Процедура : 2017/2227(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0119/2018

Внесени текстове :

A8-0119/2018

Разисквания :

PV 17/04/2018 - 22
CRE 17/04/2018 - 22

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0109

ДОКЛАД     
PDF 632kWORD 63k
27.3.2018
PE 616.854v02-00 A8-0119/2018

съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна

(15467/2016 – C8‑0327/2017 – 2016/0367(NLE) – 2017/2227(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Франсиско Хосе Милян Мон

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна

(15467/2016 – C8‑0327/2017 – 2016/0367(NLE)2017/2227(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15467/2016),

–  като взе предвид проекта на рамково споразумение (РС) между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна(1) (09776/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207 и член 212, параграф 1 и във връзка с член 218, параграф 6, буква а), както и с член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на ЕС (C8-0327/2017),

–  като взе предвид Декларацията на Организацията на обединените нации за правата на коренното население, приета от Общото събрание на 13 септември 2007 г.,

–  като взе предвид Рамката за партньорство между Австралия и ЕС, подписана през октомври 2008 г., която предстои да бъде заменена от РС,

  като взе предвид Съвместната декларация за връзките между Европейския съюз и Австралия, приета в Люксембург на 26 юни 1997 г.,

  като взе предвид своята резолюция от 25 февруари 2016 г. относно започването на преговори за споразумения за свободна търговия (ССТ) с Австралия и Нова Зеландия(2) и своята резолюция от 26 октомври 2017 г., съдържаща препоръка на Парламента до Съвета относно предложения мандат за провеждането на търговските преговори с Австралия(3),

  като взе предвид съвместното изявление от 15 ноември 2015 г. на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, председателя на Европейския съвет г-н Доналд Туск и министър-председателя на Австралия Малкълм Търнбъл,

  като взе предвид съвместното изявление от 22 април 2015 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на министъра на външните работи на Австралия, озаглавено „Към по-тясно партньорство между ЕС и Австралия“,

–  като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Австралия за създаване на рамка за участието на Австралия в операциите на Европейския съюз за управление на кризи, подписано през 2015 г.(4),

  като взе предвид Административното споразумение между Австралия и Европейския съюз, одобрено през декември 2014 г., за създаване на програма за дипломатически обмен,

–  като взе предвид Споразумението за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието и сертификатите, подписано през 1999 г.(5), и Споразумението между ЕС и Австралия за изменение на горепосоченото споразумение през 2012 г.(6),

–  като взе предвид Споразумението между ЕС и Австралия относно резервационните данни на пътниците (PNR), подписано на 29 септември 2011 г.(7),

  като взе предвид Споразумението относно сигурността на класифицираната информация между Австралия и Европейския съюз, подписано на 13 януари 2010 г.(8),

–  като взе предвид Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Австралия, подписано през 1994 г.(9),

–  като взе предвид 38-ото междупарламентарно заседание между Австралия и ЕС, проведено в Страсбург от 4 до 5 октомври 2017 г.,

  като взе предвид първия Форум на ръководителите ЕС – Австралия, проведен в Сидни през юни 2017 г. с участието на политически и стопански ръководители, представители на академичните среди, медиите и гражданското общество,

  като взе предвид Бялата книга за външната политика, публикувана от правителството на Австралия през ноември 2017 г., която описва приоритетите и предизвикателствата на Австралия във външен план и подчертава първостепенното значение на т.нар. регион на Индийския и Тихия океан за Австралия,

  като взе предвид факта, че Бялата книга за външната политика посочва ключовите роли, изпълнявани от САЩ и Китай в региона на Индийския и Тихия океан и във външната политика на Австралия, като отбелязва важността на отношенията на Австралия с Европейския съюз и неговите държави членки,

  като взе предвид Прегледа за 2017 г. на политиките относно изменението на климата, който австралийското правителство публикува през декември 2017 г.,

  като взе предвид документа на австралийското правителство, озаглавен „Австралийската наука за изменението на климата: национална рамка“, публикуван през 2009 г.,

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от … относно проекта на решение,

–  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0119/2018),

А.  като има предвид, че ЕС и Австралия сключиха РС на 7 август 2017 г.; като има предвид, че тесните и активни отношения между Австралия и ЕС и неговите държави членки имат отдавнашни исторически корени и се основават на общи ценности и принципи, като зачитане на демокрацията, правата на човека, равенството между половете, принципите на правовата държава, включително международното право, на мира и сигурността; като има предвид, че връзките между хората са дълбоки и трайни;

Б.  като има предвид, че ЕС и Австралия отбелязаха 55 години на сътрудничество и дипломатически отношения през 2017 г.; като има предвид, че тези отношения получиха нова динамика през последните няколко години; като има предвид, че всички държави членки поддържат дипломатически отношения с Австралия и 25 от тях имат посолства в Канбера;

В.  като има предвид, че в Бялата книга на австралийското правителство за външната политика се заявява, че „един силен Европейски съюз продължава да бъде жизненоважен за интересите на Австралия и ще бъде все по-важен партньор в опазването и насърчаването на основан на правила международен ред“; като има предвид, че в Бялата книга се подчертава необходимостта от тясно сътрудничество с ЕС и неговите държави членки „по предизвикателства като тероризма, разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ), устойчивото развитие и правата на човека“;

Г.  като има предвид, че ЕС и Австралия водят сътрудничество и диалог с държавите от Югоизточна Азия, включително чрез Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), Регионалния форум на АСЕАН (РФА), срещата „Азия – Европа“ (АСЕМ) и Срещата на високо равнище на Източна Азия (EAS); като има предвид, че Австралия е член – основател на Форума на тихоокеанските острови (PIF), и има стратегическо партньорство с АСЕАН; като има предвид, че Австралия ще бъде домакин на Специалната среща на високо равнище АСЕАН – Австралия от 17 до 18 март 2018 г.;

Д.  като има предвид, че ЕС, в качеството си на глобален фактор, следва допълнително да засили присъствието си в големия и динамичен Азиатско-тихоокеански регион, където Австралия е естествен партньор на ЕС, както и важен фактор сама по себе си; като има предвид, че един стабилен, мирен и основан на правила азиатско-тихоокеански регион, който е в съответствие с нашите принципи и стандарти, е полезен за сигурността и интересите на самия ЕС;

Е.  като има предвид, че ЕС и Австралия са с много близки позиции по въпросите на външната политика, като например въпросите, свързани с Украйна, Русия, Корейската народнодемократична република (КНДР) и Близкия изток;

Ж.  като има предвид, че Австралия поддържа тесни връзки в политиката, сигурността и отбраната със САЩ, които са съвместими с нейните нарастващи връзки с Китай, с когото тя поддържа всеобхватно стратегическо партньорство;

З.  като има предвид, че през 2016 г. Европейският съюз беше вторият търговски партньор на Австралия – вторият по размер източник на внос (19,3 %) и трето по размер местоназначение за износ (10,3 %), и като има предвид, че двете страни споделят широк кръг от икономически интереси; като има предвид, че през 2015 г. преки чуждестранни инвестиции от ЕС в Австралия възлизаха на 117,7 млрд. евро, а австралийските преки инвестиции в ЕС бяха в размер на 21,7 млрд. евро;

И.  като има предвид, че Австралия е силно ангажирана със свободната търговия и е сключила двустранни споразумения за свободна търговия с важни държави в Източна Азия (Китай, Япония, Южна Корея, Сингапур, Малайзия и Тайланд, както и регионално споразумение с АСЕАН) и с Нова Зеландия, Чили, САЩ и Перу, както и Тихоокеанското споразумение за по-тесни икономически връзки PACER Plus с тихоокеанските острови;

Й.   като има предвид, че на 23 януари 2018 г. Австралия и 10 други държави, които граничат с Тихия океан, обявиха, че са постигнали споразумение за Транстихоокеанска търговска сделка, т.нар. Цялостно и прогресивно споразумение за Транстихоокеанско партньорство (CPTPP), което беше подписано в Чили на 8 март 2018 г.; като има предвид, че Австралия понастоящем води преговори по голям брой търговски споразумения, включително Всеобхватното регионално икономическо партньорство (ВРИП), чието начало беше поставено на срещата на високо равнище на АСЕАН през 2012 г.;

К.  като има предвид, че Австралия, като държава с ангажимент към международното световно управление, е била непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН (СС на ООН) пет пъти и е активен член на Г-20 от нейното създаване, като беше председател на срещата на върха на Г-20 в Бризбейн през 2015г. при много добро сътрудничество с ЕС; като има предвид, че Австралия наскоро беше избрана за член на Съвета на ООН по правата на човека;

Л.  като има предвид, че Австралия изпрати военни части в рамките на световната коалиция срещу Даиш в Ирак и Сирия; като има предвид, че в Афганистан Австралия е най-големият участник извън НАТО, който участва с военни подразделения в Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF);

М.  като има предвид, че Австралия има принос за множество подкрепяни от ООН мироопазващи мисии на три континента, както и в Папуа-Нова Гвинея и Соломоновите острови;

Н.  като има предвид, че през 2014 г. Австралия допринесе за първи път за ръководена от ЕС мисия за управление на кризи – EUCAP Nestor, в района на Африканския рог; като има предвид, че австралийският военноморски флот провежда операции за борба с пиратството и с тероризма в рамките на Обединените военноморски сили в района на Африканския рог и западната част на Индийския океан;

О.  като има предвид, че австралийски граждани във и извън границите на своята държава са ставали жертва на редица терористични нападения от радикални ислямисти; като има предвид, че ЕС и Австралия си сътрудничат в дейностите за борба с тероризма, включително в борбата срещу насилствения екстремизъм, в усилията за спиране на финансирането на терористични организации и в координирането на конкретни проекти за изграждане на капацитет;

П.  като има предвид, че Центърът за сътрудничество в областта на правоприлагането в Джакарта (JCLEC), който е австралийско-индонезийска инициатива, има за цел да се засили експертният опит на агенциите за правоприлагане от Югоизточна Азия в борбата срещу тероризма и транснационалната организирана престъпност и също така е получил финансиране от ЕС;

Р.  като има предвид, че през октомври 2017 г. австралийското правителство стартира своята международна стратегия за действия в киберпространството с оглед на предприемане на мерки по въпроси като цифровата търговия, киберпрестъпленията, международната сигурност и електронното управление;

С.  като има предвид, че Австралия подкрепи Филипините в повишаването на сигурността и в борбата срещу джихадизма;

Т.  като има предвид, че ЕС и Австралия обсъждат темата за миграцията по време на годишния диалог на високопоставените служители на Австралия и ЕС по въпросите на миграцията, убежището и многообразието; като има предвид, че процесът от Бали по въпросите на контрабандата, трафика на хора и свързаните с това транснационални престъпления се съпредседателства от Австралия;

У.  като има предвид, че Австралия има много висок доход на глава от населението и отворено, демократично и мултикултурно общество; като има предвид, че една четвърт от населението на Австралия е родена в чужбина и че в страната от 1945 г. насам са се установили постоянно седем милиона мигранти, в това число много от Европа; като има предвид, че Австралия има специално географско разположение, като се простира на огромна площ между Индийския океан и южната част на Тихия океан;

Ф.  като има предвид, че Австралия и Европейският съюз потвърждават отново в РС своя ангажимент да си сътрудничат в областта на изменението на климата; като има предвид, че в Прегледа за 2017 г. на политиките относно изменението на климата се потвърждава ангажиментът на Австралия да се бори с тази заплаха;

Х.  като има предвид, че Австралия е изправена пред значителни екологични и икономически последици от изменението на климата в редица сектори, включително сигурността на водоснабдяването, селското стопанство, крайбрежните общности и инфраструктурата;

Ц.  като има предвид, че Австралия, която е член на Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР, е особено ангажирана да подкрепя доброто управление и икономическия растеж в Папуа Нова Гвинея, Индонезия, Източен Тимор и други тихоокеански острови и азиатски държави, в които ЕС и неговите държави членки са също ключови донори;

Ч.  като има предвид, че австралийското правителство инвестира в програми като Австралийската научна програма за изменението на климата и Научноизследователската програма за управление на природните ресурси, въздействията на изменението на климата и приспособяването, за да помогне на лицата, вземащи решения, да разбират и управляват вероятните въздействия от изменението на климата;

Ш.  като има предвид, че Австралия установи национална рамка и Координационна група на високо равнище за разработване на план за прилагане на науката за изменението на климата, осигурявайки координиран подход към решаването на проблема в общностите в цялата страна;

Щ.  като има предвид, че на 10 ноември 2016 г. Австралия ратифицира Парижкото споразумение и изменението от Доха на Протокола от Киото, с което засили своя ангажимент за действие по отношение на изменението на климата, и е разработила ред политики за намаляване на вътрешните емисии, както и за подкрепа на действията в световен мащаб;

АА.  като има предвид, че планът на австралийското правителство относно изменението на климата включва намаляване на емисиите с 5% под равнищата от 2000 г. до 2020 г. и с 26 до 28% под равнищата от 2005 г. до 2030 г., както и удвояване на капацитета на страната за енергия от възобновяеми източници до 2020 г.;

АБ.  като има предвид, че австралийското правителство е играло водеща роля в подкрепата на Националните метеорологичните служби на Тихоокеанския басейн и регионалните организации за създаване на системи за климатично и метеорологично ранно предупреждение;

1.  приветства сключването на проекта на РС, което ще предостави юридически обвързващ инструмент за модернизиране и укрепване на двустранните отношения между ЕС и Австралия и за подобряване на сътрудничеството в области като външната политика и въпросите на сигурността, правата на човека и принципите на правовата държава, глобалната хуманитарна помощ и помощ за развитие, икономическите и търговски въпроси, правосъдието, научните изследвания и иновациите, образованието и културата, селското стопанство, морското дело и рибарството, както и в контекста на световни предизвикателства като изменението на климата, миграцията, общественото здраве, борбата с тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение;

2.  подчертава, че ЕС и Австралия са стабилни партньори и съмишленици с дълбоки двустранни отношения, които споделят общи ценности и принципите на демокрацията, зачитането на правата на човека и правовата държава, поддържат все по-силни политически и икономически контакти и между тях има тесни и активни културни, академични и междуличностни връзки;

3.  изтъква особената стойност за ЕС и Австралия, като партньори с един светоглед, на това да си сътрудничат на двустранно и многостранно равнище по регионални и глобални въпроси; подчертава предимството на това ЕС и Австралия да действат заедно в ООН и в СТО, както и в органи като Г-20, за да опазват и укрепват световния ред, основан на сътрудничество и правила, в един сложен и променящ се свят, изправен пред голяма несигурност;

4.  приветства създаването на съвместен комитет в рамките на РС за насърчаване на ефективното прилагане на споразумението, както и за запазване на цялостната съгласуваност в отношенията между ЕС и Австралия;

5.  подкрепя предстоящото започване на преговорите за споразумение за свободна търговия между ЕС и Австралия, което трябва да се води в дух на реципрочност, прозрачност, отчетност и взаимна изгода, като се отчита чувствителният характер на някои продукти, като например селскостопанските продукти, поради факта, че Австралия е значителен износител на селскостопанска продукция; насърчава двамата партньори да се стремят към висока степен на амбициозност в областта на услугите; подчертава, че в хода на преговорите ЕС следва да взема предвид нуждите и изискванията на МСП и да не допуска понижаването на екологичните, социалните и трудовите стандарти; изтъква, че преговорите започват навреме, като се има предвид, че Австралия вече е сключила няколко споразумения за свободна търговия с важни държави в Източна Азия и Тихоокеанския басейн и предстои да сключи такива споразумения с други съответни държави;

6.  подчертава активната роля на Австралия в програмите на ЕС за сътрудничество във висшето образование чрез двустранната образователна програма ЕС – Австралия, и отбелязва като положителен факта, че от 2015 г. насам австралийските университети могат да сключват споразумения за мобилност по „Еразъм +“; отбелязва, че това сътрудничество следва да се засили още повече, за да насърчава взаимните ползи за студентите и научните изследователи и да им дава възможност да могат да придобиват мултикултурни и иновационни умения;

7.  припомня, че ЕС и Австралия са важни партньори в сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите с оглед на допринасянето за устойчиво икономическо развитие и като средство за по-нататъшно изграждане на общество, основано на знанието;

8.  приветства Австралия за нейната подкрепа и за привеждането на нейния режим на санкции в съответствие с този на ЕС след незаконното анексиране на Крим от Русия и военните интервенции в Източна Украйна;

9.  приветства подкрепата на Австралия за целеви международни санкции срещу лица и образувания, отговорни за военна агресия, тероризъм и нарушения на правата на човека, включително в отговор на руската агресия в Украйна и в окупирания Крим;

10.  поздравява Службата за национални оценки на Австралия за нейната подкрепа при предоставянето на международни политически, стратегически и икономически анализи и връзката ѝ с международните партньори, за да се гарантира реагирането по въпроси от общ интерес;

11.  признава ключовата роля на Австралия в „Разузнавателната общност Пет очи“ и подкрепата ѝ за сигурността на държавите — членки на ЕС, и трансатлантическите партньори, приветства оперативното споразумение на Австралия с Европол и подчертава потенциала за по-нататъшно разширяване на обмена на разузнавателна информация и оперативно сътрудничество с австралийското правителство;

12.  признава ролята на Австралия във връзка с нейното съавторство на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно осъждането на свалянето на полет MH17 и относно премахването на химическите оръжия на Сирия; приветства нейния ключов принос в Съвета за сигурност по отношение на усилията за подобряване на хуманитарната ситуация в Сирия, управление на прехода в сферата на сигурността в Афганистан и вземане на мерки по положението с правата на човека в КНДР;

13.  приветства силния ангажимент на двете страни в партньорството за сътрудничество в борбата с тероризма, както е предвидено в РС; подчертава значението на все по-тясното двустранно сътрудничество в областта на обмена на информация относно чуждестранните бойци и връщането им; насърчава и двете страни в партньорството да продължават да гарантират ефективното прилагане на четирите стълба на Стратегията на ООН за борба с тероризма; приветства ролята на Австралия в световната коалиция срещу Даиш и нейните значителни усилия в борбата срещу международния тероризъм в Югоизточна Азия;

14.  подчертава международните инициативи на Австралия за киберпространството и приветства факта, че съгласно РС двете страни ще си сътрудничат по въпроси на киберсигурността, включително борбата срещу киберпрестъпността;

15.  призовава за предприемане на стъпки за засилване на сътрудничеството в борбата с тероризма чрез съвместни учения между екипите за спешно реагиране на държавите членки и агенции на ЕС като Европол и неговия Европейски център за борба с тероризма (ECTC), от една страна, и ключови елементи на австралийските структури за национална сигурност, например Австралийската организация за сигурност и разузнаване (ASIO), Австралийските сили за отбрана (ADF) и Австралийската федерална полиция, от друга страна;

16.  приветства ангажимента на ЕС и Австралия, предвиден в РС, за засилване на диалога и сътрудничеството помежду им по въпросите на миграцията и предоставянето на убежище; подчертава, че високото равнище на мобилност в световен мащаб изисква цялостен и многостранен подход, основан на международно сътрудничество и споделени отговорности; приветства факта, че и двамата партньори допринасят проактивно за текущите преговори както по Глобалния пакт на ООН за безопасна, организирана и законна миграция, така и по Глобалния пакт за бежанците;

17.  подчертава значението на регионалните рамки за сътрудничество, например Процеса от Бали, с държавите на произход, транзитно преминаване и местоназначение, за да бъдат спасени човешки животи, да бъдат разбити мрежите на трафикантите и да бъдат управлявани миграционните и бежанските потоци; приветства твърдия ангажимент на Австралия към Службата на върховния комисар на ООН за бежанците по отношение на презаселването на бежанци и увеличаването на общото финансиране от Австралия на хуманитарната помощ; насърчава Австралия да продължи да допринася за положително разрешаване на положението на лицата, търсещи убежище, и мигрантите, задържани в Папуа-Нова Гвинея и Науру;

18.  приветства ангажимента на двете страни в партньорството за постигане на напредък в защитата и насърчаването на правата на човека, на демократичните принципи и на принципите на правовата държава, включително в рамките на многостранни форуми и по отношение на трети партньори, както е предвидено в РС; приветства избирането на Австралия за член на Съвета на ООН по правата на човека за периода 2018—2020 г.; подчертава стартирането от страна на Австралия през 2008 г. на стратегията „Преодоляване на разликите“ за действие относно неравностойното положение на коренното население, като например различията в продължителността на живота и други неравенства; подчертава, че тази стратегия се ползва с двупартийна подкрепа и че годишен доклад за напредъка е представен от министър-председателя на Парламента на Австралия; подчертава факта, че австралийското правителство работи с държави и територии и с коренното население и с жителите на островите в протока Торес, за да бъде обновена стратегията „Преодоляване на разликите“;

19.  заявява отново, че борбата срещу изменението на климата изисква подкрепата на цялата международна общност; приветства ратифицирането от Австралия на Парижкото споразумение и ангажимента, залегнал в РС, за повишаване на сътрудничеството и усилията в областта на външната политика с цел водене на борба срещу изменението на климата; отбелязва целта на Австралия да намали емисиите с 26 – 28 % под нивата от 2005 г. до 2030 г., която бе потвърдена в Прегледа за 2017 г. на политиките относно изменението на климата; подчертава факта, че този преглед запазва ангажимента за подпомагане на други държави посредством двустранни и многостранни инициативи; приветства продължаващите усилия на Австралия за предоставяне на финансова подкрепа чрез програми за помощ за Тихоокеанския регион и за уязвимите развиващи се държави, за да могат те да постигнат растеж на своите икономики по устойчив начин, да намалят своите емисии и да им се помогне да се адаптират към изменението на климата; подчертава съпредседателство на Австралия и финансирането на Зеления фонд за климата;

20.  припомня, че Австралия, ЕС и неговите държави членки са важни участници в сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ в Тихоокеанския регион; подчертава факта, че и от двете страни се съсредоточават върху сътрудничеството си в области като икономическия растеж, доброто управление и устойчивостта на околната среда;

21.  припомня своята загриженост поради напрежението в Южнокитайско море; насърчава и двамата партньори да продължат да насърчават стабилността и свободата на корабоплаването в този ключов международен воден път; приветства позицията на Австралия в подкрепа на мирното уреждане на споровете въз основа на международното право;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейска служба за външна дейност, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Австралия.

(1)

OВ L 237, 15.9.2017 г, стр. 7.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0064.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2017)0419.

(4)

OВ L 149, 16.6.2015 г., стр. 3.

(5)

OВ L 229, 17.8.1998 г., стр.1.

(6)

OВ L 359, 29.12.2012 г., стр. 2.

(7)

OВ L 186, 14.7.2012 г., стр. 4.

(8)

OВ L 26, 30.1.2010 г, стр. 31.

(9)

OВ L 188, 22.7.1994 г., стр. 18.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

54

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

54

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

4

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност