Postopek : 2017/2138(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0116/2018

Predložena besedila :

A8-0116/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.20

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0125

POROČILO     
PDF 614kWORD 58k
27.3.2018
PE 612.031v02-00 A8-0116/2018

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek II – Evropski svet in Svet

(2017/2138(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Ingeborg Gräßle

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek II – Evropski svet in Svet

(2017/2138(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0116/2018),

1.  odloži podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna Evropskega sveta in Sveta za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropski varuhinji človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek II – Evropski svet in Svet

(2017/2138(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek II – Evropski svet in Svet,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0116/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja posebni pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

1.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2016 navedlo, da ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Evropskega sveta in Sveta;

2.  ugotavlja, da sta imela Evropski svet in Svet v letu 2016 skupni proračun v višini 545.054.000 EUR (v primerjavi s 541.791.500 EUR v letu 2015) in da je bila stopnja izvrševanja 93,5 %; ugotavlja, da se je poračun Evropskega sveta in Sveta za leto 2016 povečal za 3,3 milijona EUR (kar ustreza 0,6 %);

3.  znova poudarja, da bi morala biti proračuna Evropskega sveta in Sveta ločena, da bi s tem zagotovili večjo preglednost njunega finančnega poslovodenja in večjo odgovornost obeh institucij;

4.  izraža podporo uspešni spremembi paradigme v smeri priprave proračuna glede na uspešnost pri proračunskem načrtovanju Komisije, ki jo je septembra 2015 v okviru pobude „Proračun EU, osredotočen na rezultate“ uvedla podpredsednica Kristalina Georgieva; spodbuja Evropski svet in Svet, naj to metodo uporabita za svoj postopek proračunskega načrtovanja;

5.  obžaluje, da je Evropski varuh človekovih pravic v svoji strateški preiskavi preglednosti zakonodajnega postopka Sveta (OI/2/2017/TE) dne 9. februarja 2018 ugotovil, da je sedanja praksa Sveta, ki zavira pregled osnutkov zakonodaje Unije, nepravilna; poziva Svet, naj izpolni priporočila in predloge Varuha človekovih pravic za izboljšan dostop javnosti do dokumentov; poudarja, da je preglednost pomembna, da bi bil Svet v vlogi zakonodajalca Unije odgovoren v odnosu do državljanov; poziva, da bo obveščen o odgovoru Sveta in napredku postopka;

6.  ugotavlja, da je bila raven neporabljenih sredstev za potne stroške delegacij in tolmačenje za leto 2016 v generalnem direktoratu za upravo še vedno precej visoka; je seznanjen s pogajanji o novi politiki z državami članicami za odpravo te težave;

7.  poziva Svet, naj predloži podrobne podatke o človeških virih in prostorih, ki so na voljo v okviru mehanizma Athena, da se zagotovi največja možno raven preglednosti v zvezi z navedenim mehanizmom;

8.  je zaskrbljen zaradi zelo visokega zneska sredstev, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, zlasti sredstev za tehnično pohištvo, opremo in računalniške sisteme; opozarja Svet, da so prenosi izjeme od načela enoletnosti in bi morali odražati dejanske potrebe;

9.  znova poziva k razčlenitvi pregleda človeških virov po kategorijah, razredih, spolu, narodnosti in poklicni usposobljenosti;

10.  ugotavlja, da je generalni sekretariat Sveta vzpostavil politiko uravnotežene zastopanosti spolov; pozdravlja pozitivni trend zastopanosti žensk na vodilnih položajih, ki je do konca leta 2016 dosegla 31%; poziva Svet, naj nadaljuje politiko uravnotežene zastopanosti spolov, dokler ne bosta oba povsem uravnoteženo zastopana na vodilnih mestih;

11.  pozdravlja informacije o poklicnih dejavnostih nekdanjih višjih uradnikov generalnega sekretariata Sveta, katerih funkcije so leta 2016 prenehale(6);

12.  ugotavlja, da je generalni sekretar Sveta leta 2016 objavil odločbo št. 3/2016, s katero je sprejel notranja pravila za poročanje o večjih nepravilnostih – postopki za izvajanje členov 22a, 22b in 22c kadrovskih predpisov („Prijava nepravilnosti“); opozarja, da je zaščita prijaviteljev nepravilnosti vprašanje, ki ga javna uprava Unije jemlje resno in ga je treba vedno obravnavati previdno;

13.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo prijaviteljem nepravilnosti pomagal uporabiti prave kanale za razkrivanje informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

14.  ugotavlja, da je bil cilj kadrovskega načrta Sveta glede izpolnitve medinstitucionalnega dogovora o zmanjšanju števila zaposlenih za 5 % v obdobju petih let dosežen 1. januarja 2017;

15.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je zamuda pri predaji zgradbe Europa znatno vplivala na proračun Evropskega sveta in Sveta za leto 2016; prosi za pojasnilo, kakšne bodo skupne finančne posledice zamude; obžaluje, da še vedno ni informacij o nepremičninski politiki in s tem povezanih izdatkov, ki bi morali biti kot znak preglednosti za evropske državljane javni;

16.  ponovno poziva, naj se organ za podelitev razrešnice seznani z nepremičninsko politiko Evropskega sveta in Sveta; z zadovoljstvom ugotavlja, da je generalni sekretariat Sveta leta 2016 prejel za svoje stavbe certifikat EMAS;

17.  obžaluje, da se Svet še ni pridružil registru preglednosti Unije, čeprav je ena najpomembnejših institucij, ki sodelujejo v postopku odločanja Unije; zato poziva k uspešnemu izidu medinstitucionalnih pogajanj med predsedstvom Sveta ter predstavniki Parlamenta in Komisije, ki bodo privedla do tega, da se Svet končno pridruži registru za preglednost;

18.  obžaluje, da se je Združeno kraljestvo odločilo, da izstopi iz Unije; ugotavlja, da trenutno ni mogoče napovedati finančnih, upravnih, človeških in drugih posledic zaradi izstopa; poziva Evropski svet in Svet, naj opravita ocene učinka in Parlament do konca leta 2018 obvestita o rezultatih;

Sedanje stanje

19.  ugotavlja, da nepodelitev razrešnice doslej ni imela nikakršnih posledic; poudarja, da je v interesu državljanov Unije, da se to stanje čim prej odpravi; opozarja, da je Parlament edina institucija, ki jo neposredno volijo državljani Unije, in da je njegova vloga v postopku podelitve razrešnice neposredno povezana s pravico državljanov do obveščenosti o porabi javnega denarja;

20.  ugotavlja, da je odbor Parlamenta za proračunski nadzor (CONT) predložil konferenci predsednikov Parlamenta (CoP) 11. septembra 2017 predlog za pogajanja o sporazumu s Svetom glede postopka za podelitev razrešnice;

21.  ugotavlja, da je konferenca predsednikov 19. oktobra 2017 odobrila zahtevo, da se predsednici odbora CONT in koordinatorjem političnih skupin poveri naloga, naj začnejo v imenu Parlamenta pogajanja o vzajemnem zadovoljivem sporazumu o sodelovanju med Parlamentom in Svetom v postopku podelitve razrešnice, pri čem je treba v celoti spoštovati različne vloge obeh institucij v tem postopku;

22.  ugotavlja tudi, da je bilo 9. novembra 2017 poslano generalnemu sekretarju Sveta pismo, s katerim se poziva k predložitvi predloga Parlamenta pristojnemu organu Sveta, da se začnejo pogajanja pod pogoji, ki jih je odobrila konferenca predsednikov;

23.  ugotavlja, da je odbor Parlamenta za proračunski nadzor medtem pozval generalnega sekretarja Sveta, naj se udeleži izmenjave mnenj z generalnimi sekretarji drugih institucij, ki je potekala 4. decembra 2017, in da je bil generalnemu sekretarju Sveta 26. novembra 2017 poslan pisni vprašalnik; globoko obžaluje, da Svet vztraja pri stališču neudeležbe pri izmenjavi mnenj in da še vedno ni odgovorov na vprašanja poslancev Parlamenta v vprašalniku, ki je bil poslan službam Sveta;

24.  opozarja, da je postopek ločenega podeljevanja razrešnice posameznim institucijam in organom Unije dolgoletna praksa, ki so jo sprejele vse ostale institucije razen Sveta, ter da je bil ta postopek oblikovan, da bi zagotavljal preglednost in demokratično odgovornost do državljanov Unije;

25.  ponavlja, da mora Svet polno in v dobri veri sodelovati pri postopku letne razrešnice, tako kot to počnejo druge institucije, ter obžaluje težave, ki so se doslej pojavljale pri postopkih razrešnice;

26.  poudarja, da je Parlament v skladu s Pogodbama edini organ za podelitev razrešnice Unije in da je treba ob polnem priznanju vloge Sveta kot institucije, ki daje priporočila v postopku podelitve razrešnice, ohraniti razliko med vlogama Parlamenta in Sveta, da bi spoštovali institucionalni okvir, ki je določen v Pogodbah in finančni uredbi;

27.  opozarja, da Parlament podeli razrešnico drugim institucijam, potem ko preuči predložene dokumente in posredovane odgovore na vprašanja ter zasliši njihove generalne sekretarje; obžaluje, da ima Parlament vedno znova težave s pridobivanjem odgovorov od Sveta;

28.  meni, da je za učinkovit nadzor izvrševanja proračuna Unije potrebno sodelovanje med Parlamentom in Svetom, ter z zanimanjem pričakuje začetek pogajanj za sklenitev vzajemno zadovoljujočega sporazuma;

29.  je seznanjen, da so za predlaganje članov Sodišča Evropske unije v skladu s členom 253 PDEU pristojne države članice; poudarja, da je za uspešnost sodišča pomembno pravočasno predlagati in imenovati sodnike; poziva k sprejetju novega pravila, s katerim bi določili poseben rok za (ponovno) predlaganje sodnika dovolj časa pred koncem mandata sodnika, in poziva Svet, naj pri imenovanju novih sodnikov sodišča spoštuje razmerje med stroški in koristmi; izraža nezadovoljstvo zaradi nepravilnega predlaganja brez razpisa za dva sodnika prvostopenjskega sodišča za mandat, ki je poleg tega trajal le od 14. aprila 2016 do 31. avgusta 2016; obžaluje stroške, povezane z začetkom in koncem „štirimesečnega mandata“ enega teh sodnikov, ki so poleg plače, ki jo je prejemal, znašali 69.498,25 EUR; obsoja takšno potrato denarja davkoplačevalcev Unije;

30.  je seznanjen tudi, da Splošno sodišče (Pritožbeni senat, sodba z dne 23. januarja 2018 v zadevi T‑639/16 P)(7) meni, da je sestava drugega senata Sodišča za uslužbence Evropske unije, ki vključuje enega od sodnikov s „štirimesečnim mandatom“ nepravilna, zaradi česar je bil razveljavljen sklep iz navedene sodbe, pa tudi vsi nadaljnji sklepi drugega senata v tej sestavi; sprašuje sodišče, katere sodbe drugega senata v tej sestavi so prizadete zaradi sodbe Splošnega sodišča; zahteva, da Svet poda mnenje o tem neuspehu, in pojasni, kdo je zanj odgovoren.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

22

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

  UL L 48, 24.2.2016.

(2)

  UL C 323, 28.9 2017, str. 1.

(3)

  UL C 322, 28.9.2017, str. 1.

(4)

  UL C 322, 28.9.2017, str. 10.

(5)

  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(6)

  Tretji in četrti odstavek člena 16 kadrovskih predpisov EU.

(7)

  ECLI:EU:T:2018:22.

Zadnja posodobitev: 11. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov