeva sukoba interesa i upravljanju u tim slučajevima.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

1.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

46

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 218.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 218.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 63, 6.3.2002., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 218.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 218.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 63, 6.3.2002., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 113, 30.3.2016., str. 83.

(12)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 13. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti