Förfarande : 2017/2138(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0116/2018

Ingivna texter :

A8-0116/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.20

Antagna texter :

P8_TA(2018)0125

BETÄNKANDE     
PDF 359kWORD 54k
27.3.2018
PE 612.031v02-00 A8-0116/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

(2017/2138(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ingeborg Gräßle

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

(2017/2138(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0249/2017)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2016, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0116/2018).

1.  Europaparlamentet uppskjuter beslutet att bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska rådets och rådets budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, EU-domstolen, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

(2017/2138(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0116/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport för 2016 inte funnit några betydande brister med avseende på de områden som granskats som rörde personalresurser och upphandlingar för Europeiska rådet och rådet.

2.  Europaparlamentet konstaterar att Europeiska rådet och rådet under 2016 hade en total budget på 545 054 000 EUR (jämfört med 541 791 500 för 2015), med en utnyttjandegrad på i genomsnitt 93,5 %. Parlamentet noterar ökningen med 3,3 miljoner EUR (motsvarande 0,6 %) i Europeiska rådets och rådets budget för 2016.

3.  Europaparlamentet upprepar att Europeiska rådets och rådets budgetar bör skiljas åt, vilket skulle bidra till att göra institutionernas ekonomiska förvaltning mer transparent och till att förbättra deras redovisningsskyldighet.

4.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för det framgångsrika paradigmskiftet till en resultatbaserad budgetering i kommissionens budgetplanering, som infördes av vice ordförande Kristalina Georgieva i september 2015 som en del av initiativet en ”resultatinriktad EU-budget”. Parlamentet uppmuntrar Europeiska rådet och rådet att tillämpa denna metod på den egna budgetplaneringen.

5.  Europaparlamentet beklagar att ombudsmannen i sin strategiska studie Transparency of the Council legislative process (OI/2/2017/TE), som slutfördes den 9 februari 2018, drog slutsatsen att rådets nuvarande praxis som hindrar granskningen av utkast till unionslagstiftning utgör ett administrativt missförhållande. Parlamentet uppmanar rådet att följa ombudsmannens rekommendationer och förslag till förbättringar för att göra det lättare för allmänheten att få tillgång till handlingar. Parlamentet understryker vikten av transparens för att rådet ska vara ansvarigt inför unionens medborgare i rollen som unionens lagstiftare. Parlamentet begär att få information om rådets svar och om framstegen i förfarandet.

6.  Europaparlamentet konstaterar att delegationernas resekostnader och tolkning fortfarande innebar ett betydande underutnyttjande under 2016 inom GD Administration. Parlamentet noterar en ny politik som håller på att förhandlas fram med medlemsstaterna för att lösa detta problem.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet att tillhandahålla fullständiga uppgifter om de personalresurser och faciliteter som står till Athenamekanismens förfogande, för att garantera maximal transparens när det gäller denna mekanism.

8.  Europaparlamentet är fortsatt bekymrat över det mycket höga anslag som fördes över från 2016 till 2017, i synnerhet när det gäller anslag till teknisk utrustning, utrustning samt datorsystem. Parlamentet påminner rådet om att överföringar är undantag från principen om ettårighet och bör återspegla faktiska behov.

9.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om en översyn av personalresurserna, uppdelad per kategori, lönegrad, kön, nationalitet och yrkesutbildning.

10.  Europaparlamentet konstaterar att rådets generalsekretariat bedriver en jämställdhetspolitik. Parlamentet välkomnar den positiva utvecklingen för kvinnors representation när det gäller chefstjänster, som uppgick till 31 % i slutet av 2016. Parlamentet uppmanar rådet att fortsätta med jämställdhetspolitiken i syfte att uppnå en verkligt balanserad representation av båda könen på chefstjänster.

11.  Europaparlamentet välkomnar uppgifterna om vilken yrkesverksamhet som tidigare högre tjänstemän i rådets generalsekretariat ägnar sig åt(6) efter att de lämnat sin tjänst 2016.

12.  Europaparlamentet konstaterar att 2016 offentliggjorde rådets generalsekreterare sitt beslut 3/2016 om antagande av interna regler för rapportering av allvarliga oegentligheter – förfaranden för genomförande av artiklarna 22a, 22b och 22c i tjänsteföreskrifterna (visselblåsning). Parlamentet påminner om att skyddet av visselblåsare är en fråga som tas på allvar inom unionens offentliga förvaltning, och som alltid måste övervägas noggrant.

13.  Europaparlamentet anser att det behövs ett oberoende organ med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna uppgifter om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder dem stöd och råd.

14.  Europaparlamentet noterar att målet som innebar att rådets tjänsteförteckning enligt det interinstitutionella avtalet skulle minska personalstyrkan med 5 % över en period på fem år uppnåddes den 1 januari 2017.

15.  Europaparlamentet är bekymrat över att förseningarna i färdigställandet av Europabyggnaden fick betydande konsekvenser för Europeiska rådets och rådets budget för 2016. Parlamentet begär att få information om de totala finansiella konsekvenserna av förseningen. Parlamentet beklagar att det fortfarande råder brist på information om fastighetspolitiken och utgifter i samband med denna, som bör vara offentlig som ett tecken på transparens för EU-medborgarna.

16.  Europaparlamentet kräver på nytt att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten ska få information om Europeiska rådets och rådets fastighetspolitik. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att rådets generalsekretariat tilldelades Emas certifiering 2016 för sina fastigheter.

17.  Europaparlamentet beklagar att rådet ännu inte har anslutit sig till unionens öppenhetsregister, trots att det är en av de viktigaste institutionerna i unionens beslutsprocess. Parlamentet önskar därför att de interinstitutionella förhandlingarna mellan rådets ordförandeskap och företrädare för parlamentet och kommissionen blir framgångsrika och får rådet att slutligen ansluta sig till öppenhetsregistret.

18.  Europaparlamentet beklagar Förenade kungarikets beslut att lämna unionen. Parlamentet konstaterar att man för närvarande inte kan förutse de ekonomiska, administrativa, mänskliga och andra konsekvenserna av utträdet, och uppmanar Europeiska rådet och rådet att genomföra konsekvensbedömningar och informera parlamentet om resultaten senast i slutet av 2018.

Lägesrapport

19.  Europaparlamentet konstaterar att nekandet av ansvarsfrihet hittills inte har fått några som helst konsekvenser. Parlamentet betonar att situationen bör lösas så snabbt som möjligt, i unionsmedborgarnas intresse. Parlamentet påminner om att parlamentet är den enda institution som väljs direkt av unionsmedborgarna och att dess roll i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är direkt kopplad till medborgarnas rätt att informeras om hur offentliga medel används.

20.  Europaparlamentet noterar att ett förslag om att förhandla fram en överenskommelse med rådet om förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet lades fram av parlamentets budgetkontrollutskott (CONT) till parlamentets talmanskonferens den 11 september 2017.

21.  Europaparlamentet konstaterar att talmanskonferensen den 19 oktober 2017 godkände begäran om att ge budgetkontrollutskottets ordförande och samordnarna för de politiska grupperna mandat att inleda förhandlingar för parlamentets räkning i syfte att uppnå en ömsesidigt godtagbar överenskommelse om samarbete mellan parlamentet och rådet under förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet med full respekt för de två institutionernas olika roller i ansvarsfrihetsförfarandet.

22.  Europaparlamentet noterar också att den 9 november 2017 skickades en skrivelse till rådets generalsekreterare, med en uppmaning att överlämna parlamentets förslag till rådets ansvariga organ i syfte att inleda förhandlingar enligt de villkor som godkänts av talmanskonferensen.

23.  Europaparlamentet noterar att under tiden bjöd parlamentets budgetkontrollutskott in rådets generalsekreterare att delta i diskussionen med övriga institutioners generalsekreterare, som ägde rum den 4 december 2017, och att ett skriftligt frågeformulär skickades till rådets generalsekreterare den 26 november 2017. Parlamentet beklagar djupt att rådet på nytt uteblev från diskussionen och att det frågeformulär som skickats till rådet med frågor från parlamentsledamöterna ännu inte har besvarats.

24.  Europaparlamentet påminner om att förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet separat för unionens enskilda institutioner och organ är en väletablerad praxis som godtas av alla institutioner utom rådet, och att detta förfarande har utvecklats för att garantera transparens och demokratisk redovisningsskyldighet gentemot unionsmedborgare.

25.  Europaparlamentet upprepar att rådet till fullo och på ett lojalt sätt måste medverka i det årliga ansvarsfrihetsförfarandet, precis som övriga institutioner, och beklagar de svårigheter som hittills förekommit under ansvarsfrihetsförfarandena.

26.  Europaparlamentet understryker att enligt fördragen är parlamentet unionens enda ansvarsfrihetsbeviljande myndighet och att, samtidigt som man fullt ut erkänner rådets roll som den institution som utfärdar rekommendationer i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, måste en åtskillnad upprätthållas mellan parlamentets och rådets olika roller i syfte att följa den institutionella ram som fastställs i fördragen och i budgetförordningen.

27.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet beviljar de övriga institutionerna ansvarsfrihet efter att ha behandlat de inlämnade handlingarna och de svar som getts på frågorna, samt efter att ha hört de övriga institutionernas generalsekreterare. Parlamentet beklagar att det gång efter annan är problematiskt att få svar från rådet.

28.  Europaparlamentet anser att en effektiv kontroll av genomförandet av unionens budget kräver att parlamentet och rådet samarbetar och ser fram emot att inleda förhandlingar i syfte att nå en ömsesidigt godtagbar överenskommelse.

29.  Europaparlamentet konstaterar att utnämningen av ledamöter av Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) är medlemsstaternas ansvar i enlighet med artikel 253 i EUF-fördraget. Parlamentet betonar betydelsen av att nominera och utnämna domare i tid för att EU-domstolen ska kunna utföra sitt mandat. Parlamentet begär att det införs en ny regel som fastställer en särskild tidsfrist för att (på nytt) nominera domare i god tid före utgången av en domares mandat och uppmanar rådet att respektera kostnads-nyttoförhållandet när man utser nya domare till EU-domstolen. Parlamentet kritiserar den oriktiga nomineringen, utan en ansökningsomgång, av två domare i förstainstansrätten för ett mandat som för övrigt endast varade från och med den 14 april 2016 till och med den 31 augusti 2016. Parlamentet beklagar kostnaderna på 69 498,25 EUR, utöver domarlönen, i samband med att en av dessa domare inledde och avslutade sitt ”mandat på fyra månader”. Parlamentet fördömer detta slöseri med EU-skattebetalarnas pengar.

30.  Europaparlamentet noterar vidare att Europeiska unionens tribunal (avdelningen för överklaganden, dom av den 23 januari 2018 i mål T-639/16 P)(7) ansåg att inrättandet av en andra avdelning vid Europeiska unionens personaldomstol för att inbegripa en av domarna med fyramånadersmandat var oriktigt, vilket ogiltigförklarade beslutet i nämnda dom samt alla ytterligare beslut som fattats av den andra avdelningen med denna sammansättning. Parlamentet frågar EU-domstolen vilka av de beslut som fattats av den andra avdelningen med denna sammansättning det är som påverkas av tribunalens dom. Parlamentet kräver att rådet kommenterar detta misslyckande och klargör vem som bär ansvaret för det.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

22

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT L 48, 24.2.2016.

(2)

EUT L 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

EUT L 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

EUT L 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Artikel 16 tredje och fjärde stycket i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

(7)

ECLI:EU:T:2018:22.

Senaste uppdatering: 12 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy