Procedură : 2017/2142(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0117/2018

Texte depuse :

A8-0117/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.24

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0129

RAPORT     
PDF 515kWORD 55k
27.3.2018
PE 612.037v02-00 A8-0117/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor

(2017/2142(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Ingeborg Gräßle

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor

(2017/2142(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 (COM(2017)0365 – C8-0253/2017)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0117/2018),

1.  acordă Secretarului General al Comitetului Regiunilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Comitetului Regiunilor aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Comitetului Regiunilor, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor

(2017/2142(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0117/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

1.  salută concluziile Curții de Conturi („Curtea”) prezentate pe baza acțiunilor sale de audit potrivit cărora, per ansamblu, plățile pentru cheltuielile administrative și pentru alte cheltuieli ale instituțiilor și organelor, aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016, nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare;

2.  constată că, în Raportul său anual pe 2016, în cazul Comitetului Regiunilor („Comitetul”), Curtea nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele supuse auditului referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții;

3.  ia act de faptul că, potrivit procedurii actuale de descărcare de gestiune, Comitetul prezintă anual rapoarte de activitate Curții în luna iunie, Curtea își prezintă apoi raportul către Parlamentul European în luna octombrie, iar descărcarea de gestiune este votată de Parlament în plen până în luna mai; ia act de faptul că, cu excepția cazului în care descărcarea de gestiune este amânată, cel puțin 17 luni trec de la închiderea conturilor anuale până la închiderea procedurii de descărcare de gestiune; subliniază că auditul în sectorul privat urmează un calendar mult mai scurt; subliniază că procedura de descărcare de gestiune trebuie să fie simplificată și accelerată; solicită Comisiei și Curții să respecte cele mai bune practici din sectorul privat; propune, în acest sens, să se stabilească un termen pentru prezentarea rapoartelor anuale de activitate de la data de 31 martie a anului următor anului fiscal și un termen pentru prezentarea raportului Curții din 1 iulie; propune, de asemenea, să se reexamineze calendarul pentru procedura de descărcare de gestiune, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din anexa IV la Regulamentul de procedură al Parlamentului, astfel încât votul privind descărcarea de gestiune a Parlamentului să aibă loc în perioada de sesiune din noiembrie, încheind astfel procedura de descărcare de gestiune în anul următor anului fiscal în cauză; 

4.  salută faptul că, per ansamblu, gestiunea financiară a Comitetului pentru bugetul pe 2016 a fost prudentă și corectă; își exprimă sprijinul față de schimbarea de paradigmă realizată cu succes în planificarea bugetară a Comisiei către întocmirea bugetului în funcție de performanțe, introdusă de vicepreședinta Kristalina Georgieva în septembrie 2015, ca parte a inițiativei „bugetul UE axat pe rezultate”; încurajează Comitetul să aplice această metodă la propria procedură de planificare bugetară;

5.  observă că, în 2016, Comitetul a dispus de un buget aprobat de 90 500 000 EUR (88 900 000 EUR în 2015), din care 89 400 000 EUR în credite de angajament, cu o rată de utilizare de 98,7 %; salută creșterea ratei de utilizare în 2016;

6.  subliniază că bugetul Comitetului este, în ciuda activităților sale politice, considerat ca pur administrativ, o parte semnificativă fiind alocată cheltuielilor legate de persoanele care lucrează în instituție și pentru clădiri, mobilier, echipamente și alte cheltuieli de funcționare; subliniază cât este de important ca Comitetul să aplice principiile de întocmire a bugetului în funcție de performanțe în operațiunile sale de zi cu zi ; solicită Comitetului să informeze în mod regulat Parlamentul cu privire la progresele realizate în această privință;

7.  subliniază importanța intensificării cooperării cu Parlamentul, pe baza acordului de cooperare dintre Comitet și Parlament, și solicită să fie ținut la curent cu evoluțiile înregistrate; cere ca strategia Comitetului să întărească legăturile în primul rând cu Parlamentul, dar și cu alte instituții ale Uniunii, pentru a crește implicarea regiunilor în procesul legislativ al UE;

8.  este de opinie că o evaluare comună a economiilor bugetare rezultate în urma cooperării dintre Comitet și Parlament prezintă interes pentru ambele instituții și pentru cetățenii Uniunii; sugerează Comitetului și Parlamentului să aibă în vedere realizarea acestui exercițiu ca o completare a dialogului strategic politic în curs de desfășurare;

9.  salută acordul de cooperare administrativă dintre Comitet și Comitetul Economic și Social European, care a intrat în vigoare în 2016, și prevede direcții comune în domeniul traducerii și al logisticii; este încrezător că acest acord va determina o cooperare și în alte domenii; solicită un plan detaliat și o descriere a activităților comitetelor în aceste domenii; este de opinie că acest acord va asigura, de asemenea, o eficiență suplimentară la nivelul performanței și al economiilor ambelor comitete;

10.  salută faptul că obiectivele stabilite de Comitet în 2016 pentru a crește implicarea Parlamentului și a Consiliului în activitățile legate de avizele Comitetului au fost atinse, iar în unele cazuri chiar depășite; încurajează Comitetul și Parlamentul să încerce să își îmbunătățească cooperarea privind dosarele comune, invitându-și reciproc raportorii să își prezinte avizele comisiei responsabile a Parlamentului sau Comitetului;

11.  salută redeschiderea accesului direct dintre clădirile RMD și REM, ca urmare a deciziei autorităților belgiene de a reduce nivelul de amenințare pentru instituțiile europene; consideră că acest lucru va facilita comunicarea și cooperarea dintre Parlament și Comitet; invită ambele instituții să își informeze membrii și personalul cu privire la redeschiderea pasajului;

12.  îndeamnă Comitetul să depună eforturi pentru a asigura o rată minimă de execuție globală la plăți de aproximativ 90 %;

13.  remarcă includerea în raportul său anual de activitate a datelor referitoare la misiunile membrilor săi; salută prezentarea către Comisia pentru control bugetar a Parlamentului a listei cu evenimentele la care au participat membrii Comitetului în 2016, în anexa la răspunsurile la chestionarul scris pentru descărcarea de gestiune pe 2016, și solicită Comitetului să prezinte o astfel de listă și pentru 2017, într-o anexă la Raportul său anual de activitate pentru 2017;

14.  ia act de faptul că, în raportul anual de activitate pe 2016, Comitetul a avut drept obiectiv 15 note de dosar și studii, iar rezultatul a fost de 12; încurajează Comitetul să își continue activitatea în vederea îndeplinirii acestor obiective și îl invită să comunice rezultatele detaliate în acest sens în raportul său anual de activitate pentru 2017;

15.  observă că nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește numărul în continuare mic de femei în posturi de conducere medie și superioară; regretă scăderea numărului de femei în funcții de conducere, de la 37 % în 2015 la 33 % în 2016, datorită numirii a cinci funcționari, dintre care doar unul este femeie; salută adoptarea unei noi strategii cincinale în materie de egalitate de șanse, care prevede acțiuni și eforturi pentru o reprezentare mai echilibrată a bărbaților și femeilor, în special în posturile de conducere; încurajează Comitetul să își îmbunătățească performanțele în această privință;

16.  salută scăderea ușoară a numărului de zile de concediu medical luate de personalul Comitetului; subliniază importanța introducerii unor măsuri de ameliorare a stării de bine la locul de muncă, dublate de măsuri de monitorizare atentă a absențelor;

17.  observă că strategia de comunicare a Comitetului este orientată către reapropierea Europei de cetățenii săi, cu activități organizate în mai multe state membre și anchete online; sprijină organizarea de dialoguri cetățenești și dorește îmbunătățirea periodică a acestor inițiative, pentru a-i implica în mod corespunzător pe cetățenii Uniunii, evitând totodată suprapunerea cu activitățile altor instituții ale Uniunii; invită Comitetul să comunice rezultate detaliate în această privință în raportul său anual de activitate pentru 2017;

18.  ia act de faptul că obiectivul de creștere cu 10 % a numărului de abonați la buletinul informativ electronic al Comitetului nu a fost atins, la fel cum nu a fost atins nici obiectivul creșterii cu 5 % a numărului de înscrieri la cursul online al Comitetului destinat autorităților regionale și locale (MOOC), care a cunoscut o scădere de 49 % a numărului de participanți față de 2015; ia act cu îngrijorare de scăderea cu 30 % a grupurilor de vizitatori, probabil influențată de atacurile teroriste din 2016;

19.  constată cu îngrijorare că obiectivul privind volumul de traduceri nu a fost atins și că sunt necesare măsuri suplimentare de raționalizare; invită Comitetul să introducă informații detaliate în această privință în raportul său anual de activitate pentru 2017; ia act de creșterea ratei de externalizare a serviciilor de traducere și subliniază necesitatea de a evalua continuarea cooperării interinstituționale în ceea ce privește traducerea;

20.  remarcă faptul că în 2016 s-a deschis un dosar privind semnalarea de nereguli, care a fost transmis către OLAF; solicită Comitetului să țină la curent autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul și eventualele acțiuni în justiție în acest caz specific și în orice alte cazuri ce pot apărea;

21.   ia act de hotărârea din noiembrie 2014 pronunțată de Tribunalul Funcției Publice în cazul fostului auditor intern al Comitetului; recunoaște că Tribunalul Funcției Publice a hotărât că Comitetul trebuie să îl despăgubească pe fostul auditor intern, dar a respins afirmațiile făcute de acesta; constată că Comitetul a respectat în mod prompt hotărârea Tribunalului Funcției Publice și a plătit despăgubirile; consideră, prin urmare, că Comitetul și-a îndeplinit misiunea care îi revine pentru a finaliza cazul în mod just, onorabil și echitabil, astfel cum a solicitat Comisia pentru control bugetar a Parlamentului în raportul de descărcare de gestiune pentru exercițiul 2015; ia act de faptul că fostul auditor intern a deschis un nou dosar împotriva Comitetului în noiembrie 2015; constată că o audiere a avut loc în decembrie 2017 și că hotărârea Curții este așteptată în vara anului 2018; observă că Comitetul nu are nicio influență nici asupra deschiderii de către reclamant a unui nou dosar și nici asupra calendarului Curții;

22.  afirmă necesitatea de a crea un organism independent care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de denunțători și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a ajuta denunțătorii să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

23.  ia act de angajamentul Comitetului față de EMAS și de rezultatele sale în materie de mediu, care indică o reducere a consumului de gaz, apă, energie electrică, hârtie și produse de curățat și a deșeurilor generate; încurajează Comitetul să continue să își îmbunătățească performanța în această privință;

24.  observă că, în urma unui control ex post, realizat în 2016, Comitetului i s-a recomandat în mod repetat să actualizeze sau să instituie proceduri scrise; îndeamnă Comitetul să ia măsurile necesare pentru a da acestei recomandări urmarea cuvenită;

25.  observă că durata medie de realizare a plății către creditorii Comitetului a crescut de la 20 de zile în 2015 la 26 de zile în 2016; invită Comitetul să scurteze termenul de realizare a plății către creditorii săi, în regim de urgență, ținând seama totodată de faptul că plățile trebuie făcute în termen de 30 de zile. invită Comitetul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile realizate pentru a inversa această tendință negativă și să prezinte rezultatele obținute în acest sens;

26.  regretă decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană; observă că, în acest moment, nu se pot face previziuni cu privire la consecințele financiare, administrative, umane și alte consecințe legate de retragere și solicită Comitetului și Curții să realizeze evaluări de impact și să informeze Parlamentul cu privire la rezultate până la sfârșitul anului 2018.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Julia Pitera

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

15

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

7

-

ALDE

Nedzhmi Ali

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

  JO L 48, 24.2.2016.

(2)

  JO C 323, 28.9.2017, p. 1.

(3)

  JO C 322, 28.9.2017, p. 1.

(4)

  JO C 322, 28.9.2017, p. 10.

(5)

  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Ultima actualizare: 12 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate