SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen puitesopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

  27.3.2018 - (07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE)) - ***

  Ulkoasiainvaliokunta
  Esittelijä: Tokia Saïfi

  Menettely : 2015/0138(NLE)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0120/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0120/2018
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen puitesopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

  (07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

  (Hyväksyntä)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07817/2016),

  –  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen puitesopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettäväksi pöytäkirjaksi (07730/2016),

  –  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 ja 212 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0218/2017),

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

  –  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A8-0120/2018),

  1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

  PERUSTELUT

  Neuvosto ehdottaa pöytäkirjan tekemistä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen puitesopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi. Kroatiasta tulisi näin sopimuksen sopimuspuoli.

  Tämä 10. toukokuuta 2010 allekirjoitettu puitesopimus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2014 ja on ensimmäinen laatuaan EU:n ja jonkin Aasian maan välillä. Sopimuksella on autettu vahvistamaan EU:n ja alueen keskeisen kumppanin Etelä-Korean välistä yhteistyötä monilla aloilla, joita ovat esimerkiksi rauha ja turvallisuus, ihmisoikeudet ja oikeusvaltio, ympäristö, energia, terrorismin torjunta, hyvä hallintotapa sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta.

  Kroatian tasavalta liittyi Euroopan unioniin 1. heinäkuuta 2013. Kroatian tasavallan liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Kroatia liittyy EU:n jäsenvaltioiden ja unionin yhden tai useamman kolmannen maan kanssa ennen Kroatian liittymistä tekemiin tai allekirjoittamiin sopimuksiin kyseisiin sopimuksiin liitettävällä pöytäkirjalla. Neuvosto valtuutti 14. syyskuuta 2012 tekemällään päätöksellä 13351/12 komission neuvottelemaan pöytäkirjoista unionin tai unionin ja sen jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa allekirjoittamien tai tekemien sopimusten mukauttamiseksi Kroatian liittyessä unioniin. Komissio ja Etelä-Korean viranomaiset ovat neuvotelleet pöytäkirjan Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi.

  Pöytäkirjan tarkoituksena on mahdollistaa Kroatian tasavallan tuleminen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen osapuoleksi (1 artikla) ja tehdä sopimukseen Kroatian liittymisen edellyttämät kielelliset muutokset (2 artikla). Pöytäkirja ei aiheuta merkittäviä muutoksia puitesopimukseen.

  Pöytäkirja allekirjoitettiin 21. kesäkuuta 2017. Voidakseen tehdä pöytäkirjan neuvosto tarvitsee Euroopan parlamentin hyväksynnän. Parlamentin työjärjestyksen 99 artiklan ja 108 artiklan 7 kohdan mukaisesti parlamentti tekee päätöksensä yhdessä äänestyksessä.

  Edellä esitetyn perusteella esittelijä ehdottaa ulkoasiainvaliokunnalle puoltavan lausunnon antamista mainitun pöytäkirjan tekemisestä.

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välinen puitesopimus Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

  Viiteasiakirjat

  07817/2016 – C8-0218/2017 – COM(2015)03122015/0138(NLE)

  Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

  28.6.2017

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AFET

  6.7.2017

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  INTA

  6.7.2017

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  INTA

  13.7.2015

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Tokia Saïfi

  4.10.2017

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  21.2.2018

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  20.3.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  57

  3

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  27.3.2018

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ

  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  57

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

  ECR

  Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

  PPE

  Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

  S&D

  Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

  3

  -

  EFDD

  James Carver

  ENF

  Mario Borghezio

  NI

  Georgios Epitideios

  0

  0

   

   

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 18. huhtikuuta 2018
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö