Procedūra : 2015/0138(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0120/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0120/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 03/05/2018 - 7.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0192

IETEIKUMS     ***
PDF 577kWORD 48k
27.3.2018
PE 615.500v02-00 A8-0120/2018

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Pamatnolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

Ārlietu komiteja

Referente: Tokia Saïfi

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Pamatnolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (07817/2016),

–  ņemot vērā protokola projektu Pamatnolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (07730/2016),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. un 212. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0218/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu (A8-0120/2018),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Korejas Republikas valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Padome ierosina noslēgt Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai. Ar šo protokolu Horvātiju iekļauj kā Nolīguma līgumslēdzēju pusi.

Šis pamatnolīgums, kurš tika parakstīts 2010. gada 10. maijā, stājās spēkā 2014. gada 1. jūnijā un ir pirmais šāda veica nolīgums, ko Eiropas Savienība ir noslēgusi ar kādu Āzijas valsti. Tas ļāva stiprināt Eiropas Savienības sadarbību ar Koreju, kas ir nozīmīga partnere šajā reģionā, tādās daudzās jomās kā miers un drošība, cilvēktiesības un tiesiskums, vide, enerģētika, terorisma apkarošana, laba pārvaldība, kā arī korupcijas un organizētās noziedzības apkarošana.

Horvātija 2013. gada 1. jūlijā pievienojās Eiropas Savienībai. Saskaņā ar Akta par Horvātijas Republikas pievienošanos 6. panta 2. punktu, Horvātijai jāpievienojas nolīgumiem, ko Eiropas Savienība un tās dalībvalstis noslēgušas vai parakstījušas ar vienu vai vairākām trešām valstīm pirms Horvātijas pievienošanās, minētajiem nolīgumiem pievienojot protokolu. Ar Padomes 2012. gada 14. septembra Lēmumu 13351/12 Komisija tika pilnvarota risināt sarunas par protokoliem, lai, ņemot vērā Horvātijas pievienošanos ES, grozītu nolīgumus, ko Savienība vai Savienība un tās dalībvalstis parakstījušas vai noslēgušas ar trešām valstīm. Par protokolu, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, ir notikušas sarunas starp Komisiju un Korejas iestādēm.

Protokola mērķis ir ļaut Horvātijas Republikai kļūt par pusi Pamatnolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, (1. pants) un nodrošināt no tā izrietošos vajadzīgos lingvistiskos pielāgojumus (2. pants). Ar šo protokolu netiks ieviestas nekādas būtiskas izmaiņas pamatlīgumā.

Protokolu parakstīja 2017. gada 21. jūnijā. Lai noslēgtu šo protokolu, Padomei nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana. Saskaņā ar Reglamenta 99. pantu un 108. panta 7. punktu Parlaments pauž viedokli ar vienu balsojumu.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, referente iesaka Ārlietu komitejai sniegt labvēlīgu atzinumu par šā protokola noslēgšanu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Pamatnolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, ņemot vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

Atsauces

07817/2016 – C8-0218/2017 – COM(2015)03122015/0138(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

28.6.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

6.7.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

6.7.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

INTA

13.7.2015

 

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Tokia Saïfi

4.10.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

21.2.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

57

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

Iesniegšanas datums

27.3.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pert

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 18. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika