RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a unui protocol la Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

27.3.2018 - (07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE)) - ***

Comisia pentru afaceri externe
Raportoare: Tokia Saïfi

Procedură : 2015/0138(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0120/2018
Texte depuse :
A8-0120/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a unui protocol la Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07817/2016),

–  având în vedere proiectul de protocol la Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (07730/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolele 207 și 212 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0218/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0120/2018),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Coreea.

EXPUNERE DE MOTIVE

Consiliul propune încheierea unui protocol la Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană. Prin aceasta, Croația devine parte contractantă la acord.

Acest acord-cadru a fost semnat la 10 mai 2010, a intrat în vigoare la 1 iunie 2014 și constituie primul acord de acest tip încheiat între Uniunea Europeană și o țară asiatică. Acesta a contribuit la consolidarea cooperării Uniunii Europene cu Coreea în regiune, care este un partener-cheie în regiune în numeroase domenii, precum pacea și securitatea, drepturile omului și statul de drept, mediul înconjurător, energia, combaterea terorismului, buna guvernare sau combaterea corupției și a criminalității organizate.

La 1 iulie 2013, Republica Croația a aderat la Uniunea Europeană. În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare a Republicii Croația, aceasta trebuie să adere la acordurile încheiate sau semnate, înainte de aderarea sa, de către Uniunea Europeană și statele sale membre cu una sau mai multe țări terțe, prin intermediul unui protocol la acordurile respective. Decizia 13351/12 din 14 septembrie 2012 a Consiliului autorizează Comisia să negocieze protocoale de modificare a acordurilor semnate sau încheiate de către Uniune, sau de Uniune și statele sale membre cu țări terțe, în vederea aderării Croației la Uniunea Europeană. Protocolul pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană a fost negociat de către Comisie și de autoritățile din Republica Coreea.

Scopul protocolului este să permită Republicii Croația să devină parte la Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte (articolul 1) și să definească adaptările lingvistice ce trebuie aduse acordului în urma aderării Croației (articolul 2). Protocolul nu va aduce nicio modificare de substanță a acordului-cadru.

Protocolul a fost semnat la 21 iunie 2017. Pentru a încheia protocolul, Consiliul are nevoie de aprobarea Parlamentului European. În conformitate cu articolul 99 și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură, Parlamentul se pronunță printr-un vot unic.

Pe baza celor menționate anterior, raportoarea sugerează Comisiei pentru afaceri externe să exprime un aviz favorabil privind încheierea protocolului susmenționat.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul-cadru dintre UE și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la UE

Referințe

07817/2016 – C8-0218/2017 – COM(2015)03122015/0138(NLE)

Data sesizării

28.6.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

AFET

6.7.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

INTA

6.7.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

INTA

13.7.2015

 

 

 

Raportori

Data numirii

Tokia Saïfi

4.10.2017

 

 

 

Examinare în comisie

21.2.2018

 

 

 

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

57

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boștinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Membri supleanți prezenți la votul final

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

Data depunerii

27.3.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boștinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 19 aprilie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate