Postopek : 2017/2155(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0113/2018

Predložena besedila :

A8-0113/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.56

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0161

POROČILO     
PDF 701kWORD 61k
26.3.2018
PE 613.448v02-00 A8-0113/2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2016

(2017/2155(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Bart Staes

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2016

(2017/2155(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2016 z odgovorom Eurojusta(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice Eurojustu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(4) in zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0113/2018),

1.  podeli razrešnico upravnemu direktorju Eurojusta glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje upravnemu direktorju Eurojusta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Eurojusta za proračunsko leto 2016

(2017/2155(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Eurojusta za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Urada za evropsko pravosodno sodelovanje za proračunsko leto 2016 z odgovorom Eurojusta(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice Eurojustu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(9) in zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0113/2018),

1.  odobri zaključni račun Eurojusta za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje upravnemu direktorju Eurojusta, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2016

(2017/2155(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0113/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker je iz poročila o prihodkih in odhodkih(11) Eurojusta razvidno, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2016 znašal 43.539.737 EUR, kar je 28,75 % več kot leta 2015; ker je povečanje proračuna povezano predvsem s selitvijo Eurojusta v nove prostore; ker proračun Eurojusta skoraj v celoti izvira iz splošnega proračuna Unije;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Urada za evropsko pravosodno sodelovanje za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov Eurojusta ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leti 2011 in 2015

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bili v zvezi s pripombami iz prejšnjih let sprejeti popravni ukrepi in da je ena pripomba o opredelitvi vloge in odgovornosti direktorja in kolegija Eurojusta še vedno označena kot „se izvaja“;

2.  ugotavlja, da Eurojust vodi stalni dialog z generalnima direktoratoma Komisije za pravosodje in potrošnike ter za proračun, da bi si za prihodnja leta zagotovil ustrezno raven financiranja;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 znašala 99,89 %, vključno z zneskom v višini 6.980.000 EUR, ki je namenjen za novo stavbo; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 80,42 %, kar je 8,55 % manj kot leta 2015;

4.  obžaluje, da se je Eurojust zaradi znanih strukturnih težav s financiranjem soočal s težavami pri razpoložljivosti proračunskih sredstev in da se je že drugo leto zapored moral zateči k blažilnim ukrepom, predvidenim v spremembi proračuna, zaradi česar je bilo treba preložiti nekatere tekoče dejavnosti in dragocene tehnološke spremembe;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

5.  ugotavlja, da je bil v skladu s poročilom Računskega sodišča obseg prenesenih obveznosti v naslovu II (upravni odhodki) visok, saj je znašal 6.446.530 EUR (oz. 40 %), leta 2015 pa 1.600.000 EUR (oz. 22 %); priznava, da se ti prenosi nanašajo predvsem na dela, ki se zavlečejo v naslednje leto, in nakupe, naročene med pripravami na selitev Eurojusta v nove prostore leta 2017 (4.867.482 EUR);

6.  pozdravlja, da se je Eurojust pri prenosih iz leta 2015 zelo izboljšal, saj je bila stopnja storniranih sredstev (5,6 %) veliko nižja kot v prejšnjih letih;

7.  ugotavlja, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencije načrtujejo vnaprej in o tem obvestijo Računsko sodišče;

8.  poziva agencijo, naj bo količina prenosov v naslednje leto čim manjša;

Javna naročila in kadrovska politika

9.  ugotavlja, da je Eurojust podpisal 30 pogodb v vrednosti več kot 15.000 EUR, kar je 30 % več kot leta 2015; opaža, da je bil odprti postopek za oddajo javnega naročila uporabljen za 80 % pogodb, kar predstavlja 92,5 % razpisnih sredstev;

10.  opaža, da je Eurojust leta 2016 že tretjič zmanjšal število delovnih mest (za 1 % oz. tri delovna mesta), da bi dosegel cilj 5-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih, o katerem sta se dogovorila Parlament in Svet; ugotavlja, da so bila delovna mesta zaprta na področju upravne podpore;

11.  ugotavlja, da je stopnja prostih delovnih mest Eurojusta na dan 31. decembra 2016 znašala 3,4 %, na dan 31. decembra 2015 pa 2,4 %; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo zapolnjenega 96,6 % kadrovskega načrta za leto 2016; na podlagi kadrovskega načrta ugotavlja, da je bilo 31. decembra 2016 zasedenih 196 delovnih mest (od 203 mest, odobrenih v proračunu Unije), v primerjavi z 200 mesti v letu 2015;

12.  ugotavlja, da je bilo med 255,5 uslužbenca (v ekvivalentu polnega delovnega časa), ki jih je Eurojust zaposloval leta 2016, 68,1 napotenih nacionalnih strokovnjakov, pogodbenih in začasnih uslužbencev ter svetovalcev;

13.  obžaluje, da je bilo razmerje spolov med zasedenimi delovnimi mesti na dan 31. decembra 2016 naslednje: 69 % žensk in 31 % moških; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da neravnovesje obstaja tudi pri višjem vodstvu in v upravnem odboru;

14.  ugotavlja, da je bil vsak uslužbenec Eurojusta leta 2016 v povprečju sedem dni na bolniškem dopustu; opaža, da je posamezen uslužbenec dejavnostim za dobro počutje namenil 0,13 dneva, kar je malo; ugotavlja, da Eurojust ni navedel dejavnosti za dobro počutje, uvedenih leta 2016, kot je zahteval Parlament;

15.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Eurojust v okviru politike za zaščito človekovega dostojanstva ter preprečevanje psihičnega nasilja in spolnega nadlegovanja vzpostavil mrežo zaupnih svetovalcev ter organiziral preventivne programe in programe ozaveščanja, ki jih je izvedla skupina za človeške vire;

16.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je od 13. aprila 2015 do 13. aprila 2017 na mrežo zaupnih svetovalcev obrnilo 26 uslužbencev; ugotavlja, da je bilo 16 od teh 26 primerov zaključenih po enem samem sestanku; je zaskrbljen, ker so zaupni svetovalci devet primerov opredelili kot nadlegovanje in da sta bila sprožena dva neformalna postopka; opaža, da so drugi primeri zadevali spore, stres, povezan z delom, ali iskanje informacij;

17.  ugotavlja, da Eurojust uporablja uradna vozila, ne dovoljuje pa, da bi se ta vozila uporabljala za zasebne namene;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov, preglednost in demokracija

18.  je seznanjen, da je bil leta 2016 pripravljen osnutek notranjih predpisov Eurojusta za zaščito žvižgačev in da je 4. oktobra 2016 potekala prva razprava v kolegiju; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo sprejetje notranjih predpisov odloženo, ko je Komisija na začetku leta 2016 obvestila agencije, da se pripravlja vzorčni sklep za agencije;

19.  poziva Komisijo, naj poskrbi za hitro sprejetje smernic o prijavljanju nepravilnosti, ki jih bodo nato agencije Unije, tudi Eurojust, takoj sprejele in dejansko izvajale; ugotavlja, da je Eurojust čakal na te smernice oziroma prispevek Komisije, preden je lahko dokončal svoja lastna pravila; poziva Eurojust, naj si bolj prizadeva za dokončno oblikovanje jasnih notranjih pravil o zaščiti žvižgačev, za katere mora do preverjanja informacij veljati domneva, da so ravnali v dobri veri;

20.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo žvižgačem pomagal uporabiti prave kanale za razkrivanje informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

21.  ugotavlja, da Eurojust vodi evidenco izjav o neobstoju navzkrižja interesov, ki so jih podpisali člani upravnega odbora, in da se ta evidenca redno posodablja, a opozarja, da te izjave in življenjepisi članov upravnega odbora niso javno dostopni; poziva Eurojust, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem vprašanjem ter razmisli o objavi izjav in življenjepisov na svojem spletnem mestu; poudarja, da takšno ravnanje ne prispeva k preglednosti, zato poziva, naj se izjave o navzkrižju interesov preverijo in posodobijo;

22.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da uprava, člani kolegija in člani neodvisnega skupnega nadzornega organa v spletu niso objavili izjav o interesih;

23.  pozdravlja, da je Eurojust leta 2017 pripravil vodnik o etiki in ravnanju, ki vsebuje tudi kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev;

24.  ugotavlja, da je Eurojust leta 2016 prejel 15 prošenj za vpogled v dokumente, za katere je v petih primerih odobril popoln dostop, v štirih je sklenil odobriti le delen dostop, v šestih primerih pa je dostop zavrnil;

Glavni dosežki

25.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je Eurojust navedel za leto 2016, in sicer:

–  prvo reorganizacijo uprave, s katero so bile ustvarjene sinergije in je bila izboljšana učinkovitost;

–  pripravo revidiranega vzorčnega sporazuma za skupno preiskovalno skupino in praktičnega vodnika ter zagotovitev finančne podpore 90 skupnim preiskovalnim skupinam; dodelitev 1.000.000 EUR po osmih razpisih za zbiranje predlogov za nepovratna sredstva za skupne preiskovalne skupine;

–  pripravo ustreznih strateških dokumentov in ad hoc sodnih analiz na prednostnih področjih kriminala, kot so četrto poročilo o tujih terorističnih borcih, povzetek tretjega poročila o tujih terorističnih borcih, priročnik o kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih snoveh in eksplozivih ter publikacije Cybercrime Judicial Monitor (pravosodni monitor o kibernetski kriminaliteti);

Notranje kontrole

26.  ugotavlja, da je Eurojust na podlagi okvira Komisije in mednarodnih primerov najboljše prakse sprejel niz standardov notranje kontrole, da bi zagotovil uresničitev političnih in operativnih ciljev; ugotavlja tudi, da je Eurojust v letu poročanja ocenil učinkovitost svojih ključnih sistemov notranje kontrole in pri tem ugotovil, da se standardi notranje kontrole učinkovito izvajajo; opaža, da je Eurojust sprejel ukrepe za izboljšanje učinkovitosti svojih sistemov notranje kontrole na področju procesa obvladovanja tveganj (standard notranje kontrole Eurojusta št. 6); z zanimanjem pričakuje naslednje letno poročilo Eurojusta in podrobnosti v zvezi z ukrepi za izboljšanje učinkovitosti;

Notranja revizija

27.  na podlagi letnega poročila Eurojusta ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo januarja 2016 izvedla revizijo spremljanja in poročanja/temeljnih gradnikov zanesljivosti; opaža, da je ta služba izdala dve priporočili, ki sta označeni kot „zelo pomembni“, in štiri priporočila, ki so označena kot „pomembna“; z zadovoljstvom ugotavlja, da je Eurojust sprejel popravne ukrepe v zvezi s temi priporočili in s tem potrdil koristnost te službe;

Uspešnost

28.  opaža, da je Eurojust izvedel zunanjo oceno svojih dejavnosti iz obdobja 2014–2015, na podlagi katere je bil pripravljen notranji akcijski načrt za izvajanje priporočil; ugotavlja, da je kolegij marca 2016 ustanovil delovno skupino za prednostno obravnavo, ki naj bi usmerjala izvajanje preostalih priporočil; ugotavlja tudi, da se za leto 2017 pričakujejo nadaljnji razvoj in rezultati;

Druge pripombe

29.  je seznanjen, da je Eurojust junija in julija 2017 uspešno izvedel selitev v nove prostore; opaža, da je 31. avgusta 2017 vrnil nekdanjo stavbo državi gostiteljici in da bo ta določila stroške v zvezi z vračilom, ki jih bo moral kriti sam; ugotavlja, da bi moral Eurojust o skupni višini stroškov selitve obvestiti organ za podelitev razrešnice, ko bodo ti znani;

30.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Eurojust v sodelovanju z Europolom formaliziral kombiniran pristop za certifikat ISO14001/EMS; ugotavlja, da je Eurojust ocenil, da kot začasni najemnik prostorov v lasti Kraljevine Nizozemske leta 2016 ni mogel zmanjšati emisij CO2;

31.  ker je na voljo vse manj časa, na podlagi odgovorov Eurojusta z zaskrbljenostjo ugotavlja, da si urad in Komisija trenutno ne izmenjujeta informacij glede priprav za izvajanje prihodnjih dejavnosti Eurojusta po izstopu Združenega kraljestva iz EU; poziva ju, naj zagotovita učinkovit pretok potrebnih informacij, ob upoštevanju tega, da bo treba z Združenim kraljestvom sprejeti sporazum o sodelovanju;

32.  pozdravlja utrditev položaja Eurojusta kot središča za pravosodno sodelovanje in usklajevanje na področju boja proti čezmejnemu kriminalu, pa tudi kot središča strokovnega znanja na področju prava v Uniji; opozarja na začetek delovanja Evropske pravosodne mreže za kibernetsko kriminaliteto; ugotavlja, da je Eurojust prejel prošnjo za pomoč v 2306 zadevah (povečanje za 4 %), da je organiziral 249 usklajevalnih sestankov za 288 zadev ter zagotovil podporo 148 skupnim preiskovalnim skupinam, vključno s finančno podporo v 90 primerih (povečanje za 32 %); je seznanjen z objavo četrtega Eurojustovega poročila Foreign Terrorist Fighters: Eurojust’s Views on the Phenomenon and the Criminal Justice Response (Tuji teroristični bojevniki: Stališča Eurojusta o pojavu in kazenskopravni odziv) iz decembra 2016;

o

o o

33.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2018(12)o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

7.2.2018

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2016

(2017/2155(DEC))

Pripravljavec mnenja: Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Eurojusta pošteno prikazujejo finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter da so transakcije zakonite in pravilne;

2.  pozdravlja zelo visoko stopnjo izvrševanja proračuna Eurojusta (99,89 %); potrjuje, da gre visoko stopnjo prenosa odobrenih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti (40 %), v naslovu II (odhodki za podporne dejavnosti) pripisati pripravam na selitev v nove prostore leta 2017;

3.  poudarja priporočilo Računskega sodišča iz leta 2011 o ponovni opredelitvi vlog in pristojnosti upravnega direktorja in kolegija; je seznanjen, da sta se sozakonodajalca ob koncu leta 2016 še pogajala o uredbi o Eurojustu, zato ni bilo mogoče sprejeti popravnih ukrepov, s katerimi bi rešili to vprašanje;

4.  pozdravlja krepitev položaja Eurojusta kot središča za pravosodno sodelovanje in usklajevanje na področju boja proti čezmejnemu kriminalu, pa tudi kot središča strokovnega znanja na področju prava v Uniji; spominja na začetek delovanja Evropske pravosodne mreže za kibernetsko kriminaliteto; ugotavlja, da je Eurojust prejel prošnjo za pomoč v 2306 zadevah (povečanje za 4 %), da je organiziral 249 usklajevalnih sestankov za 288 zadev ter zagotovil podporo 148 skupnim preiskovalnim ekipam, vključno s finančno podporo v 90 primerih (povečanje za 32 %); je seznanjen z objavo četrtega Eurojustovega poročila „Foreign Terrorist Fighters: Eurojust’s Views on the Phenomenon and the Criminal Justice Response“ (Tuji teroristični bojevniki: Stališča Eurojusta o pojavu in kazenskopravni odziv) iz decembra 2016;

5.  obžaluje, da se je Eurojust zaradi znanih strukturnih težav z njegovim financiranjem soočal s težavami pri razpoložljivosti proračunskih sredstev in da se je že drugo leto zapored moral zateči k blažilnim ukrepom, predvidenim v spremembi proračuna, zaradi česar je bilo treba preložiti nekatere tekoče dejavnosti in dragocene tehnološke spremembe; v zvezi s tem poudarja, da Eurojust vodi stalen dialog z GD za pravosodje in GD za proračun, da bi zagotovil ustrezno raven financiranja za prihodnja leta;

6.  poziva Evropsko komisijo, naj zagotovi hitro sprejetje smernic o prijavljanju nepravilnosti, ki jih bodo nato agencije Unije, tudi Eurojust, takoj sprejele in dejansko izvajale; ugotavlja, da je Eurojust čakal na tovrstne smernice oziroma prispevek Komisije, preden je lahko končal oblikovanje svojih zadevnih pravil; poziva agencijo, naj dodatno okrepi prizadevanja za dokončno oblikovanje jasnih notranjih pravil o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti, za katere mora do preverbe informacij veljati predpostavka, da so ravnali v dobri veri;

7.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da uprava, člani kolegija in člani neodvisnega skupnega nadzornega organa na spletu niso objavili izjav o interesih; poudarja pa, da je kolegij sprejel smernice za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

1.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENL

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 417, 6.12.2017, str. 218.

(2)

UL C 417, 6.12.2017, str. 218.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 417, 6.12.2017, str. 2018.

(7)

UL C 417, 6.12.2017, str. 218.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

UL C 113, 30.3.2016, str. 83.

(12)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.

Zadnja posodobitev: 13. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov