RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2016

26.3.2018 - (2017/2161(DEC))

Comisia pentru control bugetar
Raportor: Bart Staes


Procedură : 2017/2161(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0114/2018

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2161(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției[1],

–  având în vedere declarația de asigurare[2] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[3], în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004[4], în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[5], în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0114/2018),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2161(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției[6],

–  având în vedere declarația de asigurare[7] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[8], în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004[9], în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[10], în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0114/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2161(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0114/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale[11], bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 11 033 974,16 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 9,64 % față de 2015;

C.  întrucât contribuția Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 2016 s-a ridicat la 10 120 000 EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 10,53 % față de 2015;

D.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) declară, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2016 (denumit în continuare „raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Măsuri luate în urma descărcării de gestiune din 2013, 2014 și 2015

1.  ia act cu preocupare de următoarele aspecte:

–  Agenția nu a inclus un capitol privind transparența, răspunderea și integritatea în raportul său anual pe 2016; invită Agenția să includă un astfel de capitol în raportul anual de activitate pentru 2017;

–  situația rămâne neschimbată, guvernul elen continuând să efectueze plățile cu o întârziere considerabilă, fapt care întârzie, la rândul său, plățile către proprietarii din Atena și Heraklion; ia act de faptul că Agenția a depus eforturi semnificative pentru a menține contactul cu autoritățile elene, cu scopul de a remedia situația; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția situației în acest sens;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară ridicată, de 98,47 %, ceea ce reprezintă o scădere de 1,53 % față de 2015, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 89,18 %, ceea ce reprezintă o scădere de 3,71 % față de 2015;

Angajamente și reportări

3.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că, la titlul II (cheltuieli administrative), au fost reportate credite angajate în valoare de 300 000 EUR (25 %), în comparație cu 150 000 EUR (22 %) în 2015, mai precis cu 150 000 EUR mai mult; remarcă faptul că aceste reportări au fost legate în principal de investiții în domeniul informatic și de achiziționarea unui autovehicul de serviciu, operațiuni realizate spre sfârșitul exercițiului - relevă în acest context necesitatea de a transmite informații suplimentare privind utilizarea acestui autovehicul și motivele pentru achiziția acestuia Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European;

4.  observă că reportările sunt adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de către Agenție și comunicate Curții;

Politica de personal

5.  constată, pe baza schemei de personal, că 43 de posturi (din cele 48 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii) erau ocupate la 31 decembrie 2016, față de 45 de posturi în 2015;

6.  ia act de faptul că, pe baza numărului de posturi ocupate la 31 decembrie 2016, în 2016 raportul echilibrului de gen a fost de 42,1 % femei față de 57,9 % bărbați; remarcă, pe de altă parte, că toate cele trei posturi de conducere de nivel superior erau ocupate de bărbați;

7.  constată, pe baza raportului Curții că, în 2016, Agenția a deplasat încă opt membri ai personalului la Atena, reducând astfel la 14 numărul angajaților de la Heraklion; constată, pe baza răspunsului Agenției, că numărul total de membri ai personalului care se preconizează că vor rămâne la sediul din Heraklion la sfârșitul anului 2017 este de opt; relevă faptul că, potrivit raportului din 2013 al Curții, dacă toți membrii personalului Agenției ar fi afectați la un singur sediu, s-ar putea reduce și mai mult costurile administrative; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile care pot fi adoptate pentru a îmbunătăți această situație;

8.  observă că Agenția întâmpină dificultăți în recrutarea, atragerea și păstrarea personalului calificat corespunzător, mai ales din cauza tipurilor de posturi oferite (agenți contractuali) și a coeficientului corector scăzut care se aplică în Grecia salariilor angajaților Agenției; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la orice măsură luată pentru a depăși aceste dificultăți;

9.  constată că, în medie, personalul Agenției a fost în concediu medical timp de șase zile lucrătoare în 2016; constată că numărul de zile petrecute în 2016 de fiecare membru al personalului în cadrul unor activități de bunăstare a fost de două zile;

10.  constată cu satisfacție că Agenția a instituit o rețea de consilieri de încredere pentru a asigura prevenirea și medierea conflictelor de muncă; ia act de faptul că Agenția a organizat activități interne de formare și de sensibilizare;

11.  ia act de faptul că Agenția a instituit o politică privind protejarea demnității persoanei și prevenirea hărțuirii psihologice și sexuale și organizează în mod periodic activități de formare privind prevenirea hărțuirii;

12.  observă că Agenția utilizează vehicule oficiale, dar nu permite folosirea lor în scopuri private;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

13.  constată cu îngrijorare că doar CV-ul președintelui Consiliului de administrație și al directorului executiv sunt disponibile pe site-ul Agenției; ia act cu satisfacție de faptul că declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație, ale directorului executiv și ale membrilor grupului permanent al părților interesate au fost publicate;

14.  ia act de faptul că politica referitoare la denunțarea neregulilor face obiectul unor discuții între agențiile descentralizate ale UE, urmând ca în 2018 să fie adoptate o politică comună și orientări în acest domeniu; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în practică a acestei politici;

15.  relevă faptul că Agenția nu a elaborat până în prezent nicio inițiativă specifică pentru a mări transparența în contactele cu lobbyiștii și cu părțile interesate; invită Agenția să pună în aplicare fără întârziere o politică proactivă privind transparența activităților de lobby și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la orice măsuri luate pentru rezolvarea acestei probleme;

16.  regretă faptul că Agenția nu face publice procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului său de administrație; invită Agenția să își revizuiască practica și să publice procesele-verbale, pentru a îmbunătăți transparența procesului său decizional;

17.  constată că, în 2016, Agenția nu a primit nicio cerere de acces la documente;

Principalele realizări

18.  salută principalele trei realizări identificate de Agenție în 2016, și anume:

–  încheierea cu succes a exercițiului paneuropean;

–  contribuția sa la activitatea grupului de cooperare și îndeplinirea în mod proactiv a unor funcții de secretariat în conformitate cu Directiva privind securitatea rețelelor și a informațiilor;

–  utilizarea unor instrumente pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la securitatea cibernetică, spre exemplu a Lunii europene a securității cibernetice și Cybersecurity Challenge;

Auditul intern

19.  ia act de faptul că, în 2016, nu mai exista nicio recomandare deschisă formulată de Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) cu privire la Agenție; constată că, în septembrie 2016, IAS a efectuat o evaluare a riscurilor la care este expusă Agenția, în cadrul căreia se prezintă următoarele trei subiecte care vor face obiectul auditului: implicarea părților interesate în obținerea rezultatelor preconizate, resursele umane și IT; ia act de faptul că Agenția va întreprinde de urgență demersuri pentru a institui un sistem de management al calității, precum și în scopul punerii în aplicare a politicii sale de gestionare a riscurilor; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestor acțiuni;

Controlul intern

20.  remarcă, potrivit informațiilor furnizate de Agenție, că exercițiul de control ex-post amănunțit privind exercițiul financiar 2015, realizat în conformitate cu standardul de control intern nr. 8 referitor la „procese și proceduri”, a condus la formularea unei serii de recomandări care au fost puse în practică în totalitate în cursul exercițiului 2016; ia act de faptul că 267 de tranzacții financiare, reprezentând 76,43 % din bugetul Agenției pe 2015, au făcut obiectul controlului, iar acest lucru a condus la formularea unei recomandări privind întârzierea plăților; constată că întârzierea nu a generat dobânzi de achitat; ia act cu satisfacție de faptul că Agenția a acordat o atenție deosebită verificării rezultatelor înainte de inițierea operațiunilor („verificarea ex-ante”), în scopul de a realiza cel mai bun control posibil;

Alte observații

21.  constată, în conformitate cu raportul Curții, că evaluarea externă pentru exercițiul 2015, care a fost transmisă în mai 2016, concluziona că activitatea și realizările Agenției răspund unei nevoi în ceea ce privește securitatea rețelelor și a informațiilor în cadrul Uniunii și în statele membre și că Agenția răspunde în mod eficace așteptărilor părților interesate; constată, cu toate acestea, că este necesar să se amelioreze comunicarea între Agenție și părțile interesate, acestea din urmă considerând mandatul și sfera de acțiune ale Agenției ca fiind prea limitate; remarcă, pe baza răspunsului Agenției, faptul că Consiliul de administrație poartă discuții despre viitorul Agenției și cea mai bună metodă de comunicare cu părțile interesate, precum și despre modalitățile de îmbunătățire a activităților de promovare ale Agenției în limita resurselor umane și financiare disponibile; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate pentru a îmbunătăți această situație;

22.  salută faptul că Agenția a început să pună în aplicare un sistem de management al calității în cursul anului 2016; ia act de faptul că manualul privind managementul calității, precum și procedurile operaționale standard și instrucțiunile de lucru au fost redactate pe baza standardului ISO 9001; constată cu satisfacție că toate aceste documente fac obiectul unei revizuiri de către conducere și că prevederile acestora sunt programate a fi puse în aplicare în 2017; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate;

23.  salută faptul că Agenția a întreprins o serie de demersuri cu scopul de a asigura un mediu de lucru care să respecte imperativul rentabilității și al protecției mediului, reciclând hârtia, sticla și materialele plastice și încurajând personalul să evite imprimarea documentelor și a introdus un sistem electronic pentru gestionarea fluxurilor interne, reducând astfel în mod semnificativ utilizarea dosarelor fizice;

24.  salută faptul că, în vederea reducerii sau a compensării emisiilor de CO2, Agenția a încurajat utilizarea mijloacelor de comunicare electronice ca alternativă la deplasările obișnuite și a pus în aplicare, pentru prima oară în 2017, instrumentul pentru transporturi aferent Protocolului privind gazele cu efect de seră (GES), pentru a colecta date statistice privind deplasările efectuate în scopuri profesionale de către personalul Agenției;

o

o

25.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2018[12] referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 • [1]  JO C 417, 6.12.2017, p. 160.
 • [2]  JO C 417, 6.12.2017, p. 160.
 • [3]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
 • [4]  JO L 165, 18.6.2013, p. 41.
 • [5]  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
 • [6]  JO C 417, 6.12.2017, p. 160.
 • [7]  JO C 414, 6.12.2017, p. 160.
 • [8]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
 • [9]  JO L 165, 18.6.2013, p. 41.
 • [10]  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
 • [11]  JO C 84, 17.3.2017, p. 7.
 • [12]  Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2018)0000.
Ultima actualizare: 12 aprilie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate