Eljárás : 2017/2142(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0117/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0117/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.24

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0129

JELENTÉS     
PDF 375kWORD 59k
27.3.2018
PE 612.037v02-00 A8-0117/2018

az Európai Unió a 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága

(2017/2142(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ingeborg Gräßle

MÓDOSÍTÁSOK
1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága

(2017/2142(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2017)0365 – C8-0253/2017)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0117/2018),

1.  mentesítést ad a Régiók Bizottsága főtitkára számára a Régiók Bizottsága 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Régiók Bizottságának, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VII. szakasz – Régiók Bizottsága

(2017/2142(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió a 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VII. szakasz – Régiók Bizottsága,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0117/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  üdvözli, hogy a Számvevőszék ellenőrzési munkája alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 2016. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

2.  tudomásul veszi, hogy a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy a Régiók Bizottsága tekintetében az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódóan ellenőrzött területeken nem tártak fel lényeges hiányosságokat;

3.  megjegyzi, hogy a jelenlegi mentesítési eljárás értelmében a Régiók Bizottsága az éves tevékenységi jelentéseket júniusban nyújtja be a Számvevőszéknek, a Számvevőszék jelentését októberben terjeszti az Európai Parlament elé, majd a mentesítésről a Parlament májusig, a plenáris ülésen szavaz; megállapítja, hogy – amennyiben a mentesítést nem halasztják el – az éves beszámoló lezárása és a mentesítési eljárás lezárása között legalább 17 hónap telik el; rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal rövidebb időszakot fog át; hangsúlyozza, hogy a mentesítési eljárást észszerűsíteni kell, és fel kell gyorsítani; kéri, hogy a Régiók Bizottsága és a Számvevőszék kövesse a magánszektorban alkalmazott legjobb gyakorlatot; javasolja erre vonatkozóan, hogy az éves tevékenységi jelentések benyújtási határidejét az adott pénzügyi évet követő év március 31-ében, a számvevőszéki jelentések benyújtásának határidejét pedig július 1-jében állapítsák meg; indítványozza továbbá a mentesítési eljárásra vonatkozó, az Európai Parlament eljárási szabályzata IV. mellékletének 5. cikkében rögzített ütemezés felülvizsgálatát, hogy a mentesítésről szóló szavazást a novemberi plenáris ülésen meg lehessen tartani, így a mentesítési eljárást az adott pénzügyi évet követő évben le lehessen zárni; 

4.  üdvözli a Régiók Bizottsága általános hatékony, eredményes és elővigyázatos pénzgazdálkodását a 2016. évi költségvetési időszakban; a Bizottság költségvetési tervezésében támogatja a teljesítményalapú költségvetés-tervezés felé történt sikeres paradigmaváltást, amelyet Kristalina Georgieva alelnök 2015. szeptemberben az eredményközpontú uniós költségvetés részeként vezetett be; arra ösztönzi az Régiók Bizottságát, hogy a módszert alkalmazza saját költségvetés-tervezési eljárására;

5.  megjegyzi, hogy 2016-ban a Régiók Bizottsága 90 500 000 EUR jóváhagyott költségvetéssel rendelkezett (2015-ben ez az összeg 88 900 000 EUR volt), amelyből 89 400 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzat volt, 98,7 %-os felhasználási aránnyal; üdvözli, hogy a felhasználási arány 2016-ban növekedett;

6.  megállapítja, hogy az EGSZB költségvetését – az intézmény politikai tevékenységei ellenére – kizárólag igazgatási jellegűnek tekintik, melynek jelentős részét az intézménynél dolgozókhoz kapcsolódó kiadások teszik ki, a fennmaradó rész pedig az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez kapcsolódó és egyéb fenntartási költségekből áll össze; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a Régiók Bizottsága napi működése során a teljesítményalapú költségvetési elveket alkalmazza; kéri a Régiók Bizottságát, hogy rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet az e tekintetben elért haladásról;

7.  hangsúlyozza a Parlamenttel való együttműködés a Régiók Bizottsága és a Parlament közötti együttműködési megállapodás alapján történő elmélyítésének fontosságát, és kéri, hogy továbbra is tájékoztassák az ezzel kapcsolatos fejleményekről; kéri, hogy a Régiók Bizottságának stratégiája erősítse a kapcsolatokat elsősorban a Parlamenttel, de más uniós intézményekkel is, a régióknak az uniós jogalkotási folyamatba való nagyobb mértékű bevonása érdekében;

8.  azon a véleményen van, hogy a Régiók Bizottsága és a Parlament közötti együttműködésből eredő költségvetési megtakarítások közös értékelése mind az intézmények, mind az uniós polgárok érdekét szolgálja; javasolja, hogy a Régiók Bizottsága és a Parlament fontolja meg e feladatnak a folyamatban lévő politikai stratégiai párbeszéd kiegészítéseként való végrehajtását;

9.  üdvözli a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közötti, 2016-ban hatályba lépett igazgatási együttműködési megállapodást, amely megosztott fordítási és logisztikai igazgatóságok létrehozásáról rendelkezik; bízik abban, hogy ez a megállapodás más területeken is ösztönzi az együttműködést; kéri részletes tervet kér és a bizottságok e területeken végzett tevékenységének leírását; úgy véli, hogy a megállapodás mindkét bizottság teljesítményét illetően fokozza majd a hatékonyságot;

10.  üdvözli, hogy a Régiók Bizottsága által 2016-ban kitűzött, a Parlament és a Tanács a Régiók Bizottsága által készített véleményekkel kapcsolatos tevékenységekben való részvételének fokozására irányuló célokat megvalósították, és egyes esetekben meg is haladták; ösztönzi a Régiók Bizottságát és a Parlamentet, hogy törekedjenek a közös ügyekkel kapcsolatos együttműködésük javítására oly módon, hogy felkérik egymás előadóit véleményük ismertetésére a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságában vagy a Régiók Bizottságában;

11.  üdvözli, hogy a belga hatóságok az európai intézmények fenyegetettségi szintjének csökkentéséről szóló határozatát követően ismét megnyitották az RMD és a REM épületek közötti közvetlen átjárót; úgy véli, hogy ez megkönnyíti a Parlament és a Régiók Bizottsága közti kommunikációt és együttműködést; felhívja mindkét intézményt, hogy tájékoztassák a képviselőket és az alkalmazottakat az átjáró újbóli megnyitásáról;

12.  felhívja a Régiók Bizottságát, hogy törekedjen a kifizetések teljesítésének legalább mintegy 90%-os teljes végrehajtási arányának elérésére;

13.  tudomásul veszi, hogy a Régiók Bizottságának éves tevékenységi jelentése tartalmazza az annak tagjai által végrehajtott kiküldetésekre vonatkozó adatokat; üdvözli a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága számára a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítéssel kapcsolatos kérdőívre adott válaszok mellékletében rendelkezésre bocsátott listát, amely azokat az eseményeket tartalmazza, amelyeken tagjai 2016 során részt vettek, és kéri a Régiók Bizottságát, hogy 2017. évi éves tevékenységi jelentésének mellékletében bocsásson rendelkezésre ilyen listát a 2017. évre vonatkozóan;

14.  megjegyzi, hogy a Régiók Bizottsága 2016. évi éves tevékenységi jelentése 15 feljegyzés és tanulmány elkészítését tűzte ki célul, és ebből 12 készült el; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy folytassa a munkát e célok elérése érdekében, valamint felkéri, hogy a 2017. évi éves tevékenységi jelentésében adjon részletes tájékoztatást az e tekintetben elért eredményekről;

15.  megállapítja, hogy e téren nem történt előrelépés, mivel továbbra is kevés nő dolgozik felső- vagy középvezetői beosztásban; sajnálattal állapítja meg, hogy öt tisztviselő kinevezésével, akiknek csak egyike nő, a vezető pozícióban lévő nők aránya 2016-ban a 2015. évi 37%-ról 33%-ra csökkent; üdvözli egy új ötéves esélyegyenlőségi stratégia elfogadását, amely a nemek kiegyensúlyozottabb képviseletét célzó intézkedéseket irányoz elő, különösen a vezetői pozíciókban; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy e tekintetben javítsa teljesítményét;

16.  üdvözli a Régiók Bizottsága személyzete által betegszabadság miatt kivett napok számának enyhe csökkenését; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a munkahelyi jólét javítására irányuló intézkedéseket vezessenek be, ugyanakkor a távolléteket is megfelelően ellenőrizni kell;

17.  megjegyzi, hogy a Régiók Bizottságának kommunikációs stratégiája arra irányul, hogy Európát több tagállamban szervezett tevékenységek és online felmérések révén újra közelebb hozza polgáraihoz; támogatja civil párbeszédek megszervezését, és kéri e kezdeményezések rendszeres fejlesztését az uniós polgárok megfelelő bevonása érdekében, ugyanakkor felhív az egyéb uniós intézmények tevékenységeivel való átfedések elkerülésére; felkéri a Régiók Bizottságát, hogy a 2017. évi éves tevékenységi jelentésében adjon részletes tájékoztatást az e tekintetben elért eredményekről;

18.  megjegyzi, hogy nem teljesült a Régiók Bizottsága e-hírlevele előfizetői számának 10%-os növelésére irányuló célkitűzés, valamint az a cél sem, hogy a Régiók Bizottsága regionális és helyi hatóságok számára szervezett online képzésére (MOOC) 5%-kal többen jelentkezzenek, ahol a résztvevők száma 49%-os csökkenést mutat a 2015. évi adatokhoz képest; aggodalommal veszi tudomásul a látogatócsoportok számának 30%-os csökkenését, ami valószínűleg a 2016. évi terrortámadásokkal van összefüggésben;

19.  aggodalommal veszi tudomásul, hogy a fordítás mennyiségi célja nem teljesült, és ezért további ésszerűsítési intézkedésekre van szükség; kéri a Régiók Bizottságát, hogy a 2017. évi éves tevékenységi jelentésében adjon részletes tájékoztatást e tekintetben; tudomásul veszi a fordítások kiszervezési arányának növekedését, és hangsúlyozza, hogy a fordítás tekintetében fel kell mérni a további intézményközi együttműködési lehetőségeket;

20.  tudomásul veszi, hogy 2016-ban visszaélés bejelentésével kapcsolatban egy ügy indult, és azt továbbították az OLAF-nak; kéri a Régiók Bizottságát, hogy folyamatosan tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e konkrét – és bármely más, a jövőben esetlegesen felmerülő –ügy eredményéről és a lehetséges jogi eljárásokról;

21.   megjegyzi, hogy a Közszolgálati Törvényszék 2014 novemberében határozatot hozott a Régiók Bizottsága korábbi belső ellenőrének ügyében; tudomásul veszi, hogy a Közszolgálati Törvényszék ítéletének értelmében a Régiók Bizottságának kártalanítania kell a korábbi belső ellenőrt, ugyanakkor elutasította az ellenőr által tett állításokat; megjegyzi, hogy a Régiók Bizottsága késlekedés nélkül eleget tett a Közszolgálati Törvényszék határozatának és kifizette a kártalanítást; ezért úgy véli, hogy a Régiók Bizottsága igazságos, tisztességes és méltányos módon lezárta az ügyet, és ezzel eleget tett a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága által a 2015. évre vonatkozó mentesítési jelentésben előírtaknak; megjegyzi, hogy a korábbi belső ellenőr 2015 novemberében új keresetet nyújtott be a Régiók Bizottsága ellen; megjegyzi, hogy 2017 decemberében meghallgatásra került sor, és hogy a Bíróság ítélete 2018 nyarára várható; megjegyzi, hogy a Régiók Bizottságának nincsen befolyása sem arra, hogy a panaszos új keresetet nyújtott be, sem a Bíróság munkájának ütemezésére;

22.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

23.  tudomásul veszi a Régiók Bizottságának az EMAS és annak környezeti eredményei melletti elkötelezettségét, amelyek a gáz, a víz, a villamos energia, a papír, a tisztítószerek és a hulladéktermelés csökkenését mutatják; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy e tekintetben továbbra is javítsa teljesítményét;

24.  tudomásul veszi, hogy egy 2016. évi utólagos ellenőrzést követően megfogalmazott ajánlások ismételten az írásbeli eljárások frissítését vagy létrehozását javasolják a Régiók Bizottsága számára; sürgeti a Régiók Bizottságát, hogy gondoskodjon az ajánlás megfelelő nyomon követéséről;

25.  tudomásul veszi, hogy a Régiók Bizottsága hitelezői számára eszközölt kifizetések átlagos időtartama a 2015. évi 20 napról 2016-ra 26 napra nőtt; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy sürgősen javítsa a hitelezők számára eszközölt kifizetések átlagos időtartamát, ugyanakkor vegye figyelembe, hogy a kifizetéseket 30 napon belül kell teljesíteni. felhívja a Régiók Bizottságát, hogy tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak az említett negatív tendencia megfordítása érdekében tett intézkedésekről és ismertesse az e tekintetben elért eredményeket;

26.  sajnálattal veszi tudomásul az Egyesült Királyság azon döntését, hogy kilép az Európai Unióból; megjegyzi, hogy ezen a ponton nem lehet előrejelzést készíteni a kilépés pénzügyi, adminisztratív, emberi és egyéb következményeiről, és kéri a Régiók Bizottságát és a Számvevőszéket, hogy végezzenek hatásvizsgálatot és 2018 végéig tájékoztassák a Parlamentet annak eredményeiről;

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Julia Pitera

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

15

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

7

-

ALDE

Nedzhmi Ali

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

  HL L 48., 2016.2.24.

(2)

  HL C 323., 2017.9.28., 1. o.

(3)

  HL C 322., 2017.9.28., 1. o.

(4)

  HL C 322., 2017.9.28., 10. o.

(5)

  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Utolsó frissítés: 2018. április 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat