Procedura : 2015/0138(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0120/2018

Teksty złożone :

A8-0120/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/05/2018 - 7.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0192

ZALECENIE     ***
PDF 583kWORD 49k
27.3.2018
PE 615.500v02-00 A8-0120/2018

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawczyni: Tokia Saïfi

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07817/2016),

–  uwzględniając projekt Protokołu do Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (07730/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 i 212 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0218/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0120/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Korei.


UZASADNIENIE

Rada proponuje zawarcie protokołu do Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej. Dzięki temu Chorwacja stanie się umawiającą się stroną Umowy.

Umowa ramowa, podpisana w dniu 10 maja 2010 r., weszła w życie w dniu 1 czerwca 2014 r. i jest pierwszą tego rodzaju umową między Unią Europejską a krajem azjatyckim. Umożliwiła ona ściślejszą współpracę Unii Europejskiej z Koreą – będącą jednym z kluczowych partnerów w regionie – w wielu dziedzinach, takich jak pokój i bezpieczeństwo, prawa człowieka i praworządność, ochrona środowiska, energetyka, walka z terroryzmem, dobre rządy czy walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną.

W dniu 1 lipca 2013 r. Chorwacja przystąpiła do Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia Republika Chorwacji musi przystąpić do wszystkich umów, które Unia Europejska i jej państwa członkowskie zawarły lub podpisały z jednym lub większą liczbą państw trzecich przed datą przystąpienia Chorwacji do UE, zawierając protokół do tych umów. W perspektywie przystąpienia Republiki Chorwacji do UE Rada upoważniła Komisję na mocy decyzji 13351/12 z dnia 14 września 2012 r. do prowadzenia negocjacji w sprawie protokołów zmieniających umowy podpisane lub zawarte przez UE lub UE i jej państwa członkowskie z państwami trzecimi. Protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej został wynegocjowany przez Komisję i władze Korei.

Celem protokołu jest umożliwienie Republice Chorwacji stania się stroną Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (art. 1) oraz dokonanie niezbędnych zmian dostosowujących umowę pod względem językowym (art. 2). Protokół nie wprowadzi żadnych zmian co do istoty Umowy ramowej.

Protokół podpisano w dniu 21 czerwca 2017 r. W celu jego zawarcia Rada musi uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z art. 99 i art. 108 ust. 7 Regulaminu Parlament podejmuje decyzję w drodze jednego głosowania.

W świetle powyższego sprawozdawczyni proponuje, by Komisja Spraw Zagranicznych wydała pozytywną opinię w sprawie zawarcia przedmiotowego protokołu.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa ramowa między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do UE

Odsyłacze

07817/2016 – C8-0218/2017 – COM(2015)03122015/0138(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

28.6.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

6.7.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

6.7.2017

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

INTA

13.7.2015

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Tokia Saïfi

4.10.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.2.2018

 

 

 

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

57

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

Data złożenia

27.3.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności