AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

  27.3.2018 - (07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE)) - ***

  Külügyi Bizottság
  Előadó: Tokia Saïfi

  Eljárás : 2015/0138(NLE)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0120/2018
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0120/2018
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

  (07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

  (Egyetértés)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (07817/2016),

  –  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt jegyzőkönyv tervezetére (07730/2016),

  –  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. és 212. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0218/2017),

  –  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

  –  tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A8-0120/2018),

  1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Koreai Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

  INDOKOLÁS

  A Tanács javasolja az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt jegyzőkönyv megkötését. Ezáltal Horvátország a megállapodás szerződő felévé válik.

  Ezt a keretmegállapodást 2010. május 10-én írták alá, 2014. június 1-jén lépett hatályba, és az első ilyen jellegű megállapodás az Európai Unió és egy ázsiai ország között. Hozzájárult a Koreával folytatott uniós együttműködés fokozásához, amely ország kulcsfontosságú partner a régióban számos olyan területen, mint a béke és a biztonság, az emberi jogok és a jogállamiság, a környezetvédelem, az energia, a terrorizmus elleni küzdelem, a jó kormányzás, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem.

  Horvátország 2013. július 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. A Horvát Köztársaság csatlakozási okmánya 6. cikke (2) bekezdésének értelmében Horvátországnak csatolt jegyzőkönyv útján kell csatlakoznia azon megállapodásokhoz, amelyeket a tagállamok és az Európai Unió Horvátország csatlakozása előtt kötött vagy írt alá egy vagy több harmadik országgal. A 2012. szeptember 14-i 13351/12 tanácsi határozat felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat folytasson az EU vagy az EU és tagállamai által harmadik országokkal aláírt vagy megkötött megállapodások Horvátország uniós csatlakozására való tekintettel történő módosításáról szóló jegyzőkönyvekről. A Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevételét célzó jegyzőkönyvről a Bizottság és a koreai hatóságok folytatták le a tárgyalást.

  A jegyzőkönyv célja annak lehetővé tétele, hogy a Horvát Köztársaság az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti közös keretmegállapodás részes felévé váljon (1. cikk), és hogy rendelkezzen a Horvátország csatlakozásából következő szükséges nyelvi kiigazításokról (2. cikk). A jegyzőkönyv a keretmegállapodást érdemben nem módosítja.

  A jegyzőkönyvet 2017. június 21-én írták alá. A jegyzőkönyv megkötéséhez a Tanácsnak szüksége van az Európai Parlament egyetértésére. Az eljárási szabályzat 99. cikkével és 108. cikkének (7) bekezdésével összhangban a Parlament egyetlen szavazás keretében határoz.

  A fentiek alapján az előadó azt javasolja, hogy a Külügyi Bizottság adjon kedvező véleményt a jegyzőkönyv megkötéséhez.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodás a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel

  Hivatkozások

  07817/2016 – C8-0218/2017 – COM(2015)03122015/0138(NLE)

  A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

  28.6.2017

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  AFET

  6.7.2017

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  INTA

  6.7.2017

   

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  INTA

  13.7.2015

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Tokia Saïfi

  4.10.2017

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  21.2.2018

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  20.3.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  57

  3

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

  Benyújtás dátuma

  27.3.2018

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  57

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

  ECR

  Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

  PPE

  Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

  S&D

  Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

  3

  -

  EFDD

  James Carver

  ENF

  Mario Borghezio

  NI

  Georgios Epitideios

  0

  0

   

   

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodik

  Utolsó frissítés: 2018. április 18.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat