Процедура : 2015/0138(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0120/2018

Внесени текстове :

A8-0120/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/05/2018 - 7.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0192

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 670kWORD 49k
27.3.2018
PE 615.500v02-00 A8-0120/2018

относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

Комисия по външни работи

Докладчик: Токиа Саифи

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07817/2016),

–  като взе предвид проекта на протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07730/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно членове 207 и 212 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0218/2017),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0120/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Корея.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съветът предлага да се сключи протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз. Съгласно условията на протокола Хърватия става договаряща страна по Споразумението.

Рамковото споразумение, подписано на 10 май 2010 г., влезе в сила на 1 юни 2014 г. и е първото подобно споразумение между Европейския съюз и държава от Азия. То допринесе за укрепване на сътрудничеството между ЕС и Корея, която е ключов партньор в региона, в много области като мира и сигурността, правата на човека и принципите на правовата държава, околната среда, енергетиката, борбата с тероризма, доброто управление и борбата с корупцията и организираната престъпност.

На 1 юли 2013 г. Хърватия се присъедини към Европейския съюз. В съответствие с член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване на Република Хърватия последната трябва да се присъедини към всички споразумения, сключени или подписани преди тази дата от Европейския съюз и неговите държави членки с една или повече трети държави, посредством протокол към тези споразумения. С Решение 13351/12 на Съвета от 14 септември 2012 г. се разрешава на Комисията да води преговори по протоколи за изменение на споразумения, подписани или сключени между ЕС, или между ЕС и неговите държави членки, с трети държави, с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС. Протоколът, с който се взема предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия, беше договорен между Комисията и държавните органи на Корея.

Целта на протокола е да се даде възможност на Република Хърватия да стане страна по Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, (член 1), и да се осигурят необходимите последващи езикови адаптации (член 2). Протоколът няма да доведе до никакви съществени промени в съдържанието на Рамковото споразумение.

Протоколът беше подписан на 21 юни 2017 г. За да се сключи протоколът, Съветът се нуждае от одобрението на Европейския парламент. В съответствие с член 99 и член 108, параграф 7 от своя правилник Парламентът взема решение с единно гласуване.

Въз основа на гореизложеното докладчикът предлага комисията по външни работи да даде положително становище относно сключването на посочения протокол.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

Позовавания

07817/2016 – C8-0218/2017 – COM(2015)03122015/0138(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

28.6.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

6.7.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

INTA

6.7.2017

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

INTA

13.7.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Tokia Saïfi

4.10.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.2.2018

 

 

 

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

57

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

Дата на внасяне

27.3.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 19 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност