Postopek : 2017/2161(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0114/2018

Predložena besedila :

A8-0114/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.48
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0153

POROČILO     
PDF 599kWORD 60k
26.3.2018
PE 613.443v02-00 A8-0114/2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016

(2017/2161(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Bart Staes

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016

(2017/2161(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004(4) in zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016

(2017/2161(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovorom agencije(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 526/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 460/2004(9) in zlasti člena 21,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2018),

1.  odobri zaključni račun Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016

(2017/2161(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost ter dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker je glede na poročilo o prihodkih in odhodkih(11) Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (v nadaljnjem besedilu: agencija) njen končni proračun v proračunskem letu 2016 znašal 11.033.974,16 EUR, kar je 9,64 % več kot leta 2015;

C.  ker je v proračunskem letu 2016 prispevek Unije v proračun agencije znašal 10.120.000 EUR, kar je 10,53 % več kot leta 2015;

D.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leta 2013, 2014 in 2015

1.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da:

–  agencija v letno poročilo za leto 2016 ni vključila poglavja o preglednosti, odgovornosti in integriteti; poziva agencijo, naj to poglavje vključi v letno poročilo o dejavnostih za leto 2017;

–  razmere ostajajo nespremenjene in plačila grške vlade še vedno znatno zamujajo, zaradi česar zamujajo tudi plačila najemodajalcem v Atenah in Heraklionu; priznava velika prizadevanja agencije za sodelovanje z grško vlado, da bi razmere izboljšali; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o spremembah teh razmer;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je bila zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 stopnja izvrševanja proračuna visoka, in sicer je znašala 98,47 %, kar je 1,53 % manj kot leta 2015, stopnja izvrševanja plačil pa je znašala 89,18 %, kar je 3,71 % manj kot leta 2015;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

3.  ugotavlja, da so v skladu s poročilom Računskega sodišča prenesene obveznosti v okviru naslova II (upravni izdatki) znašale 300.000 EUR (25 %), leta 2015 pa 150.000 EUR (22 %), torej 150.000 EUR več; ugotavlja, da je prenos sredstev v glavnem povezan z naložbami v informacijsko tehnologijo in službeno vozilo ob koncu leta – informacije o uporabi tega vozila in razlogih za njegov nakup je treba posredovati Odboru Evropskega parlamenta za proračunski nadzor;

4.  ugotavlja, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabega načrtovanja in izvrševanja proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencija načrtuje vnaprej in o tem obvesti Računsko sodišče;

Kadrovska politika

5.  na podlagi kadrovskega načrta ugotavlja, da je bilo 31. decembra 2016 zasedenih 43 delovnih mest (od 48 delovnih mest, odobrenih v proračunu Unije), medtem ko jih je bilo 31. decembra 2015 zasedenih 45;

6.  ugotavlja, da je glede na število delovnih mest, zasedenih 31. decembra 2016, razmerje med spoloma 42,1 % žensk in 57,9 % moških; ugotavlja, da so vse tri položaje višjega vodstva zasedali moški;

7.  ugotavlja, da je v skladu s poročilom Računskega sodišča agencija leta 2016 dodatnih osem zaposlenih premestila v Atene, tako da se je število zaposlenih v Heraklionu zmanjšalo na 14; na podlagi odgovora agencije ugotavlja, da bo ob koncu leta 2017 po pričakovanjih v Heraklionu skupno osem zaposlenih; poudarja dejstvo, da bi se lahko v skladu s poročilom Računskega sodišča za leto 2013 stroški verjetno še znižali, če bi bili vsi zaposleni na eni lokaciji; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o možnih ukrepih za izboljšanje razmer;

8.  ugotavlja, da ima agencija težave zaposliti, pritegniti in obdržati ustrezno kvalificirano osebje, predvsem zaradi vrste pogodb, ki jih ponuja (delovna mesta za pogodbene uslužbence), in nizkega korekcijskega količnika za plače uslužbencev agencije v Grčiji; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih za zmanjšanje teh težav;

9.  ugotavlja, da je leta 2016 število dni bolniške odsotnosti zaposlenih v agenciji v povprečju znašalo šest delovnih dni; ugotavlja, da je leta 2016 vsak zaposleni za dejavnosti za dobro počutje porabil dva dni;

10.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija vzpostavila mrežo zaupnih svetovalcev za preprečevanje in reševanje sporov, povezanih z delom; ugotavlja, da je organizirala interne dejavnosti za usposabljanje in ozaveščanje;

11.  ugotavlja, da je agencija sprejela politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju psihičnega in spolnega nadlegovanja ter da zagotavlja redno usposabljanje o preprečevanju nadlegovanja;

12.  ugotavlja, da agencija uporablja službena vozila, vendar ne dovoljuje njihove zasebne uporabe;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov, preglednost in demokracija

13.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da sta na spletnem mestu agencije dostopna le življenjepisa predsednika upravnega odbora in izvršnega direktorja; z zadovoljstvom ugotavlja, da so bile objavljene izjave o interesu članov upravnega odbora, izvršnega direktorja in stalne interesne skupine;

14.  ugotavlja, da decentralizirane agencije EU razpravljajo o politiki glede prijavljanja nepravilnosti ter da bodo leta 2018 sprejete skupna politika in smernice; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju te politike;

15.  poudarja, da agencija še ni zagotovila posebnih pobud, da bi povečala preglednost svojih stikov z lobisti in deležniki; poziva jo, naj brez nadaljnjega odlašanja sprejme proaktivno politiko preglednosti v zvezi z lobisti in organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih za obravnavanje tega vprašanja;

16.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da agencija javno ne objavlja zapisnikov sestankov upravnega odbora; poziva jo, naj z objavo zapisnikov spremeni svojo prakso, da bi povečala preglednost postopkov odločanja;

17.  ugotavlja, da agencija leta 2016 ni prejela nobenega zahtevka za dostop do dokumentov;

Glavni dosežki

18.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je agencija kot take prepoznala v letu 2016, in sicer:

–  uspešno izvedbo vseevropske vaje;

–  prispevek k skupini za sodelovanje in proaktivnemu sekretariatu direktive o varnosti omrežij in informacij;

–  uporabo instrumentov za ozaveščanje javnosti o kibernetski varnosti, kot sta evropski mesec kibernetske varnosti in izziv na področju kibernetske varnosti;

Notranja revizija

19.  ugotavlja, da agencija leta 2016 ni imela nobenega odprtega priporočila službe Komisije za notranjo revizijo; ugotavlja, da je ta služba septembra 2016 izvedla oceno tveganja agencije, ki je pokazala naslednja tri področja revizije: sodelovanje deležnikov na področjih ciljev, človeških virov in informacijske tehnologije; ugotavlja, da bo agencija nemudoma sprejela ukrepe v zvezi z vzpostavitvijo sistema vodenja kakovosti in izvajanjem politike obvladovanja tveganja; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju teh ukrepov;

Notranja kontrola

20.  glede na navedbe agencije ugotavlja, da so bila na podlagi obsežne naknadne kontrole proračunskega leta 2015, izvedene v skladu s standardom notranje kontrole št. 8 (procesi in postopki), podana številna priporočila, ki so bila vsa obravnavana leta 2016; priznava, da je bilo preverjenih 267 finančnih transakcij, ki so obsegale 76,43 % proračuna agencije za leto 2015, na podlagi česar je bilo podano eno priporočilo v zvezi z zamudo plačil; priznava, da zaradi zamude niso nastale obresti, ki bi jih bilo treba plačati; z zadovoljstvom ugotavlja, da se je agencija močno osredotočila na preverjanje rezultatov pred začetkom transakcij (predhodno preverjanje), da bi dosegla najboljšo možno kontrolo;

Druge pripombe

21.  ugotavlja, da je v skladu s poročilom Računskega sodišča zunanja ocena za leto 2015, izvedena maja 2016, pokazala, da delo in rezultati agencije ustrezajo potrebi po varnosti omrežij in informacij po vsej Uniji in znotraj držav članic ter da agencija učinkovito izpolnjuje pričakovanja deležnikov; vendar ugotavlja, da je treba izboljšati komunikacijo med agencijo in deležniki, po mnenju katerih so pooblastila in doseg agencije preveč omejeni; na podlagi odgovora agencije ugotavlja, da upravni odbor razpravlja o prihodnosti agencije in najboljšem načinu navezovanja stikov z deležniki ter o načinu za povečanje dosega agencije znotraj razpoložljivih človeških in finančnih virov; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih za izboljšanje razmer;

22.  pozdravlja dejstvo, da je agencija leta 2016 začela vzpostavljati sistem vodenja kakovosti; ugotavlja, da so bili priročnik za vodenje kakovosti, standardni postopki delovanja in navodila za delo oblikovani na podlagi standardov ISO 9001; z zadovoljstvom ugotavlja, da vodstvo zdaj izvaja revizijo vseh teh dokumentov, ki se bodo začeli izvajati leta 2017; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o doseženem napredku;

23.  pozdravlja dejstvo, da agencija z namenom vzpostavitve stroškovno učinkovitega in okolju prijaznega delovnega okolja zaposlene spodbuja, naj ne tiskajo dokumentov, ter da je uvedla elektronski sistem za notranji potek dela in s tem znatno zmanjšala uporabo fizičnih dokumentov;

24.  pozdravlja dejstvo, da agencija z namenom zmanjšanja ali odprave emisij CO2 spodbuja uporabo elektronskih načinov komunikacije namesto fizičnih potovanj ter da je leta 2017 prvič začela uporabljati orodje za izračun emisij zaradi prometa iz protokola o toplogrednih plinih, da bi zbrala statistične podatke o službenih potovanjih zaposlenih v agenciji;

o

o o

25.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2018(12) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 417, 6.12.2017, str. 160.

(2)

UL C 417, 6.12.2017, str. 160.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 165, 18.6.2013, str. 41.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 417, 6.12.2017, str. 160.

(7)

UL C 414, 6.12.2017, str. 160.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 165, 18.6.2013, str. 41.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

UL C 84, 17.3.2017, str. 7.

(12)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.

Zadnja posodobitev: 13. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov