ΕΚΘΕΣΗ που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου

27.3.2018 - (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE) – 2017/2227(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Francisco José Millán Mon

Διαδικασία : 2017/2227(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0119/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0119/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου

(15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE)2017/2227(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15467/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου[1] (09776/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 και το άρθρο 212 παράγραφος 1 και σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 218 παράγραφος 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0327/2017),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών (UNDRIP), η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 13 Σεπτεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αυστραλίας, το οποίο υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2008 και θα αντικατασταθεί από τη συμφωνία πλαίσιο,

  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας, η οποία εγκρίθηκε στις 26 Ιουνίου 1997 στο Λουξεμβούργο,

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία[2] και το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2017 που περιέχει την σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την προτεινόμενη διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία[3],

  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 15ης Νοεμβρίου 2015, του Προέδρου της Επιτροπής Jean-Claude Juncker, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Donald Tusk και του πρωθυπουργού της Αυστραλίας Malcolm Turnbull,

  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 22ας Απριλίου 2015, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και του Υπουργού Εξωτερικών της Αυστραλίας με τίτλο «Προς μια στενότερη εταιρική σχέση ΕΕ-Αυστραλίας»,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή της Αυστραλίας στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπογράφηκε το 2015[4],

  έχοντας υπόψη τη διοικητική συμφωνία μεταξύ της Αυστραλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνήφθη τον Δεκέμβριο του 2014, για τη θέσπιση προγράμματος διπλωματικών ανταλλαγών,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης για τα πρότυπα πιστοποίησης, η οποία υπογράφηκε το 1999[5], και τη συμφωνία του 2012 για την τροποποίηση της προαναφερθείσας συμφωνίας[6],

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR), η οποία υπογράφηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2011[7],

  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Αυστραλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια διαβαθμισμένων πληροφοριών, η οποία υπογράφηκε στις 13 Ιανουαρίου 2010[8],

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σχετικά με επιστημονική και τεχνική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας, η οποία υπογράφηκε το 1994[9],

–  έχοντας υπόψη την 38η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση ΕΕ-Αυστραλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 5 Οκτωβρίου 2017 στο Στρασβούργο,

  έχοντας υπόψη το πρώτο Φόρουμ Ηγεσίας ΕΕ-Αυστραλίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017 στο Σίδνεϋ και συγκέντρωσε ηγέτες του πολιτικού και του επιχειρηματικού κόσμου, πανεπιστημιακούς, τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών,

  έχοντας υπόψη τη λευκή βίβλο εξωτερικής πολιτικής που δημοσίευσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας τον Νοέμβριο του 2017, όπου περιγράφονται οι προτεραιότητες της Αυστραλίας και οι προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η χώρα στην εξωτερική σκηνή και υπογραμμίζεται η πρωταρχική σημασία που έχει η αποκαλούμενη περιοχή του Ινδικού και Ειρηνικού Ωκεανού για την Αυστραλία,

  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η λευκή βίβλος εξωτερικής πολιτικής επισημαίνει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι ΗΠΑ και η Κίνα στην περιοχή του Ινδικού και Ειρηνικού Ωκεανού και στην εξωτερική πολιτική της Αυστραλίας, και ότι αναφέρει τη σημασία των σχέσεων της Αυστραλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της,

  έχοντας υπόψη την ανασκόπηση του 2017 όσον αφορά τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, που δημοσίευσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας τον Δεκέμβριο του 2017,

  έχοντας υπόψη το έγγραφο της κυβέρνησης της Αυστραλίας με τίτλο «Australian climate change science: a national framework (Επιστημονικές δράσεις για την κλιματική αλλαγή στην Αυστραλία: ένα εθνικό πλαίσιο»), το οποίο δημοσιεύτηκε το 2009,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της ... σχετικά με την πρόταση απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0119/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αυστραλία υπέγραψαν συμφωνία πλαισίου στις 7 Αυγούστου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στενοί και ισχυροί δεσμοί μεταξύ της Αυστραλίας και της ΕΕ και των κρατών μελών της έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες και βασίζονται σε κοινές αξίες και αρχές, όπως στον σεβασμό για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου, καθώς και την ειρήνη και την ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμοί μεταξύ των λαών έχουν βαθιές και μακραίωνες ρίζες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Αυστραλία γιόρτασαν 55 χρόνια συνεργασίας και διπλωματικών σχέσεων το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανανεωθεί ο δυναμισμός της σχέσης αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν διπλωματικές σχέσεις με την Αυστραλία, ενώ 25 εξ αυτών έχουν πρεσβεία στην Καμπέρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη λευκή βίβλο εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης της Αυστραλίας, «μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ζωτικό ρόλο ως προς τα συμφέροντα της Αυστραλίας και θα συνιστά όλο και σημαντικότερο εταίρο στην προστασία και προώθηση μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η λευκή βίβλος υπογραμμίζει την ανάγκη για στενή συνεργασία με την ΕΕ και τα κράτη μέλη της «όσον αφορά προκλήσεις, όπως η τρομοκρατία, η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ), η βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Αυστραλία είναι προσηλωμένες στη συνεργασία και στον διάλογο με χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Συνδέσμου κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), του Περιφερειακού Φόρουμ του ASEAN (ARF), της Ευρωασιατικής συνόδου (ASEM) και της διάσκεψης κορυφής Ανατολικής Ασίας (EAS)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία είναι ιδρυτικό μέλος του Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού (PIF) και ότι διατηρεί στρατηγική εταιρική σχέση με τον ASEAN· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία θα φιλοξενήσει ειδική σύνοδο κορυφής ASEAN-Αυστραλίας από τις 17 έως τις 18 Μαρτίου 2018·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως παγκόσμιος παράγοντας, θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην μεγάλη και δυναμική περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, όπου η Αυστραλία συνιστά φυσικό εταίρο της ΕΕ, καθώς και σημαντικό παράγοντα η ίδια· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σταθερή και ειρηνική περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού που λειτουργεί βάσει κανόνων, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπά μας, εξυπηρετεί την ασφάλεια και τα συμφέροντα της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αυστραλία είναι στενά ευθυγραμμισμένες σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως αυτά που αφορούν την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας και τη Μέση Ανατολή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία έχει στενούς δεσμούς με τις ΗΠΑ σε ζητήματα πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας, που είναι συμβατοί με τους αναπτυσσόμενους δεσμούς της με την Κίνα, με την οποία διατηρεί συνολική στρατηγική εταιρική σχέση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η ΕΕ ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αυστραλίας – δεύτερη ως πηγή εισαγωγών (19,3 %) και τρίτη ως προορισμός εξαγωγών (10,3 %) – και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο πλευρές διαθέτουν ευρύ φάσμα κοινών οικονομικών συμφερόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, το απόθεμα των άμεσων ξένων επενδύσεων της ΕΕ στην Αυστραλία ανήλθε σε 117,7 δισεκατομμύρια EUR και το απόθεμα των άμεσων επενδύσεων της Αυστραλίας στην ΕΕ ήταν 21,7 δισεκατομμύρια EUR (2015)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία είναι σταθερά προσηλωμένη στο ελεύθερο εμπόριο και έχει συνάψει διμερείς ΣΕΣ με σημαντικές χώρες της Ανατολικής Ασίας, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Σινγκαπούρη, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη (καθώς και περιφερειακή συμφωνία με τον ASEAN), αλλά και με τη Νέα Ζηλανδία, τη Χιλή, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Περού, καθώς και τη συμφωνία PACER Plus με τις Νήσους του Ειρηνικού·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιανουαρίου 2018, η Αυστραλία και 10 άλλες χώρες που βρέχονται από τον Ειρηνικό Ωκεανό ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά την αποκαλούμενη συνολική και προοδευτική συμφωνία για την εταιρική σχέση του Ειρηνικού (CPTPP), μια εμπορική συμφωνία μεταξύ χωρών του Ειρηνικού την οποία υπέγραψαν στη Χιλή στις 8 Μαρτίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία διαπραγματεύεται επί του παρόντος μεγάλο αριθμό εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής συνολικής οικονομικής εταιρικής σχέσης (RCEP), η οποία δρομολογήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής του ASEAN το 2012·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία, μια χώρα προσηλωμένη στη διεθνή παγκόσμια διακυβέρνηση, ανέλαβε ρόλο μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑΗΕ) σε πέντε περιστάσεις και ότι υπήρξε ενεργό μέλος της G20 από τη σύστασή της, ενώ το 2014 ανέλαβε την προεδρία κατά τη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μπρισμπέιν σε πλαίσιο πολύ καλής συνεργασίας με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία εξελέγη πρόσφατα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία έχει αναπτύξει στρατεύματα στο Ιράκ και στη Συρία, με σκοπό να προσχωρήσουν στον Παγκόσμιο Συνασπισμό για την καταπολέμηση του Daesh· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις χώρες εκτός ΝΑΤΟ, η Αυστραλία συνέβαλε τα περισσότερα στρατεύματα στη διεθνή δύναμη για την προαγωγή της ασφάλειας (ISAF) στο Αφγανιστάν·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ειρηνευτικές αποστολές υπό την αιγίδα του ΟΗΕ σε τρεις ηπείρους, καθώς και στην Παπουασία-Νέα Γουινέα και στις Νήσους Σολομώντος·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η Αυστραλία συμμετείχε για πρώτη φορά σε επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ στο Κέρας της Αφρικής (EUCAP Nestor)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ναυτικό της Αυστραλίας συμμετέχει στις Συνδυασμένες Ναυτικές Δυνάμεις στο Κέρας της Αφρικής και στον δυτικό Ινδικό Ωκεανό, όπου διεξάγει επιχειρήσεις κατά της πειρατείας και της τρομοκρατίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυστραλοί πολίτες εντός και εκτός των συνόρων της χώρας τους έχουν πληγεί από τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν ακραίοι ισλαμιστές· λαμβάνοντας υπόψη τόσο η ΕΕ όσο και η Αυστραλία συνεργάζονται στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικών δράσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού, οι προσπάθειες για τη διακοπή της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων και ο συντονισμός ειδικών έργων ανάπτυξης ικανοτήτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κέντρο της Τζακάρτα για τη συνεργασία για την επιβολή του νόμου (JCLEC), μια κοινή πρωτοβουλία της Αυστραλίας και της Ινδονησίας, έχει στόχο να ενισχύσει την εμπειρογνωμοσύνη των αρχών επιβολής του νόμου στη Νοτιοανατολική Ασία, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, και έχει λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 2017, η κυβέρνηση της Αυστραλίας παρουσίασε τη στρατηγική της διεθνούς δέσμευσής της στον τομέα του κυβερνοχώρου, με στόχο τη μέριμνα για ζητήματα όπως το ψηφιακό εμπόριο, τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, η διεθνής ασφάλεια και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία έχει στηρίξει τις Φιλιππίνες στην προώθηση της ασφάλειας και στην καταπολέμηση του τζιχαντισμού·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Αυστραλία συζητούν μεταναστευτικά θέματα στον ετήσιο διάλογο ανώτατων αξιωματούχων ΕΕ-Αυστραλίας σχετικά με ζητήματα μετανάστευσης, ασύλου και πολυμορφίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία έχει θέση συμπροέδρου στο πλαίσιο της διαδικασίας του Μπαλί σχετικά με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων, την εμπορία ανθρώπων και τα συναφή διασυνοριακά εγκλήματα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία διαθέτει πολύ υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, καθώς και μια ανοικτή, δημοκρατική και πολυπολιτισμική κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τέταρτο του πληθυσμού της γεννήθηκε στο εξωτερικό και περίπου επτά εκατομμύρια μόνιμων μεταναστών, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από την Ευρώπη, έχουν εγκατασταθεί στην Αυστραλία από το 1945· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία βρίσκεται σε ιδιαίτερη γεωγραφική θέση, καθώς καταλαμβάνει ευρεία έκταση ανάμεσα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Νότιο Ειρηνικό·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία και η ΕΕ επιβεβαιώνουν στη συμφωνία πλαίσιο τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανασκόπηση του 2017 όσον αφορά τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή επανέλαβε τη δέσμευση της Αυστραλίας για την καταπολέμηση της απειλής αυτής·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία αντιμετωπίζει σημαντικές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή σε πολλούς τομείς, για παράδειγμα, στην ασφάλεια των υδάτων, στη γεωργία, στις παράκτιες κοινότητες και στις υποδομές·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία, μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ, είναι ιδιαίτερα προσηλωμένη στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της οικονομικής ανάπτυξης στην Παπουασία-Νέα Γουινέα, στην Ινδονησία, στο Ανατολικό Τιμόρ και σε άλλα νησιά του Ειρηνικού και χώρες της Ασίας, στους βασικούς χορηγούς των οποίων συγκαταλέγονται επίσης η ΕΕ και τα κράτη μέλη της·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας επενδύει σε προγράμματα όπως το επιστημονικό πρόγραμμα της Αυστραλίας για την κλιματική αλλαγή και το ερευνητικό πρόγραμμα για τη διαχείριση των φυσικών πόρων, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ώστε να βοηθήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τις πιθανές επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία έχει θεσπίσει ένα εθνικό πλαίσιο και μια ομάδα συντονισμού υψηλού επιπέδου, με σκοπό να διαμορφώσει ένα σχέδιο για την υλοποίηση επιστημονικών δράσεων για την κλιματική αλλαγή, παρέχοντας μια συντονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του ζητήματος σε κοινότητες όλης της χώρας·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Νοεμβρίου 2016 η Αυστραλία κύρωσε τη Συμφωνία του Παρισιού και την τροποποίηση της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο, ενισχύοντας τη δέσμευσή της να αναλάβει δράση στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, και ότι έχει θεσπίσει ένα φάσμα πολιτικών για τη μείωση των εγχώριων εκπομπών, καθώς και για τη στήριξη της παγκόσμιας δράσης·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο της κυβέρνησης της Αυστραλίας για την κλιματική αλλαγή περιλαμβάνει τη μείωση των εκπομπών κατά 5 % σε σχέση με τα επίπεδα του 2000 έως το 2020 και κατά 26 % έως 28 % σε σχέση με τα επίπεδα του 2005 έως το 2030, καθώς και τον διπλασιασμό των ικανοτήτων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2020·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη στήριξη των εθνικών μετεωρολογικών υπηρεσιών του Ειρηνικού και των περιφερειακών οργανώσεων για την υλοποίηση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για κλιματικά και καιρικά φαινόμενα·

1.  επικροτεί την κατάρτιση του σχεδίου συμφωνίας πλαισίου, το οποίο θα παράσχει ένα νομικά δεσμευτικό μέσο για την αναβάθμιση και ενίσχυση των διμερών σχέσεων ΕΕ-Αυστραλίας και για την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η παγκόσμια ανάπτυξη και η ανθρωπιστική βοήθεια, τα ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία και το εμπόριο, η δικαιοσύνη, η έρευνα και η καινοτομία, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός, η γεωργία, οι θαλάσσιες υποθέσεις και η αλιεία, καθώς και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η δημόσια υγεία, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ)·

2.  τονίζει ότι η ΕΕ και η Αυστραλία είναι ισχυροί και ομοϊδεάτες εταίροι με βαθιά διμερή σχέση, τους οποίους ενώνουν κοινές αξίες και οι αρχές της δημοκρατίας, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, εταίροι οι οποίοι διατηρούν όλο και ισχυρότερους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς, καθώς και στενές και ενεργές πολιτιστικές, ακαδημαϊκές και διαπροσωπικές σχέσεις·

3.  τονίζει την ιδιαίτερη αξία που έχει για την ΕΕ και την Αυστραλία, ως εταίρους με κοινό όραμα για τον κόσμο, η διμερής και πολυμερής συνεργασία επί περιφερειακών και παγκόσμιων ζητημάτων· υπογραμμίζει το πλεονέκτημα της κοινής δράσης της ΕΕ και της Αυστραλίας στον ΟΗΕ και στον ΠΟΕ, καθώς και σε φορείς όπως η G20, για τη διατήρηση και την ενίσχυση μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης στη συνεργασία και σε κανόνες, σε έναν περίπλοκο και μεταβαλλόμενο κόσμο που αντιμετωπίζει τεράστια αβεβαιότητα·

4.  επικροτεί τη συγκρότηση μεικτής επιτροπής δυνάμει της συμφωνίας πλαισίου, για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της συμφωνίας και τη διατήρηση της συνοχής στο σύνολο των σχέσεων ΕΕ-Αυστραλίας·

5.  υποστηρίζει την επικείμενη έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν με πνεύμα αμοιβαιότητας, διαφάνειας, λογοδοσίας και αμοιβαίου οφέλους και να λάβουν υπόψη την ευαισθησία ορισμένων προϊόντων, όπως των γεωργικών, λόγω του γεγονότος ότι η Αυστραλία αποτελεί σημαντικό εξαγωγέα γεωργικών προϊόντων· ενθαρρύνει αμφότερους τους εταίρους να έχουν υψηλές φιλοδοξίες στον τομέα των υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι στις διαπραγματεύσεις η ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα αιτήματα των ΜΜΕ, και να μην υποβαθμίζει τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα· επισημαίνει την έγκαιρη έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών, δεδομένου ότι η Αυστραλία έχει ήδη συνάψει ΣΕΣ με σημαντικές χώρες της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού και ετοιμάζεται να υπογράψει τέτοιες συμφωνίες και με άλλες συναφείς χώρες·

6.  υπογραμμίζει τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζει η Αυστραλία στα ενωσιακά προγράμματα συνεργασίας για την ανώτερη εκπαίδευση, μέσω του διμερούς εκπαιδευτικού προγράμματος ΕΕ-Αυστραλίας, και παρατηρεί με ικανοποίηση ότι από το 2015 τα αυστραλιανά πανεπιστήμια έχουν καταφέρει να προσχωρήσουν σε συμφωνίες κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+· επισημαίνει ότι αυτή η συνεργασία θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, με στόχο να προαχθούν αμοιβαία οφέλη για φοιτητές και ερευνητές, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν πολυπολιτισμικές και καινοτόμες δεξιότητες·

7.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και η Αυστραλία είναι σημαντικοί εταίροι συνεργασίας στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, με στόχο τη συμβολή στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ως μέσο για την περαιτέρω οικοδόμηση μιας κοινωνίας της γνώσης·

8.  συγχαίρει την Αυστραλία για τη στήριξή της και την ευθυγράμμιση του καθεστώτος κυρώσεών της με εκείνο της ΕΕ, σε συνέχεια της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας και των στρατιωτικών επεμβάσεων στην ανατολική Ουκρανία·

9.  επικροτεί τη στήριξη της Αυστραλίας σε στοχευμένες διεθνείς κυρώσεις εναντίον ατόμων και οντοτήτων που ευθύνονται για στρατιωτικές επιθέσεις, τρομοκρατία και παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αντίδρασης στις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία και την κατεχόμενη Κριμαία·

10.  συγχαίρει την Υπηρεσία Εθνικών Αξιολογήσεων της Αυστραλίας για τη στήριξή της στην παροχή υπηρεσιών διεθνούς, πολιτικής, στρατηγικής και οικονομικής ανάλυσης και για τη διασύνδεσή της με διεθνείς εταίρους για τη διασφάλιση της αντιμετώπισης θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος·

11.  αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της Αυστραλίας στην κοινότητα υπηρεσιών πληροφοριών «Five Eyes Intelligence Community» και τη στήριξη που παρέχει για την ασφάλεια τόσο των κρατών μελών της ΕΕ όσο και των υπερατλαντικών εταίρων τους, συγχαίρει την επιχειρησιακή συμφωνία της Αυστραλίας με την Ευρωπόλ και επισημαίνει την προοπτική για περαιτέρω επέκταση της ανταλλαγής πληροφοριών και της επιχειρησιακής συνεργασίας με την κυβέρνηση της Αυστραλίας·

12.  αναγνωρίζει τον ρόλο της Αυστραλίας στη συνυποστήριξη, το 2014, του ψηφίσματος του ΣΑΗΕ που καταδικάζει την κατάρριψη της πτήσης ΜΗ17 και του ψηφίσματος του ΣΑΗΕ για την εξάλειψη των χημικών όπλων της Συρίας· εξαίρει τη σημαντική συμβολή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας όσον αφορά τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία, τη διαχείριση της μετάβασης στον τομέα της ασφάλειας στο Αφγανιστάν και την αντιμετώπιση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας·

13.  επικροτεί την ισχυρή δέσμευση των δύο εταίρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως προβλέπεται στη συμφωνία πλαίσιο· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η όλο και στενότερη διμερής συνεργασία όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ξένους μαχητές και την επιστροφή τους· ενθαρρύνει τους δύο εταίρους να συνεχίσουν να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των τεσσάρων πυλώνων της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής του ΟΗΕ· συγχαίρει την Αυστραλία για τον ρόλο της στον Παγκόσμιο Συνασπισμό για την καταπολέμηση του Daesh και το σημαντικό έργο που επιτελεί στον αγώνα για την πάταξη της διεθνούς τρομοκρατίας στη Νοτιοανατολική Ασία·

14.  επισημαίνει τις πρωτοβουλίες της Αυστραλίας στον τομέα του διεθνούς κυβερνοχώρου και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία πλαίσιο, οι δύο εταίροι θα συνεργαστούν σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο·

15.  ζητεί να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μέσω κοινών εκπαιδευτικών ασκήσεων μεταξύ των ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών των κρατών μελών και, αφενός, των οργανισμών της ΕΕ, όπως της Ευρωπόλ και του Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου της Ευρωπόλ (ECTC), και, αφετέρου, βασικών στοιχείων της δομής της εθνικής ασφάλειας της Αυστραλίας, όπως της Οργάνωσης Πληροφοριών Ασφάλειας της Αυστραλίας (ASIO), των Αμυντικών Δυνάμεων της Αυστραλίας (ADF) και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας·

16.  επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ και της Αυστραλίας που προβλέπεται στη συμφωνία πλαίσιο, για την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας τους όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο· υπογραμμίζει ότι το υψηλό επίπεδο παγκόσμιας κινητικότητας απαιτεί μια ολιστική και πολυμερή προσέγγιση με βάση τη διεθνή συνεργασία και τον επιμερισμό των ευθυνών· επικροτεί το γεγονός ότι και οι δύο εταίροι συνεισφέρουν προδραστικά στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις τόσο για το παγκόσμιο σύμφωνο του ΟΗΕ για ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση όσο και για το παγκόσμιο σύμφωνο για τους πρόσφυγες·

17.  υπογραμμίζει τη σημασία των περιφερειακών πλαισίων συνεργασίας – όπως η διαδικασία του Μπαλί – με τις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού, με στόχο τη διατήρηση ζωών, την εξάρθρωση δικτύων παράνομης διακίνησης και τη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών· επικροτεί την ισχυρή δέσμευση της Αυστραλίας όσον αφορά την UNHCR για την επανεγκατάσταση των προσφύγων και την αύξηση της παγκόσμιας ανθρωπιστικής χρηματοδότησης· ενθαρρύνει την Αυστραλία να συνεχίσει να συνεισφέρει στην ανεύρεση θετικής λύσης για την κατάσταση των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών που κρατούνται στην Παπουασία-Νέα Γουινέα και στο Ναουρού·

18.  επικροτεί τη δέσμευση των δύο εταίρων για την προαγωγή της προστασίας και της προώθησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε πολυμερή φόρουμ και της συνεργασίας τους με τρίτους εταίρους, όπως προβλέπεται στη συμφωνία πλαίσιο· επικροτεί την εκλογή της Αυστραλίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την περίοδο 2018-2020· επισημαίνει ότι το 2008 η Αυστραλία δρομολόγησε τη «στρατηγική για τη γεφύρωση του χάσματος» με σκοπό να καταπολεμηθούν τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι αυτόχθονες πληθυσμοί της, όπως το χάσμα στο προσδόκιμο ζωής και άλλες ανισότητες· υπογραμμίζει ότι αυτή η στρατηγική έχει τη στήριξη και των δύο κομμάτων και ότι ο πρωθυπουργός υποβάλλει στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας ετήσια έκθεση προόδου· επισημαίνει το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας συνεργάζεται με τις χώρες και τα εδάφη, καθώς και τις αυτόχθονες φυλές και τους κατοίκους των νησιών στα στενά Torres·

19.  επαναλαμβάνει ότι για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής απαιτείται η στήριξη του συνόλου της διεθνούς κοινότητας· επικροτεί την κύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από την Αυστραλία και τη δέσμευση που προβλέπεται στη συμφωνία πλαίσιο όσον αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας και των προσπαθειών στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνει υπό σημείωση τον στόχο της Αυστραλίας για τη μείωση των εκπομπών κατά 26 έως 28 % κάτω από τα επίπεδα του 2005 έως το 2030, ο οποίος επιβεβαιώθηκε στην ανασκόπηση του 2017 όσον αφορά τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή· τονίζει το γεγονός ότι η ανασκόπηση αυτή επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Αυστραλίας να βοηθήσει άλλες χώρες μέσω διμερών και πολυμερών πρωτοβουλιών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Αυστραλίας σχετικά με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης μέσω προγραμμάτων βοήθειας στην περιοχή του Ειρηνικού και στις ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις οικονομίες τους με βιώσιμο τρόπο, να περιορίσουν τις εκπομπές και να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή· υπογραμμίζει τη συμπροεδρία της Αυστραλίας και τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα·

20.  υπενθυμίζει ότι η Αυστραλία, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή του Ειρηνικού· τονίζει το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές εστιάζουν τη συνεργασία τους σε τομείς όπως η οικονομική ανάπτυξη, η χρηστή διακυβέρνηση και η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα·

21.  υπενθυμίζει την ανησυχία του όσον αφορά τις εντάσεις στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας· ενθαρρύνει και τους δύο εταίρους να συνεχίσουν να προωθούν τη σταθερότητα και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε αυτή τη ζωτικής σημασίας διεθνή πλωτή οδό· εξαίρει τη θέση της Αυστραλίας υπέρ της ειρηνικής επίλυσης διαφορών βάσει του διεθνούς δικαίου·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αυστραλίας.

  • [1]  ΕΕ L 237 της 15.9.2017, σ. 7.
  • [2]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0064.
  • [3]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0419.
  • [4]  ΕΕ L 149 της 16.6.2015, σ. 3.
  • [5]  ΕΕ L 229 της 17.8.1998, σ. 1.
  • [6]  ΕΕ L 359 της 29.12.2012, σ. 2.
  • [7]  ΕΕ L 186 της 14.7.2012, σ. 4.
  • [8]  ΕΕ L 26 της 30.1.2010, σ. 31.
  • [9]  ΕΕ L 188 της 22.7.1994, σ. 18.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

54

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

4

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 11 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου