Postup : 2017/2161(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0114/2018

Předložené texty :

A8-0114/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.48
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0153

ZPRÁVA     
PDF 616kWORD 61k
26.3.2018
PE 613.443v02-00 A8-0114/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2016

(2017/2161(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2016

(2017/2161(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(4), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0114/2018),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016

(2017/2161(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004(9), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0114/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2016

(2017/2161(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0114/2018),

A.  vzhledem k tomu, že orgán příslušný k udělování absolutoria klade v souvislosti s postupem udělování absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, realizací konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným spravováním lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(11) Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (dále jen „agentura“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 činil 11 033 974,16 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje nárůst o 9,64 %;

C.  vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016 činil 10 120 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje nárůst o 10,53 %;

D.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013, 2014 a 2015

1.  se znepokojením konstatuje, že:

–  agentura do své výroční zprávy za rok 2016 nezahrnula kapitolu o transparentnosti, odpovědnosti a integritě; vyzývá agenturu, aby tuto kapitolu zahrnula do své výroční zprávy o činnosti za rok 2017;

–  situace se nezměnila a platby od řecké vlády jsou nadále uskutečňovány se značným zpožděním, v důsledku čehož se zpožďují i platby pronajímatelům nemovitostí využívaných v Aténách a Heraklionu; uznává, že agentura vyvinula značné úsilí o udržení kontaktů s řeckou vládou s cílem situaci změnit; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria o vývoji situace informovala;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2016 byla vysoká míra plnění rozpočtu ve výši 98,47 %, čímž oproti roku 2015 došlo ke snížení o 1,53 %, a míra čerpání prostředků na platby dosáhla 89,18 %, což ve srovnání s rokem 2015 představuje snížení o 3,71 %;

Závazky a přenesené prostředky

3.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že prostředky přenesené z prostředků na závazky pro hlavu II (správní výdaje) činily 300 000 EUR (25 %), zatímco v roce 2015 činily 150 000 EUR (22 %), tedy o 150 000 EUR více; poznamenává, že tyto přenesené prostředky, vydané ke konci rozpočtového roku, primárně souvisely s investicemi do informačních technologií (IT) a služebního vozu, o jehož využití a důvodech nákupu by měl být informován Výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu;

4.  konstatuje, že přenosy jsou často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Zaměstnanecká politika

5.  na základě plánu pracovních míst podotýká, že ke dni 31. prosince 2016 bylo obsazeno 43 pracovních míst (ze 48 pracovních míst schválených v rozpočtu Unie) oproti 45 pracovním místům v roce 2015;

6.  bere na vědomí, že s odkazem na počet pracovních míst obsazených ke dni 31. prosince 2016 činil poměr mezi muži a ženami v řadách zaměstnanců 42,1 % žen ku 57,9 % mužů; konstatuje však, že všechny tři pozice vrcholného vedení byly obsazeny muži;

7.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že v roce 2016 agentura přesunula osm dalších zaměstnanců do Atén, čímž se počet zaměstnanců v Heraklionu snížil na 14; z odpovědi agentury bere na vědomí, že předpokládaný celkový počet zaměstnanců v Heraklionu by měl na konci roku 2017 činit osm; zdůrazňuje skutečnost, že podle zprávy Účetního dvora z roku 2013 je pravděpodobné, že by bylo možné ještě více snížit náklady, pokud by byli všichni zaměstnanci na jednom místě; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o možných opatřeních ke zlepšení situace;

8.  poznamenává, že agentura má potíže s náborem, oslovováním a udržením příslušně kvalifikovaných zaměstnanců, zejména kvůli typu nabízených pracovních míst (pozice smluvních zaměstnanců) a nízkému faktoru koeficientu uplatňovanému na platy zaměstnanců agentury v Řecku; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o všech opatřeních přijatých ke zmírnění těchto potíží;

9.  konstatuje, že zaměstnanci agentury měli v roce 2016 v průměru šest pracovních dní volno z důvodu nemoci; podotýká, že počet dní strávených činnostmi pro dobré životní podmínky činil v roce 2016 dva dny na zaměstnance;

10.  s uspokojením konstatuje, že agentura zřídila síť důvěrných poradců pro prevenci a mediaci konfliktů souvisejících s prací; bere na vědomí, že agentura zorganizovala interní odbornou přípravu a činnosti ke zvyšování povědomí;

11.  konstatuje, že agentura zavedla politiku na ochranu důstojnosti osob a prevenci psychického a sexuálního obtěžování a poskytuje pravidelnou odbornou přípravu v oblasti prevence obtěžování;

12.  poznamenává, že agentura využívá oficiální vozy, ale nedovoluje jejich použití k soukromým účelům;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

13.  se znepokojením konstatuje, že na webové stránce agentury jsou k dispozici životopisy pouze předsedy správní rady a výkonného ředitele; s uspokojením konstatuje, že byla zveřejněna prohlášení o zájmech členů správní rady, výkonného ředitele a stálé skupiny zúčastněných stran;

14.  konstatuje, že se mezi decentralizovanými agenturami EU diskutuje o politice v oblasti whistleblowingu a v roce 2018 budou přijaty společná politika a pokyny; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o provádění této politiky;

15.  poukazuje na to, že agentura dosud nepředložila žádnou konkrétní iniciativu ke zlepšení transparentnosti, pokud jde o její kontakty s lobbisty a zúčastněnými stranami; vyzývá agenturu, aby neprodleně přijala proaktivní politiku v oblasti transparentnosti lobbingu a aby o všech přijatých opatřeních k řešení tohoto problému informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

16.  se znepokojením konstatuje, že agentura nezveřejňuje zápisy z jednání své správní rady; vyzývá agenturu, aby tuto praxi změnila a začala zápisy zveřejňovat za účelem zlepšení transparentnosti jejího rozhodovacího procesu;

17.  bere na vědomí, že agentura v roce 2016 neobdržela žádnou žádost o přístup k dokumentům;

Hlavní úspěchy

18.  vítá tři hlavní úspěchy, jichž agentura v roce 2016 dosáhla, a to zejména:

–  úspěšné dokončení celoevropského cvičení;

–  její příspěvek skupině pro spolupráci a proaktivnímu sekretariátu směrnice o bezpečnosti sítí a informací;

–  používání nástrojů ke zvýšení povědomí v oblasti kybernetické bezpečnosti, mezi něž patří Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti a výzva v oblasti kybernetické bezpečnosti;

Interní audit

19.  poznamenává, že agentura neobdržela od Útvaru interního auditu (IAS) Komise v roce 2016 žádné otevřené doporučení; konstatuje, že Útvar interního auditu v září 2016 provedl posouzení rizik agentury, z něhož vyplynula další tři témata pro audit: zapojení zúčastněných stran do problematiky výstupů, lidské zdroje a IT; bere na vědomí, že agentura podnikne bezprostřední kroky v otázce vybudování systému řízení kvality, jakož i provádění jeho zásady řízení rizik; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o provádění těchto činností;

Vnitřní kontrola

20.  bere na vědomí informaci od agentury, že výsledkem rozsáhlých kontrol ex post v rozpočtovém roce 2015, prováděných v souladu s interním kontrolním standardem č. 8 „Procesy a postupy“, byla řada doporučení, jež byla bez výjimky vydána v roce 2016; uznává, že zkontrolováno bylo 267 finančních transakcí, což představuje 76,43 % rozpočtu agentury na rok 2015, a výsledkem bylo vydání jednoho doporučení týkajícího se zpoždění plateb; uznává, že v důsledku zpoždění nevznikl žádný úrok ke splacení; s uspokojením konstatuje, že se agentura intenzivně zaměřila na ověření výsledků před zahájením transakcí („ověření ex ante“), aby bylo možné dosáhnout co nejlepší kontroly;

Ostatní připomínky

21.  poznamenává, že podle zprávy Účetního dvora dospělo externí hodnocení z roku 2015, doručené v květnu 2016, k závěru, že práce a výstupy agentury byly odrazem potřeby bezpečnosti informací na síti v celé Unii a členských státech a že agentura účinně naplňuje očekávání svých zúčastněných stran; konstatuje však, že je třeba zlepšit komunikaci mezi agenturou a jejími zúčastněnými stranami, které se domnívají, že její mandát a dosah jsou omezené; z odpovědi agentury bere na vědomí, že správní rada diskutuje o budoucnosti agentury a o nejlepším způsobu, jak komunikovat se zúčastněnými stranami agentury, jakož i o způsobu, jak zvýšit dosah agentury v rámci dostupných lidských a finančních zdrojů; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o opatřeních přijatých za účelem zlepšení situace;

22.  vítá skutečnost, že agentura začala v průběhu roku 2016 zavádět systém řízení kvality; poznamenává, že příručka pro řízení kvality, jakož i standardní provozní postupy a pracovní pokyny byly navrženy podle norem ISO 9001; s uspokojením konstatuje, že všechny tyto dokumenty jsou ve fázi přezkumu ze strany vedení a budou provedeny v roce 2017; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o dosaženém pokroku;

23.  vítá skutečnost, že agentura za účelem zajištění nákladově efektivního pracovního prostředí šetrného k životnímu prostředí recykluje papír, sklo a plasty, zaměstnance vybízí k tomu, aby netiskli zbytečně, a zavedla elektronický systém pro řízení pracovních toků, který významně snížil využívání fyzických složek;

24.  vítá skutečnost, že agentura za účelem snížení nebo kompenzace emisí CO2 podpořila využívání elektronických komunikačních prostředků jakožto alternativy k fyzické přepravě a v roce 2017 poprvé využila „nástroje přepravního protokolu pro skleníkové plyny“ s cílem shromáždit statistické údaje o služebních cestách podniknutých zaměstnanci agentury;

o

o o

25.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne... 2018(12) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 160.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 160.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 160.

(7)

Úř. věst. C 414, 6.12.2017, s. 160.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 84, 17.3.2017, s. 7.

(12)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Poslední aktualizace: 13. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí