Διαδικασία : 2017/2139(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0122/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0122/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0126

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 656kWORD 73k
27.3.2018
PE 612.024v02-00 A8-0122/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα IV - Δικαστήριο

(2017/2139(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα IV - Δικαστήριο

(2017/2139(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0356 – C8-0250/2017)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0122/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Γραμματέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα IV - Δικαστήριο

(2017/2139(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 2016, τμήμα IV - Δικαστήριο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0122/2018),

1.  επισημαίνει ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2016, το Ελεγκτικό Συνέδριο παρατήρησε ότι δεν είχαν εντοπιστεί σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τα υπό έλεγχο ζητήματα που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους και την ανάθεση συμβάσεων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)·

2.  σημειώνει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων δεν εμφανίζει ουσιώδη σφάλματα·

3.  χαιρετίζει τη συνολικά συνετή και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του ΔΕΕ κατά τη δημοσιονομική περίοδο του 2016· εκφράζει την υποστήριξή του για την επιτυχή στροφή του δημοσιονομικού προγραμματισμού της Επιτροπής στην κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, την οποία εισήγαγε η Αντιπρόεδρος κ. Kristalina Georgieva τον Σεπτέμβριο του 2015 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα»· παροτρύνει το ΔΕΕ να εφαρμόσει τη μέθοδο αυτή στη δική του διαδικασία δημοσιονομικού προγραμματισμού·

4.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία απαλλαγής, το ΔΕΕ υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον Ιούνιο, το οποίο στη συνέχεια υποβάλλει την έκθεσή του στο Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο και η απαλλαγή ψηφίζεται από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον Μάιο· σημειώνει ότι, εάν δεν αναβληθεί η χορήγηση απαλλαγής, μεσολαβούν τουλάχιστον 17 μήνες μεταξύ του κλεισίματος των ετήσιων λογαριασμών και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας απαλλαγής· επισημαίνει ότι ο λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα ακολουθεί χρονοδιάγραμμα πολύ μικρότερης διάρκειας· τονίζει ότι η διαδικασία απαλλαγής θα πρέπει να εξορθολογιστεί και να επισπευσθεί· ζητεί από το ΔΕΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές του ιδιωτικού τομέα· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να οριστεί ως προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η 31η Μαρτίου του έτους που έπεται του λογιστικού έτους και ως προθεσμία για την υποβολή των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 1η Ιουλίου· προτείνει επίσης να επανεξεταστεί το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας απαλλαγής όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του Παραρτήματος IV του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε η ψηφοφορία για την απαλλαγή να μπορεί να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας του Νοεμβρίου, και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται η διαδικασία απαλλαγής εντός του έτους που έπεται του υπό εξέταση λογιστικού έτους·

5.  σημειώνει ότι, το 2016, οι πιστώσεις του ΔΕΕ ανέρχονταν σε 380 002 000 EUR (357 062 000 EUR το 2015) και ότι το ποσοστό εκτέλεσης ήταν 98,2 %· αναγνωρίζει το υψηλό ποσοστό απορρόφησης· επισημαίνει, ωστόσο, μια ελαφρά μείωση σε σύγκριση με προηγούμενα έτη·

6.  επισημαίνει ότι τα προβλεπόμενα έσοδα του ΔΕΕ για το οικονομικό έτος 2016 ήταν 51 505 000 EUR, ενώ οι βεβαιωθείσες απαιτήσεις ήταν κατά 3,1 % χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες (49 886 228 EUR)· σημειώνει ότι η διαφορά των 1,62 εκατομμυρίων EUR οφείλεται κατά κύριο λόγο στην καθυστερημένη άφιξη το 2016 των 16 από τους 19 επιπλέον δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο·

7.  ανησυχεί για το γεγονός ότι το ΔΕΕ παγίως υπερεκτιμά τις δεσμεύσεις τους για αποστολές, δεδομένου ότι το 2016 οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 342 000 EUR ενώ οι πληρωμές ήταν μόνο 157 974 EUR· καλεί το ΔΕΕ να εξασφαλίσει αξιόπιστο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό με σκοπό να αποφευχθεί παρόμοια απόκλιση στο μέλλον·

8.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του ΔΕΕ έχει κυρίως διοικητικό χαρακτήρα και ότι, σε ποσοστό 75 % περίπου, χρησιμοποιείται για δαπάνες που αφορούν πρόσωπα τα οποία εργάζονται στο θεσμικό όργανο, ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για ακίνητα, επίπλωση, εξοπλισμό και ειδικές λειτουργίες που επιτελεί το θεσμικό όργανο· σημειώνει ότι, μετά το αίτημα του Κοινοβουλίου, το ΔΕΕ ζήτησε από τις διοικητικές υπηρεσίες του να εφαρμόσουν την αρχή κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει αποτελεσμάτων στον τομέα της δραστηριότητάς τους· ζητεί από το ΔΕΕ να συνεχίσει να εφαρμόζει την εν λόγω αρχή στις καθημερινές διοικητικές πράξεις του, και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εμπειρίες που αποκόμισε, και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν·

9.  χαιρετίζει την πρόθεση του ΔΕΕ να συντάξει έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του Γενικού Δικαστηρίου έως τις 26 Δεκεμβρίου 2020, επικροτεί το γεγονός ότι θα συμμετάσχει εξωτερικός σύμβουλος και ότι η έκθεση θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή·

10.  επισημαίνει τη δικαστική δραστηριότητα του ΔΕΕ το 2016, δεδομένου ότι ενώπιον των τριών δικαστηρίων ήχθησαν 1 604 υποθέσεις και διεκπεραιώθηκαν 1 628 υποθέσεις, αριθμός χαμηλότερος από εκείνον του 2015 εντός του οποίου είχαν διεκπεραιωθεί 1775 υποθέσεις· σημειώνει επίσης ότι η μέση διάρκεια των διαδικασιών ήταν 16,7 μήνες, δηλαδή ελαφρώς υψηλότερη από ό, τι το 2015 (16,1 μήνες)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, λόγω της μεταρρύθμισης του ΔΕΕ ο μέσος χρόνος για την εκδίκαση μιας υπόθεσης το 2017 ήταν 16,0 μήνες· υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλίζονται η ποιότητα και η ταχύτητα με την οποία το ΔΕΕ εκδίδει τις αποφάσεις του, προκειμένου να αποφεύγεται οιοδήποτε σημαντικό κόστος για τα ενδιαφερόμενα μέρη, το οποίο οφείλεται στην υπέρμετρη χρονική διάρκεια της εκδίκασης των υποθέσεων· επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι να μειωθεί ο κατάλογος των εκκρεμών υποθέσεων για τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης·

11.  σημειώνει ότι, το 2016, το Δικαστήριο διεκπεραίωσε 704 υποθέσεις (σε σύγκριση με 616 διεκπεραιωθείσες υποθέσεις το 2015) και ότι 692 νέες υποθέσεις ήχθησαν ενώπιόν του (σε σύγκριση με 713 το 2015), ενώ αυξήθηκαν οι υποθέσεις για προδικαστικές αποφάσεις και προσφυγές·

12.  σημειώνει ότι, το 2016, ήχθησαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου 974 νέες υποθέσεις (σε σύγκριση με 831 το 2015) και ότι το Δικαστήριο εκδίκασε 755 υποθέσεις (σε σύγκριση με 987 το 2015), ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη·

13.  λαμβάνει υπόψη ότι το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης έπαψε να υφίσταται την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και συνεπώς η δραστηριότητά του πρέπει να εξεταστεί για περίοδο μόνον οκτώ μηνών· σημειώνει ότι διεκπεραίωσε 169 υποθέσεις και είχε 77 νέες υποθέσεις, με σημαντική μείωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων (σε σύγκριση με 231 το 2015 και 139 το 2016)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις προτάσεις του ΔΕΕ σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού του Δικαστηρίου, οι οποίες περιλάμβαναν αξιολόγηση της λειτουργίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο το 2011 και το 2014 και παρουσιάστηκαν ως παράρτημα της απάντησης στο ερωτηματολόγιο της απαλλαγής για το 2016· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για σε βάθος αξιολόγηση της λειτουργίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης κατά τα δέκα έτη της ύπαρξής του·

14.  σημειώνει ότι το 2015 ήταν το έτος έγκρισης της μεταρρύθμισης των δικαστικών δομών του Δικαστηρίου, η οποία συνοδεύτηκε από την ανάπτυξη του νέου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Γενικού Δικαστηρίου· αντιλαμβάνεται ότι, χάρη στον διπλασιασμό του αριθμού των δικαστών σε τρία στάδια έως το 2019, η μεταρρύθμιση θα επιτρέψει στο Δικαστήριο να εξακολουθήσει να αντεπεξέρχεται στην αύξηση του αριθμού των υποθέσεων· αναμένει να διαπιστώσει τα επιτεύγματα της εν λόγω μεταρρύθμισης όσον αφορά την ικανότητα του Δικαστηρίου να εξετάζει τις υποθέσεις εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δίκαιης δίκης·

15.  διαπιστώνει ότι το 2016, μετά τη μεταρρύθμιση της δικαστικής δομής του ΔΕΕ, οι υπαλληλικές υποθέσεις ήταν το τρίτο συνηθέστερο είδος διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου· καλεί το ΔΕΕ να συνεχίσει να παρέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική του δραστηριότητα·

16.  σημειώνει τη συνολική μείωση της διάρκειας των διαδικασιών το 2016, η οποία επισημάνθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 14/2017(6) κατά μέσο όρο 0,9 μηνών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 1,9 μήνες στο Γενικό Δικαστήριο σε σύγκριση με το 2015· σημειώνει τα οργανωτικά και διαδικαστικά μέτρα που έλαβε το ΔΕΕ για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του και καλεί το ΔΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχιση της πτωτικής τάσης ώστε όλες οι υποθέσεις να περατώνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος· σημειώνει με ανησυχία ότι ένας από τους συχνότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια διεκπεραίωσης των υποθέσεων είναι οι δικαστικές διακοπές· σημειώνει ότι το 2016 υπήρξαν 14 εβδομάδες δικαστικών διακοπών·

17.  σημειώνει την έναρξη ισχύος του κώδικα συμπεριφοράς για τα μέλη και τα πρώην μέλη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θεσπίζει κανόνες που αντικατοπτρίζουν πολλές από τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις δηλώσεις συμφερόντων και τις εξωτερικές δραστηριότητες· υποστηρίζει το ΔΕΕ στην εφαρμογή της απόφασης του να θεσπίσει κανόνες σχετικά με τη μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα το 2018·

18.  ζητεί από το ΔΕΕ να εφαρμόσει μια περισσότερο στοχευμένη προσέγγιση βασισμένη στις επιδόσεις όσον αφορά τις εξωτερικές δραστηριότητες των δικαστών για τη διάδοση της νομοθεσίας της ΕΕ, δεδομένου ότι το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε είναι αρκετά γενικό και τα αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων δεν μετρώνται σαφώς·

19.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεγαλύτερο επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά τις εξωτερικές δραστηριότητες κάθε δικαστή· καλεί το ΔΕΕ να παρέχει πληροφορίες σχετικά με άλλες θέσεις και αμειβόμενες εξωτερικές δραστηριότητες των δικαστών στον ιστότοπό του και στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του, μεταξύ άλλων πληροφορίες για τον τίτλο της εκδήλωσης, τον τόπο διεξαγωγής, τον ρόλο των δικαστών, τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής και αν αυτά καταβλήθηκαν από το ΔΕΕ ή από τρίτον·

20.  παροτρύνει το ΔΕΕ να δημοσιεύσει τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων όλων των μελών του ΔΕΕ, με αναφορά στη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε άλλον οργανισμό·

21.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απουσία κανόνων σχετικά τη μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα και παροτρύνει το ΔΕΕ να θεσπίσει και να εφαρμόζει αυστηρές υποχρεώσεις σε σχέση με το θέμα αυτό·

22.  είναι της άποψης ότι το ΔΕΕ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο σύνταξης πρακτικών των συνεδριάσεων που διεξάγονται με ομάδες συμφερόντων, επαγγελματικές ενώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, όταν αυτό δεν πλήττει το απόρρητο των εν εξελίξει υποθέσεων·

23.  ζητεί από το ΔΕΕ να δημοσιοποιεί τις συνεδριάσεις με τις επαγγελματικές ενώσεις, καθώς και ατόμων που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη·

24.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ζήλου από τα κράτη μέλη για την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις υψηλής ευθύνης και σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όρισαν, ως έναν από τους στόχους τους, την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά τον διορισμό νέων δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο (σήμερα το οργανόγραμμα του Δικαστηρίου περιλαμβάνει πέντε γυναίκες δικαστές και δύο γυναίκες γενικές εισαγγελείς ενώ δέκα γυναίκες δικαστές περιλαμβάνονται στο οργανόγραμμα του Γενικού Δικαστηρίου)· θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να λειτουργούν αντιπροσωπευτικά για τους πολίτες τους· τονίζει, συνεπώς, τη σημασία του στόχου που ορίστηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

25.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είχε πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα σχετικά με τον έλεγχο της επισκόπησης των επιδόσεων του ΔΕΕ(7)· καλεί το ΔΕΕ να συνεχίσει να συνεργάζεται με το Ελεγκτικό Συνέδριο και να του παρέχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που χρειάζεται για τους ελέγχους του στον βαθμό που αυτό δεν παραβιάζει την υποχρέωση τηρήσεως του απορρήτου των διασκέψεων·

26.  γνωρίζει ότι ο ρόλος των εισηγητών είναι να επικουρούν τα μέλη του Δικαστηρίου κατά την εξέταση υποθέσεων και να συντάσσουν υπό την εποπτεία τους νομικά έγγραφα, όπως αποφάσεις, γνώμες ή μνημόνια· επισημαίνει ότι οι κανόνες δεοντολογίας για τους εισηγητές εγκρίθηκαν από το ΔΕΕ το 2009 σημειώνει επίσης ότι οι εισηγητές επιλέγονται από τα μέλη για τα οποία θα εργαστούν και ότι υπάρχουν ελάχιστα κριτήρια πρόσληψης· ζητεί από το ΔΕΕ να εφαρμόσει μια πολιτική που θα επιτρέπει την πιο ευέλικτη κατανομή των υφιστάμενων εισηγητών για να συμβάλει στον μετριασμό των προβλημάτων που έχουν σχέση με τη διαχείριση των πόρων ή με οργανωτικά ζητήματα(8)·

27.  σημειώνει με ανησυχία ότι το ΔΕΕ δεν μπορούσε να αξιολογήσει την ικανότητα των δικαστών και των εισηγητών που χειρίζονται τις υποθέσεις διότι το ΔΕΕ δεν συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο που δαπανά ένας δικαστής ή ένας εισηγητής σε μια υπόθεση· σημειώνει ότι θα εκπονηθεί μελέτη για να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο η καθιέρωση ενός συστήματος για την παρακολούθηση της χρήσης των πόρων θα παρείχε χρήσιμα δεδομένα· ζητεί από το ΔΕΕ να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης στο Κοινοβούλιο·

28.  θεωρεί μη ικανοποιητική την απάντηση που έδωσε το ΔΕΕ στην ερώτηση του Κοινοβουλίου για το κόστος των υποθέσεών του (ερώτηση 50)· ζητεί από το ΔΕΕ να εξετάσει την εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης για τον υπολογισμό του κόστους κάθε υπόθεσης·

29.  σημειώνει ότι παρακολουθείται μόνιμα η εξέλιξη της εν δυνάμει συσσώρευσης υποθέσεων και καθυστερήσεων εντός των τμημάτων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το ΔΕΕ δεν διαβίβασε στο Κοινοβούλιο δεδομένα σχετικά με τη μη συμμόρφωση με ενδεικτικές προθεσμίες, επειδή τούτο αφορά την εσωτερική οργάνωση των δικαστηρίων·

30.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η λήψη και επεξεργασία διαδικαστικών εγγράφων από τη Γραμματεία είναι ο συχνότερος παράγοντας που επηρεάζει τη διάρκεια της έγγραφης διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου(9)· σημειώνει ότι οι υποθέσεις ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου χαρακτηρίζονται από τον όγκο των εγγράφων· καλεί το Γενικό Δικαστήριο να παρακολουθήσει περαιτέρω τον αριθμό και την πολυπλοκότητα των υποθέσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Γραμματεία διαθέτει επαρκείς πόρους·

31.  υπογραμμίζει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ειδική έκθεσή του αριθ. 14/2017 για μέτρηση των επιδόσεων ανά υπόθεση, έχοντας ως αναφορά ένα εξατομικευμένο χρονικό πλαίσιο, που λαμβάνει υπόψη τους πόρους που έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί·

32.  επισημαίνει ότι κατόπιν της μεταρρύθμισης της δικαστικής δομής του ΔΕΕ, η κατανομή των δικαστών στα τμήματα πραγματοποιείται με βάση τον όγκο υποθέσεων στους διάφορους τομείς· θα ήθελε να μάθει πώς πραγματοποιείται η κατανομή αυτή και εάν υφίστανται ειδικευμένα τμήματα για ορισμένους τομείς και ζητεί να διεξαχθεί ανάλυση του πώς η κατανομή επηρεάζει την ταχύτητα χειρισμού των υποθέσεων·

33.  σημειώνει τη διαδικασία για την ανάθεση των υποθέσεων που εισάγονται στα δικαιοδοτικά όργανα· επισημαίνει ότι το 2016, όπως και τα προηγούμενα έτη, το 40 % περίπου των υποθέσεων που εκδικάστηκαν στο Γενικό Δικαστήριο είχαν ανατεθεί χωρίς τη χρήση του συστήματος περιτροπής, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση το ίδιο το σύστημα· ζητεί από το ΔΕΕ να παράσχει τους κανόνες που ορίζουν τη διαδικασία ανάθεσης στα δύο δικαιοδοτικά όργανα·

34.  επισημαίνει ότι σημαντικός αριθμός υποθέσεων στα δύο δικαιοδοτικά όργανα αφορά ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας· ενθαρρύνει το ΔΕΕ να εξετάσει τρόπους απλούστευσης των διαδικασιών όσον αφορά τις υποθέσεις αυτές και να εξετάσει το ενδεχόμενο προεπισκόπησής τους από τις υπηρεσίες έρευνας και τεκμηρίωσης του ΔΕΕ·

35.  παρατηρεί ότι το ΔΕΕ εξακολουθεί να συμμορφώνεται προς τη διοργανική συμφωνία για μείωση του προσωπικού κατά 5 % σε διάστημα πέντε ετών, παρά τη δημιουργία 137 νέων θέσεων που συνδέονται με την αύξηση του αριθμού των δικαστών και των γενικών εισαγγελέων·

36.  σημειώνει το υψηλό ποσοστό πλήρωσης θέσεων (περίπου 98 %), παρά το υψηλό ποσοστό εναλλαγής προσωπικού· σημειώνει ότι το ΔΕΕ ανέφερε ότι συναντά δυσκολίες όσον αφορά την πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων σε αρχικούς βαθμούς· ζητεί να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση από το ΔΕΕ σχετικά με τους λόγους για το υψηλό ποσοστό εναλλαγής προσωπικού και τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή ή πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή για να βελτιωθεί η κατάσταση·

37.  αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβε το ΔΕΕ το 2016 με σκοπό τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων σε θέσεις ανώτερων και μεσαίων στελεχών αλλά υπογραμμίζει ότι έχει σημασία να διατηρηθεί ο στόχος της βελτίωσης στον τομέα αυτό· επαναλαμβάνει την ανησυχία του σχετικά με τη γεωγραφική ανισορροπία που επικρατεί στο μεσαίο και ανώτερο διοικητικό επίπεδο και, επίσης επ’ αυτού, καλεί το ΔΕΕ να επιδιώξει βελτιώσεις στο θέμα αυτό·

38.  σημειώνει ότι το ΔΕΕ προσέφερε 245 θέσεις πρακτικής άσκησης το 2016· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι 188 θέσεις πρακτικής άσκησης στα ιδιαίτερα γραφεία ήταν μη αμειβόμενες· καλεί το ΔΕΕ να βρει μια λύση για την παροχή αξιοπρεπούς αμοιβής σε όλους τους ασκούμενους που εργάζονται στο όργανο με σκοπό την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών·

39.  επιδοκιμάζει την ανταλλαγή προσωπικού του ΔΕΕ με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το σχέδιο για τη θέσπιση πλαισίου που θα διέπει τις ανταλλαγές μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων για τους γλωσσομαθείς νομικούς·

40.  επιδοκιμάζει τη συνεργασία με τις υπηρεσίες διερμηνείας της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου εντός της διοργανικής επιτροπής μετάφρασης και διερμηνείας (ΙCTI)·

41.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το ΔΕΕ κατέστη πλήρες μέλος της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους βασικούς δείκτες διοργανικής δραστηριότητας και επιδόσεων και κοινοποίησε τις δαπάνες μετάφρασης σύμφωνα με την εναρμονισμένη μεθοδολογία που συμφωνήθηκε εντός της ομάδας εργασίας·

42.  επισημαίνει τις επενδύσεις του ΔΕΕ σε εργαλεία ΤΠ για τη βελτίωση της διαχείρισης των υποθέσεων· ζητεί από το ΔΕΕ να υποβάλει λεπτομερείς ποσοτικές και ποιοτικές οικονομικές πληροφορίες σχετικά με την πορεία των έργων ΤΠ εντός του ΔΕΕ από το 2014· καλεί το ΔΕΕ να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ΤΠ που να υποστηρίζει τη διαχείριση των υποθέσεων.

43.  επισημαίνει τη συνεχή αύξηση των προσπελάσεων στην εφαρμογή ‘e-Curia’ (αριθμός λογαριασμών πρόσβασης: 3 599 το 2016, έναντι 2 914 το 2015), και το γεγονός ότι, το 2016, όλα τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν την εφαρμογή ‘e-Curia’, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη και τα πλεονεκτήματα αυτής της εφαρμογής έχει αυξηθεί αποτελεσματικά·

44.  καλεί το ΔΕΕ να βελτιώσει τις δραστηριότητες επικοινωνίας του προκειμένου να γίνει πιο προσβάσιμο στους πολίτες της Ένωσης, π.χ. με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για δημοσιογράφους ή την ανάπτυξη προϊόντων επικοινωνίας σχετικά με τη δραστηριότητά του βάσει μιας προσέγγισης που θα επικεντρώνεται περισσότερο στον πολίτη· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ΔΕΕ αποφάσισε να επικαιροποιήσει τον ιστότοπό του ώστε να καταστεί περισσότερο φιλικό προς τον χρήστη και καλεί το ΔΕΕ να καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση της βάσης δεδομένων του, με αύξηση της εστίασής στους χρήστες· αναγνωρίζει τις προσπάθειες του ΔΕΕ όσον αφορά τα διαδικτυακά μέσα επικοινωνίας και το ενθαρρύνει να συνεχίσει το θετικό του έργο·

45.  διαπιστώνει ότι το ΔΕΕ εφάρμοσε σταδιακά τη σύσταση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρήση των επίσημων οχημάτων που περιλαμβανόταν στο ψήφισμά του για τη χορήγηση απαλλαγής για το 2015· θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον εξορθολογισμό της διαχείρισης του στόλου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα διοργανική πρόσκληση υποβολής προσφορών σχετικά με τη χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων που δρομολογήθηκε το 2016 και αποσκοπεί στην εξοικονόμηση πόρων στον τομέα αυτό· σημειώνει με ανησυχία ότι, το 2016, 21 πτήσεις διοργανώθηκαν με κόστος 3 998,97 EUR για την αποστολή οδηγών σε αποστολή για να μεταφέρουν μέλη του Δικαστηρίου ή του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης στα κράτη μέλη καταγωγής των εν λόγω μελών·

46.  επιδοκιμάζει τη δέσμευση του ΔΕΕ για φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους και ζητεί οι εν λόγω στόχοι να επιτευχθούν σε εύθετο χρόνο· ενθαρρύνει το θεσμικό όργανο να εφαρμόζει τις αρχές των οικολογικών δημόσιων συμβάσεων και ζητεί τη θέσπιση κανόνων και επαρκή προϋπολογισμό για την αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

47.  σημειώνει τις αναλυτικές πληροφορίες για την κτιριακή πολιτική, ιδίως όσον αφορά την κατασκευή της πέμπτης επέκτασης του υφιστάμενου κτιριακού συγκροτήματος·

48.  σημειώνει την περαιτέρω πείρα που αποκτήθηκε όσον αφορά τους ανοικτούς χώρους γραφείων· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι πλεονεκτήματα όπως η μείωση των αναγκών σε χώρους, η διευκόλυνση της επικοινωνίας και η μεγαλύτερη ευελιξία θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν από τη χαμηλότερη εμπιστευτικότητα, τους περιορισμούς στην εργασία σε υποθέσεις που απαιτούν υψηλή συγκέντρωση και την απώλεια της ιδιωτικότητας· καλεί το ΔΕΕ να αξιολογήσει τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του προσωπικού, και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης·

49.  επιδοκιμάζει την έγκριση από το ΔΕΕ κατευθυντηρίων γραμμών για τις πληροφορίες και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στις αρχές του 2016 και υπενθυμίζει ότι η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είναι ένα σοβαρό θέμα για τη δημόσια διοίκηση της Ένωσης και θα εξετάζεται πάντα προσεκτικά· καλεί το ΔΕΕ να ενθαρρύνει το προσωπικό του να εξοικειωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές του 2016, τονίζοντας τον ζωτικής σημασίας ρόλο των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στην αποκάλυψη αξιόποινων πράξεων· καλεί το ΔΕΕ να παροτρύνει το προσωπικό του να αξιοποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές του 2016 σε κατάλληλες περιπτώσεις· καλεί το Δικαστήριο να παράσχει σε εύθετο χρόνο λεπτομερή στοιχεία σχετικά με υποθέσεις μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, τον τρόπο διαχείρισής τους και την περάτωσή τους·

50.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

51.  σημειώνει ότι ο ορισμός υποψηφίων μελών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 253 της ΣΛΕΕ· τονίζει πόσο σημαντικός είναι ο έγκαιρος ορισμός υποψηφίων και ο διορισμός των δικαστών για τις επιδόσεις του ΔΕΕ· ζητεί να θεσπιστεί νέος κανόνας που ορίζει συγκεκριμένη προθεσμία για τον (επαν) ορισμό ενός δικαστή αρκετά πριν από το τέλος της θητείας του δικαστή και ζητεί από το Συμβούλιο να σταθμίσει το κόστος και τα οφέλη κατά τον διορισμό νέων δικαστών στο ΔΕΕ· επικρίνει τον παράτυπο ορισμό χωρίς πρόσκληση υποβολής αιτήσεων δύο δικαστών του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης για θητεία που, εξάλλου, διήρκεσε μόνον από τις 14 Απριλίου 2016 έως τις 31 Αυγούστου 2016·

52.  σημειώνει ότι σε έναν από τους δύο δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης που διορίστηκαν από την 1η Απριλίου έως τις 31 Αυγούστου 2016 καταβλήθηκε αποζημίωση εγκαταστάσεως (18 962,25 EUR), σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχείο α) του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/300(10), έξοδα ταξιδίου (493,10 EUR) σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού, και έξοδα μετακομίσεως (2 972,91 EUR) σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχείο δ)· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο ίδιος δικαστής έλαβε μεταβατική αποζημίωση για έξι μήνες που ανήλθε συνολικά σε 47 070 EUR, στο τέλος της θητείας του· σημειώνει με δυσαρέσκεια το δυσανάλογο κόστος που συνδέεται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη μίας από τις «τετράμηνες θητείες» ενός εκ των εν λόγω δικαστών, που ανέρχεται σε 69 498,25 EUR, επιπλέον του μισθού που έλαβε ο δικαστής· καλεί το ΔΕΕ να εξετάσει κατά πόσο η διάρκεια της θητείας είναι αναλογική προς τις προαναφερθείσες αποζημιώσεις κατά τον διορισμό μελλοντικών δικαστών· καλεί το Συμβούλιο να επανεξετάσει τους όρους και τα ποσά των εν λόγω αποζημιώσεων και να αναθεωρήσει αναλόγως τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/300 του Συμβουλίου· καταδικάζει αυτή τη σπατάλη χρημάτων των φορολογουμένων της Ένωσης·

53.  σημειώνει επιπλέον ότι το Γενικό Δικαστήριο (τμήμα αναιρέσεων, απόφαση της 23ης Ιανουαρίου 2018 στην υπόθεση T-639/16 P)(11) έκρινε ότι το δεύτερο τμήμα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνθεση του οποίου περιελήφθη ένας από τους «τετράμηνης θητείας» δικαστές ήταν παράτυπο, γεγονός που κατέστησε άκυρη την απόφαση στην οποία αναφέρεται η προαναφερθείσα απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, καθώς και όλες τις άλλες αποφάσεις του δευτέρου τμήματος με τη σύνθεση αυτή· ρωτά το ΔΕΕ ποιες αποφάσεις του δεύτερου τμήματος με την εν λόγω σύνθεση θίγονται από την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου· ζητεί από το Συμβούλιο να σχολιάσει την λόγω παράλειψη και να διευκρινίσει ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή·

54.  ζητεί από το ΔΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο διεύρυνσης της χρήσης γλωσσών διάσκεψης στο ΔΕΕ, ιδίως στο Γενικό Δικαστήριο, και σε άλλες πέραν γλώσσες της γαλλικής· χαιρετίζει το αίτημα του προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου τον Φεβρουάριο του 2016 για τη διενέργεια εκτίμησης των επιπτώσεων που θα είχε η αλλαγή στη γλώσσα διάσκεψης, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί·

55.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση· παρατηρεί ότι, στην παρούσα φάση, δεν είναι δυνατόν να γίνει καμία πρόβλεψη σχετικά με τις οικονομικές, διοικητικές, ανθρώπινες και άλλες συνέπειες που σχετίζονται με την αποχώρηση· ζητεί από το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργήσουν εκτιμήσεις επιπτώσεων και να ενημερώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα έως το τέλος του 2018.

25.1.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, Τμήμα ΙV – Δικαστήριο

(2017/2139(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pavel Svoboda

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 αντιπροσωπεύει πολύ υψηλό ποσοστό χρησιμοποίησης των οριστικών πιστώσεων (98,23 %), έστω και αν είναι ελαφρά χαμηλότερο από το ποσοστό του 2015 (99,1 %), γεγονός που οφείλεται κυρίως στη σταδιακή ενσωμάτωση, κατά τη διάρκεια του 2016, 12 νέων δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο·

2.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του Δικαστηρίου είναι καθαρά διοικητικής φύσεως, δεδομένου ότι το 75 % περίπου δαπανάται για τα πρόσωπα που εργάζονται για το Δικαστήριο και το υπόλοιπο για ακίνητα, επίπλωση, συστήματα πληροφορικής και διάφορες δαπάνες λειτουργίας· τονίζει, ωστόσο, ότι η καθιέρωση της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στον συνολικό προϋπολογισμό του Δικαστηρίου, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τον καθορισμό συγκεκριμένων, μετρήσιμων, εφικτών, ρεαλιστικών και χρονικά προσδιορισμένων (SMART) στόχων για τα επιμέρους τμήματα, μονάδες και τα ετήσια σχέδια για το προσωπικό και ότι θα πρέπει να οριστούν σχετικοί δείκτες για την κατάρτιση των εκτιμήσεων του θεσμικού οργάνου· ζητεί, ως εκ τούτου, από το Δικαστήριο να εφαρμόσει σε μεγαλύτερο βαθμό την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων στις δραστηριότητές του·

3.  επισημαίνει τη βελτίωση της αποδοτικότητας του Δικαστηρίου χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες των δικαστικών και όλων των επικουρικών υπηρεσιών, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση κατά 46 % του αριθμού των υποθέσεων που περατώθηκαν κατά την περίοδο 2007-2016, παρά την εξαιρετικά περιορισμένη αύξηση του αριθμού των επικουρικών υπαλλήλων κατά την εν λόγω περίοδο (+ 3,5 % εάν περιληφθεί στον υπολογισμό η προσχώρηση της Κροατίας και λιγότερο από + 0,1 % εάν δεν συνυπολογιστεί)·(12)

4.  σημειώνει ότι από τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 295 500 EUR για τις αποστολές, χρησιμοποιήθηκαν μόνο 41 209 EUR· υπογραμμίζει ότι αυτή η υπο-επένδυση θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί· ζητεί από το Δικαστήριο να βελτιώσει την κατάρτιση του προϋπολογισμού του και τη λογοδοσία όσον αφορά τον προϋπολογισμό των αποστολών και υπογραμμίζει την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας των αποστολών·

5.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του για το 2016, δεν είχε καμία παρατήρηση να διατυπώσει σχετικά με το Δικαστήριο, κάτι που συμβαίνει από το 2010· επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο τελευταία δεν έχει εκδώσει καμία ειδική έκθεση για το Δικαστήριο·

6.  επισημαίνει ότι οι στατιστικές των τριών δικαιοδοτικών σωμάτων του Δικαστηρίου για το 2016 επιβεβαιώνουν την τάση που παρατηρείται τα τελευταία έτη ως προς τη διάρκεια των διαδικασιών, η οποία φαίνεται να γίνεται συντομότερη (για το Δικαστήριο: 15 μήνες (έναντι 15,3 μηνών το 2015) κατά μέσον όρο για τις προδικαστικές αποφάσεις, 2,7 μήνες (έναντι 1,9 μηνών το 2015) για τις επείγουσες προδικαστικές αποφάσεις, 19,3 μήνες (έναντι 17,6 μηνών το 2015) για τις ευθείες προσφυγές και 12,9 μήνες (έναντι 14 μηνών το 2015) για τις αναιρέσεις)·

7.  επισημαίνει ότι τα τρία δικαιοδοτικά σώματα του Δικαστηρίου έκλεισαν συνολικά 1 628 υποθέσεις το 2016, αριθμός χαμηλότερος απ’ ό,τι με το 2015 (1 775 υποθέσεις)· επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι, ως ζήτημα σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, να μειωθεί ο κατάλογος των εκκρεμών υποθέσεων·

8.  επισημαίνει τη συνεχή αύξηση των προσπελάσεων στην εφαρμογή ‘e-Curia’ (αριθμός λογαριασμών πρόσβασης: 3 599 το 2016, έναντι 2 914 το 2015), και το γεγονός ότι, το 2016, όλα τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν την εφαρμογή ‘e-Curia’, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη και τα πλεονεκτήματα αυτής της εφαρμογής έχει αυξηθεί αποτελεσματικά·

9.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ζήλου από τα κράτη μέλη για την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις υψηλής ευθύνης και για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανέφεραν, μεταξύ των στόχων τους, την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά τον διορισμό νέων δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο (σήμερα το οργανόγραμμα του Δικαστηρίου περιλαμβάνει πέντε γυναίκες δικαστές και δύο γυναίκες γενικές εισαγγελείς ενώ δέκα γυναίκες δικαστές περιλαμβάνονται στο οργανόγραμμα του Γενικού Δικαστηρίου).

θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να λειτουργούν αντιπροσωπευτικά για τους πολίτες τους· τονίζει, συνεπώς, τη σημασία του στόχου που ορίστηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

10.  σημειώνει ότι το 2015 ήταν το έτος έγκρισης της μεταρρύθμισης των δικαστικών δομών του Δικαστηρίου, η οποία συνοδεύτηκε από την ανάπτυξη του νέου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Γενικού Δικαστηρίου· αντιλαμβάνεται ότι, χάρη στον διπλασιασμό του αριθμού των δικαστών σε τρία στάδια έως το 2019, η μεταρρύθμιση αυτή θα επιτρέψει στο Δικαστήριο να εξακολουθήσει να αντεπεξέρχεται στην αύξηση του αριθμού των υποθέσεων· αναμένει να διαπιστώσει τα επιτεύγματα της εν λόγω μεταρρύθμισης όσον αφορά την ικανότητα του Δικαστηρίου να εξετάζει τις υποθέσεις εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δίκαιης δίκης·

11.  σημειώνει την επερχόμενη αναδιατύπωση του κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη, στο πλαίσιο της οποίας αποσαφηνίζονται οι όροι για την άσκηση εξωτερικών δραστηριοτήτων και τη δημοσίευση των οικονομικών συμφερόντων των μελών·

12.  ζητεί να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις εξωτερικές δραστηριότητες κάθε δικαστή· ζητεί να παρέχει το Δικαστήριο πληροφορίες σχετικά με άλλες θέσεις και αμειβόμενες εξωτερικές δραστηριότητες των δικαστών στον επίσημο ιστότοπό του και στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του·

13.  θεωρεί ότι το Δικαστήριο θα πρέπει να παρέχει γενική επισκόπηση των συμμετεχόντων και του περιεχομένου των συνεδριάσεών του με τρίτους οι οποίες δεν αφορούν τη δικαστική δραστηριότητά του·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εσωτερικοί κανόνες του Δικαστηρίου για την καταγγελία δυσλειτουργιών εγκρίθηκαν μόλις στις αρχές του 2016· συνιστά στο Δικαστήριο να διαδώσει αυτούς τους κανόνες μεταξύ του προσωπικού του, ώστε να τους γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι· καλεί το Δικαστήριο να παράσχει σε εύθετο χρόνο λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις περιπτώσεις καταγγελίας δυσλειτουργιών το 2015, αν υπήρξαν, τον τρόπο διαχείρισής τους και την κατάληξη που είχαν·

15.  καλεί το Δικαστήριο να κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο τις ειδικές δαπάνες μετάφρασης σύμφωνα με την εναρμονισμένη μεθοδολογία που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους βασικούς δείκτες διοργανικής δραστηριότητας και επιδόσεων·

16.  χαιρετίζει τη δέσμευση του Δικαστηρίου υπέρ φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων· ενθαρρύνει το θεσμικό όργανο να εφαρμόζει τις αρχές των οικολογικών δημόσιων συμβάσεων και ζητεί τη θέσπιση κανόνων και επαρκή προϋπολογισμό για την αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

17.  καλεί το Δικαστήριο να βελτιώσει την πολιτική επικοινωνίας του με τους πολίτες της Ένωσης, π.χ. με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για δημοσιογράφους ή την ανάπτυξη προϊόντων επικοινωνίας σχετικά με τη δραστηριότητά του βάσει μιας προσέγγισης που θα επικεντρώνεται περισσότερο στον πολίτη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Zullo

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis

Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Tiemo Wölken

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Julia Pitera

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

ECR

Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

  ΕΕ L 48 της 24.2.2016.

(2)

  ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.

(3)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 1.

(4)

  ΕΕ Ε 322 της 28.9.2017, σ. 10.

(5)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(6)

Ειδική έκθεση αριθ. 14/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Επισκόπηση των επιδόσεων του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

(7)

Ειδική έκθεση αριθ. 14/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Επισκόπηση των επιδόσεων του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

(8)

Βλ. σελίδα 49 σημείο Γ) του ΕΕΣ, ειδική έκθεση αριθ. 14/2017 στην οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε τις ακόλουθες πτυχές: μη διαθεσιμότητα εισηγητών, φόρτος εργασίας των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων και των εισηγητών τους, εκ νέου ανάθεση υποθέσεων λόγω λήξης της θητείας κάποιου δικαστή. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_14/SR_CJEU_EL.pdf

(9)

Βλέπε την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 14/2017: Επισκόπηση των επιδόσεων του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σ.27

(10)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/300 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 2016, για τον καθορισμό των αποδοχών των υψηλόβαθμων δημόσιων λειτουργών της ΕΕ (EE L 58 της 4.3.2016, σ. 1).

(11)

ECLI:EU:T:2018:22.

(12)

Αριθμητικά στοιχεία που ελήφθησαν από την Έκθεση Πεπραγμένων 2016 - Έκθεση διαχείρισης του 2016 («ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016, ΑΡΘΡΟ 66 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ») https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/rapport_gestion_2016_en_.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 13 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου