Procedure : 2017/2139(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0122/2018

Indgivne tekster :

A8-0122/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.21

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0126

BETÆNKNING     
PDF 410kWORD 66k
27.3.2018
PE 612.024v02-00 A8-0122/2018

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion IV – Domstolen

(2017/2139(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ingeborg Gräßle

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion IV – Domstolen

(2017/2139(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0356 – C8-0250/2017)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2016, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A8-0122/2018),

1.  meddeler Den Europæiske Unions Domstols justitssekretær decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions Domstols budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til EU-Domstolen, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion IV - Domstolen

(2017/2139(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion IV – Domstolen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A8-0122/2018),

1.  noterer sig, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2016 har fastslået, at der ved revisionen ikke blev konstateret væsentlige svagheder med hensyn til menneskelige ressourcer og indkøbsaftaler, for så vidt angår Den Europæiske Unions Domstol (i det følgende benævnt "Domstolen");

2.  bemærker, at Revisionsretten på grundlag af sin revision har konkluderet, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, som helhed betragtet var uden væsentlig fejlforekomst;

3.  glæder sig over Domstolens generelt forsigtige og forsvarlige økonomiske forvaltning i 2016-budgetperioden; udtrykker sin støtte til det vellykkede paradigmeskift hen imod resultatbaseret budgettering i Kommissionens budgetplanlægning, der blev indført af næstformand Kristalina Georgieva i september 2015 som et led i initiativet "Det resultatorienterede EU-budget; tilskynder Domstolen til at anvende metoden i forbindelse med sin egen budgetplanlægningsprocedure;

4.  bemærker, at Domstolen i henhold til den nuværende dechargeprocedure indgiver årlige aktivitetsrapporter til Revisionsretten i juni, hvorefter Revisionsretten forelægger sin beretning for Parlamentet i oktober, og Parlamentet stemmer om dechargen på plenarmødet i maj; bemærker, at der – medmindre dechargen udsættes – går mindst 17 måneder fra afslutningen af årsregnskaberne til afslutningen af dechargeproceduren; påpeger, at revision i den private sektor følger en meget kortere tidsplan; understreger, at det er nødvendigt at strømline og fremskynde dechargeproceduren; anmoder om, at Domstolen og Revisionsretten følger bedste praksis i den private sektor; foreslår i denne forbindelse, at fristen for indgivelse af de årlige aktivitetsrapporter fastsættes til den 31. marts i det år, der følger efter regnskabsåret, og fristen for indgivelsen af Revisionsrettens beretninger fastsættes til den 1. juli; foreslår endvidere at revidere tidsplanen for dechargeproceduren, jf. artikel 5 bilag IV til Europa-Parlamentets forretningsorden, således at afstemningen om decharge kan finde sted på plenarmødet i november, så dechargeproceduren afsluttes i det år, der følger efter det pågældende regnskabsår;

5.  noterer sig, at Domstolens samlede bevillinger beløb sig til 380 002 000 EUR i 2016 (sammenlignet med 357 062 000 EUR i 2015), og at gennemførelsesgraden var 98,2 %; anerkender den høje udnyttelsesgrad; bemærker imidlertid et beskedent fald i forhold til tidligere år;

6.  bemærker, at de anslåede indtægter for Domstolen for regnskabsåret 2016 var 51 505 000 EUR, mens de konstaterede fordringer var 3,1 % lavere end forventet (49 886 228 EUR); bemærker, at forskellen på 1,62 mio. EUR primært skyldes, af 16 ud af de 19 ekstra dommere, der ankom til Retten i 2016, ankom med forsinkelse;

7.  er bekymret over, at Domstolen konsekvent overvurderer sine forpligtelsesbevillinger til tjenesterejser, og at der således var afsat 342 000 EUR i 2016, mens betalingerne kun var på 157 974 EUR; opfordrer Domstolen til at sikre en fornuftig finansiel planlægning for at undgå et lignende misforhold i fremtiden;

8.  noterer sig, at Domstolens budget hovedsagelig er af administrativ karakter, idet ca. 75 % anvendes på udgifter til institutionens personale og resten til ejendomme, inventar, udstyr og særlige opgaver, der udføres af institutionen; bemærker, at Domstolen på Parlamentets anmodning har bedt sine administrative tjenester om at indføre princippet om resultatbaseret budgettering på deres aktivitetsområde; anmoder Domstolen om fortsat at anvende dette princip i sit daglige administrative arbejde, og til at rapportere tilbage til dechargemyndigheden om sine erfaringer og de opnåede resultater;

9.  glæder sig over, at Domstolen agter at udarbejde en rapport om, hvordan Retten fungerer, inden den 26. december 2020, at der vil blive inddraget en ekstern konsulent, og at rapporten vil blive fremsendt til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

10.  bemærker Domstolens judicielle virksomhed i 2016, hvor der blev indbragt 1 604 sager for de tre retsinstanser og afsluttet 1 628 sager – et tal, der er lavere end i 2015, hvor 1 775 sager blev afsluttet; noterer sig ligeledes, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 16,7 måneder, hvilket var lidt højere end i 2015 (16,1 måneder); glæder sig over, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2017 som følge af reformen af Domstolen var 16,0 måneder; erindrer om, at det er nødvendigt at garantere kvalitet og hurtighed i Domstolens afsigelse af afgørelser for at undgå alle væsentlige omkostninger for de berørte parter som følge af en uforholdsmæssigt lang sagsbehandlingstid; gentager, at det med henblik på at bevare EU-borgernes grundlæggende rettigheder er vigtigt at afkorte listen over verserende sager;

11.  noterer sig, at Domstolen afsluttede 704 sager i 2016 (sammenlignet med 616 afsluttede sager i 2015) og fik indbragt 692 nye sager (sammenlignet med 713 i 2015), med en stigning i præjudicielle forelæggelser og appelsager;

12.  noterer sig, at Retten i 2016 modtog 974 nye sager (sammenlignet med 831 i 2015) og behandlede 755 sager (sammenlignet med 987 i 2015), med en stigning i antallet af verserende sager i forhold til tidligere år;

13.  anerkender, at Personaleretten ophørte med at eksistere den 1. september 2016, og at dens virksomhed derfor skal bedømmes for en periode på kun otte måneder; bemærker, at den afsluttede 169 sager og fik 77 nye sager, med et betydeligt fald i antallet af verserende sager (sammenlignet med 231 i 2015 og 139 i 2016); glæder sig over, at den information, der indgik i Domstolens forslag om reformen af Domstolens statut, som omfattede en vurdering af, hvordan Personaleretten fungerede, blev forelagt Parlamentet i 2011 og 2014 og gengivet i et bilag til besvarelsen af spørgeskemaet vedrørende decharge for 2016; gentager sin opfordring til en grundig vurdering af, hvordan Personaleretten fungerede i de ti år, den eksisterede;

14.  noterer sig, at 2015 var det år, hvor reformen af Domstolens retslige opbygning blev vedtaget, og at der sammen med reformen blev udarbejdet et nyt procesreglement for Retten; forstår, at antallet af dommere vil blive fordoblet i en proces, der strækker sig over tre faser frem til 2019 – en reform, der vil sætte Domstolen i stand til fortsat at håndtere stigningen i antallet af sager; ser frem til at se resultaterne af reformen i Domstolens evne til at behandle sager inden for et rimeligt tidsrum og i overensstemmelse med kravene til en retfærdig rettergang;

15.  bemærker, at personalesager i 2016 var den tredjehyppigste sagstype ved Retten som følge af reformen af Domstolens retslige opbygning; opfordrer Domstolen til fortsat at forelægge statistikker over sin judicielle virksomhed;

16.  bemærker den samlede nedbringelse af sagsbehandlingstiden i 2016, som Revisionsretten har bemærket i sin særberetning nr. 14/2017(6), med gennemsnitligt 0,9 måned ved Domstolen og 1,9 måned ved Retten sammenlignet med 2015; bemærker de organisatoriske og proceduremæssige foranstaltninger, Domstolen har truffet for at forbedre sin effektivitet, og opfordrer Domstolen til at fortsætte sin indsats for at sikre en fortsat nedadgående tendens, således at alle sager afsluttes inden for et rimeligt tidsrum; bemærker med bekymring, at en af de hyppigste faktorer, der påvirker varigheden af behandlingen af sager er retsferier; bemærker, at der var 14 uger med retsferie i 2016;

17.  noterer sig ikrafttrædelsen af adfærdskodeksen for medlemmer og forhenværende medlemmer af Den Europæiske Unions Domstol, som indeholder regler, der afspejler mange af Europa-Parlamentets betænkeligheder med hensyn til interesseerklæringer og eksterne aktiviteter; støtter Domstolen i gennemførelsen af dens beslutning om at opstille regler for "svingdørsproblematikken" i 2018;

18.  anmoder om, at Domstolen indfører en mere målrettet, resultatorienteret tilgang for så vidt angår dommernes eksterne aktiviteter med henblik på formidling af EU-retten, eftersom det anvendte kriterium forekommer temmelig generelt, og virkningerne af disse aktiviteter ikke måles på en klar måde;

19.  gentager sin opfordring til en større grad af åbenhed om hver enkelt dommers eksterne aktiviteter; anmoder Domstolen om at oplyse om andre hverv og lønnede eksterne aktiviteter, som dommerne varetager, på sit websted og i sin årlige aktivitetsrapport, herunder arrangementets titel, hvor det finder sted, de pågældende dommeres rolle, rejse- og opholdsudgifter, og hvorvidt de blev betalt af Domstolen eller af en tredjepart;

20.  opfordrer indtrængende Domstolen til at offentliggøre CV'er og interesseerklæringer for alle medlemmer af Domstolen og angive medlemskab af andre organisationer;

21.  beklager fraværet af bestemmelser om "svingdøre" og opfordrer indtrængende Domstolen til at fastlægge og implementere strenge forpligtelser med hensyn hertil;

22.  er af den opfattelse, at Domstolen bør overveje at udarbejde referater af møder med lobbyister, erhvervssammenslutninger og civilsamfundsaktører, forudsat at dette ikke undergraver fortroligheden i forbindelse med verserende sager;

23.  anmoder Domstolen om at offentliggøre møder med erhvervssammenslutninger og med aktører, der repræsenterer medlemsstaterne;

24.  beklager dybt medlemsstaternes manglende indsats for at opnå en ligelig kønsfordeling i stillinger med stort ansvar og bemærker, at Parlamentet og Rådet blandt deres målsætninger har fastsat et mål om en afbalanceret repræsentation af mænd og kvinder i forbindelse med udnævnelsen af nye dommere til Retten (der er dags dato fem kvindelige dommere og to kvindelige generaladvokater i Domstolens organisationsplan og ti kvindelige dommere i Rettens organisationsplan); mener, at EU-institutionerne skal være repræsentative for deres borgere; understreger derfor betydningen af det mål, som Parlamentet og Rådet har fastsat;

25.  bemærker, at Revisionsretten ikke havde adgang til visse dokumenter, der var relevante for revisionen af performancevurderingen i Domstolen(7); opfordrer Domstolen til fortsat at samarbejde med Revisionsretten og give den adgang til alle de dokumenter, den har behov for til sine revisioner, i det omfang dette ikke er i strid med forpligtelsen til at bevare hemmeligheden omkring voteringsprocessen;

26.  er klar over, at referendarernes rolle er at bistå Domstolens medlemmer med behandlingen af sager og med udarbejdelse af juridiske dokumenter under deres tilsyn, som f.eks. domme, kendelser, udtalelser eller aftalememoranda; bemærker, at deres adfærdskodeks blev vedtaget af Domstolen i 2009; bemærker endvidere, at referendarer udvælges af de medlemmer, de arbejder for, og at der er minimale ansættelseskriterier; opfordrer Domstolen til at indføre en politik, der giver mulighed for en mere fleksibel tildeling af eksisterende referendarer for at bidrage til at afhjælpe problemerne med ressourceforvaltningen eller de organisatoriske forhold(8);

27.  bemærker med bekymring, at Domstolen ikke kunne vurdere dommernes og referendarernes kapacitet til at behandle sager, fordi Domstolen ikke indsamler nogen oplysninger om, hvor meget tid en dommer eller en referendar bruger på en bestemt sag; bemærker, at der vil blive gennemført en undersøgelse for at vurdere, i hvilken udstrækning indførelsen af et system til overvågning af ressourceanvendelsen vil kunne frembringe nyttige oplysninger; anmoder Domstolen om at forelægge resultaterne af undersøgelsen for Parlamentet;

28.  finder Domstolens svar på Parlamentets spørgsmål (spørgsmål 50) om omkostningerne ved dens sager utilfredsstillende; anmoder Domstolen om at overveje et overvågningssystem til at beregne omkostningerne ved hver enkelt sag;

29.  bemærker den faste overvågning af udviklingen med hensyn til potentielle efterslæb og forsinkelser i afdelingerne; beklager, at Domstolen ikke har indberettet data til Parlamentet vedrørende manglende overholdelse af de vejledende tidsfrister, fordi det vedrører retsinstansernes interne organisation;

30.  er bekymret over, at Justitskontorets modtagelse og behandling af processkrifter er den hyppigste faktor, der påvirker varigheden af den skriftlige forhandling ved Retten(9); bemærker, at sager ved Retten er karakteriseret ved mængden af dokumenter; opfordrer Retten til at foretage en nøjere overvågning af antallet af sager og deres kompleksitet for at sikre, at Justitskontoret har tilstrækkelige ressourcer;

31.  fremhæver Revisionsrettens anbefaling i særberetning nr. 14/2017 om at måle performance fra sag til sag på grundlag af individuelt tilpassede tidsrammer og under hensyntagen til de faktisk anvendte ressourcer;

32.  bemærker, at fordelingen af dommere mellem afdelingerne efter reformen af Domstolens retslige struktur sker i henhold til arbejdsbyrden inden for de forskellige områder; er interesseret i at vide, hvordan denne fordeling finder sted, og om der findes specialiserede afdelinger for bestemte områder, og anmoder om en analyse af, hvordan fordelingen influerer på sagsbehandlingstiden;

33.  noterer sig proceduren for fordeling af de sager, der indbringes for retsinstanserne; bemærker, at omkring 40 % af sagerne ved Retten i 2016 ligesom i tidligere år blev fordelt uden for turnusordningen, hvilket skaber tvivl om selve denne ordning; opfordrer Domstolen til at opstille regler for proceduren for fordeling af sager i begge retsinstanser;

34.  bemærker, at spørgsmål om intellektuel ejendomsret indgår i et betydeligt antal sager ved begge retsinstanser; tilskynder Domstolen til at analysere mulighederne for at forenkle procedurerne for disse sager og til at overveje at lade Domstolens forsknings- og dokumentationstjenester gennemføre en forundersøgelse;

35.  bemærker, at Domstolen fortsat overholder den interinstitutionelle aftale om at skære personalet ned med 5 % i løbet af fem år til trods for oprettelsen af 137 nye stillinger i tilknytning til forøgelsen af antallet af dommere og generaladvokater;

36.  bemærker den høje besættelsesgrad for stillinger (næsten 98 %) på trods af den høje personaleudskiftningsrate; noterer sig, at Domstolen efter eget udsagn har vanskeligt ved at rekruttere faste medarbejdere i begyndelseslønklassen; anmoder om en vurdering fra Domstolen af årsagerne til den store personaleudskiftning og de foranstaltninger, der er iværksat eller påtænkt for at forbedre situationen;

37.  anerkender Domstolens foranstaltninger i 2016 for at forbedre kønsbalancen inden for leder- og mellemlederstillinger, men understreger vigtigheden af at fastholde målet om forbedringer på dette område; gør på ny opmærksom på sin bekymring over den geografiske ubalance på mellemlederniveau og på øverste ledelsesniveau og opfordrer også i denne forbindelse Domstolen til at tilstræbe forbedringer;

38.  bemærker, at Domstolen tilbød 245 praktikophold i 2016; beklager, at 188 praktikophold i kabinetterne var ulønnede; opfordrer Domstolen til at finde en løsning, så der kan tilbydes en anstændig løn til alle praktikanter, der arbejder i institutionen, med henblik på at sikre lige muligheder;

39.  glæder sig over Domstolens udveksling af personale med Den Europæiske Centralbank og projektet med at etablere en ramme for udveksling mellem de forskellige institutioners juristlingvister;

40.  glæder sig over samarbejdet med Kommissionens og Parlamentets tolketjenester i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI);

41.  bemærker med tilfredshed, at Domstolen er blevet fuldgyldigt medlem af den interinstitutionelle arbejdsgruppe om vigtige interinstitutionelle aktivitets- og resultatindikatorer og har forelagt udgifterne til oversættelse i overensstemmelse med den harmoniserede metode, som er aftalt i arbejdsgruppen;

42.  noterer sig Domstolens investeringer i IT-værktøjer til forbedring af sagsforvaltningen; anmoder Domstolen om at fremlægge detaljerede kvantitative og kvalitative finansielle oplysninger om status for IT-projekter i Domstolen siden 2014; opfordrer Domstolen til at udvikle et fuldt integreret IT-system til at understøtte sagsbehandlingen;

43.  påpeger den konstante stigning i anvendelsen af applikationen "e-Curia" (antal brugerkonti: 3 599 i 2016 sammenlignet med 2 914 i 2015), og at alle medlemsstater i 2016 har anvendt "e-Curia", hvilket viser, at offentlighedens bevidsthed om eksistensen af og fordelene ved denne applikation er blevet øget;

44.  opfordrer Domstolen til at forbedre sine kommunikationsaktiviteter for at gøre sig mere tilgængelig for borgerne i EU, f.eks. ved at tilrettelægge uddannelsesseminarer for journalister eller udvikle kommunikationsprodukter om sine aktiviteter i henhold til en mere borgercentreret tilgang; glæder sig over, at Domstolen har besluttet at ajourføre sit websted, så det bliver mere brugervenligt, og anmoder Domstolen om at gøre en indsats for at forbedre sin database ved at gøre den mere målrettet mod brugerne; anerkender Domstolens indsats med hensyn til onlinekommunikationskanaler og tilskynder den til at fortsætte de gode takter;

45.  noterer sig, at Domstolen gradvis har fulgt op på Parlamentets henstilling om brug af tjenestekøretøjer i dechargebeslutningen for 2015; finder, at de foranstaltninger, der træffes for at rationalisere forvaltningen af flåden af tjenestekøretøjer går i den rigtige retning; glæder sig over den nye interinstitutionelle indkaldelse af tilbud i forbindelse med udbuddet om leasing af biler, som blev iværksat i 2016, og som har til formål at give finansielle besparelser på dette område; bemærker med bekymring, at der i 2016 blev arrangeret 21 flyrejser til en pris af 3 998,97 EUR for at sende chauffører på tjenesterejse for at udøve chaufførtjeneste for medlemmer af Domstolen eller Personaleretten i disse medlemmers hjemlande;

46.  glæder sig over Domstolens tilsagn om at opfylde ambitiøse miljømål og opfordrer til, at disse mål opfyldes i tide; tilskynder institutionen til at anvende principperne om grønne offentlige indkøb og opfordrer den til at opstille regler og et tilstrækkeligt budget for CO2-kompensation;

47.  noterer sig de detaljerede oplysninger om bygningspolitikken, navnlig med hensyn til opførelsen af en femte udvidelse af det nuværende bygningskompleks;

48.  noterer sig de yderligere erfaringer, der er gjort med storkontorer; er bekymret for, at fordele såsom nedbringelse af arealbehov, gevinster i form af lettere kommunikation og større fleksibilitet kan blive opvejet af tab af fortrolighed, begrænsninger af arbejde med sager, som kræver høj koncentration, og tab af privatlivets fred; opfordrer Domstolen til at evaluere de positive og negative indvirkninger på arbejdsforholdene under hensyntagen til medarbejdernes behov og til at orientere Parlamentet om resultatet af denne evaluering;

49.  glæder sig over Domstolens vedtagelse i begyndelsen af 2016 af retningslinjer for information til og beskyttelse af whistleblowere og erindrer om, at beskyttelsen af whistleblowere er et anliggende, som tages alvorligt i EU's offentlige forvaltning, og som altid skal tages under omhyggelig overvejelse; opfordrer Domstolen til at tilskynde sit personale til at sætte sig ind i retningslinjerne fra 2016, der fremhæver den afgørende rolle, som whistleblowere spiller med hensyn til at bringe ulovligheder frem i lyset; opfordrer Domstolen til at tilskynde sit personale til at gøre brug af retningslinjerne fra 2016 i passende sager; anmoder Domstolen om på et senere tidspunkt at forelægge nærmere oplysninger om whistleblowersager og hvordan de blev håndteret og afsluttet;

50.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan, som tildeles tilstrækkelige budgetmidler, med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

51.  bemærker, at udnævnelsen af medlemmer af Den Europæiske Unions Domstol er medlemsstaternes ansvar i henhold til artikel 253 i TEUF; fremhæver betydningen af rettidig indstilling og udnævnelse af dommere for Domstolens performance; anmoder om en ny regel, der fastsætter en specifik frist for (gen)indstilling af en dommer i god tid før udløbet af en dommers mandat, og opfordrer Rådet til at veje omkostningerne op imod fordelene, når der udpeges nye dommere til Domstolen; kritiserer den ulovlige udnævnelse af to dommere ved Retten i Første Instans uden indkaldelse af ansøgninger til et mandat, som i øvrigt kun varede fra den 14. april 2016 til den 31. august 2016;

52.  bemærker, at én af to dommere ved Retten i Første Instans, der blev udnævnt den 1. april frem til den 31. august 2016, fik udbetalt bosættelsespenge (18 962,25 EUR) i henhold til artikel 4, litra a), i Rådets forordning (EU) 2016/300(10), rejsegodtgørelse (493,10 EUR) i henhold til artikel 4, litra c), i nævnte forordning, og godtgørelse af flytteudgifter (EUR 2 972,91) i overensstemmelse med dens artikel 4, litra d); bemærker endvidere, at den samme dommer fik udbetalt en overgangsgodtgørelse for seks måneder til en værdi af i alt 47 070 EUR ved mandatets udløb; noterer sig med beklagelse de uforholdsmæssigt høje omkostninger, der var forbundet med, at en af disse dommere påbegyndte og afsluttede sit "firemånedersmandat", som beløb sig til 69 498,25 EUR oveni dommerens løn; opfordrer Domstolen til at overveje, hvorvidt mandatets varighed står i et rimeligt forhold til ovennævnte godtgørelser, i forbindelse med udnævnelsen af fremtidige dommere; opfordrer Rådet til at genoverveje betingelserne for disse godtgørelser og beløbene og ændre Rådets forordning (EU) 2016/300 i overensstemmelse hermed; fordømmer et sådant spild af EU-skatteydernes penge;

53.  bemærker endvidere, at Retten (Appelafdelingen, dom af 23. januar 2018 i sag T-639/16 P)(11) har fundet, at Personalerettens Anden Afdeling, der blev konstitueret således, at den inkluderede en af dommerne med "firemånedersmandat", var sammensat ulovligt, hvilket annullerede den afgørelse, der henvises til i nævnte dom, samt alle øvrige afgørelser fra Anden Afdeling i denne sammensætning; spørger Domstolen, hvilke afgørelser fra Anden Afdeling i denne sammensætning der påvirkes af Rettens afgørelse; kræver, at Rådet kommenterer på denne fiasko og redegør for, hvem der har ansvaret for den;

54.  anmoder Domstolen om at udvide Domstolens, navnlig Rettens, voteringssprog til andre sprog end fransk; glæder sig over anmodningen fra Rettens præsident i februar 2016 om en konsekvensanalyse vedrørende ændring af voteringssprog, som endnu ikke er færdiggjort;

55.  beklager Det Forenede Kongeriges beslutning om at træde ud af Den Europæiske Union; bemærker, at der på nuværende tidspunkt ikke kan fremsættes nogen forudsigelser om de finansielle, administrative, menneskelige og andre konsekvenser i forbindelse med udtrædelsen, og anmoder Rådet og Revisionsretten om at gennemføre konsekvensanalyser og underrette Parlamentet om resultaterne ved udgangen af 2018.

25.1.2018

UDTALELSE fra Retsudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion IV ­­- Domstolen

(2017/2139(DEC))

Ordfører for udtalelse: Pavel Svoboda

FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  påpeger, at budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2016 har en meget høj udnyttelsesgrad for de endelige bevillinger (98,23 %), selv om de er lidt lavere end i 2015 (99,1 %) hovedsagelig på grund af, at der i 2016 gradvist ankom 12 nye dommere til Den Europæiske Unions Ret;

2.  understreger, at Domstolens budget er af ren administrativ karakter, idet omkring 75 % anvendes til personer tilknyttet institutionen og resten til bygninger, inventar, informationsteknologi og forskellige driftsudgifter; understreger imidlertid, at indførelsen af resultatbaseret budgettering ikke kun bør gælde Domstolens samlede budget, men også bør omfatte fastlæggelsen af specifikke, målbare, opnåelige, realistiske og tidsbundne (SMART) mål for de enkelte afdelinger, enheder og medarbejdernes årsplaner og fastsættelsen af relevante indikatorer for opstillingen af institutionens skøn; opfordrer derfor Domstolen til at indføre princippet om resultatbaseret budgettering mere bredt i forbindelse med dets tranaktioner;

3.  fremhæver Domstolens forbedrede effektivitet takket være en koordineret indsats af dommerne og alle hjælpetjenester, som har resulteret i en stigning på 46 % i antallet af afsluttede sager i perioden 2007-2016 på trods af en meget begrænset stigning i antallet af hjælpeansatte i denne periode (+ 3,5 %, hvis Kroatiens tiltrædelse medtages i beregningen, og mindre end + 0,1 %, hvis den ikke medtages)(12);

4.  noterer sig, at af forpligtelserne til tjenesterejser på 295 500 EUR blev kun 41 209 EUR anvendt; påpeger, at denne underinvestering kunne undgås; anmoder Domstolen om at forbedre sin budgettering og sin ansvarlighed i relation til budgettet for tjenesterejser og understreger princippet om, at tjenesterejser skal være omkostningseffektive;

5.  konstaterer med tilfredshed, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2016 ikke har fremsat nogen bemærkninger om Domstolen, som det har været tilfældet siden 2010; påpeger, at Revisionsretten på det seneste ikke har offentliggjort en særberetning om Domstolen;

6.  bemærker, at statistikkerne for 2016 for de tre retsinstanser, som udgør Domstolen, bekræfter den tendens, der er blevet konstateret i de seneste år for så vidt angår procedurernes gennemsnitlige varighed, som tilsyneladende er blevet kortere (for Domstolen: 15 måneder for anmodninger om præjudicielle afgørelser (15,3 måneder i 2015) og 2,7 måneder for fremskyndede anmodninger om præjudicielle afgørelser (1,9 måneder i 2015) og 19,3 måneder for direkte søgsmål (mod 17,6 måneder i 2015) og 12,9 måneder for appeller (14 måneder i 2015);

7.  påpeger, at de retsinstanser, som udgør Domstolen, samlet afsluttede 1 628 sager i 2016, hvilket var en smule lavere end i 2015 (1 775 afsluttede sager); gentager, at det med henblik på at bevare EU-borgernes grundlæggende rettigheder er vigtigt at afkorte listen over uafsluttede sager;

8.  påpeger den konstante stigning i anvendelsen af applikationen "e-Curia" (antal brugerkonti: 3 599 i 2016 sammenlignet med 2 914 i 2015), og at alle medlemsstater i 2016 har anvendt "e-Curia", hvilket viser, at offentlighedens bevidsthed om eksistensen af og fordelene ved denne applikation faktisk er blevet øget;

9.  beklager medlemsstaternes manglende indsats for at opnå en ligelig kønsfordeling i stillinger med stort ansvar og gør samtidig opmærksom på, at Europa-Parlamentet og Rådet blandt deres målsætninger har fastsat en afbalanceret repræsentation af mænd og kvinder i forbindelse med udpegelsen af nye dommere ved Retten (fra denne dato er der fem kvindelige dommere og to kvindelige generaladvokater i Domstolens organisationsplan og ti kvindelige dommere i Rettens organisationsplan);

  mener, at EU-institutionerne skal være repræsentative for deres borgere; understreger derfor betydningen af det mål, der blev fastsat af Parlamentet og Rådet;

10.  noterer sig, at 2015 var det år, hvor reformen af Domstolens retslige opbygning blev vedtaget, og at der sammen med reformen blev udarbejdet et nyt procesreglement for Retten; forstår, at antallet af dommere vil blive fordoblet i en proces, der strækker sig over tre faser frem til 2019, og at reformen dermed vil sætte Domstolen i stand til fortsat at håndtere stigningen i antallet af sager; ser frem til at se resultaterne af reformen i Domstolens evne til at behandle sager inden for et rimeligt tidsrum og i overensstemmelse med kravene til en retfærdig rettergang;

11.  noterer sig den forestående omarbejdning af adfærdskodeksen for medlemmer, hvor betingelserne for udøvelse af eksterne aktiviteter og offentliggørelse af medlemmernes finansielle interesser skal præciseres;

12.  opfordrer til en større grad af åbenhed om hver enkelt dommers eksterne aktiviteter; anmoder Domstolen om at forelægge oplysninger om andre hverv og lønnede eksterne aktiviteter, som dommerne varetager, på sit websted og i sine årlige aktivitetsrapporter;

13.  mener, at Domstolen bør give adgang til et generelt overblik over deltagerne i og indholdet af møder med eksterne parter ud over dem, som vedrører dens retslige aktiviteter;

14.  beklager, at Domstolens interne regler om whistleblowing først blev vedtaget i begyndelsen af 2016; henstiller, at Domstolen formidler disse regler blandt sit personale, således at alle ansatte er bekendt med dem; anmoder Domstolen om i rette tid at forelægge nærmere oplysninger om eventuelle whistleblowersager i 2015 og om, hvordan de blev håndteret og afsluttet;

15.  opfordrer Domstolen til at oplyse Parlamentet om de specifikke omkostninger til oversættelse i overensstemmelse med den harmoniserede metode, der blev fastlagt i Den Interinstitutionelle Arbejdsgruppe om vigtige interinstitutionelle aktivitets- og resultatindikatorer;

16.  bifalder de ambitiøse miljømål, som Domstolen har sat sig; tilskynder institutionen til at anvende principperne om grønne offentlige udbud og opfordrer den til at opstille regler og et tilstrækkeligt budget for CO2-kompensation;

17.  opfordrer Domstolen til at forbedre sin kommunikationspolitik over for borgerne i EU, f.eks. ved at tilrettelægge uddannelsesseminarer for journalister eller udvikle kommunikationsprodukter om sine aktiviteter i henhold til en mere borgercentreret tilgang.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marco Zullo

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

21

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis

Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Tiemo Wölken

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Julia Pitera

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

ECR

Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

  EUT L 48 af 24.2.2016.

(2)

  EUT C 323 af 28.9.2017, s. 1.

(3)

  EUT C 322 af 28.9.2017, s. 1.

(4)

  EUT C 322 af 28.9.2017, s. 10.

(5)

  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(6)

Revisionsrettens særberetning nr. 14/2017 "Performancevurdering af sagsbehandlingen i Den Europæiske Unions Domstol".

(7)

Revisionsrettens særberetning nr. 14/2017 "Performancevurdering af sagsbehandlingen i Den Europæiske Unions Domstol".

(8)

Se venligst side 49, punkt C) i Revisionsrettens særberetning nr. 14/2017, hvori Revisionsretten påpegede følgende aspekter: at referendarer ikke var til rådighed, at dommernes, generaladvokaternes og referendarernes arbejdsbyrde var for stor, eller at sager blev omfordelt ved udløbet af dommernes embedsperiode. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_14/SR_CJEU_DA.pdf

(9)

Jf. Revisionsrettens særberetning nr. 14/2017: Performancevurdering af sagsbehandlingen i Den Europæiske Unions Domstol, s. 27.

(10)

Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af 4.3.2016, s. 1).

(11)

ECLI:EU:T:2018:22.

(12)

Tal taget fra Årsberetningen 2016 - Forvaltningsrapport 2016 (ÅRSBERETNING FRA DEN ANVISNINGSBERETTIGEDE VED DELEGATION 2016 FINANSFORORDNINGENS ARTIKEL 66, STK. 9) https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application /pdf/2017-06/rapport_gestion_2016_en_.pdf

Seneste opdatering: 23. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik