Procedura : 2017/2138(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0116/2018

Teksty złożone :

A8-0116/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.20

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0125

SPRAWOZDANIE     
PDF 701kWORD 54k
27.3.2018
PE 612.031v02-00 A8-0116/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada

(2017/2138(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada

(2017/2138(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0249/2017)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0116/2018),

1.  odracza decyzję w sprawie udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada

(2017/2138(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II - Rada Europejska i Rada,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0116/2018),

A.  mając na uwadze, że w kontekście procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególną wagę dalszego wzmacniania demokratycznej legitymacji instytucji unijnych przez poprawę przejrzystości i rozliczalności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania zadaniowego i dobrego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.  zauważa, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2016 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż nie odnotowano istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach działalności Rady Europejskiej i Rady dotyczących zasobów ludzkich i zamówień publicznych;

2.  odnotowuje, że w 2016 r. Rada Europejska i Rada dysponowały budżetem w ogólnej wysokości 545 054 000 EUR (541 791 500 EUR w 2015 r.), zaś wskaźnik wykonania wyniósł 93,5 %; odnotowuje zwiększenie budżetu Rady Europejskiej i Rady na rok 2016 o 3,3 mln EUR (+0,6 %);

3.  powtarza, że należy oddzielić budżet Rady Europejskiej od budżetu Rady, aby zwiększyć przejrzystość zarządzania finansowego instytucji i poprawić rozliczalność obu instytucji;

4.  wyraża poparcie dla przeprowadzonego z powodzeniem przejścia na koncepcję budżetowania zadaniowego przy planowaniu budżetu przez Komisję, wprowadzoną we wrześniu 2015 r. przez wiceprzewodniczącą Kristalinę Georgiewą jako część inicjatywy „Budżet UE ukierunkowany na wyniki”; zachęca Radę Europejską i Radę, by zastosowały wspomnianą metodę we własnych procedurach planowania budżetowego;

5.  wyraża ubolewanie, że Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdziła w ramach prowadzonego dochodzenia strategicznego „Transparency of the Council legislative process” [Przejrzystość procesu legislacyjnego Rady] (OI/2/2017/TE), zakończonego dnia 9 lutego 2018 r., że obecna praktyka Rady utrudniająca kontrolę unijnych projektów ustawodawczych stanowi niewłaściwe administrowanie; wzywa Radę do zastosowania się do sformułowanych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich zaleceń i propozycji usprawnień, mających na celu ułatwienie publicznego dostępu do dokumentów; podkreśla, jak ważna jest przejrzystość, by Rada odpowiadała przed obywatelami Unii za sprawowaną przez siebie rolę unijnego prawodawcy; zwraca się o przekazanie mu informacji o odpowiedzi Rady i postępach procedury;

6.  zauważa, że wydatki związane z podróżami delegacji i tłumaczeniem ustnym nadal stanowiły znaczną niewydatkowaną kwotę w 2016 r. w DG ds. Administracji; przyjmuje do wiadomości prowadzone z państwami członkowskimi negocjacje w sprawie nowej polityki w celu przezwyciężenia tego problemu;

7.  wzywa Radę, aby w celu zapewnienia maksymalnego poziomu przejrzystości w związku z mechanizmem ATHENA dostarczyła wszystkich szczegółowych informacji dotyczących zasobów ludzkich i obiektów, jakimi dysponuje ten mechanizm;

8.  jest nadal zaniepokojony bardzo wysoką kwotą środków przeniesionych z roku 2016 na rok 2017, w szczególności na umeblowanie techniczne, sprzęt i systemy komputerowe; przypomina Radzie, że przeniesienia są wyjątkami od zasady jednoroczności i powinny odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby;

9.  ponawia apel, by przegląd zasobów ludzkich prowadzić z podziałem na kategorie, grupy zaszeregowania, płeć, obywatelstwo i szkolenia zawodowe;

10.  odnotowuje, że Sekretariat Generalny Rady prowadzi politykę równości płci; z zadowoleniem przyjmuje pozytywną tendencję dotyczącą reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych (31 % na koniec 2016 r.); wzywa Radę do dalszego prowadzenia polityki równości płci aż do uzyskania rzeczywistej równowagi płci na stanowiskach kierowniczych;

11.  z zadowoleniem przyjmuje informacje dotyczące działalności zawodowej byłych urzędników wyższego szczebla Sekretariatu Generalnego Rady po zakończeniu pełnienia obowiązków(6) w 2016 r.;

12.  przyjmuje do wiadomości, że w 2016 r. sekretarz generalny Rady opublikował decyzję 3/2016 przyjmującą wewnętrzne przepisy o raportowaniu poważnych nieprawidłowości – Przepisy wykonawcze dotyczące stosowania art. 22a, 22b i 22c regulaminu pracowniczego („sygnalizowanie nieprawidłowości”); przypomina, że ochrona sygnalistów jest kwestią poważnie traktowaną w unijnej administracji publicznej i że zawsze należy poświęcać jej stosowną uwagę;

13.  zwraca uwagę na potrzebę ustanowienia niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, posiadającego wystarczające zasoby budżetowe, aby pomóc sygnalistom w korzystaniu z odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz zapewnieniu koniecznego wsparcia i porady;

14.  zauważa, że cel planu zatrudnienia Rady przewidujący dostosowanie się w ciągu pięciu lat do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie redukcji personelu o 5 % został osiągnięty w dniu 1 stycznia 2017 r.;

15.  odnotowuje z troską, że późne oddanie budynku „Europa” miało duże skutki dla budżetu Rady Europejskiej i Rady na 2016 r.; zwraca się o przekazanie mu informacji na temat ogólnych skutków finansowych tego opóźnienia; wyraża ubolewanie, że wciąż brakuje informacji na temat polityki w zakresie nieruchomości i związanych z nią wydatków, które powinny być publicznie dostępne jako znak przejrzystości dla obywateli UE;

16.  ponawia apel o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o polityce Rady Europejskiej i Rady w zakresie nieruchomości; z satysfakcją odnotowuje, że Sekretariat Generalny Rady otrzymał w 2016 r. certyfikat EMAS dla swoich budynków;

17.  wyraża ubolewanie, że Rada wciąż nie dołączyła do unijnego rejestru służącego przejrzystości, mimo że jest jedną z najważniejszych instytucji zaangażowanych w unijny proces decyzyjny; apeluje w związku z tym o pomyślny wynik negocjacji międzyinstytucjonalnych między prezydencją Rady a przedstawicielami Parlamentu i Komisji, który sprawi, że Rada ostatecznie dołączy do rejestru służącego przejrzystości;

18.  wyraża ubolewanie z powodu decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej; zauważa, że obecnie niemożliwe jest przewidzenie finansowych, administracyjnych, ludzkich i innych skutków wystąpienia z UE, i zwraca się do Rady Europejskiej i Rady o przeprowadzenie oceny skutków i przekazanie Parlamentowi do końca 2018 r. informacji o jej wynikach;

Stan obecny

19.  zauważa, że nieudzielenie absolutorium nie doprowadziło dotychczas do żadnych konsekwencji; podkreśla, że sytuację tę należy uregulować w możliwie najkrótszym terminie, w interesie obywateli Unii; przypomina, że Parlament jest jedyną instytucją bezpośrednio wybieraną przez obywateli Unii oraz że jego rola w procedurze udzielania absolutorium jest bezpośrednio powiązana z prawem obywateli do otrzymywania informacji na temat sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy;

20.  zauważa, że wniosek dotyczący prowadzenia negocjacji w sprawie porozumienia z Radą co do procedury udzielania absolutorium z wykonania budżetu został przedstawiony Konferencji Przewodniczących Parlamentu przez parlamentarną Komisję Kontroli Budżetowej (CONT) w dniu 11 września 2017 r.;

21.  zauważa, że w dniu 19 października 2017 r. Konferencja Przewodniczących zatwierdziła wniosek o upoważnienie przewodniczącego komisji CONT oraz koordynatorów grup politycznych do podjęcia negocjacji w imieniu Parlamentu z myślą o osiągnięciu wzajemnie zadowalającego porozumienia w sprawie współpracy Parlamentu i Rady w trakcie procedury udzielania absolutorium z pełnym poszanowaniem różnych ról obu instytucji w procedurze udzielania absolutorium;

22.  zauważa również, że w dniu 9 listopada 2017 r. do sekretarza generalnego Rady skierowano pismo zachęcające go do przedłożenia wniosku Parlamentu właściwemu organowi Rady w celu rozpoczęcia negocjacji na warunkach zatwierdzonych przez Konferencję Przewodniczących;

23.  zauważa, że w międzyczasie sekretarz generalny Rady był zaproszony przez Komisję Kontroli Budżetowej Parlamentu do udziału w wymianie opinii z sekretarzami generalnymi innych instytucji, która odbyła się w dniu 4 grudnia 2017 r., oraz że w dniu 26 listopada 2017 r. skierowano do sekretarza generalnego Rady pisemny kwestionariusz; wyraża głębokie ubolewanie, że Rada ponownie nie wzięła udziału w wymianie opinii oraz że skierowany do służb Rady kwestionariusz z pytaniami posłów pozostaje bez odpowiedzi;

24.  przypomina, że procedura udzielania absolutorium oddzielnie poszczególnym instytucjom i organom unijnym to długoletnia praktyka, akceptowana przez wszystkie instytucje oprócz Rady, oraz że procedurę tę opracowano w celu zagwarantowania przejrzystości i demokratycznej rozliczalności przed obywatelami UE;

25.  powtarza, że Rada – podobnie jak inne instytucje – musi w pełni i w dobrej wierze uczestniczyć w dorocznej procedurze udzielania absolutorium, i wyraża ubolewanie z powodu trudności napotykanych dotychczas w ramach procedur udzielania absolutorium;

26.  podkreśla, że zgodnie z Traktatami Parlament jest jedynym unijnym organem udzielającym absolutorium oraz że – przy pełnym uznaniu roli Rady jako instytucji wydającej zalecenia w procedurze udzielania absolutorium – należy utrzymać różnicę między rolami Parlamentu i Rady w celu zachowania zgodności z ramami instytucjonalnymi określonymi w Traktatach oraz w rozporządzeniu finansowym;

27.  przypomina, że Parlament udziela absolutorium innym instytucjom po rozpatrzeniu przedłożonych dokumentów, odpowiedzi udzielonych na postawione pytania oraz po wysłuchaniu sekretarzy generalnych innych instytucji; ubolewa nad stałymi trudnościami z uzyskaniem odpowiedzi od Rady;

28.  uważa, że rzeczywisty nadzór nad wykonaniem budżetu Unii wymaga współpracy między Parlamentem i Radą i oczekuje na rozpoczęcie negocjacji w celu osiągnięcia wzajemnie zadowalającego porozumienia;

29.  zauważa, że na mocy art. 253 TFUE wyznaczenie członków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) należy do kompetencji państw członkowskich; podkreśla, jak ważne dla funkcjonowania TSUE jest terminowe wyznaczanie i mianowanie sędziów; zwraca się o wprowadzenie nowych przepisów określających konkretny termin na wyznaczenie lub ponowne wyznaczenie sędziego z dużym wyprzedzeniem przed zakończeniem kadencji sędziowskiej oraz wzywa Radę do uwzględniania stosunku kosztów do korzyści przy mianowaniu nowych sędziów do TSUE; krytykuje niewłaściwe, bo z pominięciem konkursu, wyznaczenie dwóch sędziów Sądu Pierwszej Instancji na kadencję, która ponadto trwała tylko od 14 kwietnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.; zauważa z żalem, że koszt rozpoczęcia i zakończenia takiej czteromiesięcznej kadencji jednego z tych sędziów wyniósł 69 498,25 EUR, do czego należy dodać wynagrodzenie otrzymane przez sędziego; potępia takie marnotrawienie pieniędzy unijnych podatników;

30.  zauważa ponadto, że Sąd Unii Europejskiej (izba odwoławcza, wyrok z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie T-639/16 P)(7) uznał skład orzekający drugiej izby Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej – powołany w celu uwzględnienia jednego ze wspomnianych „czteromiesięcznych sędziów” – za niewłaściwy, co sprawia, że decyzja, o której mowa we wspomnianym wyroku, i wszystkie inne decyzje wydane przez drugą izbę w tym składzie orzekającym są nieważne; zwraca się do TSUE z pytaniem, na które decyzje wydane przez drugą izbę w tym składzie orzekającym ma wpływ orzeczenie Sądu; zwraca się do Rady, by wyraziła swoją opinię na temat zaistniałej sytuacji i wyjaśniła, kto jest za nią odpowiedzialny

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

22

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

  Dz.U. L 48 z 24.2.2016.

(2)

  Dz.U. C 323 z 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(6)

  Art. 16 ust. 3 i 4 regulaminu pracowniczego urzędników UE.

(7)

  ECLI:EU:T:2018:22.

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności