Postup : 2017/2179(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0115/2018

Předložené texty :

A8-0115/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.28
CRE 18/04/2018 - 12.28
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0133

ZPRÁVA     
PDF 621kWORD 74k
26.3.2018
PE 613.478v02-00 A8-0115/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola

(2017/2179(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola

(2017/2179(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Komise o opatřeních následujících po udělení absolutoria za rozpočtový rok 2015 (COM(2017)0379),

–  s ohledem na zvláštní výroční zprávy(1) Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky decentralizovaných agentur za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Evropského účetního dvora o rychlém přezkumu provádění závazku snížit počet pracovních míst o 5 %, která byla zveřejněna dne 21. prosince 2017,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady(3) (EU, Euratom) č. 966/2012, a zejména na článek 110 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0115/2018),

A.  vzhledem k tomu, že toto usnesení obsahuje pro každý ze subjektů uvedených v článku 208 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 připomínky horizontální povahy, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria v souladu s článkem 110 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 a článkem 3 přílohy IV jednacího řádu Evropského parlamentu;

B.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  zdůrazňuje, že agentury hrají v členských státech významnou úlohu a mají značný vliv na tvorbu politik, rozhodování a provádění programů v oblastech, které mají pro evropské občany zásadní význam (například zdraví, bezpečnost, zabezpečení, svoboda a spravedlnost, výzkum a průmyslový vývoj, hospodářské a měnové záležitosti, zaměstnanost a sociální pokrok); připomíná význam úkolů, které agentury vykonávají, a jejich přímý dopad na každodenní život evropských občanů; připomíná rovněž význam autonomie agentur, zejména těch regulačních agentur a těch, které plní funkci nezávislého sběru informací; jakkoli uznává, že zúčastněné strany si k agenturám našly cestu, je znepokojen tím, že obecně je viditelnost agentur pro evropské občany stále omezena, ačkoli jejich odpovědnost a nezávislost vyžaduje vysokou míru viditelnosti;

2.  připomíná, že hlavními důvody pro zřízení agentur byla nezávislá technická nebo vědecká hodnocení, která nezbytně vyžadují jasná a účinná pravidla pro předcházení střetu zájmů, provoz unijních systémů a snazší zavedení jednotného trhu; vyzývá všechny agentury, aby se podílely na interinstitucionální dohodě o rejstříku transparentnosti, která je v současné době předmětem jednání mezi Komisí, Radou a Parlamentem;

3.  poukazuje na to, že Účetní dvůr ve svém shrnutí výsledků výročních auditů agentur Unie a ostatních subjektů za rok 2016 (dále jen „shrnutí Účetního dvora“) uvádí, že rozpočet agentur na rok 2016 činil přibližně 3,4 miliardy EUR, což oproti roku 2015 představuje nárůst o 21,42 % a odpovídá to zhruba 2,4 % (v porovnání s: 2 % v roce 2015) souhrnného rozpočtu Unie; poukazuje na to, že nárůst se týká především agentur zabývajících se záležitostmi spjatými s průmyslem, výzkumem a energetikou (dalších 358 000 000 EUR) a občanskými svobodami, spravedlností a vnitřními věcmi (dalších 174 000 000 EUR); dále konstatuje, že ze zmíněných 3,4 miliard EUR byly zhruba 2,4 miliardy EUR financovány ze souhrnného rozpočtu Unie, zatímco přibližně 1 miliarda EUR byla financována z poplatků a také z přímých příspěvků členských států, zemí Evropského sdružení volného obchodu a dalších zdrojů;

4.  vyzývá Komisi, aby při přípravě svého návrhu víceletého finančního rámce pro období po roce 2020 úzce spolupracovala se sítí agentur a s jednotlivými agenturami a aby zkoumala alternativní zdroje financování decentralizovaných agentur Unie;

5.  zdůrazňuje, že interinstitucionální pracovní skupina pro decentralizované agentury zkoumala zejména pilotní případ agentury EASA týkající se agentur financovaných z poplatků; konstatuje, že ačkoli jsou agentury plně financovány z příspěvků, nesou stále plnou odpovědnost vůči orgánu příslušnému pro udělení absolutoria, pokud jde o související rizika týkající se dobré pověsti; kromě toho vyjadřuje své znepokojení týkající se ukazatelů použitých v pilotním případu agentury EASA, neboť tyto ukazatele se do značné míry zaměřují na spokojenost zákazníků a už menší měrou na bezpečnost leteckého provozu;

6.  konstatuje, že agentury zaměstnávají 10 364 stálých, dočasných, smluvních či vyslaných zaměstnanců (v porovnání s 9 848 v roce 2015), což oproti předchozímu roku představuje nárůst o 5,24 %, a to zejména kvůli novým přiděleným úkolům; poukazuje na to, že počet zaměstnanců nejvíce vzrostl v agenturách zabývajících se záležitostmi spjatými s průmyslem, výzkumem a energetikou (110), občanskými svobodami, spravedlností a vnitřními věcmi (177) a hospodářskými a měnovými záležitostmi (85);

7.  konstatuje, že Účetní dvůr ve svém shrnutí vydal výrok bez výhrad o spolehlivosti účetní závěrky všech agentur; dále konstatuje, že u všech agentur kromě Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) vydal Účetní dvůr výrok bez výhrad o legalitě a správnosti operací, na nichž se účetní závěrka zakládá;

8.  zastává názor, že postup udělování absolutoria se musí do roku n+1 zefektivnit a zrychlit; vyzývá proto agentury a Účetní dvůr, aby se řídily dobrým příkladem soukromého sektoru, a navrhuje stanovit lhůtu pro zveřejnění účetních závěrek, výročních zpráv o činnosti a zpráv o rozpočtovém a finančním řízení agentur na 31. března a posunout lhůtu pro zveřejňování výročních zpráv Účetního dvora o agenturách nejpozději na 1. července, aby se celý postup zjednodušil a zrychlil, přičemž postup udělování absolutoria by tak byl uzavřen během roku následujícího po dotčeném hospodářském roce;

Společný přístup a plán opatření Komise

9.  bere na vědomí, že agentury Unie zavedly společný přístup a plán tohoto přístupu;

10.  vítá příspěvek sítě agentur Unie (dále jen „síť“) v oblasti koordinace, sběru a konsolidace opatření a informací pro potřebu orgánů Unie, včetně Parlamentu; konstatuje, že její koordinační úkoly zahrnují rozpočtový proces a postup udělování absolutoria, provádění plánu Komise založeného na společném přístupu a souvisejících politických iniciativách a přezkum a provádění finančního a služebního řádu;

11.  má za to, že síť poskytuje konkrétní přidanou hodnotu v oblasti vztahů mezi orgány Unie a decentralizovanými agenturami; domnívá se, že by se vyplatilo podporovat společný podpůrný úřad sítě v Bruselu; rozhodně podporuje její požadavek na jedno pracovní místo pro dočasného zaměstnance, přičemž náklady s ním spojené by se rozdělily mezi agentury v rozpočtovém požadavku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) na rok 2019, zejména pokud budou pravomoci sítě vyjasněny a kdykoli to bude možné posíleny, za současného respektování autonomie agentur; vybízí Komisi, aby do svého návrhu rozpočtu na rok 2019 zahrnula další pracovní místo;

12.  konstatuje, že síť vypracovala v roce 2016 prostřednictvím podsítě pro rozvoj výkonnosti dokument o rámci výkonnosti agentur, v němž jsou popsány zavedené nástroje, včetně použití ukazatelů se zvláštním zřetelem k plánování, měření a vykazování účinnosti; oceňuje skutečnost, že podsíť pro rozvoj výkonu spolupracuje v současné době s Komisí na vývoji modelu vyspělosti pro účely sestavování rozpočtu podle výkonnosti, který všem agenturám poslouží jako vodítko při snaze o optimalizaci kapacit v oblasti plánování, sledování a vykazování výsledků a využívaného rozpočtu a zdrojů; konstatuje, že existuje prostor pro zlepšení způsobu, jakým některé agentury ve svých klíčových ukazatelích výkonnosti používají ukazatele výstupů a dopadů; vyzývá síť, aby informovala orgán udělující absolutorium o přijatých opatřeních a o jejich provádění;

Rozpočtové a finanční řízení

13.  připomíná, že zásada ročního rozpočtu je jednou ze tří základních účetních zásad (společně se zásadou jednotnosti a vyrovnanosti), které jsou naprosto nezbytné k zajištění účinného plnění rozpočtu Unie; konstatuje, že Účetní dvůr ve svém shrnutí shledal, že i přes značný pokles jejich výskytu zůstává nejčastějším problémem rozpočtového a finančního řízení velký objem přenosů prostředků přidělených na závazky, který postihuje 23 agentur (oproti 32 agenturám v roce 2015)(4);

14.    konstatuje, že přenosy mohou být často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že by se v plánování a plnění rozpočtu vyskytovaly nedostatky, ani vždy nejsou v rozporu se zásadou ročního rozpočtu;

15.  bere na vědomí návrh sítě na vykazování zrušených přenosů překračujících 5 % celkového rozpočtu; zároveň však konstatuje, že v zájmu hodnocení rozpočtového plánování a plnění by agentury mohly navíc vykazovat i objemy plánovaných přenosů a důvody k nim vedoucí; vybízí agentury, aby tyto informace zahrnuly do příslušných konsolidovaných výročních zpráv o činnosti;

16.   poukazuje na to, že objem zrušených přenosů vypovídá o kapacitě pro plánování rozpočtu a o tom, do jaké míry agentury správně odhadují své finanční potřeby, a je často lepším ukazatelem řádného rozpočtového plánování než pouhá výše přenesených prostředků;

17.  zdůrazňuje tudíž, že je třeba neprodleně stanovit jednoznačné definice přijatelných přenosů s cílem racionalizovat informování Účetního dvora o tomto problému a umožnit rozpočtovému orgánu rozlišovat mezi přenosy, které jsou známkou nedostatečného rozpočtového plánování, a přenosy, které jsou rozpočtovým nástrojem podporujícím víceleté programy a plánování veřejných zakázek; je přesvědčen, že návrh Účetního dvora na využití rozlišených přenosů by umožnil větší transparentnost, pokud jde o to, co představuje odůvodněný přenos;

18.  poukazuje na skutečnost, že úkoly a rozpočty Evropské pohraniční a pobřežní stráže (Frontex) a úřadu EASO v roce 2016 značně vzrostly; bere na vědomí, že tyto agentury byly postaveny před správní a provozní výzvy a velká očekávání, avšak neměly mnoho času na přizpůsobení svých systémů a postupů a přijetí potřebných zaměstnanců; konstatuje, že proto čelily problémům, pokud šlo o čerpání dodatečných unijních prostředků, jež jim byly přiděleny v daném rozpočtovém roce, což vedlo ke značným rušením a/nebo přenosům prostředků i k obtížím, pokud jde o plnění rozpočtových a finančních pravidel;

19.  vybízí Komisi, Účetní dvůr a síť, aby projednaly a navrhly možná řešení tohoto problému s cílem racionalizovat především finanční řízení v oblasti víceletých programů a veřejných zakázek;

20.  se znepokojením shledává, že auditované zprávy o plnění rozpočtu nejsou v případě některých agentur tak podrobné jako u většiny ostatních, což narušuje čitelnost a srovnatelnost a ukazuje na potřebu jasnějších pokynů k rozpočtovému výkaznictví agentur; oceňuje snahy o zajištění konzistentnosti v oblasti předkládání a vykazování účetních závěrek; zdůrazňuje význam více standardizovaného a srovnatelného podávání zpráv pro zjednodušení a racionalizaci postupu udělování absolutoria a usnadnění práce orgánu udělujícího absolutorium; vyzývá také síť a jednotlivé agentury, aby pokračovaly v práci na racionalizaci ukazatelů a aby přijatá opatření oznamovaly orgánu udělujícímu absolutorium;

21.  se znepokojením konstatuje, že zadávání veřejných zakázek i nadále zůstává oblastí náchylnou k chybám; vyjadřuje svou nespokojenost nad tím, že EASO, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) nedodržely plně zásady zadávání veřejných zakázek a pravidla stanovená ve finančním nařízení; vyzývá agentury, aby věnovaly zvláštní pozornost poznámkám Účetního dvora k zadávání veřejných zakázek;

22.  s uspokojením konstatuje, že většina agentur (27 z 31) má zaveden plán kontinuity provozu; má za to, že takový plán by měly mít zavedeny všechny agentury; vyzývá síť, aby o vývoji situace informovala orgán udělující absolutorium;

Spolupráce mezi agenturami a s jinými orgány a institucemi – sdílené služby a součinnost

23.  konstatuje, že některé agentury již spolupracují na základě své tematické skupiny, například agentury(5) působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a evropské orgány dohledu(6); vybízí další agentury, které spolupráci osud nezahájily, aby při všech příležitostech prohlubovaly spolupráci s jinými agenturami v rámci téže tematické skupiny, a to nejen na zavádění sdílených služeb a součinnosti, ale i v oblastech společné politiky; zdůrazňuje, že agentura pro železnice působí na dvou místech, existují čtyři agentury pro sociální politiky a šest agentur pro otázky spravedlnosti a vnitřních věcí; vyjadřuje své zklamání z dosavadních výsledků interinstitucionální pracovní skupiny pro decentralizované agentury, neboť nebyly připraveny žádné konkrétní návrhy na sloučení nebo na společná sídla agentur, které se zaměřují na příbuzné oblasti politiky; vyzývá Komisi, aby připravila studii o možných krocích v tomto směru; vybízí Účetní dvůr, aby zvážil předkládání situačních zpráv týkajících se oblastí společné politiky agentur;

24.  konstatuje, že některé agentury mají nadále dvojí ústředí a větší počet provozních středisek a kanceláří; zastává názor, že veškerá dvojí a vícenásobná sídla, která nenabízejí žádnou provozní přidanou hodnotu, by měla být při nejbližší příležitosti zrušena; očekává hodnocení Komise v této oblasti, které by se mělo zaměřit na přidanou hodnotu a vynaložené náklady;

25.  zdůrazňuje přínosy sdílených služeb, které umožňují soudržné uplatňování administrativních prováděcích pravidel a postupů týkajících se lidských zdrojů a finančních otázek a také potenciální zvýšení efektivity a nákladové efektivnosti vyplývající ze sdílení služeb mezi agenturami, zejména pokud se přihlédne ke snižování rozpočtu a pracovních sil, jemuž agentury čelí; konstatuje, že snaha nalézt synergii mezi agenturami by zejména u menších agentur zmírnila administrativní zátěž;

26.  dále bere na vědomí, že Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Evropská agentura pro kontrolu rybolovu podepsaly pilotní projekt na „ověření koncepce“ v oblasti poskytování služeb obnovy po haváriích; konstatuje, že tento projekt umožnil poskytovat tyto služby s úsporami odhadovanými na více než 65 % odhadovaných nákladů na základě tržních cen; konstatuje, že v první polovině roku 2017 byl projekt rozšířen na Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů a že řada dalších agentur zvažuje možnost pozdějšího přistoupení v letech 2017 a 2018; vyzývá síť, aby informovala orgán udělující absolutorium o dalším vývoji v souvislosti s tímto projektem;

27.  oceňuje skutečnost, že agentury začaly využívat portál společného zadávání veřejných zakázek – centrální registr příležitostí ke společnému zadávání veřejných zakázek – umístěný na extranetu agentur, který obsahuje mimo jiné funkce pro sdílení dokumentů a diskuzi na fórech, což činí komunikaci mezi agenturami v oblasti služeb zadávání zakázek transparentnější a snáze spravovatelnou;

28.  vítá výsledky, jichž bylo za uplynulé dva roky dosaženo v oblasti úspor a vyšší účinnosti díky využití společných služeb při pěti rozsáhlých společných zadávacích řízeních, z nichž tři se uskutečnila pod vedením EFSA, jmenovitě cloudové služby, auditorské služby a profesionální síťové služby, jedno pod vedením Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF), jmenovitě průzkumné služby, a jedno pod vedením Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, jmenovitě služby hodnocení a zpětné vazby; zdůrazňuje, že těchto pět společných zadávacích řízení vykázalo vysokou míru účasti, která se pohybovala od 8 po 30 agentur; oceňuje dosažené úspory, které se odhadují na 6 700 000 EUR u cloudových služeb, 970 000 EUR u auditorských služeb, 1 490 000 EUR u profesionálních síťových služeb, 400 000 EUR u průzkumných služeb a 1 160 000 EUR u služeb hodnocení a zpětné vazby; vyzývá síť a jednotlivé agentury, aby ve spolupráci pokračovaly a rozšiřovaly seznam společných produktů a služeb, které by do společných zadávacích řízení mohly být zařazeny;

29.  uznává pokrok, jehož agentury dosáhly při harmonizaci řešení IT pro systémy správy rozpočtu a účetnictví; souhlasí s doporučením Účetního dvora, aby se s cílem omezit rizika spojená s vnitřní kontrolou a posílit řízení IT zvýšila míra uplatňování řešení IT v klíčových oblastech, jako je řízení lidských zdrojů a veřejných zakázek nebo správa smluv;

Řízení lidských zdrojů

30.  připomíná, že bod 27 interinstitucionální dohody(7) vyzývá k postupnému snižování počtu zaměstnanců ve všech orgánech, institucích a jiných subjektech v letech 2013–2017 o 5 %; konstatuje, že decentralizované agentury začaly podle harmonogramu Komise(8) snižovat počty o rok později a plánují skončit v roce 2018; oceňuje, že většina agentur snížení o 5 % již dosáhla nebo překročila; konstatuje, že Účetní dvůr ve svém rychlém prošetření záležitosti snižování počtu pracovních míst o 5 % zjistil, že decentralizované agentury v letech 2013–2017 již dosáhly snížení počtu pracovních míst podle plánu pracovních míst celkem o 279 (cílem v roce 2018 je 303); poukazuje na to, že horizontální cíl se pro decentralizované agentury neosvědčil jako nejvhodnější řešení, neboť úkoly a provozní potřeby těchto agentur se významně liší;

31.  konstatuje, že Komise zavedla v průběhu pětiletého období 2014–2018 dodatečný roční odvod ve výši 1 % za účelem zřízení fondu pro přesuny, který byl v letech 2013–2017 tvořen 218 pracovními místy a z něhož byly přidělovány pozice agenturám zpracovávajícím nové úkoly a agenturám v počáteční fázi(9); konstatuje, že většina nových míst byla přidělena Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex), Evropskému policejnímu úřadu (Europol), EASO a Evropské agentuře pro bezpečnost letectví (EASA);

32.  je znepokojen tím, že následkem dodatečného snížení počtu zaměstnanců je čím dál tím obtížnější plnit mandáty agentur a roční pracovní programy, a to zejména u agentur klasifikovaných Komisí jako „plně fungující agentury“; vyzývá Komisi a rozpočtový orgán, aby zvážily další možnosti, aby agenturám nebránily v plnění jejich mandátu; doporučuje, aby rozpočtové orgány povolily dodatečné zdroje pro agentury, které jsou pověřeny zákonodárci vykonávat nové úkoly; dále vyzývá Komisi, aby zohlednila úspory, jichž síť a jednotlivé agentury dosáhly využitím postupů společného zadávání veřejných zakázek, zvýšením účinnosti a zlepšením řízení lidských zdrojů, a aby v případě potřeby umožnila cíle v oblasti snižování počtu zaměstnanců náležitým způsobem upravit;

33.  konstatuje, že počet smluvních zaměstnanců decentralizovaných agentur vzrostl o 718 plných úvazků, aby bylo možné plnit nové úkoly, což 5 % snížení počtu zaměstnanců a odvod na vytvoření fondu pro přesuny částečně kompenzuje; konstatuje, že se to týká zejména agentur Frontex, Europol, EASO a EASA, Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a Agentury pro evropský globální navigační družicový systém (GSA); má za to, že smluvní zaměstnanci by se měli využívat jako dočasné opatření, a to v agenturách s největší poptávkou po novém personálu danou zvýšením pracovní zátěže; vyzývá Komisi k přehodnocení jejích plánů na další roční snížení počtu zaměstnanců o 1 %;

34.  je znepokojen řadou faktorů, které brzdí operační výkonnost agentur, jako jsou škrty v plánu pracovních míst, omezené lidské zdroje, potíže při náboru kvalifikovaných zaměstnanců v daných platových třídách, nízký opravný koeficient v některých zemích a zavádění činností prostřednictvím zdlouhavého a administrativně náročného povolovacího postupu; na základě informací od sítě konstatuje, že nízký opravný koeficient v některých zemích vede k systematickému zařazování do vyšších tříd v zájmu získání a udržení odpovídajícího personálu; vyzývá Komisi, aby vypracovala revizi vzorce používaného k výpočtu opravného koeficientu s cílem nalézt účinnější rovnováhu mezi lákavým platem a nízkými životními náklady;

35.  shledává mezi agenturami značné rozdíly v míře nepřítomnosti zaměstnanců z důvodu čerpání zdravotní dovolené; domnívá se, že opatření na podporu zdraví a bezpečnosti na pracovišti, pravidelné zdravotní prohlídky a činnosti zajišťující dobré podmínky zaměstnanců tvoří politiku zdravotní prevence, která po úplném zavedení zvyšuje pracovní uspokojení a umožňuje dosáhnout úspor značně převyšujících počáteční investici;

Střety zájmů a transparentnost

36.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že pouze 22 agentur (71 %) přijalo interní pravidla a pokyny pro whistleblowing a oznamování nesrovnalostí podle ustanovení služebního řádu; konstatuje, že zbývajících devět agentur se zavedením příslušných pravidel a pokynů počítá; vyzývá síť, aby o přijetí a zavedení těchto opatření v jednotlivých agenturách informovala orgán udělující absolutorium;

37.  vyjadřuje politování nad skutečností, že dosud nebyly zavedeny interní postupy pro oznamování, neboť agentury působící v oblasti SVV čekaly na pokyny či příspěvek Komise; vyrozuměl, že některé agentury byly aktivní a jako prozatímní opatření zahrnuly do svých kodexů chování obecné zásady pro oznamování, jež jsou snadno dostupné na jejich internetových stránkách; naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila urychlené přijetí svých pokynů pro oznamování, které budou následně neprodleně přijaty a účinně uplatňovány agenturami Unie, včetně Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust), CEPOL, EASO a eu-LISA, ve formě jasných vnitřních pravidel na ochranu oznamovatelů;

38.  konstatuje, že prohlášení o zájmech členů správní rady, vedoucích pracovníků a interních odborníků zveřejnilo na svých webových stránkách 29 agentur (94 %); vyzývá zbývající agentury, které ještě nezveřejnily takové pokyny, aby tak bezodkladně učinily; vítá skutečnost, že středně velké agentury a agentury, u nichž je vyšší riziko vzniku střetu zájmů dáno oborem jejich působení, provádějí přezkumy prohlášení, a to po jejich předložení, jednou do roka nebo dokonce častěji;

39.  oceňuje skutečnost, že 26 agentur (84 %) zavedlo pokyny ohledně udělování veřejného přístupu k dokumentům; vyzývá zbývající agentury, které takové pokyny dosud zavedeny nemají, aby je bezodkladně přijaly; schvaluje vývoj interních systémů používaných ke zpracování požadavků, včetně týmů speciálně vyškolených k zajišťování přístupu k dokumentům, které zpracovávají příchozí požadavky v agenturách řešících častější a složitější požadavky; vyzývá síť, aby vypracovala společné zásady uplatňování veřejného přístupu k dokumentům, které by agentury prováděly, zejména pokud jde o práva duševního vlastnictví;

40.  zdůrazňuje, že jedním z hlavních úspěchů sítě v boji proti podvodům a korupci bylo v roce 2016 zřízení pracovní skupiny pro boj proti podvodům, která působí v rámci meziagenturní právní sítě s cílem posilovat mezi agenturami při uplatňování strategií boje proti podvodu harmonizované a standardizované přístupy; vítá rozvoj kultury důsledné netolerance podvodů; vyzývá síť, aby o činnosti zmíněné pracovní skupiny informovala orgán udělující absolutorium;

41.  vítá spolupráci mezi agenturami a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) v oblasti prevence, zejména při přijímání strategií boje proti podvodům jejich přizpůsobováním metodice popsané v pokynech poskytovaných úřadem OLAF; vybízí agentury, aby u strategií boje proti podvodům přijímaly pokyny úřadu OLAF;

42.  naléhavě vyzývá zejména Eurojust, EASO a eu-LISA, aby zintenzivnily své úsilí o bezodkladné přijetí pokynů pro účinnou politiku v oblasti prevence a řízení střetů zájmů ve prospěch transparentnosti s cílem dosáhnout rovněž soudržnějšího přístupu k veřejným prohlášením o střetech zájmů.

Komunikační a propagační činnost

43.  konstatuje, že agentury aktivně propagují svou práci prostřednictvím různých kanálů, především pravidelnou aktualizací svých webových stránek, kde poskytují informace a propagují odvedenou práci, znovu však opakuje svou žádost o zajištění větší viditelnosti v členských státech prostřednictvím komplexního plánu, který osloví více evropských občanů; dále konstatuje, že běžným prostředkem komunikace agentur se postupně stávají sociální média; konstatuje, že agentury vzdělávají občany a poskytují jim příležitosti lépe poznat jejich práci i orgány Unie, a to například prostřednictvím dnů otevřených dveří, cílených kampaní či videí předvádějících jejich hlavní pracovní náplň; konstatuje, že všeobecná i specializovaná činnost v oblasti styku s médii je pravidelně měřena pomocí různých ukazatelů a že každá agentura má vlastní komunikační plán s konkrétními aktivitami uzpůsobenými jejím potřebám;

44.  konstatuje, že agentury pořádaly semináře a školení na různá témata, jako jsou krizová komunikace, lidská práva a hodnoty, produkce videí, práce s novináři, vnitřní komunikace, vizualizace dat a webová technologie, jejichž účelem bylo posílit komunikační kapacitu a stimulovat sdílení informací o úlohách agentur a o jejich funkcích pro občany; vítá činnost komunikační podsítě a její přítomnost na různých relevantních platformách sociálních médií, jakož i účast v úspěšných společných (meziagenturních) kampaních;

Další připomínky

45.  všímá si, že ve svém stanoviska č. 1/2017 k revizi finančního nařízení Účetního dvůr navrhuje aktualizovat ustanovení týkající se auditu decentralizovaných agentur; vyjadřuje politování nad tím, že legislativní návrh nepočítá s žádným zmírněním nepřiměřené administrativní zátěže, kterou decentralizované agentury i nadále ponesou; konstatuje, že za audit decentralizovaných agentur nadále „plně zodpovídá Účetní dvůr, který řídí veškeré potřebné správní postupy a postupy zadávání zakázek“; dále připomíná, že nová koncepce auditu zapojující účetní kontrolory ze soukromého sektoru vedla ke značnému zvýšení administrativní zátěže pro agentury a že v důsledku doby strávené zadáváním a správou auditorských smluv vznikly dodatečné náklady, což vedlo k dalšímu přetěžování ztenčujících se zdrojů agentur; zdůrazňuje, že je nezbytné problém vyřešit v souladu se společným přístupem a v kontextu současného přezkumu finančního nařízení a následné revize rámcového finančního nařízení; vyzývá všechny strany, které jsou do těchto přezkumů zapojeny, aby v této otázce neprodleně poskytly jasné informace v zájmu podstatného zmírnění nepřiměřené administrativní zátěže;

46.  konstatuje, že externí hodnocení agentur jsou podle shrnutí Účetního dvora obecně kladná a že agentury vypracovaly akční plány k řešení problémů, na něž hodnotící zprávy poukázaly; konstatuje, že ačkoli zřizovací nařízení většiny agentur stanoví pravidelné provádění externích hodnocení (obvykle po čtyřech až šesti letech), zřizovací nařízení šesti decentralizovaných agentur – Úřadu BEREC, EASO, eu-LISA, ETF, ENISA a Evropského institutu pro rovnost žen a mužů – taková ustanovení neobsahují a v případě Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) vyžaduje zřizovací nařízení provádět externí hodnocení jen každých deset let; domnívá se, že tento problém je třeba vyřešit;

47.  bere na vědomí dohodu přijatou v Radě ve složení pro obecné záležitosti dne 20. listopadu 2017 o přesunu agentury EMA z Londýna do Amsterdamu a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) z Londýna do Paříže; je si vědom toho, jaký dopad na tyto agentury může mít odchod Spojeného království z Unie, pokud jde o budoucí náklady, ztrátu odborných kapacit a následné ohrožení kontinuity činnosti; upozorňuje navíc na možný vliv na příjmy a aktivity několika agentur sídlících mimo Londýn, zejména EASA, Evropské agentury pro chemické látky, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a GSA; vyzývá Komisi, aby v plné šíři informovala jednotlivé agentury i síť do procesu vyjednávání o brexitu a do budoucích příprav, aby tak minimalizovala jakýkoli případný negativní dopad;

48.  bere na vědomí probíhající přezkum zakládajících nařízení tří tripartitních agentur (Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)); připomíná, že je důležité zachovat tripartitní povahu těchto agentur, aby se zajistila aktivní účast vnitrostátních orgánů, evropských organizací zaměstnavatelů a evropských organizací pracovníků v jejich správě a fungování; připomíná, že provádění snižování počtu zaměstnanců doprovázely velké obtíže, a opět zdůrazňuje, že se staví proti dalším škrtům, které by omezily schopnost agentur vykonávat jejich mandát;

49.  bere na vědomí probíhající externí hodnocení čtyř agentur, které jsou činné v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a inkluze (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA a Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF));

50.  připomíná, že diskuse vedená v příslušných výborech o návrhu ročních pracovních programů a víceletých strategiích agentur pomáhá zajistit, aby tyto programy a strategie odrážely politické priority;

51.  bere na vědomí úsilí agentur o vyvážení jejich víceletých strategií tak, aby odrážely politické priority a cíle stanovené ve strategii Evropa 2020;

52.  poukazuje na skutečnost, že eu-LISA a EASO jsou jedinými agenturami působícími v oblasti SVV, jež ve svých zřizovacích nařízeních nemají stanovenou povinnost provádět pravidelné externí audity; vyzývá spolunormotvůrce, aby při revizi těchto zřizovacích nařízení posoudily možnosti, jak tuto důležitou otázku řešit;

o

o o

53.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí agenturám, které jsou předmětem právě probíhajícího postupu udělování absolutoria, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

24.1.2018

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola

(2017/2179(DEC))

Zpravodaj: Claude Rolin

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  bere na vědomí probíhající přezkum zakládajících nařízení tří tripartitních agentur (Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)); připomíná, že je důležité zachovat tripartitní povahu těchto agentur, aby se zajistila aktivní účast vnitrostátních orgánů, evropských organizací zaměstnavatelů a evropských organizací pracovníků v jejich správě a fungování; připomíná, že provádění snižování počtu zaměstnanců doprovázely velké obtíže, a opět zdůrazňuje, že se staví proti dalším škrtům, které by omezily schopnost agentur vykonávat jejich mandát;

2.  bere na vědomí probíhající externí hodnocení čtyř agentur, které jsou činné v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a inkluze (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA a Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF));

3.  připomíná, že diskuse vedená v příslušných výborech o návrhu ročních pracovních programů a o víceletých strategiích agentur pomáhá zajistit, aby tyto programy a strategie odrážely skutečné politické priority;

4.  vítá spolupráci mezi agenturami v rámci sítě pro rozvoj výkonu agentur EU i mimo tuto síť, neboť tato spolupráce umožňuje budovat součinnost a vyměňovat si nápady a osvědčené postupy a jejím cílem je dosáhnout vyváženější správy, vyšší účinnosti, nižších nákladů a větší vzájemné soudržnosti;

5.  uznává pokrok, jehož agentury dosáhly při harmonizaci řešení IT pro systémy správy rozpočtu a účetnictví; souhlasí s doporučením Účetního dvora, aby se s cílem omezit rizika spojená s vnitřní kontrolou a posílit řízení IT zvýšila míra uplatňování řešení IT v klíčových oblastech, jako je řízení lidských zdrojů a veřejných zakázek nebo správa smluv;

6.  vítá dlouhodobou spolupráci mezi Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF) a střediskem Cedefop, jakož i spolupráci mezi nadací Eurofound a střediskem Cedefop v rámci dohody o spolupráci obnovené v roce 2016;

7.  bere na vědomí úsilí agentur o vyvážení jejich víceletých strategií tak, aby odrážely politické priority a cíle stanovené ve strategii Evropa 2020.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

23.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

6

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

NI

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

7.2.2018

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola

(2017/2179(DEC))

Zpravodaj: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěry Účetního dvora uvádějící, že roční účetní závěrky všech agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (dále jen „agentury působící v oblasti SVV“) věrně zobrazují jejich finanční situaci ke dni 31. prosince 2016 a že jejich operace jsou legální a správné; konstatuje však, že v případě Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) vydal Účetní dvůr výrok s výhradou kvůli nedodržování zásad pro zadávání veřejných zakázek, neboť procentní podíl neoprávněných plateb (2,9 %) překročil jeho rozpočet na výdaje;

2.  vyjadřuje politování nad skutečností, že Účetní dvůr nepřezkoumal legalitu uskutečněných operací evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ), jelikož žádná jeho operace nebyla vybrána pro audit v rámci náhodně vybraného vzorku celkových správních výdajů, který pokrývá všechny orgány a instituce;

3.  poukazuje na skutečnost, že úkoly a rozpočty Evropské pohraniční a pobřežní stráže (Frontex) a úřadu EASO v průběhu roku 2016 značně vzrostly; bere na vědomí, že tyto agentury byly postaveny před správní a provozní výzvy a velká očekávání, avšak neměly mnoho času na přizpůsobení systémů a postupů a přijetí potřebných zaměstnanců; konstatuje, že proto čelily problémům, pokud šlo o čerpání dodatečných unijních prostředků, jež jim byly přiděleny v daném rozpočtovém roce, což vedlo ke značným rušením a/nebo přenosům prostředků i k obtížím, pokud jde o plnění rozpočtových a finančních pravidel;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že dvě agentury působící v oblasti SVV – Frontex a Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) – měly potíže nalézt vhodné uchazeče s požadovaným profilem, což patrně souvisí s opravným koeficientem mzdy platným v hostitelské zemi (66,7 % v Polsku a 69 % v Maďarsku); konstatuje, že počet přijatých pracovníků pocházejících z hostitelského členského státu byl neúměrně vyšší než počet pracovníků pocházejících z jiných členských států; poukazuje na skutečnost, že vysoká fluktuace zaměstnanců může ohrozit plnění cílů, jež byly vytyčeny v ročních a víceletých pracovních programech úřadu EASO; bere na vědomí pokračující úsilí úřadu EASO o řešení problémů s vysokou fluktuací zaměstnanců; domnívá se, že pokud budou problémy s náborem pokračovat, bude třeba se touto otázkou dále zabývat s cílem řešit konkrétní překážky;

5.  bere na vědomí, že úřad EASO, Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a v mnohem menší míře také Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) nedodržovaly v plném rozsahu zásady pro zadávání veřejných zakázek a pravidla stanovená ve finančním nařízení; konstatuje, že v případě agentur eu-LISA a Frontex a centra EMCDDA Účetní dvůr rovněž zjistil nedostatky v monitorování plnění smluv; upozorňuje také na velmi významné nedostatky vnitřní kontroly úřadu EASO; vítá však závazek těchto tří agentur ke zlepšení a k přijetí nezbytných nápravných opatření;

6.  poukazuje na skutečnost, že eu-LISA a EASO jsou jedinými agenturami působícími v oblasti SVV, jež ve svých zřizovacích nařízeních nemají stanovenou povinnost provádět pravidelné externí audity; vyzývá spolunormotvůrce, aby při revizi těchto zřizovacích nařízení posoudily možnosti, jak tuto důležitou otázku řešit;

7.  vyjadřuje politování nad skutečností, že dosud nebyly zavedeny interní postupy pro oznamování, neboť agentury působící v oblasti SVV čekaly na pokyny či příspěvek Komise; vyrozuměl, že některé agentury byly aktivní a jako prozatímní opatření zahrnuly do svých kodexů chování obecné zásady pro oznamování, jež jsou snadno dostupné na jejich internetových stránkách; naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila urychlené přijetí svých pokynů pro oznamování, které budou následně neprodleně přijaty a účinně uplatňovány agenturami Unie, včetně Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust), CEPOL, EASO a eu-LISA, ve formě jasných vnitřních pravidel na ochranu oznamovatelů;

8.  naléhavě vyzývá zejména Eurojust, EASO a eu-LISA, aby zintenzivnily své úsilí o bezodkladné přijetí pokynů pro účinnou politiku v oblasti prevence a řízení střetů zájmů ve prospěch transparentnosti s cílem dosáhnout rovněž soudržnějšího přístupu k veřejným prohlášením o střetech zájmů.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

1.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

18

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2016.

(2)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(4)

Shrnutí EÚD, s. 18.

(5)

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA), Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE), Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), Evropská policejní akademie (CEPOL), Evropský policejní úřad (Europol), Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA), Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)

(6)

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(7)

Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(8)

Pokud jde o decentralizované agentury, ve sdělení Komise COM(2013)0519 ze dne 10. července 2013 byl pro decentralizované agentury stanoven cíl snížení počtu zaměstnanců o 5 % během období 5 let (2014–2018, přičemž referenčním rokem je rok 2013).

(9)

Na základě terminologie používané Komisí k zařazení decentralizovaných agentur do kategorií „v počáteční fázi“, „s novými úkoly“ nebo „plně fungující“ podle fáze jejich vývoje a růstu jejich příspěvků do EU a stavu personálu.

Poslední aktualizace: 13. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí