PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Okvirnemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani v imenu Evropske unije in njenih držav članic zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

27.3.2018 - (07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE)) - ***

Odbor za zunanje zadeve
Poročevalka: Tokia Saïfi

Postopek : 2015/0138(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0120/2018
Predložena besedila :
A8-0120/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Okvirnemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani v imenu Evropske unije in njenih držav članic zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

(07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07817/2016),

–  ob upoštevanju osnutka protokola k Okvirnemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (07730/2016),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členi 207, 212 in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0218/2017),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve (A8-0120/2018),

1.  odobri sklenitev protokola;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Koreje.

OBRAZLOŽITEV

Svet predlaga sklenitev protokola k Okvirnemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji. Hrvaška tako postane pogodbenica tega sporazuma.

Okvirni sporazum, podpisan 10. maja 2010, je začel veljati 1. junija 2014 in je prvi tovrstni sporazum med Evropsko unijo in katero od azijskih držav. Omogočil je okrepitev sodelovanja Evropske unije s Korejo, ki je ključna partnerica v tej regiji, in sicer na številnih področjih, kot so mir in varnost, človekove pravice in pravna država, okolje, energetika, boj proti terorizmu in dobro upravljanje, pa tudi boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu.

Republika Hrvaška je k Evropski uniji pristopila 1. julija 2013. V skladu s členom 6(2) Akta o pristopu Republike Hrvaške mora Hrvaška pristopiti k sporazumom, ki so jih pred pristopom Hrvaške sklenile ali podpisale Evropska unija in njene države članice z eno ali več tretjimi državami, na podlagi protokola k navedenim sporazumom. Svet je s Sklepom 13351/12 z dne 14. septembra 2012 Komisijo pooblastil, da se pogaja o protokolih o spremembi sporazumov, ki so jih Evropska unija oziroma Evropska unija in njene države članice podpisale ali sklenile s tretjimi državami, zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji. Protokol o spremembi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji je bil predmet pogajanj med Komisijo in korejskimi oblastmi.

Namen protokola je omogočiti Republiki Hrvaški, da postane pogodbenica Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (člen 1), in zagotoviti s tem povezane potrebne jezikovne prilagoditve (člen 2). S protokolom se okvirni sporazum vsebinsko ne spremeni.

Protokol je bil podpisan 21. junija 2017. Za njegovo sklenitev potrebuje Svet odobritev Evropskega parlamenta. V skladu s členom 99 in členom 108(7) Poslovnika Parlament sprejme sklep z enim samim glasovanjem.

Na podlagi navedenega poročevalka predlaga, naj Odbor za zunanje zadeve poda pozitivno mnenje o sklenitvi tega protokola.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Okvirni sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

Referenčni dokumenti

07817/2016 – C8-0218/2017 – COM(2015)03122015/0138(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

28.6.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

6.7.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

6.7.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

INTA

13.7.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Tokia Saïfi

4.10.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

21.2.2018

 

 

 

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

57

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

Datum predložitve

27.3.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 18. april 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov