HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

27.3.2018 - (07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE)) - ***

Udenrigsudvalget
Ordfører: Tokia Saïfi

Procedure : 2015/0138(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0120/2018
Indgivne tekster :
A8-0120/2018
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (07817/2016),

–  der henviser til udkast til protokol til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (07730/2016),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, 212 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0218/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A8-0120/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Koreas regering og parlament.

BEGRUNDELSE

Rådet har stillet forslag om indgåelse af en protokol til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union. Dette vil betyde, at Kroatien bliver kontraherende part i aftalen.

Denne rammeaftale, som blev undertegnet den 10. maj 2010, trådte i kraft den 1. juni 2014 og er den første aftale af sin art mellem EU og et land i Asien. Den har gjort det muligt at styrke EU's samarbejde med Korea, en nøglepartner i regionen, på en række områder såsom fred og sikkerhed, menneskerettighederne og retsstaten, miljø, energi, terrorbekæmpelse, god regeringsførelse samt bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet.

Den 1. juli 2013 tiltrådte Republikken Kroatien Den Europæiske Union. I henhold til artikel 6, stk. 2, i akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse skal Kroatien tiltræde de aftaler, der forud for Kroatiens tiltrædelse er indgået eller undertegnet af EU’s medlemsstater og Unionen med et eller flere tredjelande, ved indgåelse af en protokol til disse aftaler. Rådets afgørelse 13351/12 af 14. september 2012 gav Kommissionen bemyndigelse til med henblik på Kroatiens tiltrædelse af EU at forhandle protokoller for at ændre aftaler med tredjelande, der er undertegnet af eller indgået af EU eller EU og dets medlemsstater. Protokollen, der skal tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, er forhandlet mellem Kommissionen og de koreanske myndigheder.

Målet med protokollen er at give Republikken Kroatien mulighed for at blive part i rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (artikel 1) og sikre de nødvendige sproglige tilpasninger som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse (artikel 2). Protokollen medfører ingen indholdsmæssige ændringer af rammeaftalen.

Protokollen blev undertegnet den 21. juni 2017. Rådet har brug for Europa-Parlamentets godkendelse for at kunne indgå aftalen. I overensstemmelse med artikel 99 og artikel 108, stk. 7, i forretningsordenen træffer Parlamentet afgørelse ved en enkelt afstemning.

På baggrund af ovenstående foreslår ordføreren, at Udenrigsudvalget afgiver positiv udtalelse om indgåelsen af denne protokol.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Referencer

07817/2016 – C8-0218/2017 – COM(2015)03122015/0138(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

28.6.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

6.7.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

6.7.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

INTA

13.7.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Tokia Saïfi

4.10.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

21.2.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

57

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

Dato for indgivelse

27.3.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 19. april 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik