Postup : 2017/2139(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0122/2018

Předložené texty :

A8-0122/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.21

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0126

ZPRÁVA     
PDF 569kWORD 67k
27.3.2018
PE 612.024v02-00 A8-0122/2018

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IV – Soudní dvůr

(2017/2139(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ingeborg Gräßle

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IV – Soudní dvůr

(2017/2139(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0356 – C8-0250/2017)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0122/2018),

1.  uděluje absolutorium tajemníkovi Soudního dvora Evropské unie za plnění rozpočtu Soudního dvora na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Soudnímu dvoru Evropské unie, Evropské radě, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2016, oddíl IV – Soudní dvůr

(2017/2139(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IV – Soudní dvůr,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0122/2018),

1.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2016 uvedl, že v případě Soudního dvora Evropské unie nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2016 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

3.  vítá celkově obezřetné a řádné finanční řízení Soudního dvora Evropské unie v rozpočtovém období roku 2016; vyjadřuje podporu úspěšnému posunu paradigmatu v rozpočtovém plánování Komise směrem k sestavování rozpočtu podle výkonnosti, který představila místopředsedkyně Kristalina Georgieva v září roku 2015 jako součást iniciativy „Rozpočet EU zaměřený na výsledky“; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby tento postup uplatňoval při plánování svého vlastního rozpočtu;

4.  konstatuje, že v rámci stávajícího postupu udělování absolutoria Soudní dvůr Evropské unie předkládá výroční zprávy o činnosti Účetnímu dvoru v červnu, Účetní dvůr poté předkládá svou zprávu Parlamentu v říjnu a hlasování o udělení absolutoria probíhá na plenárním zasedání Parlamentu nejpozději v květnu; konstatuje, že pokud není rozhodnutí o udělení absolutoria odloženo, tak od roční účetní závěrky do ukončení postupu udělení absolutoria uplyne nejméně 17 měsíců; poukazuje na to, že audity v soukromém sektoru se řídí mnohem kratšími termíny; zdůrazňuje, že postup udělování absolutoria je třeba zjednodušit a zrychlit; žádá, aby se Soudní dvůr Evropské unie a Účetní dvůr řídily osvědčenými postupy v soukromém sektoru; navrhuje v této věci, aby byl termín pro odevzdání výročních zpráv o činnosti stanoven na 31. března roku následujícího po účetním období a termín pro odevzdání zpráv Účetního dvora na 1. července; navrhuje také přezkoumat harmonogram pro postup udělování absolutoria podle čl. 5 přílohy IV jednacího řádu Parlamentu tak, aby se hlasování o udělení absolutoria na plenárním zasedání konalo v listopadu, čímž by se postup udělování absolutoria uzavřel do jednoho roku následujícího po daném účetním roce;

5.  konstatuje, že v roce 2016 měl Soudní dvůr Evropské unie k dispozici prostředky ve výši 380 002 000 EUR (oproti částce 357 062 000 EUR v roce 2015) a že míra čerpání rozpočtu dosáhla 98,2 %; uznává vysokou míru čerpání; konstatuje však, že ve srovnání s předchozími lety došlo k mírnému poklesu;

6.  konstatuje, že odhadovaný příjem Soudního dvora Evropské unie za rozpočtový rok 2016 činil 51 505 000 EUR, zatímco stanovené nároky byly o 3,1 % nižší než odhadované (49 886 228 EUR); bere na vědomí, že rozdíl ve výši 1,62 milionu EUR je způsoben především pozdním nástupem 16 z 19 dalších soudců do Tribunálu v roce 2016;

7.  je znepokojen tím, že Soudní dvůr Evropské unie setrvale nadhodnocuje závazky týkající se služebních cest, přičemž v roce 2016 činily 342 000 EUR, zatímco platby činily pouze 157 974 EUR; vyzývá Soudní dvůr, aby zajistil řádné finanční plánování s cílem vyhnout se v budoucnu podobným nesrovnalostem;

8.  bere na vědomí, že rozpočet Soudního dvora je převážně administrativní, 75 % jeho objemu se využívá na výdaje týkající se osob pracujících v tomto orgánu a zbývající částka je určena na budovy, nábytek, zařízení a jiné zvláštní funkce, které orgán plní; konstatuje, že v návaznosti na žádost Parlamentu požádal Soudní dvůr Evropské unie své administrativní útvary, aby v oblasti své činnosti zavedly rozpočtování založené na výsledcích; žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby ve svých každodenních administrativních činnostech tuto zásadu nadále uplatňoval a aby podával orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o svých zkušenostech a dosažených výsledcích;

9.  vítá skutečnost, že Soudní dvůr Evropské unie má v úmyslu vypracovat do 26. prosince 2020 zprávu o fungování Tribunálu, že do ní bude zapojen externí konzultant a že zpráva bude předložena Parlamentu, Radě a Komisi;

10.  bere na vědomí soudní činnost Soudního dvora Evropské unie v roce 2016, kdy bylo ke všem třem soudům podáno 1 604 věcí a 1 628 věcí bylo v uvedeném roce dokončeno, což je méně než v roce 2015, kdy bylo dokončeno 1 775 věcí; rovněž konstatuje, že průměrná doba trvání řízení činila 16,7 měsíce, což bylo mírně déle než v roce 2015 (16,1 měsíce); vítá skutečnost, že v důsledku reformy Soudního dvora Evropské unie činila průměrná doba rozhodování o věci v roce 2017 16,0 měsíce; připomíná, že je nezbytné zaručit kvalitu a rychlost, s níž Soudní dvůr Evropské unie vydává svá rozhodnutí, aby se předešlo významným nákladům pro dotčené strany v důsledku přílišné délky doby trvání; opakuje význam snižování počtu položek na seznamu neuzavřených věcí v zájmu dodržování základních práv občanů EU;

11.  konstatuje, že Soudní dvůr dokončil v roce 2016 celkem 704 věcí (ve srovnání s 616 dokončenými věcmi v roce 2015) a bylo mu předáno 692 nových věcí (713 v roce 2015), přičemž došlo k nárůstu počtu věcí týkajících se žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce a odvolání;

12.  bere na vědomí, že v roce 2016 obdržel Tribunál 974 nových věcí (ve srovnání s 831 věcmi v roce 2015) a projednal 755 věcí (987 v roce 2015), což představuje nárůst počtu neuzavřených věcí v porovnání s předchozími lety;

13.  bere na vědomí, že Soud pro veřejnou službu přestal existovat ke dni 1. září 2016, a proto je třeba jeho činnosti posuzovat za období pouze osmi měsíců; konstatuje, že Soud pro veřejnou službu uzavřel 169 věcí a projednal 77 nových věcí, přičemž došlo ke značnému snížení počtu neuzavřených věcí (231 věcí v roce 2015 v porovnání s 139 věcmi v roce 2016); vítá informace obsažené v návrzích Soudního dvora Evropské unie týkajících se reformy statutu Soudního dvora, které zahrnovaly posouzení fungování Soudu pro veřejnou službu, a tyto informace byly předloženy Parlamentu v roce 2011 a 2014 a obsaženy v příloze odpovědi na dotazník k udělení absolutoria za rok 2016; znovu opakuje svou žádost o hloubkové zhodnocení desetileté existence tohoto soudu;

14.  konstatuje, že rok 2015 byl rokem, kdy byla přijata reforma soudní struktury Soudního dvora, kterou doprovázela příprava nového jednacího řádu pro Tribunál; je si vědom toho, že tím, že se počet soudců ve třífázovém procesu do roku 2019 zdvojnásobí, reforma umožní, aby Soudní dvůr i nadále zvládal nárůst počtu případů; těší se na splnění cílů této reformy, pokud jde o kapacitu Soudního dvora zvládat případy za přiměřenou dobu a v souladu s požadavky na spravedlivý proces;

15.  konstatuje, že v roce 2016, po reformě justiční struktury Soudního dvora Evropské unie, byly u Tribunálu zaměstnanecké věci třetím nejčastějším druhem řízení; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby nadále poskytoval statistické údaje týkající se jeho soudních činností;

16.  bere na vědomí celkové snížení délky řízení v roce 2016, které zaznamenal Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 14/2017(6) , a to v průměru o 0,9 měsíce u Soudního dvora a o 1,9 měsíce u Tribunálu, ve srovnání s rokem 2015; bere na vědomí organizační a procesní opatření, která přijal Soudní dvůr Evropské unie s cílem zvýšit svou účinnost, a vyzývá Soudní dvůr, aby usiloval o pokračování klesajícího trendu tak, aby všechny věci byly uzavřeny v přiměřené lhůtě; se znepokojením konstatuje, že jedním z nejčastějších faktorů ovlivňujících dobu vyřizování věcí jsou soudní prázdniny; konstatuje, že v roce 2016 trvaly soudní prázdniny 14 týdnů;

17.  konstatuje, že vstoupil v platnost Kodex chování členů a bývalých členů Soudního dvora Evropské unie, který stanoví pravidla, jež reagují na několik připomínek Parlamentu týkajících se prohlášení o zájmech a externích činností; podporuje Soudní dvůr Evropské unie při provádění svého rozhodnutí stanovit v roce 2018 pravidla pro „otáčivé dveře“;

18.  žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby zavedl cílenější přístup založený na výkonnosti, pokud jde o externí činnosti soudců týkající se šíření práva Unie, protože se zdá, že použité kritérium je spíše obecné a účinky těchto činností nejsou jasně měřeny;

19.  opakovaně vyzývá k větší míře transparentnosti, pokud jde o externí činnosti každého ze soudců; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby poskytl informace o dalších pracovních místech a placených externích činnostech soudců na svých webových stránkách a ve své výroční zprávě o činnosti, včetně názvu události, místa konání, úlohy dotčených soudců a cestovních nákladů a nákladů na pobyt, a zda byly uhrazeny Soudním dvorem Evropské unie nebo třetí stranou;

20.  naléhavě žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby zveřejňoval životopisy a prohlášení o zájmech všech členů Soudního dvora, v nichž budou uvedena členství v jakýchkoli jiných organizacích;

21.  vyjadřuje politování nad tím, že neexistují pravidla pro „otáčivé dveře“, a naléhavě vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby zavedl a uplatňoval přísné povinnosti v této otázce;

22.  zastává názor, že Soudní dvůr Evropské unie by měl zvážit pořizování zápisů z jednání s lobbisty, profesními sdruženími a subjekty občanské společnosti, pokud to nenarušuje důvěrnost projednávaných věcí;

23.  žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby zveřejňoval setkání s profesními sdruženími a zmocněnci zastupujícími členské státy;

24.  hluboce lituje nedostatku úsilí členských států dosáhnout vyváženého zastoupení žen a mužů na pozicích s vysokou mírou odpovědnosti a konstatuje, že Parlament a Rada stanovily jako jeden ze svých cílů vyvážené zastoupení obou pohlaví při jmenování nových soudců Tribunálu (nyní je v organizačním schématu Soudního dvora pět soudkyň a dvě generální advokátky a v organizačním schématu Tribunálu deset soudkyň); považuje za zásadní, aby byly instituce Unie zástupci občanů Unie; zdůrazňuje proto důležitost cíle, který stanovily Parlament a Rada;

25.  konstatuje, že Soudní dvůr neměl přístup k určitým dokumentům významným pro audit přezkumu výkonnosti Soudního dvora Evropské unie(7); vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby nadále spolupracoval s Účetním dvorem a poskytl mu přístup ke všem dokumentům, které potřebuje pro své audity, pokud to neporušuje povinnost zachovávat tajnost porad;

26.  je si vědom toho, že úkolem referendářů je pomáhat členům Soudního dvora při vyšetřování věcí a vypracovávat pod jejich dohledem právní dokumenty, jako jsou rozsudky, usnesení, stanoviska nebo memoranda; konstatuje, že předpisy upravující jednání referendářů byly přijaty Soudním dvorem Evropské unie v roce 2009; konstatuje rovněž, že referendáře vybírají členové, pro něž mají pracovat, a že existují minimální kritéria pro jejich přijímání; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby zavedl politiku umožňující pružnější přidělování stávajících referendářů, což by pomohlo zmírnit problémy týkající se řízení zdrojů nebo organizačních záležitostí(8);

27.  se znepokojením bere na vědomí, že Soudní dvůr Evropské unie nedokázal posoudit kapacitu soudců a referendářů při vedení soudních řízení, protože neshromažďuje žádné informace o době, kterou soudce nebo referendář vynaložil na určitou věc; konstatuje, že bude provedena studie s cílem posoudit, do jaké míry poskytne užitečné údaje zavedení systému sledování využívání zdrojů; žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby předložil výsledky této studie Parlamentu;

28.  pokládá odpověď Soudního dvora Evropské unie na otázku Parlamentu (otázka č. 50) týkající se nákladů na jeho věci za neuspokojivou; žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby zvážil systém sledování, který by umožnil výpočet nákladů na každou jednotlivou věc;

29.  bere na vědomí trvalé sledování vývoje potenciálních skluzů a zpoždění v rámci senátů; vyjadřuje politování nad tím, že Soudní dvůr Evropské unie neoznámil Parlamentu údaje týkající se nedodržení orientačních harmonogramů, neboť se to týká vnitřní organizace soudů;

30.  je znepokojen skutečností, že přijímání a zpracování procesních dokumentů kanceláří je nejčastějším faktorem, který ovlivňuje dobu trvání písemné části řízení v Tribunálu(9); konstatuje, že řízení probíhající před Tribunálem jsou charakteristická objemem dokumentů; vyzývá Tribunál, aby dále sledoval počet a složitost věcí, aby bylo zajištěno, že kancelář disponuje dostatečnými zdroji;

31.  zdůrazňuje doporučení Účetního dvora v jeho zvláštní zprávě č. 14/2017, aby se měřila výkonnost u jednotlivých případů v závislosti na přizpůsobeném harmonogramu a s přihlédnutím ke skutečně použitým zdrojům;

32.  konstatuje, že po reformě justiční struktury Soudního dvora Evropské unie se přidělování soudců do senátů provádí podle agendy věcí v jednotlivých oblastech; zajímá se o to se dozvědět, jak se toto přidělování provádí a zda existují specializované senáty pro určité oblasti, a žádá o analýzu toho, jak toto přidělování ovlivňuje rychlost projednání věcí;

33.  bere na vědomí postup pro přidělování věcí postoupených soudům; konstatuje, že v roce 2016 bylo stejně jako v předcházejícím roce přibližně 40 % věcí projednávaných Tribunálem přiděleno mimo systém pořadí, což zpochybňuje systém jako takový; žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby předložil pravidla stanovící postup přidělování u obou soudů;

34.  konstatuje, že ve významném počtu věcí u obou soudů se vyskytují otázky týkající se duševního vlastnictví; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby analyzoval způsoby, jak zjednodušit řízení v těchto věcech, a zvážil předběžný přezkum ze strany svých útvarů pro průzkum a dokumentaci;

35.  připomíná, že Soudní dvůr Evropské unie nadále plní interinstitucionální dohodu, podle níž má za dobu pěti let snížit počet zaměstnanců o 5 %, přestože bylo zřízeno 137 nových pracovních míst v souvislosti s nárůstem počtu soudců a generálních advokátů;

36.  konstatuje vysokou míru obsazenosti pracovních míst (téměř 98 %), a to i přes vysokou míru fluktuace zaměstnanců; bere na vědomí problémy, které uvedl Soudní dvůr Evropské unie v oblasti náboru stálých zaměstnanců ve vstupních platových třídách; požaduje, aby Soudní dvůr Evropské unie posoudil důvody vysoké míry fluktuace zaměstnanců a opatření, která byla zavedena nebo mají být zavedena za účelem zlepšení situace;

37.  uznává kroky Soudního dvora Evropské unie provedené v roce 2016 s cílem zlepšit vyvážené zastoupení žen a mužů ve středních a vysokých řídících funkcích, ale zdůrazňuje, že je důležité tento cíl, jímž je zlepšování v této oblasti, nadále sledovat; opakuje své obavy, pokud jde o geografickou nevyváženost na střední a vyšší úrovni řízení, a vyzývá v této souvislosti Soudní dvůr Evropské unie, aby usiloval o nápravu;

38.  konstatuje, že Soudní dvůr Evropské unie nabídl v roce 2016 245 stáží; vyjadřuje politování nad tím, že 188 stáží v kabinetech nebylo odměňováno; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby našel řešení, které by zajistilo přiměřenou odměnu všem stážistům pracujícím v tomto orgánu, s cílem zajištění rovných příležitostí;

39.  vítá výměnu zaměstnanců Soudního dvora Evropské unie a Evropské centrální banky a projekt vybudování rámce výměn pro právníky-lingvisty mezi různými institucemi;

40.  vítá spolupráci s Komisí a tlumočnickými službami Parlamentu v rámci interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (ICTI);

41.  oceňuje, že se Soudní dvůr Evropské unie stal řádným členem interinstitucionální pracovní skupiny pro klíčové ukazatele činnosti a výkonnosti institucí a poskytl náklady na překlad v souladu s harmonizovanou metodikou dohodnutou v rámci pracovní skupiny;

42.  bere na vědomí investice Soudního dvora Evropské unie do nástrojů IT pro lepší řízení věcí; žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby poskytl podrobné kvantitativní a kvalitativní finanční informace o projektech IT v rámci své struktury od roku 2014; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby vyvinul plně integrovaný systém IT na podporu řízení věcí;

43.  poukazuje na neustálý nárůst počtu přístupů do aplikace e-Curia (počet přístupových účtů: 3 599 v roce 2016 oproti 2 914 v roce 2015) a skutečnost, že v roce 2016 využívaly aplikaci e-Curia všechny členské státy, což svědčí o tom, že se podařilo zvýšit povědomí veřejnosti o její existenci a výhodách, které skýtá;

44.  vyzývá Soudní dvůr, aby zlepšil své komunikační činnosti, tak aby byl pro občany Unie dostupnější, například pořádáním školicích seminářů pro novináře nebo vytvořením komunikačních produktů seznamujících s jeho činností způsobem odpovídajícím přístupu větší orientace na občana; vítá skutečnost, že Soudní dvůr Evropské unie přijal rozhodnutí aktualizovat svou webovou stránku, aby byl uživatelsky přívětivější, a žádá jej, aby vynaložil úsilí na zlepšení své databáze tím, že ji více zaměří na uživatele; oceňuje úsilí, které Soudní dvůr Evropské unie vynakládá na komunikační kanály online a povzbuzuje jej, aby pokračoval v kvalitní práci;

45.  konstatuje, že Soudní dvůr Evropské unie v jednotlivých etapách uplatňoval doporučení Parlamentu z usnesení o udělení absolutoria na rok 2015, které se týká využívání služebních vozidel; zjišťuje, že opatření přijatá s cílem racionalizovat správu vozového parku jdou správným směrem; vítá novou interinstitucionální výzvu k podávání nabídek týkající se veřejné zakázky na leasing vozidel, která byla vyhlášena v roce 2016 a jejímž cílem je zajistit finanční úspory v této oblasti; se znepokojením konstatuje, že v roce 2016 bylo uspořádáno 21 letů s náklady 3 998,97 EUR za účelem vyslání řidičů na služební cestu, aby řídili vozidla členů Soudního dvora nebo Soudu pro veřejnou službu v domovských členských státech těchto členů;

46.  vítá úsilí Soudního dvora Evropské unie o dosahování náročných cílů v oblasti ochrany životního prostředí a žádá, aby bylo těchto cílů dosaženo včas; vybízí tento orgán, aby uplatňoval zásady zelených veřejných zakázek, a vyzývá ke stanovení pravidel a dostatečného rozpočtu na kompenzaci emisí CO2;

47.  bere na vědomí podrobné informace o politice v oblasti nemovitostí, zejména pokud jde o výstavbu pátého rozšíření stávajícího komplexu budov;

48.  bere na vědomí další zkušenosti získané v oblasti otevřených kanceláří; je znepokojen tím, že výhody jako snížení prostorových potřeb a zisk z hlediska snazší komunikace a vyšší pružnosti by mohly být vyváženy nižší důvěrností, omezeními při práci na spisech vyžadujících vysokou míru soustředění a ztrátou soukromí; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby posoudil pozitivní a negativní dopady na pracovní podmínky s přihlédnutím k potřebám zaměstnanců a informoval Parlament o výsledcích tohoto hodnocení;

49.  vítá, že Soudní dvůr Evropské unie na začátku roku 2016 přijal pokyny k informování a ochraně oznamovatelů, a připomíná, že ochrana oznamovatelů je záležitostí, jež je v oblasti veřejné správy Unie brána vážně a musí být vždy pečlivě uvážena; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby své zaměstnance vybízel k tomu, aby se seznámili s pokyny z roku 2016 a aby zdůraznil důležitou úlohu oznamovatelů při odhalování protiprávního jednání; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby své zaměstnance povzbuzoval, aby ve vhodných případech pokynů z roku 2016 využívali; žádá Soudní dvůr, aby včas předložil podrobné informace o případech oznamovatelů, jak byly tyto případy vyřešeny a uzavřeny;

50.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkum s dostatečnými rozpočtovými zdroji, který by oznamovatelům pomáhal využívat vhodné kanály pro zveřejnění informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránil je před odhalením identity a nabízel jim potřebnou podporu a poradenství;

51.  konstatuje, že jmenování členů Soudního dvora Evropské unie je v pravomoci členských států podle článku 253 SFEU; upozorňuje na důležitost včasné nominace a jmenování soudců pro výkonnost Soudního dvora Evropské unie; požaduje nové pravidlo, které by stanovilo konkrétní lhůtu pro (opakovanou) nominaci soudce dostatečnou dobu před koncem mandátu soudce, a vyzývá Radu, aby při jmenování soudců Soudního dvora zvažovala náklady vůči přínosům; kritizuje protiprávní jmenování – bez výzvy k podání kandidatur – dvou soudců pro Soud pro veřejnou službu s mandátem, který navíc trval pouze od 14. dubna 2016 do 31. srpna 2016;

52.  konstatuje, že jeden z dvou soudců Soudu pro veřejnou službu, kteří byli jmenováni dne 1. dubna na období do 31. srpna 2016, obdržel v souladu s čl. 4 písm. a) nařízení Rady (EU) 2016/300(10)příspěvek na zařízení (18 962,25 EUR), v souladu s čl. 4 písm. c) tohoto nařízení mu byly nahrazeny cestovní výdaje (493,10 EUR) a v souladu s čl. 4 písm. d) výdaje spojené se stěhováním (2 972,91 EUR); kromě toho konstatuje, že stejnému soudci byl vyplacen na konci mandátu přechodný příspěvek na šest měsíců v celkové výši 47 070 EUR; s politováním bere na vědomí nepřiměřené náklady spojené s převzetím a ukončením „čtyřměsíčního mandátu“ jednoho z těchto soudců, které dosahují 69 498,25 EUR navíc k platu, který soudce obdržel; vyzývá Soudní dvůr Evropské unie, aby zvážil, zda je délka mandátu úměrná výše uvedeným příspěvkům, až bude jmenovat příští soudce; vyzývá Radu, aby přehodnotila podmínky a výši těchto příspěvků a odpovídajícím způsobem revidovala nařízení Rady (EU) 2016/300; odsuzuje takové plýtvání penězi daňových poplatníků Unie;

53.  dále konstatuje, že Tribunál (kasační senát, rozsudek ze dne 23. ledna 2018 ve věci T-639/16 P)(11) považuje druhý senát Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ustaveného tak, že disponuje jedním ze soudců s „čtyřměsíčním mandátem“ za protiprávní, což zneplatňuje rozhodnutí uvedené v dotčeném rozhodnutí i všechna další rozhodnutí druhého senátu v tomto složení; táže se Soudního dvora Evropské unie, která rozhodnutí druhého senátu v uvedeném složení jsou rozhodnutím Tribunálu dotčena; žádá, aby se Rada k tomuto selhání vyjádřila a objasnila, kdo za to nese odpovědnost;

54.  žádá Soudní dvůr Evropské unie, aby zvážil rozšíření jazyků, v nichž se konají porady Soudního dvora Evropské unie, zejména Tribunálu, na jiné jazyky než francouzštinu; vítá žádost předsedy Tribunálu z února 2016 o posouzení dopadu změny poradního jazyka, které dosud nebylo dokončeno;

55.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím Spojeného království vystoupit z Evropské unie; poznamenává, že v této chvíli nelze předpovědět finanční, správní, lidské a jiné důsledky spojené s vystoupením, a žádá Radu a Účetní dvůr, aby provedly posouzení dopadu a informovaly Evropský parlament o jeho výsledcích do konce roku 2018.

25.1.2018

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IV – Soudní dvůr

(2017/2139(DEC))

Zpravodaj: Pavel Svoboda

NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  poukazuje na to, že plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 vykazuje velmi vysokou míru čerpání konečných prostředků (98,23 %), jakkoli o něco málo nižší než míra čerpání v roce 2015 (99,1 %), a to hlavně v důsledku postupného nástupu 12 nových soudců do Tribunálu v roce 2016;

2.  zdůrazňuje, že rozpočet Soudního dvora je čistě správní, přičemž přibližně 75 % výdajů připadá na osoby pracující v této instituci a zbývající část na budovy, nábytek, IT a různé provozní výdaje; zdůrazňuje však, že sestavování rozpočtu podle výkonnosti by se nemělo vztahovat pouze na rozpočet Soudního dvora jako celek, ale mělo by zahrnovat stanovování konkrétních, měřitelných, dosažitelných, realistických a časově ohraničených cílů pro jednotlivé útvary, oddělení a roční plány zaměstnanců a stanovení relevantních ukazatelů pro sestavování odhadu příjmů a výdajů instituce; vyzývá proto Soudní dvůr, aby ve svých operacích zavedl rozpočtování založené na výkonnosti v širší míře;

3.  poukazuje na zlepšenou efektivitu Soudního dvora díky koordinovanému úsilí soudní složky a všech podpůrných útvarů, jehož výsledkem je 46% nárůst počtu uzavřených věcí v období 2007–2016, a to i přes velmi nízké zvýšení počtu pracovníků v podpůrných útvarech v daném období (o 3,5 %, pokud do výpočtu zahrneme přistoupení Chorvatska, a o 0,1 %, pokud nikoli);(12)

4.  konstatuje, že ze závazků na pracovní cesty ve výši 295 500 EUR bylo použito pouze 41 209 EUR; poukazuje na to, že tomuto nedočerpání prostředků bylo možné zabránit; žádá, aby Soudní dvůr zlepšil své sestavování rozpočtu a zodpovědnost, pokud jde o rozpočet na pracovní cesty, a zdůrazňuje, že je třeba zachovávat princip, že pracovní cesty musí být nákladově efektivní;

5.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2016 stejně jako ve všech předchozích od roku 2010 neměl důvod formulovat na adresu Soudního dvora jakoukoli připomínku; konstatuje, že Účetní dvůr nevydal v poslední době žádnou zprávu týkající se Soudního dvora;

6.  upozorňuje na to, že statistiky soudní činnosti tří soudů Soudního dvora za rok 2016 potvrzují trend patrný již v předchozích letech, pokud jde o délku trvání řízení, která se zdá být kratší (Soudní dvůr: v průměru 15 měsíců (oproti 15,3 měsíce v roce 2015) u žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, 2,7 měsíce (oproti 1,9 měsíce v roce 2015) u naléhavých žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, 19,3 měsíce (oproti 17,6 měsíce v roce 2015) u přímých žalob a 12,9 měsíce (oproti 14 měsícům v roce 2015) u opravných prostředků);

7.  upozorňuje na to, že všechny tři soudy Soudního dvora celkově v roce 2016 uzavřely 1628 věcí, tj. méně než v roce 2015 (1775 uzavřených věcí); opakuje, že ve snaze dodržet základní práva občanů EU je důležité snížit počet položek na seznamu neuzavřených věcí;

8.  poukazuje na neustálý nárůst počtu přístupů do aplikace e-Curia (počet přístupových účtů: 3599 v roce 2016 oproti 2 914 v roce 2015) a skutečnost, že v roce 2016 využívaly aplikaci e-Curia všechny členské státy, což svědčí o tom, že se podařilo účinně zvýšit povědomí veřejnosti o její existenci a výhodách, které skýtá;

9.  hluboce lituje nedostatku úsilí členských států dosáhnout vyváženého zastoupení žen a mužů na pozicích s vysokou mírou odpovědnosti a toho, že Evropský parlament a Rada uvedly jako jeden ze svých cílů vyvážené zastoupení obou pohlaví při jmenování nových soudců Tribunálu (nyní je v organizačním schématu Soudního dvora pět soudkyň a dvě generální advokátky a v organizačním schématu Tribunálu deset soudkyň); považuje za zásadní, aby byly instituce Unie zástupci občanů Unie, a zdůrazňuje proto důležitost cíle, který stanovily Parlament a Rada;

10.  konstatuje, že rok 2015 byl rokem, kdy byla přijata reforma soudní struktury Soudního dvora, kterou doprovázela příprava nového jednacího řádu pro Tribunál; je si vědom toho, že tím, že se počet soudců ve třífázovém procesu do roku 2019 zdvojnásobí, tato reforma umožní, aby Soudní dvůr i nadále zvládal nárůst počtu případů; těší se na splnění cílů této reformy, pokud jde o kapacitu Soudního dvora zvládat případy za přiměřenou dobu a v souladu s požadavky na spravedlivý proces;

11.  bere na vědomí nadcházející přepracování kodexu chování pro členy, které vyjasní podmínky pro provádění externích činností a zveřejňování jejich finančních zájmů;

12.  žádá větší míru transparentnosti, pokud jde o externí činnosti každého ze soudců; požaduje, aby Soudní dvůr poskytoval informace, pokud jde o další pracovní místa a placené externí činnosti soudců, na svých oficiálních internetových stránkách a ve svých výročních zprávách o činnosti;

13.  domnívá se, že by měl Soudní dvůr zveřejňovat celkový přehled o účastnících a tématech svých schůzí s externími stranami, které nesouvisí s jeho soudní činností;

14.  lituje skutečnosti, že vnitřní pravidla Soudního dvora pro whistleblowing byla přijata teprve na začátku roku 2016; doporučuje Soudnímu dvoru, aby s těmito pravidly seznámil všechny své zaměstnance; žádá Soudní dvůr, aby včas předložil podrobné informace o případech whistleblowerů za rok 2015 a o tom, jak byly tyto případy vyřešeny a uzavřeny;

15.  vyzývá Soudní dvůr, aby Parlament seznámil s konkrétními náklady na překlad v souladu s harmonizovanou metodikou dohodnutou v rámci interinstitucionální pracovní skupiny pro klíčové ukazatele činnosti a výkonnosti institucí;

16.  vítá závazek Soudního dvora splnit ambiciózní cíle v oblasti ochrany životního prostředí; vybízí tento orgán, aby uplatňoval zásady zelených veřejných zakázek, a vyzývá ke stanovení pravidel a dostatečného rozpočtu na kompenzaci emisí CO2;

17.  vyzývá Soudní dvůr, aby zlepšil svou komunikační politiku vůči občanům Unie, například pořádáním školicích seminářů pro novináře nebo vytvořením komunikačních produktů seznamujících s jeho činností způsobem odpovídajícím přístupu větší orientace na občana;

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

24.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Marco Zullo

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

21

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis

Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Tiemo Wölken

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Julia Pitera

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

ECR

Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

  Úř. věst. L 48, 24.2.2016.

(2)

  Úř. věst. C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 14/2017: „Přezkum výkonnosti vedení soudních řízení u Soudního dvora Evropské unie“.

(7)

Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 14/2017: „Přezkum výkonnosti vedení soudních řízení u Soudního dvora Evropské unie“.

(8)

Viz s. 49, bod C) zvláštní zprávy Účetního dvora č. 14/2017, v níž Účetní dvůr zjistil následující aspekty: nedostupnost referendářů, pracovní zátěž soudců, generálních advokátů a jejich referendářů, nové přidělení věcí kvůli konci funkčního období soudců. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_14/SR_CJEU_EN.pdf

(9)

Viz zvláštní zpráva EÚD č. 14/2017. Přezkum výkonnosti vedení soudních řízení u Soudního dvora Evropské unie, s. 27.

(10)

Nařízení Rady (EU) 2016/300 ze dne 29. února 2016, kterým se stanoví funkční požitky osob zastávajících vysokou veřejnou funkci v Unii (Úř. věst. L 58, 4.3.2016, s. 1).

(11)

ECLI:EU:T:2018:22.

(12)

Statistické údaje jsou z výroční zprávy za rok 2016 – zpráva o řízení za rok 2016 („VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2016 PODLE ČL. 66 ODST. 9 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ“) https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application /pdf/2017-06/rapport_gestion_2016_en_.pdf

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí