Procedūra : 2017/2139(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0122/2018

Pateikti tekstai :

A8-0122/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.21

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0126

PRANEŠIMAS     
PDF 643kWORD 67k
27.3.2018
PE 612.024v02-00 A8-0122/2018

dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas

(2017/2139(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Ingeborg Gräßle

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas

(2017/2139(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2017) 0356 – C8-0250/2017)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2016 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Teisės reikalų komiteto nuomonę (A8-0122/2018),

1.  patvirtina Europos Sąjungos Teisingumo Teismo kancleriui, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui bei Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas, dalį

(2017/2139(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Teisės reikalų komiteto nuomonę (A8-0122/2018),

1.  pažymi, jog Audito Rūmai savo 2016 m. metinėje ataskaitoje nurodė, kad nenustatyta jokių didelių trūkumų audituojamose srityse, susijusiose su žmogiškaisiais ištekliais ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) vykdytais viešaisiais pirkimais;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai, remdamiesi savo auditu, padarė išvadą, jog apskritai per 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus atliekant mokėjimus, susijusius su institucijų ir įstaigų administracinėmis ir kitomis išlaidomis, esminių klaidų nepadaryta;

3.  palankiai vertina Teisingumo Teismo apskritai apdairų ir patikimą finansų valdymą 2016 m. biudžeto laikotarpiu; pritaria tam, kad planuojant Komisijos biudžetą sėkmingai pereita prie rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo, kurį kaip iniciatyvos „Į rezultatus orientuotas ES biudžetas“ dalį 2015 m. rugsėjo mėn. pristatė Komisijos pirmininko pavaduotoja Kristalina Georgieva; ragina Teisingumo Teismą šį metodą taikyti ir savo biudžeto planavimo procedūrai;

4.  pažymi, kad pagal dabartinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą Teisingumo Teismas birželio mėnesį Audito Rūmams pateikia metines veiklos ataskaitas, Audito Rūmai spalio mėnesį pateikia savo ataskaitą Parlamentui, o gegužės mėnesį Parlamento plenariniame posėdyje balsuojama dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo; pažymi, kad nuo metinių finansinių sąskaitų uždarymo iki biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pabaigos, jei patvirtinimas neatidedamas, praeina ne mažiau kaip 17 mėnesių; atkreipia dėmesį į tai, kad auditui privačiajame sektoriuje taikomi kur kas trumpesni terminai; pabrėžia, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra turi būti supaprastinta ir paspartinta; prašo, kad Teisingumo Teismas ir Audito Rūmai vadovautųsi privačiojo sektoriaus geriausia praktika, atsižvelgdamas į tai, siūlo metinių veiklos ataskaitų pateikimo terminą nustatyti po finansinių metų einančių kitų metų kovo 31 d., Audito Rūmų ataskaitos pateikimo terminą – liepos 1 d., taip pat siūlo persvarstyti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tvarkaraštį, kaip nustatyta pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnį, kad balsavimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo galėtų vykti Parlamento lapkričio mėnesio plenarinėje sesijoje, tuomet biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra būtų užbaigta per vienus metus po atitinkamų ataskaitinių metų;

5.  pažymi, kad 2016 m. Teisingumo Teismas turėjo 380 002 000 EUR asignavimų (palyginti su 357 062 000 EUR 2015 m.) ir kad įgyvendinimo lygis buvo 98,2 proc.; pripažįsta, kad panaudojimo lygis buvo aukštas; tačiau pažymi, kad, palyginti su ankstesniais metais, jis šiek tiek sumažėjo;

6.  pažymi, kad apskaičiuotos Teisingumo Teismo pajamos 2016 finansiniais metais buvo 51 505 000 EUR, o nustatytos išmokos buvo 3,1 proc. mažesnės nei numatyta (49 886 228 EUR); pažymi, kad 1,62 mln. EUR skirtumas daugiausia siejamas su vėlyvu 16 iš 19 papildomų teisėjų atvykimu į Bendrąjį Teismą 2016 m;

7.  yra susirūpinęs dėl to, kad Teisingumo Teismas nuolat pervertina savo komandiruotėms skirtu įsipareigojimų asignavimus, t. y. 2016 m. įsipareigojimai sudarė 342 000 EUR, o mokėjimai siekė tik 157 974 EUR; ragina Teisingumo Teismą užtikrinti patikimą finansų planavimą, siekiant išvengti panašaus neatitikimo ateityje;

8.  pažymi, kad Teisingumo Teismo biudžetas yra daugiausia administracinio pobūdžio – apie 75 proc. lėšų panaudojama išlaidoms, susijusioms su institucijoje dirbančiais asmenimis, o likusi lėšų dalis – išlaidoms, susijusioms su pastatais, baldais, įranga ir specialiomis institucijos funkcijomis; pažymi, kad, atsižvelgdamas į Parlamento prašymą, Teisingumo Teismas prašė administracinių tarnybų savo veiklos srityje taikyti rezultatais grindžiamą biudžeto sudarymo principą; prašo Teisingumo Teismo ir toliau taikyti šį principą savo kasdienėje administracinėje veikloje ir teikti ataskaitas biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie savo patirtį ir pasiektus rezultatus;

9.  palankiai vertina Teisingumo Teismo ketinimą iki 2020 m. gruodžio 26 d. parengti ataskaitą apie Bendrojo Teismo veiklą, tai, kad ji bus rengiama kartu su išorės konsultantu ir kad ši ataskaita bus pateikta Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;

10.  atkreipia dėmesį į 2016 m. Teisingumo Teismo teisminę veiklą – trijuose teismuose buvo nagrinėjamos 1 604 bylos, o tais metais baigtos nagrinėti 1 628 bylos – tai yra mažiau nei 2015 m., per kuriuos baigtos nagrinėti 1775 bylos; taip pat pažymi, kad vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė buvo 16,7 mėnesio, o tai šiek tiek daugiau nei 2015 m. (16,1 mėnesio); palankiai vertina tai, kad po Teisingumo Teismo reformos vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė 2017 m. buvo 16,0 mėnesių; primena, jog, siekiant užtikrinti, kad suinteresuotosios šalys nepatirtų jokių didelių išlaidų, atsirandančių dėl to, kad praeina pernelyg daug laiko, būtina užtikrinti Teisingumo Teismo sprendimų kokybę ir jų priėmimo operatyvumą; pakartoja, kad, siekiant ginti pagrindines Sąjungos piliečių teises, svarbu sumažinti nagrinėjamų bylų sąrašą;

11.  pažymi, kad 2016 m. Teisingumo Teismas baigė nagrinėti 704 bylas (palyginti su 616 2015 m. baigtų nagrinėti bylų) ir jam buvo pateiktos nagrinėti 692 naujos bylos (palyginti su 713 bylų 2015 m.), taip pat padaugėjo bylų, kuriose priimami prejudiciniai sprendimai, ir apeliacinių skundų;

12.  pažymi, kad 2016 m. Bendrasis Teismas gavo nagrinėti 974 naujas bylas (palyginti su 831 byla 2015 m.) ir išnagrinėjo 755 bylas (palyginti su 987 bylomis 2015 m.), taip pat padaugėjo nagrinėjamų bylų, palyginti su ankstesniais metais;

13.  pripažįsta, kad 2016 m. rugsėjo 1 d. panaikintas Tarnautojų teismas, todėl jo veiklą reikia apsvarstyti tik per aštuonių mėnesių laikotarpį; pažymi, kad jis išnagrinėjo 169 bylas ir gavo nagrinėti 77 naujas bylas, o nagrinėjamų bylų gerokai sumažėjo (2016 m. – 139 bylos, palyginti su 231 byla 2015 m.); palankiai vertina į Teisingumo Teismo pasiūlymus dėl Teismo statuto reformos įtrauktą informaciją, kuri apėmė Tarnautojų teismo veiklos vertinimą ir kuri 2011 ir 2014 m. buvo pateikta Parlamentui kaip 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimyno atsakymų priedas; dar kartą ragina išsamiai įvertinti Tarnautojų teismo dešimties metų gyvavimo laikotarpio veiklą;

14.  pažymi, kad 2015 m. buvo patvirtinta Teisingumo Teismo teisminės sistemos reforma ir parengtos naujos Bendrojo Teismo darbo tvarkos taisyklės; supranta, kad iki 2019 m. trijų etapų proceso metu padvigubinus teisėjų skaičių, reforma Teisingumo Teismui bus sudarytos sąlygos toliau sėkmingai susidoroti su didėjančiu bylų skaičiumi; laukia vykdant šią reformą pasiektų rezultatų, susijusių su Teisingumo Teismo pajėgumu bylas išnagrinėti per pagrįstą laikotarpį ir laikantis sąžiningo teismo proceso reikalavimų;

15.  pažymi, kad 2016 m., atlikus Teisingumo Teismo teisminės struktūros reformą, tarnautojų bylos Bendrajame Teisme buvo trečioje vietoje pagal nagrinėjimo dažnumą; ragina Teisingumo Teismą ir toliau teikti statistinius duomenis apie savo teisminę veiklą;

16.  atkreipia dėmesį į tai kad, kaip pažymima Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 14/2017(6), bendra procedūrų trukmė 2016 m., palyginti su 2015 m., sumažėjo vidutiniškai 0,9 mėnesio Teisingumo Teisme ir 1,9 mėnesio Bendrajame Teisme; atkreipia dėmesį į tai, kad Teisingumo Teismas ėmėsi organizacinių ir procedūrinių veiksmų savo veiksmingumui didinti ir ragina Teisingumo Teismą dėti pastangas siekiant užtikrinti mažėjimo tendenciją, kad visos bylos būtų baigtos nagrinėti per pagrįstą terminą; susirūpinęs pažymi, kad vienas dažniausiai pasitaikančių veiksnių, darančių įtaką bylų nagrinėjimo trukmei, yra teismų atostogos; pažymi, kad 2016 m. teismų atostogos truko 14 savaičių;

17.  atkreipia dėmesį į tai, kad įsigaliojo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo narių ir buvusių narių elgesio kodeksas, kuriame nustatytos taisyklės, kuriomis atsižvelgiama į keletą Parlamento susirūpinimą keliančių klausimų dėl interesų deklaracijų ir išorės veiklos; pritaria Teisingumo Teismo sprendimo įgyvendinimui 2018 m. nustatyti taisykles dėl „sukamųjų durų“ reiškinio;

18.  prašo Teisingumo Teismo taikyti tikslingesnį veiklos rezultatais grindžiamą požiūrį, susijusį su teisėjų išorės veikla Sąjungos teisės aktams platinti, nes taikomi kriterijai yra gana bendro pobūdžio, o šios veiklos poveikis nėra aiškiai pamatuojamas;

19.  pakartoja savo raginimą užtikrinti didesnį kiekvieno teisėjo išorės veiklos skaidrumo lygį; ragina Teisingumo Teismą savo svetainėje ir metinėje veiklos ataskaitoje teikti informaciją apie kitas pareigybes ir mokamą teisėjų išorės veiklą, įskaitant įvykio pavadinimą, vietą, susijusių teisėjų vaidmenį ir kelionės išlaidas bei dienpinigius, taip pat ar juos mokėjo Teisingumo Teismas, ar trečioji šalis;

20.  primygtinai ragina Teisingumo Teismą paskelbti visų Teisingumo Teismo narių gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas ir pateikti informaciją apie narystę bet kokiose kitose organizacijose;

21.  apgailestauja dėl to, kad nėra „sukamųjų durų“ reiškinio taisyklių ir primygtinai ragina Teisingumo Teismą nustatyti ir įgyvendinti susijusius griežtus įpareigojimus;

22.  mano, kad Teisingumo Teismas turėtų apsvarstyti galimybę rengti posėdžių, kuriuose dalyvauja lobistai, profesinės asociacijos ir pilietinės visuomenės atstovai, protokolus, kai tai nepažeidžia nagrinėjamų bylų konfidencialumo;

23.  prašo Teisingumo Teismo viešai skelbti apie susitikimus su profesinėmis asociacijomis ir valstybėms narėms atstovaujančiais asmenimis;

24.  apgailestauja dėl to, kad valstybės narės deda nepakankamai pastangų siekiant lyčių pusiausvyros einant didelės atsakomybės pareigas ir pažymi, kad Parlamentas ir Taryba kaip vieną iš savo tikslų nustatė lyčių pusiausvyrą skiriant naujus Bendrojo Teismo teisėjus (šiuo metu Teisingumo Teismo organizacinėje struktūroje yra penkios moterys teisėjos ir dvi moterys generalinės advokatės, o Bendrojo Teismo organizacinėje struktūroje yra dešimt moterų teisėjų); mano, kad Sąjungos institucijos turi atstovauti savo piliečiams; todėl pabrėžia Parlamento ir Tarybos nustatyto tikslo svarbą;

25.  pažymi, kad Audito Rūmai neturėjo galimybės susipažinti su tam tikrais dokumentais, kurie yra svarbūs atliekant Teisingumo Teismo veiksmingumo peržiūros(7) auditą; ragina Teisingumo Teismą bendradarbiauti su Audito Rūmais leisti jiems susipažinti su visais dokumentais, kurių jiems reikia auditui atlikti tokiu mastu, kuriuo nepažeidžiamas svarstymų proceso slaptumo išlaikymo įpareigojimas;

26.  supranta, kad teisės referentų (pranc. référendaires) vaidmuo yra padėti Teismo nariams nagrinėti bylas ir jų prižiūrimiems rengti teisinius dokumentus, pavyzdžiui, sprendimus, įsakymus, nuomones ar memorandumus; pažymi, kad teisės referentų elgesio taisykles Teisingumo Teismas patvirtinto 2009 m.; taip pat pažymi, kad teisės referentus išrenka nariai, kuriems jie dirbs, ir yra kad yra taikomi minimalūs įdarbinimo kriterijai; ragina Teisingumo Teismą įgyvendinti politiką, pagal kurią esami teisės referentai būtų paskiriami lanksčiau, siekiant padėti sušvelninti problemas, susijusias su išteklių valdymu ar organizaciniais klausimais(8);

27.  susirūpinęs pažymi, kad Teisingumo Teismas negalėjo įvertinti teisėjų ir teisės referentų bylų valdymo pajėgumų, nes Teisingumo Teismas nekaupia jokios informacijos apie tai, kiek laiko teisėjas ar teisės referentas skiria konkrečiai bylai; pažymi, kad bus atliktas tyrimas siekiant įvertinti, kokiu mastu išteklių panaudojimo stebėjimo sistemos sukūrimas suteiktų naudingų duomenų; prašo Teisingumo Teismo pateikti Parlamentui tyrimo rezultatus;

28.  mano, kad Teisingumo Teismo atsakymas į Parlamento klausimą dėl bylų išlaidų (klausimas Nr. 50) yra nepatenkinamas; prašo Teisingumo Teismo apsvarstyti galimybę turėti stebėjimo sistemą, kad būtų galima apskaičiuoti kiekvienos bylos išlaidas;

29.  atkreipia dėmesį į nuolatinę stebėseną, susijusią su galimų neatitikimų ir vėlavimų raida kolegijose; apgailestauja dėl to, kad Teisingumo Teismas nepranešė Parlamentui apie duomenis, susijusius su orientacinių terminų nesilaikymu, nes tai susiję su teismų vidaus struktūra;

30.  yra susirūpinęs dėl to, kad procedūrinių dokumentų priėmimas ir tvarkymas registre yra dažniausiai pasitaikantis veiksnys, darantis įtaką rašytinės procedūros Bendrajame Teisme trukmei(9); pažymi, kad Bendrajam Teismui pateikiamos bylos išsiskiria dokumentų apimtimi; ragina Bendrąjį Teismą toliau stebėti bylų skaičių ir sudėtingumą siekiant užtikrinti, kad registrui būtų skiriama pakankamai išteklių;

31.  pabrėžia Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 14/2017 pateiktą rekomendaciją veiklos rezultatus matuoti kiekvienu konkrečiu atveju, paisant pritaikyto tvarkaraščio ir atsižvelgiant į panaudotus faktinius išteklius;

32.  pažymi, kad, atlikus Teisingumo Teismo teisminės struktūros reformą, teisėjai į kolegijas skiriami atsižvelgiant į skirtingų sričių bylų skaičių; norėtų sužinoti, kaip vyksta šis skyrimas ir ar tam tikroms sritims yra specializuotos kolegijos bei prašo atlikti analizę, kaip paskirstymas veikia bylų nagrinėjimo tempą;

33.  atkreipia dėmesį į teismams perduotų bylų paskyrimo procesą; pažymi, kad 2016 m., kaip ir ankstesniais metais, apie 40 proc. bylų Bendrajame Teisme buvo paskirtos ne pagal rotacijos sistemą, ir dėl to kyla abejonių dėl pačios sistemos; prašo Teisingumo Teismo nustatyti paskyrimo tvarkos abiejuose teismuose taisykles;

34.  pažymi, kad nemažai abiejuose teismuose nagrinėjamų bylų yra susijusios su intelektinės nuosavybės klausimais; skatina Teisingumo Teismą nagrinėti būdus, kaip būtų galima supaprastinti šių bylų nagrinėjimo procedūras, ir apsvarstyti galimybę pavesti savo mokslinių tyrimų ir dokumentavimo tarnyboms atlikti išankstinę peržiūrą;

35.  pažymi, kad Teisingumo Teismas ir toliau laikosi tarpinstitucinio susitarimo nuostatų, pagal kurias reikalaujama per penkerių metų laikotarpį 5 proc. sumažinti darbuotojų skaičių, nepaisant to, kad įsteigti 137 nauji etatai dėl to, kad padaugėjo teisėjų ir generalinių advokatų;

36.  atkreipia dėmesį į didelę užimamų etatų procentinę dalį (beveik 98 proc.), nors darbuotojų kaita yra didelė; atkreipia dėmesį į Teisingumo Teismo nurodytus sunkumus, susijusius su žemiausios kategorijos nuolatinių darbuotojų įdarbinimu; prašo Teisingumo Teismo įvertinti didelės darbuotojų kaitos priežastis ir priemones, kurių imamasi arba kurių ketinama imtis, siekiant pagerinti padėtį;

37.  pripažįsta, kad Teisingumo Teismas 2016 m. ėmėsi veiksmų, kad būtų pagerinta vyresniosios ir vidurinės grandies vadovų pareigybių lyčių pusiausvyra, bet pabrėžia, kad svarbu laikytis tikslo gerinti padėti šiuo klausimu; pakartoja savo susirūpinimą dėl pusiausvyros nebuvimo kalbant apie geografinį vidurinės ir vyresniosios grandies vadovų pasiskirstymą ir šiuo požiūriu taip pat ragina Teisingumo Teismą siekti teigiamų pokyčių šioje srityje;

38.  pažymi, kad Teisingumo Teismas 2016 m. siūlė 245 stažuotes; apgailestauja dėl to, kad 188 stažuotės kabinetuose buvo neatlyginamos; ragina Teisingumo Teismą rasti sprendimą deramam atlygiui visiems institucijos stažuotojams teikti, siekiant užtikrinti lygias galimybes;

39.  palankiai vertina Teisingumo Teismo ir Europos Centrinio Banko darbuotojų mainus ir projektą, kuriuo siekiama kurti skirtingų institucijų teisininkų lingvistų mainų sistemą;

40.  palankiai vertina bendradarbiavimą su Komisijos ir Parlamento vertimo žodžiu tarnybomis dalyvaujant Tarpinstitucinio vertimo raštu ir žodžiu komiteto (ICTI) veikloje;

41.  džiaugdamasis pažymi, kad Teisingumo Teismas tapo visateisiu Tarpinstitucinės darbo grupės pagrindinių tarpinstitucinės veiklos ir veiksmingumo rodiklių klausimais nariu ir nurodė vertimo raštu kainas pagal suderintą metodiką, dėl kurios susitarė šioje darbo grupėje;

42.  atkreipia dėmesį į Teisingumo Teismo investicijas į IT priemones siekiant pagerinti bylų valdymą; prašo Teisingumo Teismo pateikti išsamią kiekybinę ir kokybinę finansinę informaciją apie nuo 2014 m. Teisingumo Teisme vykdytų IT projektų padėtį; ragina Teisingumo Teismą parengti visiškai integruotą IT sistemą, kuri padėtų valdyti bylas;

43.  atkreipia dėmesį į tai, kad nuolat daugėja prieigų prie taikomosios programos „e-Curia“ (prieigos paskyrų skaičiai: 3 599 2016 m., palyginti su 2 914 2015 m.), ir tai, kad 2016 m. visos valstybės narės naudojosi taikomąja programa „e-Curia“, o tai parodo, kad padidintas visuomenės informuotumas apie tai, kad esama tokios taikomosios programos, ir apie jos teikiamus privalumus;

44.  ragina Teisingumo Teismą gerinti savo komunikacijos veiklą, kad jis galėtų tapti labiau prieinamas Sąjungos piliečiams, pvz., organizuoti žurnalistų mokymo seminarus arba kurti komunikacijos apie savo veiklą produktus laikantis labiau į piliečius orientuoto požiūrio; palankiai vertina tai, kad Teisingumo Teismas nusprendė atnaujinti savo interneto svetainę tam, kad ji būtų patogesnė naudoti, ir prašo Teisingumo Teismo pasistengti pagerinti savo duomenų bazę, kad ji būtų labiau orientuota į naudotojus; pripažįsta Teisingumo Teismo pastangas, susijusias su internetiniais komunikacijos kanalais, ir skatina šias geras pastangas tęsti;

45.  pažymi, kad Teisingumo Teismas laipsniškai atsižvelgia į Parlamento rezoliucijoje dėl 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo pateiktą rekomendaciją dėl tarnybinių transporto priemonių naudojimo; mano, kad veiksmai, kurių imtasi siekiant racionalizuoti turimų transporto priemonių valdymą, yra nukreipti tinkama linkme; palankiai vertina naująjį tarpinstitucinį kvietimą dalyvauti 2016 m. paskelbtame konkurse dėl automobilių nuomos viešųjų pirkimų, kuriuo siekiama šiuo klausimu sutaupyti lėšų; susirūpinęs pažymi, kad 2016 m. buvo surengtas 21 skrydis, kuris kainavo 3 998,97 EUR tam, kad vairuotojai būtų komandiruoti vežioti Teisingumo Teismo ar Tarnautojų teismo narius šių narių buveinės valstybėse narėse;

46.  palankiai vertina Teisingumo Teismo įsipareigojimą siekti plataus užmojo aplinkosaugos tikslų ir ragina laiku pasiekti šiuos tikslus; ragina instituciją taikyti žaliųjų viešųjų pirkimų principus ir parengti taisykles bei numatyti pakankamą biudžetą išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimui užtikrinti;

47.  atkreipia dėmesį į tai, kad pateikta išsami informacija apie pastatų politiką, visų pirma apie statybos darbus, kuriuos vykdant penktą kartą išplečiamas Teisingumo Teismo pastatų kompleksas;

48.  atkreipia dėmesį į tolesnę patirtį, įgytą atvirosios erdvės biuruose; yra susirūpinęs dėl to, kad pranašumus ir naudą, kaip antai sumažėjusį erdvės poreikį, lengvesnį bendravimą ir didesnį lankstumą, galėtų nusverti žemesnis konfidencialumo lygis, apribojimai dirbant su bylomis, kurioms reikia didelės koncentracijos, ir privatumo sumažėjimas; ragina Teisingumo Teismą, atsižvelgiant į darbuotojų poreikius, įvertinti teigiamą ir neigiamą poveikį darbo sąlygoms ir informuoti Parlamentą apie šio vertinimo rezultatus;

49.  palankiai vertina tai, kad Teisingumo Teismas 2016 m. pradžioje priėmė gaires dėl informatorių informavimo ir apsaugos, ir primena, jog informatorių apsauga yra vienas rimčiausių Sąjungos viešojo administravimo klausimų ir visada turi būti kruopščiai apsvarstytas; ragina Teisingumo Teismą paraginti darbuotojus susipažinti su 2016 m. gairėmis, pabrėžiant esminį informatorių vaidmenį pranešant apie pažeidimus; ragina Teisingumo Teismą skatinti savo darbuotojus tinkamais atvejais pasinaudoti 2016 m. gairėmis; prašo Teisingumo Teismo laiku pateikti išsamią informaciją apie informavimo apie pažeidimus atvejus ir pranešti, kaip tokiais atvejais buvo elgiamasi ir kokie sprendimai buvo priimti;

50.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais informacijai apie galimus pažeidimus, kurie daro poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus;

51.  pažymi, kad už Europos Sąjungos Teisingumo Teismo narių paskyrimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 253 straipsnį atsakingos valstybės narės; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti Teisingumo Teismo veiklą svarbu laiku pasiūlyti teisėjų kandidatūras ir paskirti teisėjus; prašo numatyti naują taisyklę, pagal kurią būtų nustatytas konkretus teisėjo (pakartotinio) paskyrimo terminas, kuris būtų gerokai ankstesnis už teisėjo kadencijos pabaigos terminą, ir ragina Tarybą skiriant naujus Teisingumo Teismo teisėjus atsižvelgti į sąnaudų ir naudos santykį; kritikuoja dviejų teisėjų neteisėtą (nepaskelbus kvietimo teikti paraiškas) paskyrimą į Tarnautojų teismą kadencijai, kuri, be to, tęsėsi tik nuo 2016 m. balandžio 14 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.;

52.  pažymi, kad vienam iš dviejų Tarnautojų teismo teisėjų, kurie buvo paskirti nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d., pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/300(10) 4 straipsnio a punktą buvo išmokėta įsikūrimo pašalpa (18 962,25 EUR), pagal to Reglamento 4 straipsnio c punktą padengtos kelionės išlaidos (493,10 EUR) ir pagal 4 straipsnio d punktą – persikraustymo išlaidos (2 972,91 EUR); be to pažymi, kad šiam teisėjui buvo išmokėta šešių mėnesių pereinamojo laikotarpio pašalpa, kadencijos pabaigoje siekusi iš viso 47 070 EUR; apgailestaudamas atkreipia dėmesį į tai, kad neproporcingos su šių teisėjų pradėjimu ir užbaigimu eiti pareigas susijusios išlaidos, kai kadencija truko 4 mėnesius, siekia 69 498,25 EUR, neskaičiuojant teisėjo gauto darbo užmokesčio; ragina Teisingumo Teismą skiriant būsimus teisėjus apsvarstyti, ar kadencijos trukmė yra proporcinga pirmiau minėtoms išmokoms; ragina Tarybą persvarstyti šių išmokų sąlygas ir sumas ir atitinkamai peržiūrėti Tarybos reglamentą (ES) 2016/300; smerkia tokį Sąjungos mokesčių mokėtojų pinigų švaistymą;

53.  taip pat pažymi, kad Bendrasis Teismas (apeliacinių skundų kolegija, 2018 m. sausio 23 d. sprendimas byloje T-639/16 P)(11) manė, kad Europos Sąjungos tarnautojų teismo antroji kolegija, kurioje dirbo teisėjai, kurių kadencija truko 4 mėnesius, buvo sudaryta neteisėtai, todėl tokios sudėties antrosios kolegijos nurodytas sprendimas ir visi kiti sprendimai negalioja; klausia Teisingumo Teismo, kuriems tokios sudėties antrosios kolegijos sprendimams daro poveikį Bendrojo Teismo sprendimas; reikalauja, kad Taryba pateiktų pastabas dėl šio pažeidimo ir paaiškintų, kas už tai atsakingas;

54.  prašo Teisingumo Teismo apsvarstyti galimybę išplėsti Teisingumo Teismo, visų pirma Bendrojo Teismo, svarstymuose naudojamas kalbas, kad svarstymo kalba būtų ne tik prancūzų kalba; palankiai vertina Bendrojo Teismo pirmininko 2016 m. vasario mėn. pateiktą prašymą atlikti poveikio vertinimą dėl svarstymų kalbos pakeitimo, kuris dar nebaigtas svarstyti;

55.  apgailestauja dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos; pastebi, kad šiuo metu negalima prognozuoti finansinių, administracinių, žmogiškųjų ir kitų pasekmių, susijusių su išstojimu, prašo Tarybos ir Audito Rūmų atlikti poveikio vertinimus ir iki 2018 m. pabaigos informuoti Europos Parlamentą apie rezultatus.

25.1.2018

Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas

(2017/2139(DEC))

Nuomonės referentas: Pavel Svoboda

PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 finansiniais metais vykdant biudžetą panaudota labai didelė galutinė asignavimų suma (98,23 proc.), nors ji yra ir šiek tiek mažesnė negu 2015 m. (99,1 proc.) daugiausia dėl to, kad 2016 m. Bendrajame Teisme paeiliui pradėjo dirbti 12 naujų teisėjų;

2.  pabrėžia, kad Teisingumo Teismo biudžetą sudaro tik administracinės išlaidos, t. y. apytiksliai 75 proc. biudžeto skiriama institucijos darbuotojams, o likusios lėšos skiriamos pastatų, baldų, informacinių technologijų ir įvairioms veiklos išlaidoms; tačiau pabrėžia, kad rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo procedūrą reikėtų taikyti ne tik Teisingumo Teismo biudžetui apskritai, bet taip pat turėtų būti nustatyti konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, aktualūs, per nustatytą laiką įvykdytini (SMART) tikslai, taikytini atskiriems departamentams, skyriams ir personalo metiniams planams, taip pat turėtų būti nustatyti atitinkami institucijos sąmatoms sudaryti reikalingi rodikliai; todėl ragina Teisingumo Teismą vykdant savo veiklą plačiau taikyti rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principą;

3.  atkreipia dėmesį į dėl suderintų teisminių institucijų ir visų pagalbinių tarnybų pastangų padidėjusį Teisingumo Teismo veiksmingumą, kuris lėmė tai, kad nuo 2007 iki 2016 m. baigtų nagrinėti bylų padaugėjo 46 proc., nepaisant to, kad šiuo laikotarpiu buvo įdarbinta labai nedaug pagalbinių darbuotojų (+3,5 proc., jeigu skaičiuojant atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į ES, arba mažiau nei +0,1 proc., jeigu į tai neatsižvelgiama)(12);

4.  pažymi, kad iš komandiruotėms skirtų įsipareigojimų – 295 500 EUR – buvo panaudota tik 41 209 EUR; pažymi, kad tokio nepakankamo investavimo atvejo buvo galima išvengti; prašo Teisingumo Teismo pagerinti savo komandiruotėms skirto biudžeto sudarymą ir atskaitomybę ir pabrėžia, jog reikia laikytis komandiruočių ekonominio efektyvumo principo;

5.  džiaugiasi, kad Audito Rūmai savo 2016 m. metinėje ataskaitoje nepateikė pastabų dėl Teisingumo Teismo ir tokia padėtis yra nuo 2010 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad jau praėjo nemažai laiko nuo tada, kai Audito Rūmai paskelbė specialiąją ataskaitą, susijusią su Teisingumo Teismu;

6.  pažymi, kad 2016 m. trijų teismų, kurie sudaro Teisingumo Teismą, statistika patvirtina pastarųjų metų tendenciją dėl vidutinės procedūrų trukmės, kuri atrodo trumpesnė (Teisingumo Teisme prašymai priimti prejudicinį sprendimą nagrinėjami vidutiniškai 15 mėnesių (15,3 mėnesio 2015 m.), skubūs prašymai priimti prejudicinį sprendimą – 2,7 mėnesio (1,9 mėnesio 2015 m.), tiesioginiai ieškiniai – 19,3 mėnesio (17,6 mėnesio 2015 m.), o apeliaciniai skundai – 12,9 mėnesio (14 mėnesių 2015 m.);

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad bendrai trys teismai, sudarantys Teisingumo Teismą, 2016 m. baigė nagrinėti 1 628 bylas – tai yra mažesnis skaičius negu 2015 m. (1775 baigtos nagrinėti bylos); pakartoja, kad, siekiant ginti pagrindines ES piliečių teises, svarbu sumažinti nagrinėjamų bylų sąrašą;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad nuolat daugėja prieigų prie taikomosios programos „e-Curia“ (prieigos paskyrų skaičiai: 3 599 2016 m., palyginti su 2 914 2015 m.), ir tai, kad 2016 m. visos valstybės narės naudojosi taikomąja programa „e-Curia“, o tai parodo, kad veiksmingai padidintas visuomenės informuotumas apie tai, kad esama tokios taikomosios programos, ir apie jos teikiamus privalumus;

9.  apgailestauja, kad valstybės narės deda nepakankamai pastangų siekiant lyčių pusiausvyros einant didelės atsakomybės pareigas ir kad Europos Parlamentas ir Taryba pažymėjo, kad vienas jų tikslų yra lyčių pusiausvyra skiriant naujus Bendrojo Teismo teisėjus (šiuo metu Teisingumo Teismo organizacinėje struktūroje yra penkios moterys teisėjos ir dvi moterys generalinės advokatės, o Bendrojo Teismo organizacinėje struktūroje yra dešimt moterų teisėjų);

mano, kad Sąjungos institucijos turi atstovauti savo piliečiams; todėl pabrėžia Parlamento ir Tarybos nustatyto tikslo svarbą;

10.  pažymi, kad 2015 m. buvo patvirtinta Teisingumo Teismo teisminės sistemos reforma ir parengtos naujos Bendrojo Teismo darbo tvarkos taisyklės; supranta, kad iki 2019 m. trijų etapų proceso metu padvigubinus teisėjų skaičių, šia reforma Teisingumo Teismui bus sudarytos sąlygos toliau sėkmingai susidoroti su didėjančiu bylų skaičiumi; laukia vykdant šią reformą pasiektų rezultatų, susijusių su Teisingumo Teismo pajėgumu bylas išnagrinėti per pagrįstą laikotarpį ir laikantis sąžiningo teismo proceso reikalavimų;

11.  atkreipia dėmesį į būsimą naujos redakcijos narių elgesio kodeksą, kuriame patikslinamos išorės veiklos vykdymo ir finansinių interesų paskelbimo sąlygos;

12.  ragina užtikrinti didesnį visų teisėjų išorės veiklos skaidrumą; prašo Teisingumo Teismo savo oficialioje interneto svetainėje ir savo metinėse veiklos ataskaitose pateikti informaciją apie kitas pareigybes ir apmokamą teisėjų išorės veiklą;

13.  mano, kad Teisingumo Teismas turėtų skelbti savo posėdžių su išorės šalimis, išskyrus tas, kurios susijusios su jo teismine veikla, dalyvių ir turinio bendrą apžvalgą;

14.  apgailestauja dėl to, kad Teisingumo Teismo informavimo apie pažeidimus vidaus taisyklės buvo priimtos tik 2016 m. pradžioje; rekomenduoja Teisingumo Teismui šias taisykles išplatinti savo darbuotojams, kad jos jiems visiems būtų žinomos; prašo Teisingumo Teismo nedelsiant pateikti išsamią informaciją apie informavimo apie pažeidimus atvejus 2015 m. (jei tokių buvo) ir pranešti, kaip tokiais atvejais buvo elgiamasi ir kokie sprendimai buvo priimti;

15.  ragina Teisingumo Teismą pateikti Parlamentui informaciją apie konkrečiai su vertimu raštu susijusias išlaidas pagal suderintą metodiką, dėl kurios susitarta Tarpinstitucinėje darbo grupėje pagrindinių tarpinstitucinės veiklos ir veiksmingumo rodiklių klausimais;

16.  palankiai vertina Teisingumo Teismo įsipareigojimą siekti plataus užmojo aplinkos apsaugos tikslų; ragina instituciją taikyti žaliųjų viešųjų pirkimų principus ir parengti taisykles bei numatyti pakankamą biudžetą išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimui užtikrinti;

17.  ragina Teisingumo Teismą gerinti savo komunikacijos su Sąjungos piliečiais politiką, pvz., organizuoti žurnalistų mokymo seminarus arba kurti komunikacijos produktus apie savo veiklą laikantis labiau į piliečius orientuoto požiūrio.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

24.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Marco Zullo

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

21

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis

Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Tiemo Wölken

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Julia Pitera

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

ECR

Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

  OL L 48, 2016 2 24.

(2)

  OL C 323, 2017 9 28, p. 1.

(3)

  OL C 322, 2017 9 28, p. 1.

(4)

  OL C 322, 2017 9 28, p. 10.

(5)

  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(6)

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 14/2017 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylų valdymo veiksmingumo peržiūra.

(7)

Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 14/2017 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylų valdymo veiksmingumo peržiūra.

(8)

Žr. Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 14/2017 49 puslapio C punktą, kuriame Audito Rūmai nurodė šiuos aspektus: teisės referentų neprieinamumą, teisėjų, generalinių advokatų ir jų teisės referentų darbo krūvį bei pakartotinį bylų paskyrimas dėl pasibaigusių teisėjų įgaliojimų. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_14/SR_CJEU_LT.pdf

(9)

Žr. Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 14/2017 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylų valdymo veiksmingumo peržiūra, p. 27.

(10)

2016 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/300, kuriuo nustatomos ES aukšto rango pareigūnų tarnybinės pajamos (OL L 58, 2016 3 4, p. 1).

(11)

ECLI:EU:T:2018:22.

(12)

2016 m. metinėje ataskaitoje – 2016 m. valdymo ataskaitoje („2016 FINANSINIŲ METŲ METINĖ VEIKLOS ATASKAITA. FINANSINIO REGLAMENTO 66 STRAIPSNIO 9 DALIS“) pateikti skaičiai, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application /pdf/2017-06/rapport_gestion_2016_en_.pdf

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika