Διαδικασία : 2015/0138(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0120/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0120/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/05/2018 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0192

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 662kWORD 54k
27.3.2018
PE 615.500v02-00 A8-0120/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου στη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Tokia Saïfi

PR_APP

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου στη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07817/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου στη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (07730/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 212 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0218/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0120/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κορέας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Συμβούλιο προτείνει τη σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο αυτό, η Κροατία καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία.

Η εν λόγω συμφωνία πλαίσιο, η οποία υπογράφηκε στις 10 Μαΐου 2010 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2014, αποτελεί την πρώτη συμφωνία αυτού του είδους μεταξύ της ΕΕ και μιας ασιατικής χώρας. Κατέστησε δυνατή την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με την Κορέα, που αποτελεί βασικό εταίρο στην περιοχή, σε διάφορους τομείς, όπως η ειρήνη και η ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, το περιβάλλον, η ενέργεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η χρηστή διακυβέρνηση και η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

Την 1η Ιουλίου 2013, η Δημοκρατία της Κροατίας προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας, η Κροατία πρέπει να προσχωρήσει σε όλες τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί ή υπογραφεί, πριν από αυτήν την ημερομηνία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες με τη σύναψη πρωτοκόλλου στις συμφωνίες αυτές. Η απόφαση 13351/12 του Συμβουλίου, με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 2012, εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευτεί πρωτόκολλα τροποποίησης των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί ή συναφθεί μεταξύ της ΕΕ, ή της ΕΕ και των κρατών μελών της, και τρίτων χωρών, ενόψει της προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ. Το πρωτόκολλο για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Επιτροπής και των κορεατικών αρχών.

Σκοπός του πρωτοκόλλου είναι να επιτρέψει στη Δημοκρατίας της Κροατίας να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, (άρθρο 1) και να μεριμνήσει για τις αναγκαίες συνεπαγόμενες γλωσσικές προσαρμογές (άρθρο 2). Το πρωτόκολλο δεν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συμφωνία πλαίσιο.

Το πρωτόκολλο υπεγράφη την 21η Ιουνίου 2017. Το Συμβούλιο χρειάζεται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συνάψει το πρωτόκολλο. Σύμφωνα με το άρθρο 99 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο αποφαίνεται σε μία μόνο ψηφοφορία.

Με βάση τα προαναφερθέντα, η εισηγήτρια προτείνει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να προβεί σε θετική γνωμοδότηση όσον αφορά τη σύναψη του εν λόγω πρωτοκόλλου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

07817/2016 – C8-0218/2017 – COM(2015)03122015/0138(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

28.6.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

6.7.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

6.7.2017

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

INTA

13.7.2015

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Tokia Saïfi

4.10.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.2.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

57

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

Ημερομηνία κατάθεσης

27.3.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 18 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου