Διαδικασία : 2017/2138(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0116/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0116/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0125

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 606kWORD 61k
27.3.2018
PE 612.031v02-00 A8-0116/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2017/2138(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2017/2138(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0116/2018),

1.  αναβάλλει την απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2017/2138(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0116/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του για το 2016, δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες σε σχέση με τους ελεγχθέντες τομείς των ανθρώπινων πόρων και των συμβάσεων, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο·

2.  επισημαίνει ότι, το 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο είχαν συνολικό προϋπολογισμό 545 054 000 EUR (έναντι 541 791 500 EUR το 2015), με μέσο ποσοστό εκτέλεσης 93,5 %· επισημαίνει την αύξηση κατά 3,3 εκατομμύρια EUR (ήτοι 0,6 %) στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το 2016·

3.  επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να διαχωριστεί ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου, για να ενισχυθεί η διαφάνεια της δημοσιονομικής διαχείρισης των θεσμικών οργάνων και να βελτιωθεί η λογοδοσία και των δύο θεσμικών οργάνων·

4.  εκφράζει την υποστήριξή του για την επιτυχή στροφή του δημοσιονομικού προγραμματισμού της Επιτροπής προς την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, την οποία εισήγαγε η Αντιπρόεδρος κ. Kristalina Georgieva τον Σεπτέμβριο του 2015 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα»· παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν τη μέθοδο αυτή στη δική τους διαδικασία δημοσιονομικού προγραμματισμού·

5.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε στη στρατηγική έρευνά της σχετικά με τη «Διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας του Συμβουλίου » (OI/2/2017/TE), η οποία ολοκληρώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2018, ότι η ισχύουσα πρακτική του Συμβουλίου, η οποία εμποδίζει τον έλεγχο των σχεδίων νομοθετικών πράξεων της Ένωσης, συνιστά κρούσμα κακοδιοίκησης· παροτρύνει το Συμβούλιο να συμμορφωθεί με τις συστάσεις και υποδείξεις της Διαμεσολαβήτριας για βελτιώσεις, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα· υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας για να είναι το Συμβούλιο υπόλογο στους πολίτες της Ένωσης όσον αφορά τον ρόλο του ως νομοθέτη της Ένωσης· ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με την απάντηση του Συμβουλίου και την πρόοδο της διαδικασίας·

6.  επισημαίνει ότι, το 2016, εξακολούθησε να εμφανίζεται σημαντικά μειωμένη η εκτέλεση των εξόδων ταξιδίου για τις αντιπροσωπείες και τη διερμηνεία στη ΓΔ Διοίκησης· σημειώνει ότι διεξάγεται διαπραγμάτευση με τα κράτη μέλη σχετικά με μια νέα πολιτική για την αντιμετώπιση του ζητήματος·

7.  καλεί το Συμβούλιο να υποβάλει πλήρη στοιχεία για τους ανθρώπινους πόρους και τις εγκαταστάσεις που διαθέτει στον μηχανισμό ATHENA, και να εγγυηθεί τον μέγιστο δυνατό βαθμό διαφάνειας σε σχέση με τον εν λόγω μηχανισμό·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τον πολύ υψηλό αριθμό πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2016 στο 2017, και ιδίως όσων αφορούν επίπλωση τεχνικής φύσης, εξοπλισμό και υπολογιστικά συστήματα· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι οι μεταφορές αποτελούν εξαιρέσεις από την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού και θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν πραγματικές ανάγκες·

9.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για επισκόπηση των ανθρώπινων πόρων κατά κατηγορία, βαθμό, φύλο, εθνικότητα και επαγγελματική κατάρτιση·

10.  επισημαίνει την ύπαρξη πολιτικής για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ)· χαιρετίζει τη θετική τάση της εκπροσώπησης των γυναικών στις διευθυντικές θέσεις, που στο τέλος του 2016 είχε φτάσει στο 31 %· καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει την πολιτική για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μέχρις ότου επιτευχθεί πραγματικά ισόρροπη παρουσία των δύο φύλων σε διευθυντικές θέσεις·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες των πρώην ανώτερων υπαλλήλων της ΓΓΣ που αποχώρησαν από την υπηρεσία(6) το 2016·

12.  επισημαίνει ότι, το 2016, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου δημοσίευσε την απόφασή του αριθ. 3/2016 σχετικά με τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων για την αναφορά σοβαρών παρατυπιών – Διαδικασίες για την εφαρμογή των άρθρων 22α, 22β και 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης («καταγγελία δυσλειτουργιών»)· υπενθυμίζει ότι η προστασία των καταγγελτών είναι ζήτημα που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στη δημόσια διοίκηση της Ένωσης και πρέπει πάντα να εξετάζεται προσεκτικά·

13.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, το οποίο θα βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με πιθανές παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, ενώ παράλληλα θα προστατεύει την εμπιστευτικότητά τους και θα παρέχει την αναγκαία στήριξη και συμβουλές·

14.  παρατηρεί ότι ο στόχος να συμμορφωθεί ο πίνακας προσωπικού του Συμβουλίου προς τη διοργανική συμφωνία για μείωση του προσωπικού κατά 5 % σε διάστημα πέντε ετών επιτεύχθηκε την 1η Ιανουαρίου 2017·

15.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι η καθυστέρηση στην παράδοση του κτιρίου Europa είχε σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το 2016· ζητεί να ενημερωθεί για τον συνολικό οικονομικό αντίκτυπο της καθυστέρησης· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την πολιτική ακινήτων και τις συναφείς δαπάνες, πληροφορίες που θα έπρεπε να είναι δημόσιες ως ένδειξη διαφάνειας για τους ευρωπαίους πολίτες·

16.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για υποβολή της κτιριακής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ΓΓΣ έλαβε το 2016 πιστοποίηση EMAS για τα κτίρια·

17.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη προσχωρήσει στο μητρώο διαφάνειας της Ένωσης, παρά το γεγονός ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης· προσβλέπει, συνεπώς, στην επιτυχή έκβαση των διοργανικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου και των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, που θα οδηγήσει στην προσχώρηση του Συμβουλίου στο μητρώο διαφάνειας·

18.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση· παρατηρεί ότι, στην παρούσα φάση, δεν είναι δυνατόν να γίνει καμία πρόβλεψη σχετικά με τις οικονομικές, διοικητικές, ανθρώπινες και άλλες συνέπειες που θα έχει η αποχώρηση αυτή και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο να διενεργήσουν εκτιμήσεις επιπτώσεων και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα πριν από το τέλος του 2018·

Η τρέχουσα κατάσταση

19.  σημειώνει ότι η μη χορήγηση απαλλαγής δεν είχε ως τώρα κανενός είδους συνέπειες· τονίζει ότι η κατάσταση θα πρέπει να διευθετηθεί το ταχύτερο δυνατόν, προς το συμφέρον των πολιτών της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες της Ένωσης και ότι ο ρόλος του στη διαδικασία απαλλαγής συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα των πολιτών να ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται το δημόσιο χρήμα·

20.  επισημαίνει ότι, στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) του Κοινοβουλίου υπέβαλε στη Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου πρόταση διαπραγμάτευσης συμφωνίας με το Συμβούλιο σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

21.  επισημαίνει ότι, στις 19 Οκτωβρίου 2017, η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε το αίτημα να ανατεθεί εντολή στην πρόεδρο της CONT και τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων να αρχίσουν διαπραγματεύσεις εξ ονόματος του Κοινοβουλίου προκειμένου να επιτευχθεί αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία σχετικά με τη συνεργασία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία απαλλαγής, με πλήρη σεβασμό στον διαφορετικό ρόλο που διαδραματίζουν τα δύο θεσμικά όργανα στη διαδικασία απαλλαγής·

22.  σημειώνει επίσης ότι, στις 9 Νοεμβρίου 2017, εστάλη επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, με την οποία του ζητείτο να διαβιβάσει την πρόταση του Κοινοβουλίου στο αρμόδιο όργανο του Συμβουλίου προκειμένου να αρχίσουν διαπραγματεύσεις βάσει των όρων που είχε εγκρίνει η Διάσκεψη των Προέδρων·

23.  σημειώνει ότι, εν τω μεταξύ, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου κλήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, του Κοινοβουλίου, να παρευρεθεί στην ανταλλαγή απόψεων με τους γενικούς γραμματείς των λοιπών θεσμικών οργάνων, η οποία έλαβε χώρα στις 4 Δεκεμβρίου 2017, και ότι, στις 26 Νοεμβρίου 2017, απεστάλη γραπτό ερωτηματολόγιο στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου· εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του διότι το Συμβούλιο εμμένει στη θέση του να μην παραστεί στην ανταλλαγή απόψεων, και διότι το ερωτηματολόγιο που εστάλη στις υπηρεσίες του Συμβουλίου με ερωτήσεις βουλευτών παραμένει αναπάντητο·

24.  υπενθυμίζει ότι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία χορηγείται απαλλαγή χωριστά σε καθένα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης αποτελεί μακρόχρονη πρακτική η οποία είναι αποδεκτή από όλα τα άλλα θεσμικά όργανα εκτός από το Συμβούλιο, και ότι η διαδικασία αυτή αναπτύχθηκε για να διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία προς τους πολίτες της Ένωσης·

25.  επαναλαμβάνει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως και με καλή πίστη στην ετήσια διαδικασία απαλλαγής, όπως πράττουν και τα λοιπά θεσμικά όργανα, και λυπάται για τις ως τώρα δυσκολίες στο πλαίσιο των διαδικασιών απαλλαγής·

26.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, το Κοινοβούλιο είναι η μόνη αρμόδια για την απαλλαγή αρχή της Ένωσης, και ότι, με πλήρη αναγνώριση του ρόλου του Συμβουλίου ως θεσμικού οργάνου που παρέχει συστάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, θα πρέπει να διατηρηθεί η διάκριση όσον αφορά τους διαφορετικούς ρόλους που διαδραματίζουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να συμμορφωθούν προς το θεσμικό πλαίσιο που ορίζεται στις Συνθήκες και στον δημοσιονομικό κανονισμό·

27.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στα άλλα θεσμικά όργανα αφού εξετάσει τα έγγραφα που του υποβάλλουν και τις απαντήσεις που δίνουν στις ερωτήσεις, και αφού καλέσει σε ακρόαση τους γενικούς γραμματείς των άλλων θεσμικών οργάνων· εκφράζει τη λύπη του διότι το Κοινοβούλιο συναντά επανειλημμένα δυσκολίες όσον αφορά τη λήψη απαντήσεων από το Συμβούλιο·

28.  θεωρεί ότι, για την αποτελεσματική εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης, απαιτείται συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και προσβλέπει στην έναρξη διαπραγματεύσεων για την επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικής συμφωνίας·

29.  σημειώνει ότι ο διορισμός των μελών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 253 της ΣΛΕΕ· τονίζει πόσο σημαντικός είναι ο έγκαιρος ορισμός υποψηφίων και ο διορισμός των δικαστών για τις επιδόσεις του ΔΕΕ· ζητεί να θεσπιστεί νέος κανόνας που θα ορίζει συγκεκριμένη προθεσμία για τον ορισμό ή εκ νέου ορισμό ενός δικαστή αρκετά πριν από το τέλος της θητείας ενός δικαστή και ζητεί από το Συμβούλιο να τηρεί τη σχέση κόστους-οφέλους κατά τον διορισμό νέων δικαστών στο ΔΕΕ· επικρίνει τον παράτυπο ορισμό, χωρίς πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, δύο δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου για θητεία που, συν τοις άλλοις, διήρκεσε μόνον από τις 14 Απριλίου 2016 έως τις 31 Αυγούστου 2016· σημειώνει με δυσαρέσκεια το κόστος που συνδέεται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη της «τετράμηνης θητείας» ενός εκ των δικαστών αυτών, το οποίο ανέρχεται σε 69 498,25 EUR, επιπλέον του μισθού που έλαβε ο δικαστής· καταδικάζει αυτή τη διασπάθιση χρημάτων των φορολογουμένων της Ένωσης·

30.  σημειώνει, επιπλέον, ότι το Γενικό Δικαστήριο (τμήμα αναιρέσεων, απόφαση της 23ης Ιανουαρίου 2018 στην υπόθεση T-639/16 P)(7) θεώρησε ότι το δεύτερο τμήμα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σύνθεση του οποίου περιλάμβανε έναν από τους «τετράμηνης θητείας» δικαστές, ήταν παράτυπο, γεγονός που κατέστησε άκυρη την απόφαση στην οποία αναφέρεται η προαναφερθείσα απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, καθώς και όλες τις άλλες αποφάσεις του δευτέρου τμήματος με τη σύνθεση αυτή· ρωτά το ΔΕΕ ποιες αποφάσεις του δεύτερου τμήματος με την εν λόγω σύνθεση θίγονται από την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου· ζητεί από το Συμβούλιο να σχολιάσει την λόγω παράλειψη και να διευκρινίσει ποιος υπέχει ευθύνη για αυτήν·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

  ΕΕ L 48 της 24.2.2016.

(2)

  ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.

(3)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 1.

(4)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.

(5)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(6)

  Άρθρο 16 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ.

(7)

ECLI:EU:T:2018:22.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου