Procedura : 2017/2139(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0122/2018

Teksty złożone :

A8-0122/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.21

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0126

SPRAWOZDANIE     
PDF 749kWORD 69k
27.3.2018
PE 612.024v02-00 A8-0122/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości

(2017/2139(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości

(2017/2139(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2016 (COM(2017)0356 – C8‑0123/2017)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/20021(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Prawnej (A8-0122/2018),

1.  udziela sekretarzowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości

(2017/2139(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Prawnej (A8-0122/2018),

1.  zauważa, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2016 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż w odniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej „TSUE”) nie odnotowano żadnych poważnych uchybień w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich i zamówień;

2.  odnotowuje fakt, że na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż w ogóle płatności związanych z wydatkami administracyjnymi i innymi wydatkami instytucji i organów w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły istotne błędy;

3.  przyjmuje z zadowoleniem ogólne ostrożne i należyte zarządzanie finansami TSUE w okresie budżetowym w 2016 r.; wyraża poparcie dla skutecznej zmiany paradygmatu w kierunku budżetowania zadaniowego w planowaniu budżetu Komisji wprowadzonego przez wiceprzewodniczącą Kristalinę Georgievą we wrześniu 2015 r. w ramach inicjatywy „Budżet UE zorientowany na rezultaty”; zachęca TSUE do zastosowania tej metody we własnej procedurze planowania budżetu;

4.  zauważa, że zgodnie z obecną procedurą udzielania absolutorium TSUE przekazuje Trybunałowi Obrachunkowemu roczne sprawozdania z działalności w czerwcu, w październiku Trybunał Obrachunkowy przedkłada swoje sprawozdanie Parlamentowi, który głosuje nad udzieleniem absolutorium na posiedzeniu plenarnym w maju; zauważa, że o ile absolutorium nie jest odroczone, między zamknięciem rocznego sprawozdania finansowego a zakończeniem procedury udzielania absolutorium mija co najmniej 17 miesięcy; zauważa, że w sektorze prywatnym harmonogram audytów jest o wiele krótszy; podkreśla, że procedurę udzielania absolutorium należy usprawnić i przyspieszyć; zwraca się do TSUE i Trybunału Obrachunkowego o stosowanie najlepszych praktyk sektora prywatnego; w związku z tym proponuje, by wyznaczyć termin składania rocznych sprawozdań z działalności do dnia 31 marca roku następującego po danym roku budżetowym, a termin przedłożenia sprawozdań przez Trybunał Obrachunkowy – do dnia 1 lipca; proponuje również dokonanie przeglądu harmonogramu procedury udzielania absolutorium, jak określono w art. 5 załącznika IV do Regulaminu Parlamentu, by głosowanie w sprawie absolutorium mogło się odbywać podczas sesji plenarnej w listopadzie, co pozwoliłoby zakończyć procedurę udzielania absolutorium w ciągu roku następującego po danym roku budżetowym;

5.  zauważa, że w 2016 r. środki TSUE wyniosły 380 002 000 EUR (357 062 000 EUR w 2015 r.), a wskaźnik wykonania wyniósł 98,2 %; uznaje wyższy wskaźnik wykorzystania środków; zauważa jednak niewielki spadek w porównaniu do poprzednich lat;

6.  zauważa, że szacowany przychód TSUE za rok budżetowy 2016 wyniósł 51 505 000 EUR, natomiast ustalone należności były o 3,1 % niższe niż szacowano (49 886 228 EUR); zauważa, że różnica 1,62 mln EUR wynika głównie z opóźnionego przybycia w 2016 r. 16 z 19 dodatkowych sędziów Sądu;

7.  wyraża zaniepokojenie, że TSUE stale przecenia zobowiązania na misje, które w 2016 r. wynosiły 342 000 EUR, natomiast płatności wyniosły zaledwie 157 974 EUR; zwraca się do TSUE o zapewnienie właściwego planowania finansowego w celu uniknięcia podobnych rozbieżności w przyszłości;

8.  zauważa, że budżet TSUE jest głównie administracyjny oraz że około 75 % budżetu przeznacza się na wydatki na pracowników Trybunału, a pozostałą część – na budynki, meble, wyposażenie i funkcje specjalne pełnione przez Trybunał; zauważa, że w następstwie wniosku Parlamentu TSUE zwrócił się do swoich służb administracyjnych, by wprowadzić zasadę budżetowania opartego na wynikach w ich obszarze działalności; wzywa TSUE do dalszego stosowania tej zasady w jego codziennej działalności administracyjnej oraz składania sprawozdania organowi udzielającemu absolutorium na temat swojego doświadczenia oraz osiągniętych wyników;

9.  przyjmuje z zadowoleniem zamiar TSUE sporządzenia – do dnia 26 grudnia 2020 r. i z udziałem zewnętrznego konsultanta – sprawozdania na temat funkcjonowania Sądu, które zostanie przedłożone Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Komisji;

10.  odnotowuje działalność sądową TSUE w 2016 r., kiedy do trzech instancji Trybunału wniesiono 1604 spraw, a 1628 zamknięto, przy czym liczba ta jest niższa niż w 2015 r., w którym zamknięto 1775 spraw; zauważa również, że średni czas trwania postępowania wynosił 16,7 miesiąca, czyli był nieco wyższy niż w 2015 r. (16,1 miesiąca); przyjmuje z zadowoleniem fakt, że w związku z reformą TSUE średni czas poświęcony na podjęcie decyzji w sprawie w 2017 r. wyniósł 16,0 miesięcy; przypomina o konieczności zagwarantowania jakości i szybkości, z jaką TSUE wydaje decyzje, aby uniknąć znacznych kosztów dla stron, które wynikają z przewlekłości procedur; przypomina o znaczeniu zmniejszenia liczby nierozstrzygniętych spraw w kontekście przestrzegania praw podstawowych obywateli UE;

11.  zauważa, że Trybunał Sprawiedliwości zakończył w 2016 r. 704 sprawy (tymczasem w 2015 r. liczba zakończonych spraw wyniosła 616) oraz że wszczęto przed Trybunałem 692 nowych spraw (w porównaniu do 713 w 2015 r.), przy czym wzrosła liczba odesłań prejudycjalnych i odwołań;

12.  odnotowuje, że w 2016 r. do Sądu wpłynęło 974 nowych spraw (w porównaniu do 831 w 2015 r.), a 755 spraw rozpatrzono (987 w 2015 r.), przy czym wzrosła liczba spraw w toku w stosunku do poprzednich lat;

13.  uznaje, że Sąd do spraw Służby Publicznej przestał istnieć z dniem 1 września 2016 r., a zatem jego działalność należy rozpatrywać w okresie zaledwie ośmiu miesięcy; odnotowuje, że Sąd zakończył 169 spraw oraz że wniesiono 77 nowych spraw, przy czym nastąpił znaczny spadek liczby spraw w toku (w stosunku do 231 spraw w 2015 r. i 139 w 2016 r.); przyjmuje z zadowoleniem informacje zawarte we wnioskach TSUE w sprawie reformy Statutu Trybunału, obejmujące ocenę funkcjonowania Sądu do spraw Służby Publicznej, przedłożone Parlamentowi w 2011 i 2014 r. i przedstawione jako załącznik do odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący udzielenia absolutorium za rok 2016; ponawia wezwanie do przeprowadzenia dogłębnej oceny funkcjonowania Sądu do spraw Służby Publicznej w ciągu dziesięciu lat jego istnienia;

14.  zauważa, że w 2015 r. przyjęto reformę struktury sądowniczej Trybunału Sprawiedliwości, czemu towarzyszyło opracowanie nowego Regulaminu postępowania przed Sądem; rozumie, że dzięki podwojeniu liczby sędziów w ramach trzyetapowego procesu, który potrwa do 2019 r., reforma ta umożliwi Trybunałowi podołanie rosnącej liczbie spraw; z zainteresowaniem przeanalizuje rezultaty tej reformy pod względem zdolności Trybunału Sprawiedliwości do rozpatrywania spraw w rozsądnym terminie i zgodnie z wymogami w zakresie sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy;

15.  odnotowuje, że w 2016 r., w następstwie reformy struktury sądowniczej TSUE, skargi wnoszone przez pracowników były trzecim najczęściej występującym rodzajem postępowań przed Sądem; wzywa TSUE do dalszego dostarczania danych statystycznych dotyczących działalności sądowej;

16.  zauważa ogólne skrócenie czasu trwania postępowań w 2016 r., odnotowane przez Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu specjalnym nr 14/2017(6), średnio o 0,9 miesiąca w Trybunale Sprawiedliwości i 1,9 miesiąca w Sądzie w porównaniu do 2015 r.; odnotowuje działania organizacyjne i proceduralne podjęte przez TSUE w celu zwiększenia jego wydajności i wzywa TSUE do podejmowania dalszych wysiłków w celu zapewnienia utrzymania tendencji spadkowej, aby wszystkie sprawy mogły zostać zakończone w rozsądnym terminie; zauważa z niepokojem, że jednym z czynników, które najczęściej wpływają na czas rozpatrywania spraw, są wakacje sądowe; zauważa, że w 2016 r. wakacje sądowe trwały 14 tygodni;

17.  odnotowuje wejście w życie Kodeksu postępowania członków i byłych członków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ustanawia zasady odzwierciedlające szereg obaw Parlamentu dotyczących deklaracji o braku konfliktu interesów oraz działań zewnętrznych; popiera TSUE w zakresie wdrożenia jego decyzji o ustanowieniu zasad dotyczących tzw. efektu „drzwi obrotowych” w 2018 r.;

18.  domaga się, aby TSUE wprowadził bardziej zorientowane na rezultaty podejście w odniesieniu do zewnętrznych działań sędziów w zakresie rozpowszechniania prawa UE, ponieważ stosowane kryterium wydaje się raczej ogólne, a efekty takich działań nie są wyraźnie szacowane;

19.  ponawia apel o większą przejrzystość w odniesieniu do zewnętrznej działalności wszystkich sędziów; wzywa TSUE do publikowania informacji dotyczących innych stanowisk i płatnej działalności zewnętrznej sędziów na jego stronie internetowej oraz w rocznym sprawozdaniu z działalności, włącznie z nazwą wydarzenia, miejscem, rolą odnośnych sędziów oraz kosztami podróży i utrzymania oraz informacją, czy koszty zostały pokryte przez TSUE lub stronę trzecią;

20.  wzywa TSUE do opublikowania życiorysów i deklaracji o braku konfliktu interesów wszystkich członków TSUE, z podaniem członkostwa w innych organizacjach;

21.  wyraża ubolewanie z powodu braku zasad dotyczących tzw. efektu „drzwi obrotowych” i wzywa TSUE do ustanowienia i wdrożenia restrykcyjnych zobowiązań w tym zakresie;

22.  jest zdania, że TSUE powinien rozważyć przygotowywanie protokołów ze spotkań z lobbystami, stowarzyszeniami zawodowymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, jeżeli nie naruszy to poufności spraw w toku;

23.  zwraca się do TSUE o opublikowanie protokołów ze spotkań ze stowarzyszeniami zawodowymi jak również przedstawicielami państw członkowskich;

24.  ubolewa, że państwa członkowskie nie podejmują działań na rzecz zapewnienia równowagi płci na stanowiskach charakteryzujących się wysokim stopniem odpowiedzialności oraz zauważa, że Parlament Europejski i Rada jako jeden z celów obrały sobie wyważoną reprezentację płci w kontekście powoływania nowych sędziów Sądu (w chwili obecnej ze schematu organizacyjnego Trybunału Sprawiedliwości wynika, że wśród sędziów jest pięć kobiet, a wśród rzeczników generalnych – dwie kobiety; natomiast w schemacie organizacyjnym Sądu wśród sędziów jest dziesięć kobiet); uważa za kluczowe, by instytucje Unii reprezentowały jej obywateli; podkreśla w związku z tym znaczenie celu wyznaczonego przez Parlament i Radę;

25.  zwraca uwagę, że Trybunał Obrachunkowy nie miał dostępu do niektórych dokumentów istotnych dla kontroli skuteczności działania TSUE(7); wzywa TSUE do dalszej współpracy z Trybunałem Obrachunkowym i do zapewnienia mu dostępu do wszystkich dokumentów, których potrzebuje do swoich kontroli, w zakresie, w jakim nie narusza to zobowiązania do zachowania tajemnicy obrad;

26.  ma świadomość, że rolą referendarzy jest wspieranie członków Trybunału w badaniu spraw oraz sporządzanie pod ich nadzorem dokumentów prawnych, takich jak wyroki, postanowienia, opinie lub memoranda; zauważa, że zasady ich postępowania zostały przyjęte przez TSUE w 2009 r.; odnotowuje również, że referendarze wybierani są przez członków, dla których będą pracować, i że obowiązują minimalne kryteria rekrutacyjne; wzywa TSUE do wprowadzenia polityki dopuszczającej bardziej elastyczny przydział istniejących referendarzy, co pomoże minimalizować problemy związane z zarządzaniem zasobami lub kwestiami organizacyjnymi(8);

27.  zauważa z niepokojem, że TSUE nie może ocenić zdolności sędziów i referendarzy zajmujących się sprawami, ponieważ TSUE nie zbiera żadnych informacji o tym, ile czasu sędzia lub referendarz spędzają nad daną sprawą; zauważa, że przeprowadzone zostanie badanie w celu oceny, w jakim zakresie wprowadzenie systemu monitorowania wykorzystania zasobów dostarczyłoby przydatnych danych; zwraca się do TSUE z prośbą o przedstawienie wyników badania Parlamentowi Europejskiemu;

28.  uważa odpowiedź udzieloną przez TSUE na pytanie Parlamentu (pytanie nr 50) w sprawie kosztów jego spraw za niesatysfakcjonującą; zwraca się do TSUE o rozważenie wprowadzenia systemu monitorowania w celu obliczenia kosztów każdej sprawy;

29.  zauważa stały monitoring rozwoju potencjalnych zaległości i opóźnień w izbach; wyraża ubolewanie, że TSUE nie przekazuje Parlamentowi danych dotyczących niezachowania zgodności z orientacyjnymi ramami czasowymi, ponieważ dotyczy to wewnętrznej organizacji sądów;

30.  wyraża zaniepokojenie, że odbiór i przetwarzanie dokumentów proceduralnych przez sekretariat najczęściej wpływa na okres trwania procedury pisemnej w Sądzie(9); zauważa, że sprawy przed Sądem cechuje ilość dokumentów; wzywa Sąd do dalszego monitorowania liczby i złożoności spraw w celu zapewnienia, że sekretariat posiada wystarczające zasoby;

31.  podkreśla rekomendację Trybunału Obrachunkowego w sprawozdaniu specjalnym nr 14/2017 w zakresie oceny wyników w zależności od specyfiki sprawy z uwzględnieniem dostosowanych harmonogramów i biorąc pod uwagę rzeczywiście wykorzystane zasoby;

32.  odnotowuje, że w następstwie reformy struktury sądowniczej TSUE przydzielanie sędziów do izb odbywa się według liczby spraw w poszczególnych dziedzinach; chciałby wiedzieć, w jaki sposób odbywa się ten przydział i czy ustanawia się specjalistyczne izby zajmujące się niektórymi obszarami, oraz zwraca się o przeprowadzenie analizy o wpływie przydziału na szybkość rozpatrywania spraw;

33.  przyjmuje do wiadomości proces przydzielania spraw w Trybunale i w Sądzie; odnotowuje, że w 2016, podobnie jak w poprzednich latach, około 40 % spraw w Sądzie przydzielono poza systemem rotacyjnym, co stawia pod znakiem zapytania sam system; wzywa TSUE do przedstawienia zasad określających procedurę przydzielania w Trybunale i w Sądzie;

34.  odnotowuje, że znaczna liczba spraw w Trybunale i w Sądzie dotyczy kwestii własności intelektualnej; zachęca TSUE do przeanalizowania sposobów uproszczenia procedur dotyczących takich spraw i rozważenia wstępnego przeglądu dokonywanego przez służby badań i dokumentacji Trybunału;

35.  zauważa, że TSUE nadal przestrzega porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie redukcji personelu o 5 % w ciągu pięciu lat, mimo utworzenia 137 nowych stanowisk związanych ze wzrostem liczby sędziów i rzeczników generalnych;

36.  odnotowuje wysoki wskaźnik obsadzenia stanowisk (prawie 98 %) pomimo wysokiego wskaźnika rotacji personelu; zwraca uwagę na wskazane przez TSUE trudności związane z rekrutacją stałego personelu niższego szczebla zaszeregowania; zwraca się o ocenę przez TSUE przyczyn dużej rotacji oraz zastosowanych środków lub środków, które zamierzano zastosować w celu poprawy sytuacji;

37.  uznaje działania podjęte w 2016 r. przez TSUE w celu poprawy równowagi pod względem płci na wyższych i średnich stanowiskach kierowniczych, ale podkreśla znaczenie utrzymania celu, jakim jest poprawa sytuacji w tej kwestii; ponawia swoje obawy ze względu na brak równowagi geograficznej wśród kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, i również w tym względzie wzywa TSUE do działania na rzecz poprawy sytuacji w tym zakresie;

38.  zauważa, że TSUE zaoferował 245 staży w 2016 r.; wyraża ubolewanie, że188 staży w gabinetach było niepłatnych; wzywa TSUE do znalezienia rozwiązania w celu oferowania przyzwoitego wynagrodzenia dla wszystkich stażystów pracujących w instytucji w celu zapewnienia równych szans;

39.  z zadowoleniem przyjmuje wymianę pracowników TSUE z Europejskim Bankiem Centralnym i projektu utworzenia ram dla wymiany prawników lingwistów między różnymi instytucjami;

40.  z zadowoleniem przyjmuje współpracę ze służbami tłumaczenia ustnego Komisji i Parlamentu w ramach Międzyinstytucjonalnego Komitetu ds. Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych;

41.  odnotowuje z uznaniem, że TSUE został członkiem międzyinstytucjonalnej grupy roboczej zajmującej się kluczowymi międzyinstytucjonalnymi wskaźnikami działalności i efektywności oraz przedstawił koszty tłumaczeń pisemnych zgodnie ze zharmonizowaną metodologią uzgodnioną przez grupę roboczą;

42.  odnotowuje inwestycje TSUE w narzędzia informatyczne w celu poprawy zarządzania sprawami; wzywa TSUE do przedstawienia szczegółowych ilościowych i jakościowych informacji finansowych dotyczących projektów informatycznych w TSUE od 2014 r.; wzywa TSUE do opracowania w pełni zintegrowanego systemu informatycznego, który wspierałby zarządzanie sprawami;

43.  zwraca uwagę na coraz szersze wykorzystanie aplikacji „e‑Curia” (liczba kont dostępu: 3 599 w 2016 r. w porównaniu z 2 914 w 2015 r.), a także na fakt, że w 2016 r. wszystkie państwa członkowskie korzystały z tej aplikacji, co dowodzi, że skutecznie rozpropagowano wiedzę o jej istnieniu i zaletach;

44.  wzywa TSUE do udoskonalenia działań w zakresie komunikacji w celu zwiększenia jego dostępności dla obywateli Unii, np. przez organizowanie seminariów szkoleniowych dla dziennikarzy lub opracowanie produktów w dziedzinie komunikacji dotyczących działalności Trybunału i odpowiadających podejściu zakładającemu bliższe kontakty z obywatelami; przyjmuje z zadowoleniem fakt, że TSUE podjął decyzję o aktualizacji swojej strony internetowej pod kątem zwiększenia przyjazności dla użytkowników oraz zwraca się do TSUE o podjęcie wysiłków w celu udoskonalenia bazy danych, aby była ona bardziej zorientowana na użytkowników; uznaje wysiłki TSUE w związku z internetowymi kanałami komunikacyjnymi oraz zachęca do kontynuowania prac w tym obszarze;

45.  zauważa, że TSUE zastosował się stopniowo do zalecenia Parlamentu w sprawie korzystania z pojazdów służbowych zawartego w rezolucji w sprawie absolutorium za 2015 r.; uważa, że działania podjęte w celu bardziej racjonalnego zarządzania flotą zmierzają w dobrym kierunku; z zadowoleniem przyjmuje nowe zaproszenie do składania ofert w ramach międzyinstytucjonalnej procedury przetargowej na usługi leasingu samochodów osobowych ogłoszonej w 2016 r., której celem jest zapewnienie oszczędności w tym zakresie; zauważa z niepokojem, że w 2016 r. zorganizowano 21 lotów, które kosztowały 3 998,97 EUR w celu wysłania kierowców w delegację celem przewozu członków Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu do spraw Służby Publicznej w rodzimych państwach członkowskich tych członków;

46.  z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie TSUE na rzecz ambitnych celów środowiskowych i apeluje o ich terminową realizację; zachęca Trybunał do stosowania zasad ekologicznych zamówień publicznych i apeluje o określenie zasad kompensacji emisji i przeznaczenie na ten cel wystarczających środków budżetowych;

47.  odnotowuje szczegółowe informacje dotyczące polityki w zakresie nieruchomości, szczególnie w zakresie piątej rozbudowy obecnego zespołu budynków;

48.  zauważa dalsze doświadczenia zdobyte w zakresie biur typu open space; wyraża zaniepokojenie, że nad zaletami, takimi jak zmniejszenie potrzeb w zakresie przestrzeni, zyski związane z ułatwieniem komunikacji i z większą elastycznością może przeważać utrata poufności, ograniczenia w pracy nad dokumentami, które wymagają dużej koncentracji, oraz utrata prywatności; wzywa TSUE do oceny pozytywnego i negatywnego wpływu na warunki pracy, biorąc pod uwagę potrzeby pracowników, oraz do poinformowania Parlamentu o wynikach tej oceny;

49.  z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia przez TSUE na początku 2016 r. wytycznych dotyczących informowania i ochrony demaskatorów i przypomina, że ochrona demaskatorów jest kwestią poważnie traktowaną w administracji publicznej Unii i zawsze musi być należycie uwzględniana; wzywa TSUE do zachęcania pracowników do zapoznania się z wytycznymi z 2016 r., podkreślając zasadniczą rolę demaskatorów  w ujawnianiu niewłaściwego postępowania; wzywa TSUE do zachęcania swoich pracowników do korzystania z wytycznych z 2016 r. w stosowanych przypadkach; zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości, aby we właściwym czasie przekazał szczegółowe informacje dotyczące przypadków sygnalizowania nieprawidłowości, postępowania z nimi i ich zakończenia;

50.  wyraża potrzebę powołania niezależnego organu referencyjnego ds. ujawniania i doradztwa, dysponującego odpowiednimi zasobami budżetowymi, aby pomóc demaskatorom wykorzystywać odpowiednie kanały ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i doradztwa;

51.  zauważa, że zgodnie z art. 253 TFUE za nominację członków Trybunału Sprawiedliwości odpowiadają państwa członkowskie; podkreśla znaczenie terminowej nominacji i mianowania sędziów dla wyników TSUE; zwraca się o nową zasadę, zgodnie z którą ustalany byłby określony termin na (ponowną) nominację sędziego na długo przed końcem mandatu sędziego, oraz wzywa Radę do uwzględnienia stosunku kosztów do korzyści podczas mianowania nowych sędziów TSUE; krytykuje nieprawidłową nominację bez zaproszenia do składania zgłoszeń dwóch sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej na mandat, który dodatkowo trwał zaledwie od 14 kwietnia 2016 do 31 sierpnia 2016 r.;

52.  zauważa, że jeden z dwóch sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej nominowanych w dniu 1 kwietnia do dnia 31 sierpnia 2016 r. otrzymał dodatek na zagospodarowanie (18 962,25 EUR) zgodnie z art. 4 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) 2016/300(10), zwrot kosztów podróży (493,10 EUR) zgodnie z art. 4 lit. c) tego rozporządzenia oraz zwrot kosztów związanych z przeprowadzką (2 972,91 EUR) zgodnie z art. 4 lit. d); zauważa ponadto, że ten sam sędzia otrzymał odprawę przejściową za sześć miesięcy wynoszącą w sumie 47 070 EUR na koniec sprawowania mandatu; ubolewa z powodu nieproporcjonalnych kosztów związanych z podjęciem i zakończeniem czteromiesięcznego mandatu jednego z tych sędziów, sięgających 69 498,25 EUR oprócz wynagrodzenia pobieranego przez sędziego; wzywa TSUE do rozważenia, czy okres trwania mandatu jest proporcjonalny do wyżej wymienionych dodatków w przypadku mianowania przyszłych sędziów; wzywa Radę do ponownego przeanalizowania warunków i kwot takich dodatków oraz odpowiedniej zmiany rozporządzenia Rady (UE) 2016/300; potępia takie marnotrawstwo pieniędzy podatników unijnych;

53.  zauważa ponadto, że Sąd (izba ds. odwołań, wyrok z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie T-639/16 P)(11) uznał za nieprawidłowe ustanowienie drugiej izby Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej z jednym spośród sędziów z „czteromiesięcznym mandatem”, co unieważniło decyzję wspomnianą w tym wyroku, a także wszystkie kolejne decyzje drugiej izby w tym składzie; zwraca się do TSUE, by wskazał, których decyzji drugiej izby w tym składzie dotyczy wyrok Sądu; domaga się wydania komentarza Rady w sprawie tej nieprawidłowości i wyjaśnienia, kto ponosi za to odpowiedzialność;

54.  zwraca się do TSUE o rozważenie dopuszczenia jako języków obrad TSUE, a zwłaszcza Sądu, innych języków niż język francuski; przyjmuje z zadowoleniem wniosek Prezesa Sądu złożony w lutym 2016 r. o ocenę skutków zmiany języka obrad, przy czym ocena ta nie została jeszcze zakończona;

55.  wyraża ubolewanie z powodu decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej; zauważa, że na obecnym etapie nie można przewidzieć konsekwencji finansowych, administracyjnych, związanych z zasobami ludzkimi i innych konsekwencji wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zwraca się do Rady i Trybunału Obrachunkowego o przeprowadzenie ocen skutków oraz poinformowanie Parlamentu Europejskiego o wynikach do końca 2018 roku.

25.1.2018

OPINIA Komisji Prawnej

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości

(2017/2139(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pavel Svoboda

WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  wskazuje, że wykonanie budżetu na rok budżetowy 2016 charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem wykorzystania ostatecznych środków (98,23%), nawet jeżeli wskaźnik ten jest nieco niższy niż w 2015 r. (99,1%); wynika to głównie ze stopniowego przybywania do Sądu w ciągu 2016 r. nowych sędziów w liczbie dwunastu;

2.  podkreśla, że budżet Trybunału Sprawiedliwości jest czysto administracyjny, jako że mniej więcej 75% środków wydaje się na personel zatrudniony w tej instytucji, natomiast resztę przeznacza się na budynki, meble, technologie informacyjne i różne wydatki operacyjne; podkreśla jednak, że wprowadzenie budżetowania celowego powinno mieć zastosowanie nie tylko do całego budżetu Trybunału Sprawiedliwości, lecz powinno obejmować określenie skonkretyzowanych, mierzalnych, osiągalnych, realnych i terminowych (SMART) celów w rocznych planach dla poszczególnych departamentów, działów i personelu, a także określenie odpowiednich wskaźników niezbędnych do przygotowania preliminarza instytucji; w związku z tym wzywa Trybunał Sprawiedliwości do wprowadzenia zasady budżetowania celowego w odniesieniu do swoich działań w szerszym zakresie;

3.  podkreśla poprawę wydajności Trybunału dzięki skoordynowanym wysiłkom organów sądowych i wszystkich służb pomocniczych, w wyniku czego liczba rozstrzygniętych spraw w latach 2007–2016 wzrosła o 46%, pomimo bardzo ograniczonego zwiększenia liczby personelu pomocniczego w tym okresie (+3,5% w przypadku uwzględnienia w obliczeniu przystąpienia Chorwacji i mniej niż +0,1%, jeśli nie brać go pod uwagę)(12);

4.  zauważa, że z kwoty zobowiązań na podróże służbowe wynoszącej 295 500 EUR wykorzystano jedynie 41 209 EUR; zwraca uwagę, że można było uniknąć tego rodzaju niedoinwestowania; zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o usprawnienie sporządzania budżetu i poprawę rozliczalności w odniesieniu do budżetu przeznaczonego na podróże służbowe oraz podkreśla zasadę, zgodnie z którą podróże służbowe mają być racjonalne pod względem kosztów;

5.  wyraża zadowolenie, że w swoim rocznym sprawozdaniu za rok 2016, podobnie jak w latach ubiegłych od 2010 r., Trybunał Obrachunkowy nie zawarł żadnych uwag odnoszących się do Trybunału Sprawiedliwości; zaznacza, że ostatnimi czasy Trybunał Obrachunkowy nie wydał żadnego sprawozdania specjalnego dotyczącego Trybunału Sprawiedliwości;

6.  zwraca uwagę, że statystyki dotyczące trzech jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości za rok 2016 potwierdzają zaobserwowany w poprzednich latach trend dotyczący średniego czasu trwania postępowań, który wydaje się być krótszy [Trybunał Sprawiedliwości: 15 miesięcy (wobec 15,3 w 2015 r.) w przypadku odesłań prejudycjalnych; 2,7 miesiąca (wobec 1,9 w 2015 r.) w przypadku pilnych odesłań prejudycjalnych; 19,3 miesiąca (wobec 17,6 w 2015 r.) w przypadku skarg bezpośrednich i 12,9 miesiąca (wobec 14 w 2015 r.) w przypadku odwołań];

7.  wskazuje, że ogólnie w ramach trzech jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości w 2016 r. zamknięto 1628 spraw, która to liczba jest niższa niż w 2015 r. (1775 zamkniętych spraw); ponownie przypomina, jak ważne w kontekście przestrzegania praw podstawowych obywateli UE jest ograniczenie liczby nierozstrzygniętych spraw;

8.  wskazuje na coraz szersze wykorzystanie aplikacji „e‑Curia” (liczba kont dostępu: 3599 w 2016 r. w porównaniu z 2914 w 2015 r.), a także zwraca uwagę, że w 2016 r. wszystkie państwa członkowskie korzystały z tej aplikacji, co dowodzi, że skutecznie rozpropagowano wiedzę o jej istnieniu i zaletach;

9.  głęboko ubolewa, że państwa członkowskie nie podejmują działań na rzecz zapewnienia równowagi płci na stanowiskach charakteryzujących się wysokim stopniem odpowiedzialności oraz przypomina, że Parlament Europejski i Rada jako jeden z celów obrały sobie wyważoną reprezentację płci w kontekście powoływania nowych sędziów Sądu (w chwili obecnej ze schematu organizacyjnego Trybunału wynika, że wśród sędziów jest pięć kobiet, a wśród rzeczników generalnych – dwie kobiety; natomiast w schemacie organizacyjnym Sądu wśród sędziów jest dziesięć kobiet);

uważa za kluczowe, by instytucje Unii reprezentowały jej obywateli, a także podkreśla w związku z tym znaczenie celu wyznaczonego przez Parlament i Radę;

10.  zauważa, że w 2015 r. przyjęto reformę struktury sądowniczej Trybunału Sprawiedliwości, czemu towarzyszyło opracowanie nowego Regulaminu postępowania przed Sądem; rozumie, że dzięki podwojeniu liczby sędziów w ramach trzyetapowego procesu, który potrwa do 2019 r., reforma ta umożliwi Trybunałowi podołanie rosnącej liczbie spraw; z zainteresowaniem przeanalizuje rezultaty tej reformy pod względem zdolności Trybunału Sprawiedliwości do rozpatrywania spraw w rozsądnym terminie i zgodnie z wymogami w zakresie sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy;

11.  zwraca uwagę na planowane przekształcenie kodeksu postępowania członków, dzięki któremu uściślone zostaną warunki prowadzenia działalności zewnętrznej i publikacji ich interesów finansowych;

12.  apeluje o większą przejrzystość w zakresie działań zewnętrznych każdego z sędziów; domaga się, by Trybunał Sprawiedliwości na swojej oficjalnej stronie internetowej i w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności podawał informacje o zajmowaniu innych stanowisk przez sędziów oraz o ich płatnej działalności zewnętrznej;

13.  uważa, że Trybunał Sprawiedliwości powinien udostępniać ogólne informacje o uczestnikach oraz protokoły swoich posiedzeń z udziałem stron trzecich niezwiązanych z działalnością sądowniczą;

14.  ubolewa, że Trybunał Sprawiedliwości przyjął wewnętrzne przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach dopiero na początku 2016 r.; zaleca Trybunałowi Sprawiedliwości rozpowszechnienie tych przepisów wśród personelu, aby wszyscy pracownicy mogli się z nimi zapoznać; zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości, aby we właściwym czasie przekazał szczegółowe informacje dotyczące przypadków sygnalizowania nieprawidłowości w 2015 r., o ile takie były, oraz powiadomił, jak w tych przypadkach postąpiono i jak zakończyły się odnośne sprawy;

15.  wzywa Trybunał Sprawiedliwości do przedstawienia Parlamentowi konkretnych kosztów tłumaczeń pisemnych zgodnie ze zharmonizowaną metodyką ustaloną w ramach międzyinstytucjonalnej grupy roboczej zajmującej się kluczowymi międzyinstytucjonalnymi wskaźnikami działalności i efektywności;

16.  z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Trybunału Sprawiedliwości na rzecz ambitnych celów środowiskowych; zachęca Trybunał do stosowania zasad ekologicznych zamówień publicznych i apeluje o określenie zasad kompensacji emisji i przeznaczenie na ten cel wystarczających środków budżetowych;

17.  wzywa Trybunał Sprawiedliwości do udoskonalenia polityki komunikacyjnej względem obywateli Unii, np. poprzez organizowanie seminariów szkoleniowych dla dziennikarzy lub opracowanie produktów w dziedzinie komunikacji, dotyczących działalności Trybunału i odpowiadających podejściu zakładającemu bliższe kontakty z obywatelami.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

24.1.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Marco Zullo

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

21

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis

Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Tiemo Wölken

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Julia Pitera

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

ECR

Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

  Dz.U. L 48 z 24.2.2016.

(2)

  Dz.U. C 323 z 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(6)

Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 14/2017 „Przegląd wyników dotyczący zarządzania sprawami przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

(7)

Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 14/2017 „Przegląd wyników dotyczący zarządzania sprawami przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

(8)

Zob. s. 49, pkt C) sprawozdania specjalnego nr 14/2017, w którym Trybunał Obrachunkowy zidentyfikował następujące aspekty: brak dostępności referendarzy, obciążenie pracą sędziów, rzeczników generalnych i referendarzy, zmiana przydziału spraw ze względu na koniec mandatu sędziów. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_14/SR_CJEU_PL.pdf

(9)

Zob. sprawozdanie specjalne ETO nr 14/2017: Przegląd wyników dotyczący zarządzania sprawami przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, s. 27

(10)

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/300 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia uposażenia osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne w UE (Dz.U. L 58 z 4.3.2016, s. 1).

(11)

ECLI:EU:T:2018:22.

(12)

Dane pochodzą ze sprawozdania rocznego za rok 2016 – sprawozdanie z zarządzania za rok 2016 („ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK BUDŻETOWY 2016, ART. 66 UST. 9 ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO”) https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application /pdf/2017-06/rapport_gestion_2016_en_.pdf.

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności