Postupak : 2017/2139(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0122/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0122/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.21

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0126

IZVJEŠĆE     
PDF 565kWORD 67k
27.3.2018
PE 612.024v02-00 A8-0122/2018

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IV. – Sud

(2017/2139(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle

AMANDMANI
1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IV. – Sud

(2017/2139(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0356 – C8-0250/2017)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2016., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8-0122/2018),

1.  daje razrješnicu tajniku Suda za izvršenje proračuna Suda za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Sudu Europske unije, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IV. – Sud

(2017/2139(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IV. – Sud,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8-0122/2018),

1.  primjećuje da je Revizorski sud u svojemu godišnjem izvješću za 2016. zaključio da nisu utvrđeni nikakvi bitni nedostatci u vezi s pitanjima za koja je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i nabavom za Sud Europske unije (Sud);

2.  prima na znanje činjenicu da je Revizorski sud na temelju svoje revizije zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. ukupno gledajući nije bilo značajnih pogrešaka;

3.  pozdravlja općenito oprezno i dobro financijsko upravljanje Suda u proračunskom razdoblju za 2016.; izražava potporu uspješnoj promjeni paradigme prema izradi proračuna temeljenoj na rezultatima u planiranju proračuna Komisije kako ga je uvela potpredsjednica Kristalina Georgieva u rujnu 2015. kao dio inicijative „Proračun EU-a usmjeren na rezultate”; potiče Sud da primjenjuje tu metodu na svoj vlastiti postupak planiranja proračuna;

4.  napominje da u skladu s trenutačnim postupkom davanja razrješnice Sud podnosi godišnje izvješće o radu Revizorskom sudu u lipnju, Revizorski sud potom svoje izvješće podnosi Parlamentu u listopadu, a o razrješnici glasuje Parlament na plenarnoj sjednici do svibnja; napominje da, osim u slučaju odgode davanja razrješnice, zaključenje godišnjih financijskih izvještaja i okončanje postupka davanja razrješnice dijeli najmanje 17 mjeseci; ističe da revizija u privatnom sektoru slijedi puno kraći vremenski raspored; ističe da je postupak davanja razrješnice potrebno pojednostavniti i ubrzati; zahtijeva da Sud i Revizorski sud slijede najbolje prakse u privatnom sektoru; s tim u vezi predlaže da se utvrdi rok za podnošenje godišnjih izvješća o radu do 31. ožujka tijekom godine koja slijedi obračunsku godinu te rok za podnošenje izvješća Revizorskog suda do 1. srpnja; također predlaže da se preispita raspored postupka davanja razrješnice kako je utvrđeno člankom 5. Priloga IV. Poslovniku Parlamenta, kako bi se glasovanje o davanju razrješnice održavalo na plenarnoj sjednici Parlamenta u studenome, a time i okončanje postupka davanja razrješnice u godini koja slijedi nakon predmetne obračunske godine;

5.  napominje da su odobrena sredstva Suda u 2016. iznosila 380 002 000 EUR (u odnosu na 357 062 000 EUR u 2015.) i da je stopa izvršenja proračuna bila 98,2 %; prima na znanje visoku stopu korištenja; ipak primjećuje neznatno smanjenje u odnosu na prethodne godine;

6.  napominje da se prihodi Suda Europske unije za financijsku godinu 2016. procjenjuju na 51 505 000 EUR; dok su utvrđena prava bila 3,1 % niža nego što je procijenjeno (49 886 228 EUR); napominje da se razlika u iznosu od 1,62 milijuna EUR uglavnom pripisuje kasnom dolasku 16 od 19 dodatnih sudaca Općeg suda tijekom 2016.;

7.  zabrinut je zbog toga što Sud dosljedno precjenjuje svoje preuzete obveze za službena putovanja, s obzirom na to da su one za 2016. iznosile 342 000 EUR, dok su plaćanja iznosila samo 157 974 EUR; poziva Sud da osigura dobro financijsko planiranje kako bi se izbjegle slične razlike u budućnosti;

8.  prima na znanje da je proračun Suda većinom administrativne naravi i da se otprilike 75 % odnosi na rashode povezane s osobama koje rade za instituciju, dok je preostali iznos namijenjen za zgrade, namještaj, opremu i posebne zadaće koje obavlja institucija; primjećuje da je, nakon zahtjeva Parlamenta, Sud od svojih administrativnih službi zatražio da u svoje područje djelovanja uvedu načelo izrade proračuna temeljene na rezultatima; poziva Sud da nastavi s primjenom tog načela u svojim dnevnim upravnim poslovima, i da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o svojim iskustvima i postignutim rezultatima;

9.  pozdravlja namjeru Suda da sastavi izvješće o funkcioniranju Općeg suda do 26. prosinca 2020., da će biti uključen vanjski savjetnik i da će se izvješće dostaviti Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji;

10.  prima na znanje sudsku djelatnost Suda u 2016., s 1604 predmeta podnesena njegovim trima sudovima i 1628 zaključenih predmeta te godine, što je niža brojka u usporedbi s 2015., kada je zaključeno 1775 predmeta; također primjećuje da je prosječno trajanje postupka iznosilo 16,7 mjeseci, što je malo više nego 2015. godine (16,1 mjesec); pozdravlja činjenicu da je zbog reforme Suda prosječno vrijeme za donošenje odluke u predmetu 2017. iznosilo 16,0 mjeseci; podsjeća da je potrebno zajamčiti kvalitetu i brzinu kojom Sud donosi svoje odluke kako se za uključene strane ne bi stvarali veliki troškovi koji proizlaze iz predugog trajanja postupka; ponovno naglašava važnost smanjenja popisa neriješenih predmeta kako bi se zajamčilo poštovanje temeljnih prava građana Unije;

11.  primjećuje da je Sud u 2016. zaključio 704 predmeta (u usporedbi sa 616 zaključenih predmeta u 2015.), da su pred njim pokrenuta 692 nova predmeta (u usporedbi s njih 713 u 2015.), s porastom predmeta upućenih na prethodnu odluku i žalbi;

12.  primjećuje da je 2016. Opći sud zaprimio 974 nova predmeta (u usporedbi s njih 831 u 2015.) i obradio 755 predmeta (njih 987 u 2015.), s porastom u broju neriješenih predmeta u odnosu na prethodne godine;

13.  prima na znanje da je Službenički sud prestao postojati 1. rujna 2016. i stoga se njegove aktivnosti moraju uzeti u obzir samo za razdoblje od osam mjeseci; prima na znanje da je zaključio 169 predmeta i imao 77 novih predmeta, sa znatnim padom u broju neriješenih predmeta (u usporedbi s njih 231 u 2015. i 139 u 2016.); pozdravlja informacije uključene u prijedloge Suda u pogledu reforme njegova statuta, koje obuhvaćaju procjenu funkcioniranja Službeničkog suda, koje su podnesene Parlamentu 2011. i 2014. te su predstavljene kao prilog odgovoru na upitnik za davanje razrješnice za 2016.; ponovno poziva na detaljnu ocjenu desetogodišnjeg rada Službeničkog suda;

14.  napominje da je 2015. bila godina usvajanja strukturne pravosudne reforme Suda, koju je pratio razvoj novog poslovnika Općeg suda; shvaća da će se reformom, odnosno udvostručenjem broja sudaca u tri faze do 2019., omogućiti Sudu da nastavi obrađivati sve veći broj predmeta; sa zanimanjem iščekuje postignuća te reforme u pogledu kapaciteta Suda za obrađivanje predmeta u razumnom roku i u skladu sa zahtjevima pravičnog postupka;

15.  napominje da su 2016., nakon reforme pravosudne strukture Suda, slučajevi u vezi s osobljem bili treći najčešći tip postupka pred Općim sudom; poziva Sud da nastavi pružati statističke podatke o svojoj sudskoj djelatnosti;

16.  prima na znanje opće smanjenje trajanja postupaka u 2016. godini, koje je Revizorski sud primijetio u svojem tematskom izvješću br. 14/2017(6) u prosjeku za 0,9 mjeseci na Sudu Europske unije i 1,9 mjeseci na Općem sudu u odnosu na 2015.; prima na znanje organizacijske i postupovne mjere koje je poduzeo Sud kako bi poboljšao svoju učinkovitost i poziva Sud da i dalje ulaže napore kako bi se takav trend nastavio u cilju zaključivanja svih predmeta u razumnom roku; sa zabrinutošću primjećuje da su sudski praznici jedan od najčešćih faktora koji utječe na trajanje rješavanja predmeta; napominje da je tijekom 2016. bilo 14 tjedana sudskih praznika;

17.  prima na znanje stupanje na snagu Kodeksa ponašanja članova i bivših članova Suda Europske unije kojim se utvrđuju pravila koja odražavaju nekoliko pitanja koja izazivaju zabrinutost Parlamenta a povezana su s izjavama o financijskim interesima i vanjskim aktivnostima; podržava Sud da provodi svoju odluku o određivanju pravila u pogledu prakse „rotirajućih vrata” u 2018.;

18.  traži da Sud uvede usmjereniji pristup koji se temelji na uspješnosti u pogledu vanjskih aktivnosti sudaca za širenje prava Unije, s obzirom na to da se kriterij koji se primjenjuje čini prilično općenitim te učinci tih aktivnosti nisu jasno izmjereni;

19.  ponavlja svoj poziv na veću transparentnost u vezi s vanjskim aktivnostima svih sudaca; poziva Sud da na svojim internetskim stranicama i u godišnjem izvješću o radu pruži informacije o drugim dužnostima i plaćenim vanjskim aktivnostima sudaca, uključujući naziv događaja, mjesto, ulogu dotičnih sudaca, putne troškove i dnevnice i informacije o tome je li ih platio Sud ili treća strana;

20.  apelira na Sud da objavi životopise i izjave o financijskim interesima za sve članove Suda, uz popis članstva u bilo kojoj drugoj organizaciji;

21.  žali zbog toga što ne postoje pravila o „rotirajućim vratima” i apelira na Sud da uspostavi i provede stroge obveze u tom pogledu;

22.  smatra da bi Sud trebao razmotriti vođenje zapisnika sa sastanaka s lobistima, profesionalnim udrugama i akterima civilnog društva, pod uvjetom da se time ne ugrožava povjerljivost predmeta koji su u tijeku;

23.  poziva Sud da objavi sastanke sa strukovnim udrugama i agentima koji zastupaju države članice;

24.  žali zbog toga što države članice nisu uložile dovoljan trud u postizanje rodne ravnoteže na položajima visoke razine odgovornosti te napominje da su Parlament i Vijeće među svojim ciljevima naveli postizanje uravnotežene rodne zastupljenosti pri imenovanju novih sudaca Općeg suda (pet sutkinja i dvije nezavisne odvjetnice trenutačno su dio organizacijske strukture Suda, a deset sutkinja dio organizacijske strukture Općeg suda); smatra da institucije Unije moraju biti reprezentativne u odnosu na svoje građane; stoga naglašava važnost cilja koji su postavili Parlament i Vijeće;

25.  napominje da Revizorski sud nije imao pristup određenim dokumentima relevantnima za reviziju uspješnosti Suda Europske unije(7); poziva Sud da nastavi raditi s Revizorskim sudom i da mu omogući pristup svim dokumentima koji su mu potrebni za njegove revizije u mjeri u kojoj to ne krši obvezu čuvanja tajnosti postupka savjetovanja;

26.  svjestan je da je uloga sudskih savjetnika pomagati članovima Suda u istraživanju predmeta i u izradi nacrta pravnih dokumenata pod njihovim nadzorom, kao što su presude, odluke, mišljenja ili memorandumi; napominje da je Sud 2009. donio pravila ponašanja za sudske savjetnike; također napominje da sudske savjetnike biraju članovi za koje će oni i raditi te da postoje minimalni kriteriji zapošljavanja; poziva Sud da provodi politiku kojom se omogućuje fleksibilnija raspodjela postojećih sudskih savjetnika kako bi se doprinijelo ublažavanju problema koji su uzrokovani čimbenicima povezanima s upravljanjem resursima ili organizacijskim pitanjima(8);

27.  sa zabrinutošću napominje da Sud nije mogao ocijeniti sposobnost sudaca i sudskih savjetnika koji upravljaju predmetima jer Sud ne prikuplja nikakve podatke o vremenu koje sudac ili sudski savjetnik troši na pojedini predmet; napominje da će se provesti studija kako bi se ocijenilo u kojoj će mjeri uvođenje sustava za praćenje uporabe sredstava pružiti korisne podatke; traži od Suda da rezultate studije predstavi Parlamentu;

28.  smatra odgovor koji je Sud pružio na pitanje Parlamenta o troškovima njihovih predmeta (pitanje br. 50) nezadovoljavajućim; traži od Suda da razmotri sustav praćenja kako bi se izračunao trošak svakog pojedinog predmeta;

29.  prima na znanje stalno praćenje razvoja potencijalnih zaostataka i odgoda unutar komora; žali zbog činjenice da Sud Parlamentu nije prijavio podatke koji se odnose na nepoštovanje indikativnih rokova zato što se to odnosi na unutarnju organizaciju sudova;

30.  zabrinut je zbog toga što je zaprimanje i obrada postupovnih dokumenata u tajništvu najčešći čimbenik koji utječe na trajanje pisanog postupka pred Općim sudom(9); napominje da su predmeti pred Općim sudom obilježeni velikom količinom dokumenata; poziva Opći sud da i dalje prati broj i složenost predmeta kako bi se osiguralo da tajništvo ima dovoljno sredstava;

31.  ističe preporuku Revizorskog suda iz njegova Tematskog izvješća br. 14/2017 za mjerenje uspješnosti na razini pojedinačnih predmeta na temelju prilagođenih rokova u ročišnicima uzimajući u obzir stvarne resurse koji su upotrijebljeni;

32.  prima na znanje da se nakon reforme pravosudne strukture Suda prilikom raspodjele sudaca u sudska vijeća u obzir uzima broj predmeta u različitim područjima; želi znati kako se primjenjuje ta raspodjela, da li za određena područja postoje specijalizirana vijeća i traži analizu o tome kako raspodjela utječe na brzinu obrade predmeta;

33.  prima na znanje postupak dodjeljivanja predmeta koji su upućeni sudovima; napominje da je 2016., kao i prethodnih godina, otprilike 40 % predmeta na Općem sudu bilo raspoređeno neovisno o rasporedu rotacije, što dovodi u pitanje sam sustav; poziva Sud da dostavi pravila kojima se definira proces dodjeljivanja predmeta na oba suda;

34.  napominje da se znatan broj predmeta na oba suda bavi pitanjima intelektualnog vlasništva; potiče Sud da analizira načine pojednostavljenja postupaka za takve predmete i razmotri mogućnost preliminarne revizije koju bi provele njegove službe za istraživanje i dokumentaciju;

35.  napominje da Sud i dalje poštuje međuinstitucijski sporazum o smanjenju osoblja za 5 % tijekom razdoblja od pet godina usprkos otvaranju 137 novih radnih mjesta povezanih s povećanjem broja sudaca i nezavisnih odvjetnika;

36.  prima na znanje visoku stopu popunjenosti radnih mjesta (gotovo 98 %) unatoč visokoj stopi fluktuacije osoblja; prima na znanje poteškoće s kojima je suočen Sud u pogledu zapošljavanja stalnog osoblja u početne razrede; traži da Sud ocijeni razloge za veliku fluktuaciju zaposlenika i mjere koje su poduzete ili se namjeravaju poduzeti kako bi se poboljšalo stanje;

37.  priznaje mjere koje je Sud poduzeo tijekom 2016. u cilju poboljšanja rodne ravnoteže na višim i srednjim rukovodećim položajima, no naglašava da je važno zadržati cilj postizanja boljih rezultata u tom pogledu; ponavlja svoju zabrinutost zbog geografske neravnoteže na srednjim i višim rukovodećim položajima te i u tom pogledu poziva Sud da stremi poboljšanju situacije;

38.  napominje da je Sud tijekom 2016. ponudio 245 mjesta za stažiranje; žali zbog toga što 188 mjesta za stažiranje u kabinetima nije bilo plaćeno; poziva Sud da pronađe rješenje kako bi se svim stažistima koji rade u instituciji zajamčile dostojanstvene plaće u cilju osiguravanja jednakih mogućnosti;

39.  pozdravlja razmjenu osoblja Suda s Europskom središnjom bankom i projekt za uspostavu okvira za razmjenu informacija među pravnicima lingvistima iz različitih institucija;

40.  pozdravlja suradnju sa službama za usmeno prevođenje Komisije i Parlamenta u okviru Međuinstitucijskog odbora za pismeno i usmeno prevođenje;

41.  s uvažavanjem primjećuje da je Sud postao punopravni član Međuinstitucijske radne skupine o ključnim međuinstitucijskim aktivnostima i pokazateljima uspješnosti i da je dostavio troškove prevođenja prema usklađenoj metodologiji dogovorenoj u okviru radne skupine;

42.  prima na znanje da je Sud uložio u IT alate kako bi se poboljšalo upravljanje predmetima; poziva Sud da predstavi detaljne kvantitativne i kvalitativne financijske informacije o stanju IT projekata u okviru Suda od 2014.; poziva Sud da izradi potpuno integrirani informatički sustav za potporu u upravljanju predmetima;

43.  ističe stalan rast broja pristupa aplikaciji „e-Curia” (broj korisničkih računa za pristup iznosi 3599 tijekom 2016., u odnosu na 2914 tijekom 2015.) te činjenicu da su se 2016. godine sve države članice služile tom aplikacijom, što pokazuje da je došlo do podizanja javne osviještenosti o postojanju i prednostima te aplikacije;

44.  poziva Sud da poboljša svoje komunikacijske aktivnosti u cilju unapređenja svoje dostupnosti građanima Unije, npr. organiziranjem seminara za osposobljavanje namijenjenih novinarima ili razvojem komunikacijskih proizvoda o svojim aktivnostima u skladu s pristupom više usmjerenim na građane; pozdravlja činjenicu da je Sud donio odluku o ažuriranju svoje internetske stranice kako bi bila jednostavnija za korištenje i traži od Suda da poduzme potrebne korake kako bi poboljšao svoju bazu podataka s pomoću njezinog većeg usmjeravanja na korisnike; priznaje napore Suda u vezi s internetskim komunikacijskim kanalima i potiče ga da nastavi s dobrim radom;

45.  primjećuje da je Sud postupno poduzeo mjere na temelju preporuke Parlamenta o upotrebi službenih vozila iz razrješnice za 2015.; smatra da mjere poduzete za racionalizaciju upravljanja voznim parkom idu u dobrom smjeru; pozdravlja novi međuinstitucijski poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavu u vezi s leasingom automobila pokrenutu 2016., čiji je cilj osigurati financijsku uštedu u tom pogledu; sa zabrinutošću primjećuje da je 2016. rezerviran 21 let uz trošak od 3 998,97 EUR za službena putovanja vozača radi obavljanja usluga prijevoza članova Suda ili Službeničkog suda u njihovim matičnim državama članicama;

46.  pozdravlja predanost Suda ambicioznim ekološkim ciljevima te poziva na pravovremeno ostvarivanje tih ciljeva; potiče tu instituciju na primjenu načela „zelene” javne nabave i poziva na uspostavu pravila i dostatan proračun za smanjenje emisija ugljičnog dioksida;

47.  prima na znanje detaljne informacije o politici upravljanja nekretninama, posebno s obzirom na izgradnju petog proširenja postojećeg kompleksa zgrada;

48.  prima na znanje daljnje iskustvo stečeno u vezi s otvorenim uredskim prostorom; zabrinut je da bi prednosti kao što su smanjivanje potreba prostora i dobitci u smislu lakše komunikacije i veće fleksibilnosti mogli biti nadmašeni gubitkom povjerljivosti, ograničenjima u pogledu rada na predmetima koji zahtijevaju visoku koncentraciju i gubitkom privatnosti; poziva Sud da procijeni pozitivne i negativne učinke na radne uvjete, uzimajući u obzir potrebe osoblja, te da obavijesti Parlament o rezultatima te procjene;

49.  pozdravlja donošenje smjernica Suda o informiranju i zaštiti zviždača početkom 2016. i podsjeća na to da je zaštita zviždača pitanje koje se u javnoj administraciji Unije shvaća ozbiljno i koje se uvijek mora pažljivo razmatrati; poziva Sud da potakne svoje osoblje na upoznavanje sa smjernicama iz 2016., naglašavajući ključnu ulogu zviždača u pogledu otkrivanja malverzacija; poziva Sud da potakne svoje osoblje na iskorištavanje smjernica iz 2016. u odgovarajućim predmetima; traži od Suda da pravovremeno dostavi detalje o predmetima povezanim sa zviždačima, te o tome kako su obrađeni i zaključeni;

50.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima kojima se utječe na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

51.  napominje da je u skladu s člankom 253. UFEU-a imenovanje članova Suda Europske unije odgovornost država članica; naglašava da je za dobro funkcioniranje Suda Europske unije važno pravodobno predlaganje i imenovanje sudaca; traži uvođenje novog pravila kojim se utvrđuje poseban rok za (ponovno) imenovanje sudaca dovoljno prije završetka prethodnog mandata i poziva Vijeće da prilikom imenovanja novih sudaca Suda Europske unije uzme u obzir omjer troškova i koristi; kritizira nepravilna imenovanja, bez poziva na podnošenje prijava, dvaju sudaca Službeničkog suda za mandat koji je k tome trajao samo od 14. travnja 2016. do 31. kolovoza 2016.;

52.  napominje da su jednom od dvaju sudaca Službeničkog suda koji su imenovani od 1. travnja do 31. kolovoza 2016. isplaćeni naknada za nastanjenje (18 962,25 EUR) u skladu s člankom 4. točkom (a) Uredbe Vijeća (EU) 2016/300(10), putni troškovi (493,10 EUR) u skladu s člankom 4. točkom (c) te Uredbe, te troškovi selidbe (2 972,91 EUR) u skladu s člankom 4. točkom (d) te Uredbe; primjećuje, nadalje, da je istom sucu isplaćena prijelazna naknada za šest mjeseci koja je na kraju mandata iznosila ukupno 47 070 EUR; sa žaljenjem napominje da su neproporcionalni troškovi povezani s jednim od to dvoje sudaca, od preuzimanja dužnosti do završetka njegova „četveromjesečnog mandata”, bez plaće koju je sudac primao, iznosili 69 498,25 EUR; poziva Sud da prilikom imenovanja budućih sudaca razmotri je li trajanje mandata proporcionalno prethodno navedenim naknadama; poziva Vijeće da ponovno razmotri uvjete i iznose tih naknada i da u tom smislu revidira Uredbu Vijeća (EU) 2016/300; osuđuje takvo rasipanje novca poreznih obveznika Unije;

53.  nadalje napominje da je Opći sud (žalbeno vijeće, presuda od 23. siječnja 2018. u predmetu T-639/16 P)(11) zaključio da je uspostavljanje drugog vijeća Službeničkog suda Europske unije radi uključivanja jednog od tih sudaca s „četveromjesečnim mandatom” nepravilno, što poništava odluku iz navedene presude kao i sve daljnje odluke drugog vijeća u tom sastavu; traži od Suda Europske unije da precizira na koje odluke drugog vijeća u tom sastavu utječe ta presuda Općeg suda; traži od Vijeća da komentira taj propust i pojasni tko je za njega odgovoran;

54.  traži od Suda da razmotri korištenje drugih jezika, osim francuskoga, kao jezika vijećanja Suda EU-a, a posebno Općeg suda; pozdravlja zahtjev predsjednika Općeg suda iz veljače 2016. da se obavi procjena učinka promjene jezika savjetovanja koja još nije dovršena;

55.  žali zbog odluke Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Europske unije; primjećuje da se u ovoj fazi ne mogu iznijeti predviđanja o administrativnim, financijskim, ljudskim i ostalim posljedicama povezanim s povlačenjem, i traži od Vijeća i Revizorskog suda da provedu procjenu učinka i da o rezultatima obavijeste Europski parlament do kraja 2018.

25.1.2018

MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio IV. – Sud

(2017/2139(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Pavel Svoboda

PRIJEDLOZI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  ističe da izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. pokazuje vrlo visoku stopu iskorištenosti završnih odobrenih sredstava (98,23 %), iako je neznatno niža od one u 2015. (99,1 %), uglavnom zbog postupnog dolaska 12 novih sudaca Općeg suda tijekom 2016.;

2.  ističe da je proračun Suda namijenjen isključivo za administrativne potrebe te da se otprilike 75 % sredstava izdvaja za osobe koje rade za instituciju, a preostali dio za zgrade, namještaj, informacijsku tehnologiju i razne operativne rashode; međutim, ističe da se uvođenje izrade proračuna temeljene na uspješnosti ne bi trebalo primjenjivati samo na proračun Suda u cjelini već bi trebalo obuhvaćati postavljanje „SMART” ciljeva (određenih, mjerljivih, dostižnih, odgovarajućih i vremenski utvrđenih ciljeva) za godišnje planove pojedinačnih službi, odjela i osoblja te određivanje relevantnih pokazatelja za pripremu procjena institucije; stoga poziva Sud da u svojem poslovanju što šire uvede načelo izrade proračuna temeljene na uspješnosti;

3.  ističe poboljšanu učinkovitost Suda zahvaljujući koordiniranim naporima pravosuđa i svih pomoćnih službi, koji su rezultirali povećanjem broja zaključenih predmeta od 2007. do 2016. za 46 %, unatoč vrlo malom povećanju broja pomoćnog osoblja u tom razdoblju (povećanje od 3,5 % ako se u izračun uključi pristupanje Hrvatske te manje od 0,1 % ako se ne uključi);(12)

4.  napominje da je od preuzetih obveza za službena putovanja u iznosu od 295 500 EUR iskorišteno samo 41 209 EUR; ističe da bi se ta preniska razina ulaganja mogla izbjeći; traži od Suda da poboljša svoju izradu proračuna i poveća odgovornost u pogledu proračuna za službena putovanja i naglašava da bi službena putovanja trebala biti isplativa;

5.  sa zadovoljstvom navodi da Revizorski sud još od 2010. godine, pa tako i u svojem godišnjem izvješću za 2016., nema nikakvih primjedbi na rad Suda; ističe da Revizorski sud u posljednje vrijeme nije objavio nijedno tematsko izvješće koje se odnosi na Sud;

6.  napominje da statistički podaci za 2016. godinu koji se odnose na tri sudska tijela u okviru Suda potvrđuju trend kraćeg trajanja postupaka zabilježen posljednjih godina (Sud Europske unije: 15 mjeseci za zahtjeve za prethodnu odluku (u usporedbi s 15,3 mjeseca 2015.), 2,7 mjeseci za hitne zahtjeve za prethodnu odluku (1,9 mjeseci 2015.), 19,3 mjeseca za izravne tužbe (17,6 mjeseci 2015.) i 12,9 mjeseci za žalbe (14 mjeseci 2015.);

7.  ističe da su tri sudska tijela u okviru Suda tijekom 2016. riješila ukupno 1 628 predmeta, što je manji broj nego 2015. (1775 zaključenih predmeta); ponovno naglašava važnost smanjenja popisa neriješenih predmeta kako bi se zajamčilo poštovanje temeljnih prava građana EU-a;

8.  ističe stalan rast broja pristupa aplikaciji „e-Curia” (broj korisničkih računa za pristup: 3599 u 2016., u odnosu na 2914 u 2015.) te činjenicu da su se u 2016. sve države članice služile tom aplikacijom, što pokazuje da je došlo do djelotvornog podizanja javne osviještenosti o njezinu postojanju i prednostima;

9.  žali zbog toga što države članice nisu uložile dovoljan trud u postizanje rodne ravnoteže na položajima visoke razine odgovornosti te da su Europski parlament i Vijeće među svojim ciljevima naveli postizanje uravnotežene rodne zastupljenosti pri imenovanju novih sudaca Općeg suda (pet sutkinja i dvije nezavisne odvjetnice trenutačno su dio organizacijske strukture Suda, a deset sutkinja dio organizacijske strukture Općeg suda);

smatra da institucije Unije moraju biti reprezentativne u odnosu na svoje građane; stoga naglašava važnost cilja koji su postavili Parlament i Vijeće;

10.  napominje da je 2015. bila godina usvajanja strukturne pravosudne reforme Suda, koju je pratio razvoj novog poslovnika Općeg suda; shvaća da će se reformom, odnosno udvostručenjem broja sudaca u tri faze do 2019., omogućiti Sudu da nastavi obrađivati sve veći broj predmeta; sa zanimanjem iščekuje postignuća te reforme u pogledu kapaciteta Suda za obrađivanje predmeta u razumnom roku i u skladu sa zahtjevima pravičnog postupka;

11.  prima na znanje predstojeću preinaku Kodeksa ponašanja članova, kojom se trebaju razjasniti uvjeti za obavljanje vanjskih aktivnosti i objavljivanje njihovih financijskih interesa;

12.  poziva na veću transparentnost vanjskih aktivnosti svih sudaca; zahtijeva od Suda da informacije o drugim dužnostima i plaćenim vanjskim aktivnostima sudaca objavi na svojim službenim internetskim stranicama i u svojim godišnjim izvješćima o radu;

13.  smatra da bi Sud trebao staviti na raspolaganje opći pregled sudionika i sadržaja svojih sastanaka s vanjskim stranama koje nisu povezane s njegovom sudskom djelatnošću;

14.  žali zbog činjenice da su unutarnja pravila Suda o zviždačima donesena tek početkom 2016.; preporučuje Sudu da ta pravila podijeli članovima osoblja kako bi ih svi zaposlenici bili svjesni; traži od Suda da pravovremeno dostavi detalje o predmetima iz 2015. povezanim sa zviždačima, ako ih ima, te o tome kako su obrađeni i zaključeni;

15.  poziva Sud da Parlamentu dostavi točne troškove prevođenja prema usklađenoj metodologiji dogovorenoj u okviru međuinstitucijske radne skupine o ključnim međuinstitucijskim aktivnostima i pokazateljima uspješnosti;

16.  pozdravlja predanost Suda ambicioznim ekološkim ciljevima; potiče tu instituciju na primjenu načela „zelene” javne nabave i poziva na uspostavu pravila i dostatan proračun za smanjenje emisija ugljičnog dioksida;

17.  poziva Sud da poboljša svoju komunikacijsku politiku prema građanima Unije, npr. organiziranjem seminara za osposobljavanje namijenjenih novinarima ili razvojem komunikacijskih proizvoda o svojim aktivnostima u skladu s pristupom više usmjerenim na građane.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

24.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marco Zullo

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

21

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis

Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Tiemo Wölken

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Julia Pitera

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

ECR

Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL L 48, 24.2.2016.

(2)

SL C 323, 28.9.2017., str. 1.

(3)

SL C 322, 28.9.2017., str. 1.

(4)

SL C 322, 28.9.2017., str. 10.

(5)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(6)

Tematsko izvješće Revizorskog suda br. 14/2017 naslovljeno „Pregled uspješnosti upravljanja predmetima na Sudu Europske unije”.

(7)

Tematsko izvješće Revizorskog suda br. 14/2017 naslovljeno „Pregled uspješnosti upravljanja predmetima na Sudu Europske unije”.

(8)

Vidjeti stranicu 49., točku c) Tematskog izvješća Revizorskog suda br. 14/2017 u kojem je Revizorski sud utvrdio sljedeće aspekte: nedostupnost sudskih savjetnika, radno opterećenje sudaca, nezavisnih odvjetnika i njihovih sudskih savjetnika, nova dodjela predmeta zbog isteka mandata sudca. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_14/SR_CJEU_HR.pdf

(9)

Vidi Tematsko izvješće Revizorskog suda br. 14/2017: Pregled uspješnosti upravljanja predmetima na Sudu Europske unije, str. 27

(10)

Uredba Vijeća (EU) 2016/300 od 29. veljače 2016. o utvrđivanju prihoda nositelja visokih javnih dužnosti EU-a (SL L 58, 4.3.2016., str. 1.).

(11)

ECLI:EU:T:2018:22.

(12)

Podaci su uzeti iz godišnjeg izvješća za 2016. – izvješća Uprave za 2016. („GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA FINANCIJSKU GODINU 2016. – ČLANAK 66. STAVAK 9. FINANCIJSKE UREDBE) https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/rapport_gestion_2016_en_.pdf

Posljednje ažuriranje: 13. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti