Процедура : 2017/2139(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0122/2018

Внесени текстове :

A8-0122/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.21

Приети текстове :

P8_TA(2018)0126

ДОКЛАД     
PDF 670kWORD 71k
27.3.2018
PE 612.024v02-00 A8-0122/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз

(2017/2139(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ингеборг Гресле

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз

(2017/2139(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 година (COM(2017)0356 – C8‑0250/2017)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правни въпроси (A8-0122/2018),

1.  освобождава от отговорност секретаря на Съда на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Съда на Европейския съюз за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съда на Европейския съюз, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел ІV – Съд на Европейския съюз

(2017/2139(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правни въпроси (A8-0122/2018),

1.  отбелязва, че в своя годишен доклад за 2016 г. Сметната палата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Съда на Европейския съюз („Съда на ЕС“);

2.  отбелязва факта, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2016 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

3.  приветства като цяло предпазливото и добро финансово управление на Съда на ЕС през бюджетния период 2016 година; изразява подкрепа за успешния преход към модела на основано на изпълнението бюджетиране при планирането на бюджета на Комисията, въведено от заместник-председателя Кристалина Георгиева през септември 2015 г. като част от инициативата „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“; насърчава Съда на ЕС да прилага този метод в собствената си процедура за планиране на бюджета;

4.  отбелязва, че съгласно текущата процедура по освобождаване от отговорност Съдът на ЕС представя на Сметната палата годишните отчети за дейността през юни, след това Сметната палата предава своя доклад на Парламента през октомври и освобождаването от отговорност се гласува от Парламента в пленарна зала до май; отбелязва, че освен ако освобождаването от отговорност не бъде отложено, са изминали най-малко 17 месеца между приключването на годишните отчети и приключването на процедурата по освобождаване от отговорност; посочва, че одитът в частния сектор следва много по-кратък график; подчертава, че процедурата по освобождаване от отговорност следва да се рационализира и ускори; изисква от Съда на ЕС и Сметната палата да последват добрия пример на частния сектор; във връзка с това предлага да се определи като краен срок за представяне на годишните отчети за дейността датата 31 март на годината, следваща отчетната година, и като краен срок за представяне на докладите на Сметната палата – 1 юли; предлага също така да се преразгледа графикът за процедурата по освобождаване от отговорност, както е предвидено в член 5 от приложение IV към Правилника за дейността на Европейския парламент, така че гласуването по освобождаването от отговорност да се провежда по време на месечното пленарно заседание на Парламента през ноември, като по този начин процедурата по освобождаване от отговорност приключва в рамките на годината след съответната отчетна година;

5.  отбелязва, че през 2016 г. Съдът на ЕС е разполагал с бюджетни кредити в размер на 380 002 000 EUR (в сравнение с 357 062 000 EUR през 2015 г.) и че степента на изпълнение е била 98,2%; отчита високата степен на усвояване; отбелязва обаче слабо намаление в сравнение с предходни години;

6.  отбелязва, че прогнозните приходи на Съда на ЕС за финансовата 2016 година са възлизали на 51 505 000 EUR, докато установените вземания са били с 3,1% по-ниски от прогнозните (49 886 228 EUR); отбелязва, че разликата в размер на 1,62 милиона евро се дължи основно на късното пристигане през 2016 г. на 16 от 19-те допълнителни съдии в Общия съд;

7.  изразява загриженост, че Съдът на ЕС последователно надценява поетите задължения за командировки, като поетите задължения за командировки през 2016 г. са били 342 000 EUR, докато плащанията са били само 157 974 EUR; призовава Съда на ЕС да гарантира стабилно финансово планиране, за да се избегне подобно несъответствие в бъдеще;

8.  отбелязва, че бюджетът на Съда на ЕС е с главно административен характер, като около 75% от него се използват за покриване на разходи във връзка с лицата, работещи в институцията, а останалата част за сгради, обзавеждане, оборудване и специални функции, осъществявани от институцията; отбелязва, че вследствие на искането на Парламента Съдът на ЕС изиска от своите административни служби да въведат принципа за основано на резултати бюджетиране в областите си на дейност; призовава Съда на ЕС да продължи да прилага този принцип в своите ежедневни административни дейности и да докладва на органа по освобождаване от отговорност за опита си и постигнатите резултати;

9.  приветства намерението на Съда на ЕС да изготви доклад относно функционирането на Общия съд до 26 декември 2020 г., да бъде ангажиран външен консултант и докладът да бъде представен на Парламента, Съвета и Комисията;

10.  отбелязва съдебната дейност на Съда на ЕС през 2016 г. – 1604 дела, заведени пред трите съдилища, и 1628 дела, приключени през същата година, по-малко в сравнение с 2015 г., когато са приключени 1775 дела; отбелязва също така, че средната продължителност на производствата е била 16,7 месеца, което е малко повече в сравнение с 2015 г. (16,1 месеца); приветства факта, че вследствие на реформата на Съда на ЕС средният срок, необходим за вземане на решение по даден случай през 2017 г., е бил 16,0 месеца; припомня необходимостта от гарантиране на качеството и на бързината, с която Съдът на ЕС издава решенията си, за да се избегнат значителни разходи за засегнатите страни, произтичащи от прекалено дълги срокове; посочва отново колко е важно да се намали списъкът с неприключени дела за спазването на основните права на гражданите на Съюза;

11.  отбелязва, че през 2016 г. Съдът е приключил 704 дела (в сравнение с 616 приключени дела през 2015 г.), а образуваните пред него нови дела са 692 (в сравнение със 713 през 2015 г.), като има увеличение на броя на преюдициалните запитвания и жалбите;

12.  отбелязва, че през 2016 г. Общият съд е получил 974 нови дела (в сравнение с 831 през 2015 г.) и е разгледал 755 дела (в сравнение с 987 през 2015 г.), с увеличение на броя на висящите дела в сравнение с предходните години;

13.  отчита, че Съдът на публичната служба престана да съществува на 1 септември 2016 г. и поради това неговата дейност трябва да се разглежда само за осем месеца; отбелязва, че той е приключил 169 дела и е имал 77 нови дела, със съществено намаляване на броя на висящите дела (в сравнение с 231 през 2015 г. и 139 през 2016 г.); приветства информацията, съдържаща се предложенията на Съда на ЕС относно реформата на Статута на Съда, която включва оценка на функционирането на Съда на публичната служба, беше предадена на Парламента през 2011 и 2014 г. и беше представена като приложение към отговора на въпросника във връзка с освобождаването от отговорност за 2016 г.; повтаря призива си за задълбочена оценка на функционирането на Съда на публичната служба през десетте години на съществуването му;

14.  отбелязва, че през 2015 г. беше одобрена структурната реформа на Съда, която беше придружена от изработването на нов правилник за Общия съд; разбира, че благодарение на удвояването на броя на съдиите на три етапа до 2019 г. тази реформа ще даде възможност на Съда да продължи да разглежда увеличаващия се брой дела; очаква да се запознае с постиженията на тази реформа на капацитета на Съда да разглежда дела в разумни срокове и при спазване на изискванията за справедлив съдебен процес;

15.  отбелязва, че през 2016 г., след реформата на съдебната структура на Съда на ЕС, образуваните от персонала производства са третият най-често срещан вид производство в Общия съд; призовава Съда на ЕС да продължи да предоставя статистически данни относно съдебната си дейност;

16.  отбелязва общото намаляване на продължителността на производствата през 2016 г., отбелязано от Сметната палата в нейния Специален доклад № 14/20171(6), със средно 0,9 месеца в Съда и 1,9 месеца в Общия съд в сравнение с 2015 г.; отбелязва организационните и процедурните действия, предприети от Съда на ЕС за увеличаване на неговата ефективност, и го призовава да продължи да полага усилия, за да гарантира продължаването на низходящата тенденция, така че всички дела да приключват в разумен срок; отбелязва със загриженост, че един от най-често срещаните фактори, засягащи продължителността на работата по делата, са съдебните ваканции; отбелязва, че през 2016 г. е имало 14 седмици съдебни ваканции;

17.  отбелязва влизането в сила на Кодекса за поведение на членовете и бившите членове на Съда на Европейския съюз, който определя правила, отразяващи няколко от опасенията на Парламента относно декларациите за интереси и външните дейности; подкрепя Съда на ЕС в изпълнението на решението му да въведе правила срещу „кадровата въртележка“ през 2018 г.;

18.  изисква от Съда на ЕС да въведе по-целенасочен основан на резултатите подход по отношение на външните дейности на съдиите за разпространението на правото на Съюза, тъй като използваният критерий изглежда по-скоро от общ характер и въздействието на тези дейности не е точно измерено;

19.  повтаря призива си за по-голямо равнище на прозрачност относно извънсъдебните дейности на всеки съдия; призовава Съда на ЕС да предостави информация относно други заемани длъжности и платени извънсъдебни дейности на съдиите на своя уебсайт и в годишните си отчети за дейността, включително наименованието на събитието, мястото, ролята на съответните съдии, пътните и дневни разходи и дали те са били изплатени от Съда на ЕС или от трета страна;

20.  настоятелно призовава Съда на ЕС да публикува автобиографиите и декларациите за интереси на всички членове на Съда на ЕС, като посочи членството в други организации;

21.  изказва съжаление за липсата на правила относно „кадровата въртележка“ и настоятелно призовава Съда на ЕС да установи и въведе строги задължения по отношение на това;

22.  счита, че Съдът на ЕС следва да обмисли изготвянето на протоколи от срещите с лобисти, професионални организации и гражданското общество, когато това не нарушава поверителността на текущите дела;

23.  призовава Съда на ЕС да публикува заседанията с професионални сдружения и лица, представляващи държавите членки;

24.  изразява съжаление поради липсата на усилия от страна на държавите членки за постигане на балансирано представителство на мъжете и жените на отговорни длъжности и отбелязва, че Парламентът и Съветът са поставили като една от своите цели балансираното представителство на мъжете и жените при назначаването на нови съдии в Общия съд (към днешна дата пет жени съдии и две жени генерални адвокати са част от организационната структура на Съда и десет жени съдии са част от организационната структура на Общия съд); счита, че институциите на Съюза трябва да представляват неговите граждани; поради това подчертава значението на поставената от Парламента и Съвета цел;

25.  отбелязва, че Сметната палата не е имала достъп до всички документи, свързани с одита на прегледа на изпълнението на Съда на ЕС(7); призовава Съда на ЕС да продължи да работи със Сметната палата и да ѝ предостави достъп до всички документи, необходими за нейните одити, доколкото това не нарушава задължението за опазване на тайната на процеса на разискванията;

26.  разбира, че ролята на съдебните помощници (référendaires) е да подпомагат членовете на Съда при разглеждането на дела и при изготвянето под техен надзор на правни документи като решения, определения, становища или меморандуми; отбелязва, че правилата за поведение на съдебните помощници бяха приети от Съда на ЕС през 2009 г.; отбелязва също, че съдебните помощници се избират от членовете, за които ще работят, и че съществуват минимални критерии за наемането им на работа; призовава Съда на ЕС да приложи политика на по-гъвкаво разпределение на наличните съдебни помощници с цел смекчаване на проблемите, свързани с управлението на ресурсите или с организационни въпроси(8);

27.  отбелязва с безпокойство, че Съдът на ЕС не можа да направи оценка на способността за управление на делата на съдиите и съдебните помощници, тъй като Съдът на ЕС не събира никаква информация относно времето, което съдия или съдебен помощник отделя за конкретно дело; отбелязва, че ще бъде извършено проучване, за да се направи оценка на степента, до която въвеждането на система за мониторинг на използването на ресурсите ще предостави полезни данни; призовава Съда на ЕС да представи резултатите от проучването на Парламента;

28.  счита, че отговорът, даден от Съда на ЕС на въпрос № 50 на Парламента (относно разходите за делата), е незадоволителен; призовава Съда на ЕС да разгледа възможността за система за мониторинг с цел изчисляване на разходите за всяко дело;

29.  отбелязва постоянното наблюдение на развитието на потенциални натрупвания на дела и забавяния в съставите; изразява съжаление, че Съдът на ЕС не е съобщил на Парламента данни, свързани с неспазването на индикативните времеви рамки, тъй като това се отнася до вътрешната организация на съдилищата;

30.  изразява загриженост, че приемането и обработването на процесуалните документи в секретариата е най-честият фактор, влияещ върху продължителността на писмената фаза на производството пред Общия съд(9); отбелязва, че делата пред Общия съд се характеризират най-вече с обема на документите; призовава Общия съд да продължи да следи броя и сложността на делата, за да се гарантира, че секретариатът разполага с достатъчно ресурси;

31.  подчертава препоръката на Сметната палата в нейния Специален доклад № 14/2017 за измерване на ефективността на работа на равнището на отделните дела въз основа на съобразени с конкретните условия срокове и с отчитане на действително използваните ресурси;

32.  отбелязва, че след реформата на съдебната структура на Съда на ЕС разпределението на съдиите в съставите се извършва според натовареността в различните области; би искал да знае как се извършва това разпределение и дали има специализирани състави за определени области, и изисква да се анализира как разпределението оказва въздействие върху скоростта на разглеждането на делата;

33.  отбелязва процеса на разпределяне на делата, заведени пред двете съдилища; отбелязва, че през 2016 г., както и през предходни години, около 40% от делата в Общия съд са били възложени извън ротационната система, което поставя под въпрос самата система; призовава Съда на ЕС да предостави правилата, по които се определя процедурата за разпределяне в двете съдилища;

34.  отбелязва, че въпросите, свързани с интелектуалната собственост, присъстват в значителен брой дела и в двете съдилища; насърчава Съда на ЕС да анализира начини за опростяване на процедурите по тези дела и да обмисли възможността за предварителното им разглеждане от неговите служби за изследвания и документация;

35.  отбелязва, че Съдът на ЕС продължава да спазва междуинституционалното споразумение за съкращаване на персонала с 5% в рамките на пет години въпреки създаването на 137 нови длъжности, свързани с увеличаването на броя на съдиите и генералните адвокати;

36.  отбелязва високата степен на запълване на длъжностите (почти 98%) въпреки силното текучество на служители; отбелязва трудностите, посочени от Съда на ЕС във връзка с набирането на постоянен персонал в начални категории; изисква оценка от Съда на ЕС на причините за голямото текучество и мерките, въведени или предвидени за въвеждане за подобряване на положението;

37.  отчита предприетите през 2016 г. действия на Съда на ЕС за подобряване на баланса между половете сред лицата, заемащи висши и средни управленски длъжности, но подчертава, че е важно да се поддържа целта за подобряване в тази област; повтаря загрижеността си относно географския дисбаланс на средно и висше управленско равнище и призовава Съда на ЕС да се стреми към подобрения и в това отношение;

38.  отбелязва, че Съдът на ЕС е предложил 245 стажа през 2016 г.; изразява съжаление, че 188 стажа в кабинети са били без възнаграждение; призовава Съда на ЕС да намери решение за осигуряване на достойно възнаграждение за всички стажанти, работещи в институцията, с оглед осигуряване на равни възможности;

39.  приветства обмена на персонал между Съда на ЕС и Европейската централна банка и проекта за създаване на рамка за обмен на юрист-лингвисти между различните институции;

40.  приветства сътрудничеството със службите за устен превод на Комисията и Парламента в рамките на Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи (CITI);

41.  отбелязва със задоволство, че Съдът на ЕС стана пълноправен член на междуинституционалната работна група по ключовите показатели за междуинституционалната дейност и изпълнението и предоставя разходите за писмени преводи в съответствие с хармонизираната методология, договорена в рамките на работната група;

42.  отбелязва инвестициите на Съда на ЕС в ИТ инструменти за подобряване на управлението на делата; призовава Съда на ЕС да предостави подробна количествена и качествена финансова информация относно актуалното състояние на ИТ проектите в Съда на ЕС от 2014 г. насам; призовава Съда на ЕС да разработи напълно интегрирана информационна система за подпомагане на управлението на делата;

43.  посочва постоянно увеличаващия се брой профили за достъп до приложението „e-Curia“ (брой профили за достъп: 3 599 през 2016 г. в сравнение с 2 914 през 2015 г.), както и факта, че през 2016 г. всички държави членки са използвали „e-Curia“, което е доказателство за повишаването на осведомеността на обществеността за съществуването и предимствата на това приложение;

44.  призовава Съда на ЕС да подобри комуникационните си дейности, за да стане по-достъпен за гражданите на Съюза, например чрез организиране на семинари за обучение на журналисти или чрез разработване на комуникационни продукти за своята дейност в съответствие с насочен в по-голяма степен към гражданите подход; приветства факта, че Съдът на ЕС е взел решение да актуализира своя уебсайт, за да го направи по-лесен за ползване, и изисква от Съда на ЕС да положи усилия да подобри своята база данни, като я направи по-насочена към потребителите; отчита усилията на Съда на ЕС във връзка с онлайн каналите за комуникация и го насърчава да продължи в същия дух;

45.  отбелязва, че Съдът на ЕС е изпълнил постепенно препоръката на Парламента относно използването на служебните автомобили, включена в резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.; счита, че действията, предприети за рационализиране на управлението на парка от служебни автомобили, са насочени в правилната посока; приветства новата междуинституционална покана от 2016 г. за обществена поръчка за лизинг на автомобили, чиято цел е да се постигнат спестявания в това отношение; отбелязва със загриженост, че през 2016 г. са били организирани 21 полета на стойност 3 998,97 EUR, за да бъдат изпратени в командировка шофьори, които да возят членове на Съда или на Съда на публичната служба в държавите членки по произход на тези членове;

46.  приветства ангажимента на Съда за амбициозни цели в областта на околната среда и призовава тези цели да бъдат постигнати своевременно; насърчава институцията да прилага принципа на „зелени“ обществени поръчки и призовава за установяването на правила и за предоставянето на достатъчно бюджетни средства за компенсиране на въглеродните емисии;

47.  отбелязва подробната информация относно политиката в областта на сградния фонд, особено във връзка със строежа на пето разширение на съществуващия сграден комплекс;

48.  отбелязва досегашния натрупан опит с отворените офис пространства; изразява загриженост, че предимствата, като например намаляване на необходимостта от пространство, по-лесна комуникация и по-голяма гъвкавост, биха могли да бъдат за сметка на загуба на поверителност, ограничения за работата по досиета, които изискват голяма концентрация, и загуба на неприкосновеността на личния живот; призовава Съда на ЕС да извърши оценка на положителните и отрицателни последици върху условията на труд, като вземе предвид потребностите на персонала, и да информира Парламента за резултатите от тази оценка;

49.  приветства приемането от Съда на ЕС в началото на 2016 г. на насоки относно информация за и защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и припомня, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, е въпрос, приеман сериозно в публичната администрация на Съюза, който винаги трябва да бъде разглеждан внимателно; призовава Съда на ЕС да насърчи своя персонал да се запознае с насоките от 2016 г., подчертаващи жизнено важната роля на лицата, сигнализиращи за нередности, за осведомяването относно нередности; призовава Съда на ЕС да насърчи своите служители да се възползват от насоките от 2016 г., когато е целесъобразно; изисква от Съда да предоставя своевременно подробности относно случаи на сигнализиране на нередности и как те са били разгледани и приключени;

50.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчно финансови ресурси, който да помага на лицата, сигнализиращи за нередности, да използват правилните канали за разкриване на информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвети;

51.  отбелязва, че издигането на кандидатури за членове на Съда на Европейския съюз е отговорност на държавите членки съгласно член 253 от ДФЕС; изтъква значението на своевременното номиниране и назначаване на съдии за ефективността на работата на Съда на ЕС; призовава за ново правило за определяне на конкретен краен срок за (повторно) номиниране своевременно преди изтичането на мандата на даден съдия и призовава Съвета да оценява съотношението между разходи и ползи при назначаването на нови съдии в Съда на ЕС; критикува неправомерното назначаване без покана за подаване на кандидатури на двама съдии в Съда на публичната служба за мандат, който освен това е продължил само от 14 април 2016 г. до 31 август 2016 г.;

52.  отбелязва, че на един от двамата съдии в Съда на публичната служба, назначени от 1 април до 31 август 2016 г., са били изплатени надбавка за настаняване (18 962,25 EUR) в съответствие с член 4, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета(10), пътни разноски (493,10 EUR) в съответствие с член 4, буква в) от същия регламент и разходи за преместване (2 972,91 EUR) в съответствие с член 4, буква г) от същия регламент; освен това отбелязва, че на същия съдия е била платена преходна надбавка за шест месеца в размер на 47 070 EUR в края на мандата; отбелязва със съжаление непропорционално високите разходи за започването и приключването от един съдия на „четиримесечния му мандат“ в размер на 69 498,25 EUR в допълнение към заплатата, получена от съдията; призовава Съда на ЕС да прецени дали продължителността на мандата е пропорционална на гореспоменатите надбавки при назначаването на бъдещи съдии; призовава Съвета да преразгледа условията и размера на тези надбавки и съответно да преразгледа Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета; осъжда такова разхищение на парите на данъкоплатците в Съюза;

53.  отбелязва освен това, че Общият съд (състав по жалбите, решение от 23 януари 2018 г. по дело T-639/16 P)(11) счита втория състав на Съда на публичната служба на Европейския съюз с един от съдиите с „четиримесечен мандат“ за нередовен, което прави невалидно посоченото решение, както и всякакви допълнителни решения на втория състав в този му състав; пита Съда на ЕС кои решения на втория състав в този му състав са засегнати от решението на Общия съд; настоява Съветът да коментира този проблем и да уточни кой носи отговорност за това;

54.  призовава Съда на ЕС да обмисли евентуално разширяване на езика на разискванията в Съда на ЕС, по-конкретно в Общия съд, с езици, различни от френския; приветства искането на председателя на Общия съд през февруари 2016 г. за оценка на въздействието от промяна на езика на разискванията, която все още не е завършена;

55.  изразява съжаление във връзка с решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз; отбелязва, че на този етап не може да се направи прогноза за финансовите, административните, човешките и другите последици, свързани с оттеглянето, призовава Съвета и Сметната палата да извършат оценки на въздействието и да информират Европейския парламент за резултатите до края на 2018 г.

25.1.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз

(2017/2139(DEC))

Докладчик по становище: Павел Свобода

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  посочва, че изпълнението на бюджета за финансовата 2016 г. отчита много висок процент на усвояване на окончателните бюджетни кредити (98,23%), макар и малко по-нисък от процента за 2015 г. (99,1%), главно поради постепенното встъпване в длъжност в Общия съд през 2016 г. на 12 нови съдии;

2.  подчертава, че бюджетът на Съда е с чисто административен характер, като приблизително 75% от него са предназначени за лицата, работещи в институцията, а останалата част – за сгради, обзавеждане, информационни технологии и различни оперативни разходи; подчертава обаче, че въвеждането на бюджетиране, основано на изпълнението, не следва да се прилага единствено по отношение на бюджета на Съда като цяло, а следва да включва също така поставянето на конкретни, измерими, постижими, реалистични и обвързани с времето (SMART) цели в годишните планове на отделните отдели, структурни единици и на служителите и да определи подходящи показатели за изготвяне на оценките на институцията; призовава следователно Съда да въведе принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, по-широко в своите дейности;

3.  подчертава повишената ефективност на Съда благодарение на координираните усилия на съдебната власт и на всички служби със спомагателни функции, което доведе до 46-процентно увеличение на броя на приключените през периода 2007 – 2016 г. дела въпреки силно ограниченото увеличаване на броя на служителите със спомагателни функции през този период (+ 3,5%, ако присъединяването на Хърватия е включено в изчислението, и под + 0,1%, ако не е);(12)

4.  отбелязва, че от поетите задължения за командировки в размер на 295 500 EUR са били използвани само 41 209 EUR; посочва, че това недостатъчно инвестиране е могло да се избегне; изисква от Съда да подобри бюджетирането и отчетността си по отношение на бюджета за командировки и подчертава необходимостта да се прилага принципът на разходна ефективност на командировките;

5.  изразява задоволство, че в своя годишен доклад за 2016 г. Сметната палата не отправя никакви забележки към Съда, което е практика от 2010 г. насам; посочва, че в последно време Сметната палата не е изготвяла специален доклад относно Съда;

6.  отбелязва, че статистическите данни относно работата на трите юрисдикции на Съда за 2016 г. потвърждават тенденцията от предходните години по отношение на средната продължителност на процедурите, която изглежда по-малка (Съд на ЕС: 15 месеца за преюдициалните запитвания (15,3 месеца през 2015 г.), 2,7 месеца за спешните производства по преюдициални запитвания (1,9 месеца през 2015 г.), 19,3 месеца за преките производства (17,6 месеца през 2015 г.) и 12,9 месеца за обжалванията (14 месеца през 2015 г.);

7.  изтъква факта, че трите юрисдикции на Съда са приключили общо 1628 дела през 2016 г., по-малко в сравнение с 2015 г. (1775 приключени дела); посочва отново колко е важно, с оглед на зачитането на основните права на гражданите на ЕС, да се намали списъкът с неприключени дела;

8.  посочва постоянно увеличаващия се брой профили за достъп до приложението „e-Curia“ (брой профили за достъп: 3599 през 2016 г. спрямо 2914 през 2015 г.), както и факта, че през 2016 г. всички държави членки са използвали „e-Curia“, което е доказателство за ефикасното повишаване на осведомеността на обществеността за съществуването и предимствата на това приложение;

9.  изразява съжаление предвид недостатъчните усилия на държавите членки за постигането на балансирано представителство на мъжете и жените на отговорни длъжности и че Европейският парламент и Съветът са посочили като една от своите цели постигането на балансирано представителство на мъжете и жените при назначаването на нови съдии в Общия съд (понастоящем пет жени съдии и две жени генерални адвокати са част от организационната структура на Съда и десет жени съдии са част от организационната структура на Общия съд);

счита, че институциите на Съюза трябва да представляват неговите граждани; подчертава следователно значението на определената от Парламента и Съвета цел;

10.  отбелязва, че през 2015 г. беше одобрена структурната реформа на Съда, която беше придружена от изработването на нов правилник за Общия съд; разбира, че благодарение на удвояването на броя на съдиите на три етапа до 2019 г. тази реформа ще даде възможност на Съда да продължи да разглежда увеличаващия се брой дела; очаква да се запознае с постиженията на тази реформа на капацитета на Съда да разглежда дела в разумни срокове и при спазване на изискванията за справедлив съдебен процес;

11.  отбелязва предстоящото преработване на Кодекса за поведение на членовете, при което ще бъдат изяснени условията за извършване на извънсъдебни дейности и публикуването на финансовите им интереси;

12.  призовава за по-голямо равнище на прозрачност относно извънсъдебните дейности на всеки съдия; изисква Съдът да предоставя информация относно други заемани длъжности и платени извънсъдебни дейности на съдиите на своя интернет сайт и в годишните си отчети за дейността;

13.  счита, че Съдът следва да предоставя на разположение общ преглед на участниците в срещите с външни лица и на съдържанието на тези срещи, като се изключат свързаните със съдебната му дейност;

14.  изразява съжаление във връзка с факта, че вътрешните правила на Съда относно подаването на сигнали за нередности са приети едва в началото на 2016 г.; препоръчва на Съда да запознае своя персонал с тези правила, така че всички служители да бъдат осведомени за тях; изисква от Съда да предостави своевременно подробности относно случаите на сигнализиране на нередности през 2015 г. (ако има такива) и относно това как те са били разгледани и приключени;

15.  призовава Съда да предоставя на Парламента специфичните разходи за писмени преводи в съответствие с хармонизираната методология, договорена в рамките на междуинституционалната работна група по ключовите показатели за междуинституционалната дейност и изпълнението;

16.  приветства Съда за поставените амбициозни цели в областта на околната среда; насърчава институцията да прилага принципа на „зелени“ обществени поръчки и призовава за установяването на правила и за предоставянето на достатъчно бюджетни средства за компенсиране на въглеродните емисии;

17.  призовава Съда да подобри комуникационната си политика спрямо гражданите на Съюза, например чрез организиране на семинари за обучение на журналисти или чрез разработване на комуникационни продукти за своята дейност в съответствие с насочен в по-голяма степен към гражданите подход.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Marco Zullo

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis

Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Tiemo Wölken

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Julia Pitera

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

ECR

Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

  ОВ L 48, 24.2.2016 г.

(2)

  ОВ С 323, 28.9.2017 г., стр. 1.

(3)

  ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 1.

(4)

  ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 10.

(5)

  OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(6)

Специален доклад № 14/2017 на Сметната палата, озаглавен „Преглед на ефективността на управление на делата в Съда на Европейския съюз“.

(7)

Специален доклад № 14/2017 на Сметната палата, озаглавен „Преглед на ефективността на управление на делата в Съда на Европейския съюз“.

(8)

Моля вж. стр. 49, буква В) от Специален доклад на ЕСП № 14/2017, в който Сметната палата установи следните аспекти: липса на съдебни помощници, работно натоварване на съдиите, генералните адвокати и техните съдебни помощници, преразпределяне на дела поради изтичане на мандата на съдиите. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_14/SR_CJEU_bg.pdf

(9)

вж. Специален доклад на ЕСП № 14/2017: Преглед на ефективността на управление на делата на Съда на Европейския съюз, стр. 27

(10)

Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29 февруари 2016 г. за определяне на възнагражденията на високопоставените служители на ЕС, заемащи публична длъжност (OВ L 58, 4.3.2016 г., стр. 1).

(11)

ECLI:EС:C:2018:22.

(12)

По данни от Annual Report 2016 – Management Report 2016 („ANNUAL ACTIVITY REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2016 ARTICLE 66(9) OF THE FINANCIAL REGULATION“) (Годишния доклад за 2016 г. – Доклад за управлението за 2016 г. ( Доклад за дейността за финансовата 2016 година – член 66 параграф 9 от Финансовия регламент) – https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application /pdf/2017-06/rapport_gestion_2016_en_.pdf.

Последно осъвременяване: 9 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност