Menettely : 2017/2138(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0116/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0116/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.20

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0125

MIETINTÖ     
PDF 356kWORD 54k
27.3.2018
PE 612.031v02-00 A8-0116/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2017/2138(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ingeborg Gräßle

TARKISTUKSET
1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2017/2138(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016 (COM(2017)0365 – C8 0249/2017)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0116/2018),

1.  lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä neuvoston pääsihteerille Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2017/2138(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa neuvosto ja neuvosto,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0116/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2016 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita Eurooppa-neuvoston ja neuvoston henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

2.  toteaa, että vuonna 2016 Eurooppa-neuvoston ja neuvoston kokonaistalousarvio oli 545 054 000 euroa (541 791 500 euroa vuonna 2015) ja sen toteutusaste oli keskimäärin 93,5 prosenttia; panee merkille, että määrärahat lisääntyivät 3,3 miljoonaa euroa (0,6 prosenttia) Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarviossa vuodeksi 2016;

3.  toteaa jälleen, että Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarviot olisi erotettava toisistaan toimielinten varainhoidon avoimuuden lisäämiseksi ja kummankin toimielimen vastuuvelvollisuuden parantamiseksi;

4.  ilmaisee tukensa komission varapuheenjohtajan Kristalina Georgievan syyskuussa 2015 osana ”tuloksiin keskittyvä EU:n talousarvio” -aloitetta alulle panemalle onnistuneelle ajattelutavan muutokselle kohti tulosbudjetointia komission talousarvion suunnittelussa; rohkaisee Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa käyttämään menetelmää suunnitellessaan omaa talousarviotaan;

5.  pitää valitettavana Euroopan oikeusasiamiehen 9. helmikuuta 2018 neuvoston lainsäädäntöprosessin avoimuudesta tekemässään strategisessa tutkimuksessa (OI/2/2017/TE) tekemää havaintoa, että neuvoston nykyinen käytäntö, joka rajoittaa unionin lainsäädäntöehdotusten tarkastelua, on hallinnollinen epäkohta; kehottaa neuvostoa noudattamaan oikeusasiamiehen suosituksia ja parannusehdotuksia, jotta helpotetaan yleisön mahdollisuutta tutustua asiakirjoihin; korostaa, että avoimuus on tärkeää, koska neuvosto on vastuuvelvollinen unionin kansalaisille unionin lainsäätäjän asemassaan; pyytää, että sille tiedotetaan neuvoston vastauksesta ja menettelyn etenemisestä;

6.  panee merkille, että hallinnon pääosastossa valtuuskuntien matkakuluihin ja tulkkaukseen osoitetuista määrärahoista jäi vuonna 2016 edelleen huomattava osa käyttämättä; panee merkille, että jäsenvaltioiden kanssa käydään paraikaa neuvotteluja uusista toimintaperiaatteista tämän ongelman ratkaisemiseksi;

7.  kehottaa neuvostoa toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot Athena-järjestelmän käytettävissä olevista henkilöresursseista ja muista resursseista ja varmistamaan järjestelmän mahdollisimman suuren avoimuuden;

8.  toistaa olevansa huolestunut siitä, että vuodelta 2016 siirrettiin vuodelle 2017 runsain mitoin määrärahoja, jotka oli kohdennettu etenkin teknisiin laitteistoihin, irtaimeen omaisuuteen ja tietojenkäsittelyyn; muistuttaa neuvostoa siitä, että määrärahojen siirrot seuraavalle varainhoitovuodelle ovat poikkeuksia vuotuisuuden periaatteeseen ja niiden olisi vastattava todellisia tarpeita;

9.  pyytää jälleen eriyttämään henkilöresursseja koskevan katsauksen ura-alueen, palkkaluokan, sukupuolen, kansalaisuuden ja ammatillisen koulutuksen mukaan;

10.  panee merkille, että neuvoston pääsihteeristössä noudatetaan sukupuolten tasa-arvoa edistävää toimintamallia; panee tyytyväisenä merkille myönteisen kehityksen naisten edustuksessa johtotehtävissä: naisten osuus nousi 31 prosenttiin vuoden 2016 loppuun mennessä; pyytää neuvostoa jatkamaan sukupuolten tasa-arvoa edistävän toimintamallin soveltamista niin, että päästään tilanteeseen, jossa molempien sukupuolten edustus johtotehtävissä on aidosti tasapainossa;

11.  panee tyytyväisenä merkille tiedot, jotka koskevat tehtävänsä neuvoston pääsihteeristössä vuonna 2016 jättäneiden entisten korkeiden virkamiesten ammatillista toimintaa(6);

12.  toteaa, että vuonna 2016 julkaistussa neuvoston pääsihteerin päätöksessä 3/2016 hyväksyttiin vakavien sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamista koskevat sisäiset säännöt (väärinkäytösten paljastamista koskevat menettelyt henkilöstösääntöjen 22 a, 22 b ja 22 c artiklan mukaisesti); palauttaa mieliin, että väärinkäytösten paljastajien suojelu on asia, joka otetaan vakavasti unionin julkishallinnossa ja jota on tarkasteltava aina huolellisesti;

13.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja varjella samalla luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

14.  toteaa, että neuvoston henkilöstötaulukossa päästiin 1. tammikuuta 2017 toimielinten välisessä sopimuksessa esitettyyn tavoitteeseen viiden prosentin henkilöstövähennyksistä viiden vuoden aikana;

15.  panee huolestuneena merkille, että Europa-rakennuksen luovutuksen viivästyminen vaikutti selvästi Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvioon varainhoitovuodeksi 2016; pyytää saada tietoja viivästymisestä aiheutuneista kokonaiskustannuksista; pitää valitettavana, että kiinteistöpolitiikkaa ja siihen liittyviä menoja koskevia tietoja on edelleen puutteellisesti saatavilla, vaikka niiden olisi oltava julkisia ja siten oltava unionin kansalaisille merkki avoimuudesta;

16.  pyytää jälleen toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tiedot Eurooppa-neuvoston ja neuvoston kiinteistöpolitiikasta; panee tyytyväisenä merkille, että neuvoston pääsihteeristölle myönnettiin EMAS-sertifikaatti vuonna 2016 neuvoston kiinteistöistä;

17.  pitää valitettavana, että neuvosto ei ole vieläkään liittynyt unionin avoimuusrekisteriin, vaikka se on yksi tärkeimmistä unionin päätöksentekoon osallistuvista toimielimistä; toivoo siksi, että neuvoston puheenjohtajavaltion sekä parlamentin ja komission edustajien välisissä toimielinten neuvotteluissa päästään onnistuneeseen lopputulokseen ja neuvosto lopulta liittyy avoimuusrekisteriin;

18.  pitää valitettavana Yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä erota unionista; panee merkille, että tällä hetkellä ei voida ennustaa eron taloudellisia, hallinnollisia, inhimillisiä tai muita seurauksia, ja kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa laatimaan vaikutustenarviointeja ja ilmoittamaan parlamentille niiden tuloksista vuoden 2018 loppuun mennessä;

Tilannekatsaus

19.  toteaa, että vastuuvapauden epääminen ei ole tähän asti johtanut minkäänlaisiin seurauksiin; korostaa, että tilanne olisi ratkaistava mahdollisimman nopeasti unionin kansalaisten edun nimissä; muistuttaa, että parlamentti on ainoa unionin kansalaisten suoraan valitsema toimielin ja sen rooli vastuuvapausmenettelyssä on suoraan yhteydessä kansalaisten oikeuteen saada tietoa siitä, miten julkisia varoja käytetään;

20.  panee merkille, että talousarvion valvontavaliokunta esitti parlamentin puheenjohtajakokoukselle 11. syyskuuta 2017 ehdotuksen, jossa käsiteltiin neuvoston kanssa käytäviä neuvotteluja vastuuvapausmenettelyä koskevasta sopimuksesta;

21.  panee merkille, että puheenjohtajakokous hyväksyi 19. lokakuuta 2017 pyynnön valtuuttaa talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja ja poliittisten ryhmien koordinaattorit neuvotteluihin parlamentin puolesta, jotta saavutetaan molempia osapuolia tyydyttävä sopimus parlamentin ja neuvoston yhteistyöstä vastuuvapausmenettelyssä ottaen täysin huomioon molempien toimielinten erilainen rooli vastuuvapausmenettelyssä;

22.  panee lisäksi merkille, että neuvoston pääsihteerille lähetettiin 9. marraskuuta 2017 kirje, jossa pyydettiin toimittamaan parlamentin ehdotus neuvoston asiasta vastaavalle elimelle neuvottelujen käynnistämiseksi puheenjohtajakokouksen hyväksymin edellytyksin;

23.  panee merkille, että talousarvion valvontavaliokunta kutsui sillä välin neuvoston pääsihteerin 4. joulukuuta 2017 järjestettyyn keskusteluun muiden toimielinten pääsihteerien kanssa ja neuvoston pääsihteerille lähetettiin kirjallinen kysely 26. marraskuuta 2017; pitää erittäin valitettavana, että neuvosto ei taaskaan osallistunut keskusteluun ja neuvoston yksiköille lähetetty parlamentin jäsenten kysely on edelleen jäänyt vaille vastausta;

24.  muistuttaa, että menettely, jossa vastuuvapaus myönnetään erikseen kullekin unionin toimielimelle ja elimelle, on pitkäaikainen käytäntö, jonka kaikki muut toimielimet neuvostoa lukuun ottamatta ovat hyväksyneet, ja että tämä menettely on kehitetty, jotta taattaisiin avoimuus ja demokraattinen vastuuvelvollisuus unionin kansalaisia kohtaan;

25.  muistuttaa, että neuvoston on osallistuttava täysipainoisesti ja vilpittömin mielin vuotuiseen vastuuvapausmenettelyyn muiden toimielinten tavoin, ja pitää valitettavana tähän asti vastuuvapausmenettelyissä kohdattuja vaikeuksia;

26.  korostaa, että perussopimusten nojalla parlamentti on unionin ainoa vastuuvapauden myöntävä viranomainen ja neuvoston rooli vastuuvapausmenettelyssä on antaa suosituksia, ja katsoo, että parlamentin ja neuvoston roolit on pidettävä erillään, jotta noudatettaisiin perussopimuksissa ja varainhoitoasetuksessa vahvistettuja institutionaalisia puitteita;

27.  muistuttaa, että parlamentti myöntää muille toimielimille vastuuvapauden toimitettujen asiakirjojen ja esittämiinsä kysymyksiin annettujen vastausten pohjalta muiden toimielinten pääsihteerejä kuultuaan; pitää valitettavana, että parlamentilla on toistuvasti ongelmia saada vastauksia neuvostolta;

28.  katsoo, että unionin talousarvion toteutuksen todellinen valvonta edellyttää parlamentin ja neuvoston välistä yhteistyötä, ja odottaa kiinnostuneena neuvottelujen aloittamista, jotta päästäisiin kaikkia osapuolia tyydyttävään sopimukseen;

29.  toteaa, että unionin tuomioistuimen jäsenten nimittäminen on jäsenvaltioiden vastuulla SEUT-sopimuksen 253 artiklan nojalla; korostaa, että unionin tuomioistuimen toimivuuden kannalta on tärkeää, että tuomarit nimitetään ajallaan; pyytää laatimaan uuden säännön, jossa asetetaan erityinen määräaika tuomarin (uudelleen)nimittämiselle hyvissä ajoin ennen tuomarin toimikauden päättymistä, ja pyytää neuvostoa noudattamaan kustannus-hyötysuhdetta nimitettäessä uusia tuomareita unionin tuomioistuimeen; arvostelee kahden tuomarin säännöistä poikkeavaa, ilman hakumenettelyä tapahtunutta nimittämistä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen tehtävään, joka lisäksi kesti vain 14. päivästä huhtikuuta 2016 31. päivään elokuuta 2016; pitää valitettavana, että tuomarille maksetun palkan lisäksi yhden tällaisen ”neljän kuukauden toimikauden” aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät kustannukset olivat 69 498,25 euroa; tuomitsee tällaisen unionin veronmaksajien rahojen tuhlaamisen;

30.  panee lisäksi merkille, että yleinen tuomioistuin (muutoksenhakujaosto, tuomio 23. tammikuuta 2018 asiassa T-639/16 P(7)) katsoi, että virkamiestuomioistuimen toisen jaoston, johon yksi ”neljän kuukauden toimikauden” tuomareista oli nimitetty, kokoonpano oli sääntöjenvastainen, mikä mitätöi kyseisessä tuomiossa mainitun päätöksen ja kaikki muut toisen jaoston tässä kokoonpanossa tekemät oikeustoimet; kysyy unionin tuomioistuimelta, mihin toisen jaoston kyseisessä kokoonpanossa tekemiin päätöksiin yleisen tuomioistuimen ratkaisu vaikuttaa; pyytää neuvostoa kommentoimaan tätä virheellistä toimintaa ja kertomaan, mikä taho on vastuussa siitä.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

22

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

  EUVL L 48, 24.2.2016.

(2)

  EUVL C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  EUVL C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

  EUVL C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

  EU:n virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 16 artiklan kolmas ja neljäs kohta.

(7)

  ECLI:EU:T:2018:22.

Päivitetty viimeksi: 13. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö