Postup : 2017/2155(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0113/2018

Predkladané texty :

A8-0113/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.56

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0161

SPRÁVA     
PDF 667kWORD 69k
26.3.2018
PE 613.448v02-00 A8-0113/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2016

(2017/2155(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2016

(2017/2155(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej jednotky pre justičnú spoluprácu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou Eurojustu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória Eurojustu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(4), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(5) (EÚ, Euratom) č. 966/2012, a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0113/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Eurojustu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Eurojustu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Eurojustu za rozpočtový rok 2016

(2017/2155(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej jednotky pre justičnú spoluprácu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou Eurojustu(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z utorok, 20. februára 2018 o udelení absolutória Eurojustu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(9), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(10) (EÚ, Euratom) č. 966/2012, a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0113/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Eurojustu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2016

(2017/2155(DEC))

Európsky parlament,

–  o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0113/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(11) bol konečný rozpočet Eurojustu za rozpočtový rok 2016 na úrovni 43 539 737 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 28,75 %; keďže zvýšenie rozpočtu súvisí najmä s presťahovaním Eurojustu do nových priestorov; keďže celý rozpočet Eurojustu pochádza zo všeobecného rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskej jednotky pre justičnú spoluprácu za rozpočtový rok 2016 (správa Dvora audítorov) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka Eurojustu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriami za roky 2011 a 2015

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že pokiaľ ide o ďalšie kroky v súvislosti s pripomienkami z predchádzajúcich rokov, prijali sa nápravné opatrenia, ale jedna pripomienka týkajúca sa vymedzenia príslušných úloh a zodpovedností riaditeľa a kolégia Eurojustu je stále označená ako „prebiehajúca“;

2.  konštatuje, že Eurojust vedie sústavný dialóg s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov a Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre rozpočet s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň financovania Eurojustu na najbližšie roky;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,89 % vrátane sumy 6 980 000 EUR, ktorá je vyčlenená na novú budovu; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 80,42 %, čo predstavuje zníženie o 8,55 % oproti roku 2015;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Eurojust čelil problémom dostupnosti rozpočtových prostriedkov v dôsledku známych štrukturálnych problémov spojených s jeho financovaním a že druhý rok po sebe bol nútený pristúpiť na obmedzujúce opatrenia súvisiace s opravným rozpočtom, čo malo za následok odklad niektorých z jeho prebiehajúcich aktivít a odklad hodnotného technologického rozvoja;

Záväzky a prenosy

5.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených v hlave II (administratívne výdavky) bola vysoká a zodpovedala sume 6 446 530 EUR (40 %) v porovnaní so sumou 1 600 000 EUR (22 %) v roku 2015; berie na vedomie, že tieto prenosy súvisia hlavne s prácami, ktorých realizácia pokračuje aj v nasledujúcom roku, a s nákupmi v rámci prípravy na sťahovanie Eurojustu do nových priestorov v roku 2017 (4 867 482 EUR).

6.  víta skutočnosť, že Eurojust dosiahol výrazné zlepšenie, pokiaľ ide o prenosy z roku 2015, a miera zrušených prostriedkov (5,6 %) bola oveľa nižšia ako v predchádzajúce roky;

7.  konštatuje, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr, a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak sú vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov;

8.  žiada agentúru, aby udržala objem prenesený do nasledujúceho roka na čo najnižšej úrovni;

Verejné obstarávanie a personálna politika

9.  berie na vedomie, že Eurojust podpísal 30 zmlúv s hodnotou vyššou ako 15 000 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 30 % v porovnaní s rokom 2015; poznamenáva, že otvorené verejné obstarávanie sa použilo pri 80 % zmlúv, čo predstavuje 92,50 % celkovej sumy obstarávania;

10.  poznamenáva, že v roku 2016 Eurojust realizoval tretiu vlnu zníženia počtu pracovných miest (1 % alebo tri pracovné miesta), aby sa dosiahol cieľ 5 %, na ktorom sa dohodli Európsky parlament a Rada; konštatuje, že pracovné miesta sa zrušili v oblasti administratívnej podpory;

11.  konštatuje, že k 31. decembru 2016 bola miera voľných pracovných miest v Eurojuste na úrovni 3,4 % oproti 2,4 % z 31. decembra 2015; s uspokojením berie na vedomie, že plán pracovných miest na rok 2016 bol vykonaný na 96,6 %; podotýka, že podľa plánu pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 196 pracovných miest (z 203 schválených v rámci všeobecného rozpočtu Únie) v porovnaní s 200 pracovnými miestami v roku 2015;

12.  konštatuje, že z celkového počtu 255,5 zamestnancov (ekvivalent plného pracovného času) bolo v roku 2016 v Eurojuste zamestnaných 68,1 (ekvivalent plného pracovného času) vyslaných národných expertov, zmluvných zamestnancov, dočasných zamestnancov a konzultantov;

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že zo všetkých obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016, bol pomer rodovej vyváženosti 69 % žien k 31 % mužov; so znepokojením berie na vedomie aj nerovnováhu vo vrcholovom manažmente a správnej rade;

14.  konštatuje, že v roku 2016 mali zamestnanci Eurojustu pracovné voľno zo zdravotných dôvodov v priemere počas 7 pracovných dní; konštatuje, že počet dní, ktoré jednotliví zamestnanci strávili zdraviu prospešnými činnosťami v roku 2016, bol nízky, a to 0,13 dňa; konštatuje, že Eurojust neuviedol jednotlivé zdraviu prospešné činnosti zavedené v roku 2016, ako požadoval Parlament;

15.  s uspokojením konštatuje, že Eurojust vytvoril sieť dôverných poradcov ako súčasť politiky vo veci ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania psychickému a sexuálnemu obťažovaniu a že organizoval programy prevencie a zvyšovania povedomia, ktoré vypracoval tím pracovníkov z oddelenia pre ľudské zdroje;

16.  so znepokojením konštatuje, že od 13. apríla 2015 do 13. apríla 2017 sa na sieť dôverných poradcov obrátilo 26 zamestnancov; konštatuje, že z týchto 26 kontaktov bolo 16 prípadov uzatvorených už po prvej schôdzke; poznamenáva tiež so znepokojením, že dôverní poradcovia klasifikovali 9 prípadov ako prípady obťažovania a že boli začaté dva neformálne postupy; konštatuje, že ostatné prípady sa týkali konfliktov, stresu spojeného s prácou alebo žiadosti o informácie;

17.  berie na vedomie, že Eurojust používa služobné vozidlá, ale neumožňuje ich použitie na súkromné účely;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

18.  konštatuje, že v roku 2016 sa pripravil návrh vnútorných predpisov Eurojustu týkajúcich sa ochrany oznamovateľov a že 4. októbra 2016 sa uskutočnili prvé rokovania v kolégiu; konštatuje však so znepokojením, že prijatie vnútorných predpisov bolo pozastavené, keď začiatkom roka 2016 Komisia informovala agentúry, že vzorové rozhodnutie pre agentúry sa práve pripravuje;

19.  žiada Komisiu, aby zabezpečila urýchlené prijatie svojich usmernení o oznamovaní protispoločenskej činnosti, ktoré potom bezodkladne príjmu a účinne vykonajú agentúry vrátane Eurojustu; berie na vedomie, že Eurojust čaká na tieto usmernenia alebo informácie od Komisie, aby mohol dokončiť svoje príslušné pravidlá; naliehavo vyzýva Eurojust, aby zintenzívnil úsilie o dokončenie jasných vnútorných pravidiel na ochranu oznamovateľov, ktorým musí byť priznaná prezumpcia konania v dobrej viere, kým sa príslušné informácie neoveria;

20.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

21.  poznamenáva, že Eurojust vedie register vyhlásení o neexistencii konfliktu záujmov, ktoré podpísali členovia správnej rady, ktorý je pravidelne aktualizovaný, ale poukazuje na to, že tieto vyhlásenia a životopisy členov správnej rady nie sú verejne dostupné; vyzýva Eurojust, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v tejto otázke a zvážil uverejnenie vyhlásení a životopisov na svojom webovom sídle; poukazuje na to, že týmto postupom sa nijako neprospieva zásade transparentnosti a požaduje, aby sa vyhlásenia kontrolovali a aktualizovali;

22.  so znepokojením konštatuje, že administratíva, členovia kolégia Eurojustu a členovia nezávislého dozorného orgánu nezverejnili na internete svoje vyhlásenia o záujmoch;

23.  víta skutočnosť, že Eurojust v roku 2017 vypracoval príručku Eurojustu o etike a správaní, ktorá zahŕňa aj kódex dobrej správnej praxe;

24.  konštatuje, že Eurojust v roku 2016 prijal 15 žiadostí o prístup k dokumentom, ku ktorým poskytol úplný prístup v piatich prípadoch, zatiaľ čo v štyroch prípadoch Eurojust rozhodol udeliť iba čiastočný prístup k dokumentom a v šiestich prípadoch prístup zamietol;

Hlavné úspechy

25.  víta tri hlavné úspechy, ktoré Eurojust označil v roku 2016, konkrétne:

–  zavedenie bezprecedentnej reorganizácie jeho správy, ktoré vytvorilo synergie a zvýšilo efektívnosť;

–  vypracovanie revidovanej vzorovej dohody a praktickej príručky pre spoločné vyšetrovacie tímy (JIT) a poskytovanie finančnej podpory 90 spoločným vyšetrovacím tímom; poskytnutie 1 000 000 EUR na základe ôsmich výziev na predkladanie návrhov na granty pre JIT;

–  vypracovanie príslušných strategických dokumentov a ad hoc súdnych analýz v prioritných oblastiach trestných činov, ako je štvrtá správa o zahraničných teroristických bojovníkoch, zhrnutie tretej správy o zahraničných teroristických bojovníkoch, príručka o chemických, biologických, rádiologických a jadrových látkach a výbušninách (CBRNE) a Justičný monitor o počítačovej kriminalite;

Vnútorné kontroly

26.  berie na vedomie, že Eurojust na základe rámca Komisie a medzinárodných osvedčených postupov prijal súbor noriem vnútornej kontroly s cieľom zabezpečiť plnenie politických a operačných cieľov; ďalej konštatuje, že Eurojust počas vykazovaného roka posúdil účinnosť svojich kľúčových systémov vnútornej kontroly a dospel k záveru, že normy vnútornej kontroly sa účinne vykonávajú; poznamenáva, že Eurojust prijal opatrenia na zlepšenie efektívnosti svojich systémov vnútornej kontroly v oblasti proces riadenia rizík (norma vnútornej kontroly Eurojustu 6); očakáva nasledujúcu výročnú správu Eurojustu a ďalšie podrobnosti o opatreniach prijatých s cieľom ďalej zvýšiť efektívnosť;

Vnútorný audit

27.  konštatuje, že podľa výročnej správy Eurojustu Útvar Komisie pre vnútorný audit vykonal audit na tému monitorovanie a podávanie správ/hlavné časti vyhlásenia o vierohodnosti v januári 2016; konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit vydal dve odporúčania klasifikované ako „veľmi dôležité“, a štyri odporúčania označené ako „dôležité“; s uspokojením konštatuje, že Eurojust na základe týchto odporúčaní vykonal nápravné opatrenia, čím sa preukázala opodstatnenosť tejto služby;

Výkonnosť

28.  konštatuje, že Eurojust vykonal externé hodnotenie svojich činností počas rokov 2014 až 2015, čo viedlo k internému akčnému plánu vykonávania odporúčaní; berie na vedomie, že v marci 2016 kolégium zriadilo pracovnú skupinu na stanovenie priorít s mandátom riadiť vykonávanie zostávajúcich odporúčaní; okrem toho konštatuje, že v priebehu roka 2017 sa očakáva ďalší vývoj a výsledky;

Ďalšie pripomienky

29.  konštatuje, že v júni a júli 2017 Eurojust úspešne dokončil sťahovanie do nových priestorov; poznamenáva, že vrátenie bývalej budovy hostiteľskému štátu sa uskutočnilo 31. augusta 2017 a že hostiteľský štát určí náklady na vrátenie, ktoré má uhradiť Eurojust; konštatuje, že keď budú známe náklady, ktoré má uhradiť Eurojust, Eurojust by mal informovať orgán udeľujúci absolutórium o celkových vzniknutých nákladoch na presun;

30.  s uspokojením konštatuje, že Eurojust v spolupráci s Europolom formalizoval spoločný prístup k certifikácii ISO14001/EMS; konštatuje, že Eurojustu zastáva názor, že vzhľadom na to, že v roku 2016 si iba dočasne prenajímal priestory od Holandského kráľovstva, nebol schopný ako nájomca znížiť emisie CO2;

31.  so znepokojením konštatuje, že vzhľadom na rýchlo plynúcu lehotu, ako to vyplýva z odpovedí Eurojustu, v súčasnosti neprebieha žiadna výmena informácií medzi Eurojustom a Komisiou, pokiaľ ide o prípravu na vykonávanie budúcich činností Eurojustu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie; vyzýva Eurojust a Komisiu, aby zabezpečili efektívny tok potrebných informácií a aby mali na pamäti, že bude potrebné uzatvoriť dohodu o spolupráci so Spojeným kráľovstvom;

32.  víta posilnenie pozície Eurojustu ako centra pre justičnú spoluprácu a koordináciu v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti a ako strediska pre justičné odborné znalosti v rámci Únie; vyzdvihuje začatie fungovania Európskej justičnej siete na boj proti počítačovej kriminalite; konštatuje, že Eurojust prijal žiadosti o podporu v 2 306 veciach (čo predstavuje zvýšenie o 4 %), zorganizoval 249 koordinačných stretnutí týkajúcich sa 288 vecí a poskytol podporu 148 spoločným vyšetrovacím tímom, okrem iného aj finančnú podporu 90 z nich (čo predstavuje zvýšenie o 32 %); berie na vedomie zverejnenie štvrtej správy Eurojustu s názvom Zahraniční teroristickí bojovníci: názory Eurojustu na tento fenomén a reakciu trestnej justície z decembra 2016;

o

o o

33.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(12) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

7.2.2018

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2016

(2017/2155(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka Eurojustu verne vyjadruje jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2016 a že jeho operácie sú zákonné a riadne;

2.  víta veľmi vysokú mieru plnenia rozpočtu Eurojustu (99,89 %); berie na vedomie, že vysoká miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov (40 %) v hlave II (výdavky na podporné činnosti) vyplýva z príprav na sťahovanie do nových priestorov v roku 2017;

3.  zdôrazňuje odporúčanie Dvora audítorov z roku 2011, pokiaľ ide o nové vymedzenie úloh a zodpovedností administratívneho riaditeľa a kolégia; berie na vedomie, že na konci roka 2016 zákonodarca ešte prerokúval nariadenie o Eurojuste, takže žiadne nápravné opatrenia nemohli byť prijaté na vyriešenie tejto záležitosti;

4.  víta posilnenie pozície Eurojustu ako centra pre justičnú spoluprácu a koordináciu v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti a ako strediska pre justičné odborné znalosti v rámci Únie; vyzdvihuje začatie fungovania Európskej justičnej siete na boj proti počítačovej kriminalite; konštatuje, že Eurojust prijal žiadosti o podporu v 2 306 veciach (čo predstavuje zvýšenie o 4 %), zorganizoval 249 koordinačných stretnutí týkajúcich sa 288 vecí a poskytol podporu 148 spoločným vyšetrovacím tímom, okrem iného aj finančnú podporu 90 z nich (čo predstavuje zvýšenie o 32 %); berie na vedomie zverejnenie štvrtej správy Eurojustu s názvom Zahraniční teroristickí bojovníci: názory Eurojustu na tento fenomén a reakciu trestnej justície z decembra 2016;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Eurojust čelil problémom dostupnosti rozpočtových prostriedkov v dôsledku známych štrukturálnych problémov spojených s jeho financovaním a že druhý rok po sebe bol nútený pristúpiť na obmedzujúce opatrenia súvisiace s opravným rozpočtom, čo malo za následok odklad niektorých z jeho prebiehajúcich aktivít a odklad hodnotného technologického rozvoja; v tejto súvislosti poukazuje na to, že Eurojust pokračuje v nadviazanom dialógu s GR pre spravodlivosť a GR pre rozpočet s cieľom zabezpečiť si primeranú úroveň financovania v najbližších rokoch;

6.  žiada Komisiu, aby zabezpečila urýchlené prijatie svojich usmernení o oznamovaní protispoločenskej činnosti, ktoré potom bezodkladne príjmu a účinne vykonajú agentúry Únie vrátane Eurojustu; berie na vedomie, že Eurojust čaká na tieto usmernenia alebo informácie od Komisie, aby mohol dokončiť svoje príslušné pravidlá; naliehavo žiada agentúru, aby ešte viac zintenzívnila svoje úsilie o dokončenie jasných vnútorných pravidiel na ochranu oznamovateľov, na ktorých sa až do overenia informácií musí vzťahovať prezumpcia poctivosti;

7.  so znepokojením konštatuje, že administratíva, členovia kolégia Eurojustu a členovia nezávislého dozorného orgánu nezverejnili na internete svoje vyhlásenia o záujmoch; v tejto súvislosti však poznamenáva, že kolégium Eurojustu prijalo usmernenia týkajúce sa prevencie a riešenia konfliktov záujmov.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

1.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 218.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 218.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 218.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 218.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Ú. v. EÚ C 113, 30.3.2016, s. 83.

(12)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posledná úprava: 12. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia