Postopek : 2017/2139(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0122/2018

Predložena besedila :

A8-0122/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.21

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0126

POROČILO     
PDF 661kWORD 65k
27.3.2018
PE 612.024v02-00 A8-0122/2018

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

(2017/2139(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ingeborg Gräßle

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

(2017/2139(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0356 – C8-0250/2017)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravne zadeve (A8-0122/2018),

1.  podeli razrešnico sodnemu tajniku Sodišča Evropske unije glede izvrševanja proračuna Sodišča Evropske unije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Sodišču Evropske unije, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov ter Evropski službi za zunanje delovanje in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

(2017/2139(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IV – Sodišče Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravne zadeve (A8-0122/2018),

1.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2016 navedlo, da ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Sodišča Evropske unije (v nadaljevanju: sodišče);

2.  ugotavlja, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke institucij in organov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ni bilo pomembnih napak;

3.  pozdravlja v splošnem preudarno in dobro finančno poslovodenje sodišča v proračunskem letu 2016; izraža podporo uspešni spremembi paradigme v smeri priprave proračuna glede na uspešnost pri proračunskem načrtovanju Komisije, ki jo je septembra 2015 v okviru pobude „Proračun EU, osredotočen na rezultate“ uvedla podpredsednica Kristalina Georgieva; spodbuja sodišče, naj to metodo uporabi za lasten postopek proračunskega načrtovanja;

4.  je seznanjen, da v skladu z veljavnim postopkom razrešnice sodišče junija Računskemu sodišču predloži letna poročila o dejavnostih, Računsko sodišče pa nato oktobra Parlamentu predloži svoje poročilo, o razrešnici pa Parlament do maja glasuje na plenarnem zasedanju; je seznanjen, da med pripravo zaključnega računa in zaključkom postopka razrešnice preteče vsaj 17 mesecev, razen če se podelitev razrešnice preloži; poudarja, da so časovni roki revizije v zasebnem sektorju mnogo krajši; poudarja, da je treba postopek razrešnice poenostaviti in pospešiti; zahteva, da sodišče in Računsko sodišče upoštevata najboljše prakse iz zasebnega sektorja; v zvezi s tem predlaga določitev roka za predložitev letnih poročil o dejavnostih na dan 31. marca v letu, ki sledi obračunskemu letu, in roka za predložitev poročil Računskega sodišča na dan 1. julija; predlaga tudi, naj se pregleda časovni okvir za postopek razrešnice, kot je določen v členu 5 Priloge IV Poslovnika Parlamenta, da bi glasovanje o podelitvi razrešnice potekalo na delnem plenarnem zasedanju Parlamenta novembra, s čimer bi se postopek razrešnice zaključil v letu, ki sledi zadevnemu obračunskemu letu;

5.  ugotavlja, da je proračun sodišča v letu 2016 znašal 380.002.000 EUR (leta 2015 je znašal 357.062.000 EUR) in da je bila stopnja izvrševanja 98,2 %; je seznanjen z visoko stopnjo uporabe; ugotavlja pa, da se je v primerjavi s prejšnjimi leti nekoliko zmanjšala;

6.  je seznanjen, da so ocenjeni prihodki sodišča za proračunsko leto 2016 znašali 51.505.000 EUR, pri čemer so bile ugotovljeni upravičeni zneski za 3,1 % nižji od ocen (49.886.228 EUR); je seznanjen, da je razlika 1,62 milijona EUR predvsem posledica poznega prihoda 16 od 19 dodatnih sodnikov na Splošno sodišče leta 2016;

7.  je zaskrbljen, da sodišče stalno precenjuje svoje obveznosti za misije, saj je v letu 2016 sprejelo za 342.000 EUR obveznosti, pri čemer so plačila znašala le 157.974 EUR; poziva sodišče, naj zagotovi dobro finančno načrtovanje, da bi se v prihodnje izognilo podobnim neskladjem;

8.  ugotavlja, da je proračun sodišča večinoma upravne narave in da se približno 75 % porabi za odhodke v zvezi z zaposlenimi v instituciji, preostanek pa za stavbe, pohištvo, opremo in posebne naloge, ki jih izvaja institucija; ugotavlja, da je sodišče na zahtevo Parlamenta svoje upravne službe prosilo, naj na svojem področju delovanja uvedejo načelo oblikovanja proračuna glede na rezultate; poziva ga, naj še naprej uporablja to načelo pri vsakodnevnem upravnem poslovanju in naj organu za podelitev razrešnice poroča o svojih izkušnjah in doseženih rezultatih;

9.  pozdravlja namero sodišča, da bo do 26. decembra 2020 pripravilo poročilo o delovanju Splošnega sodišča, da bo pri tem udeležen zunanji svetovalec ter da bo poročilo posredovalo Parlamentu, Svetu in Komisiji;

10.  je seznanjen s pravosodnimi dejavnostmi sodišča v letu 2016, ko so bile predložene 1604 zadeve pred tremi sodišči, zaključenih pa je bilo 1628 zadev, kar je manj kot leta 2015, ko je bilo zaključenih 1775 zadev; ugotavlja tudi, da so postopki v povprečju trajali 16,7 meseca, kar je nekoliko več kot v letu 2015 (16,1 meseca); pozdravlja, da je bil v letu 2017 zaradi reforme sodišča povprečen čas za odločitev v zadevi 16,0 meseca; opozarja, da je treba zagotavljati kakovostno in hitro sprejemanje odločitev sodišča, da se preprečijo znatni stroški za zainteresirane strani, ki bi jih povzročilo predolgo trajanje postopkov; ponavlja, kako pomembno je skrajšati seznam nerešenih zadev, da se zavarujejo temeljne pravice državljanov Unije;

11.  ugotavlja, da je Sodišče v letu 2016 zaključilo 704 zadeve (v primerjavi s 616 v letu 2015) in da je prejelo 692 novih zadev (v letu 2015 jih je prejelo 713) ter da se je povečalo število zadev za predhodno odločanje in pritožb;

12.  je seznanjen, da je Splošno sodišče v letu 2016 prejelo 974 novih zadev (leta 2015 jih je prejelo 831), obravnavalo pa 755 zadev (leta 2015 jih je obravnavalo 987), pri čemer se je število nerešenih zadev v primerjavi s prejšnjimi leti povečalo;

13.  priznava, da je Sodišče za uslužbence prenehalo delovati s 1. septembrom 2016 in je zato njegovo delovanje treba oceniti samo za obdobje osmih mesecev; ugotavlja, da je zaključilo 169 zadev in prejelo 77 novih zadev ter da se je število nerešenih zadev znatno zmanjšalo (leta 2015 jih je bilo 231, leta 2016 pa 139); pozdravlja informacije, vključene v predloge sodišča za reformo njegovega statuta, med katerimi je ocena delovanja Sodišča za uslužbence, ki so bile Parlamentu posredovane leta 2011 in ki so bile leta 2014 predstavljene kot priloga k odgovorom na vprašalnik glede razrešnice za leto 2016; ponovno poziva k poglobljeni oceni desetletnega delovanja Sodišča za uslužbence;

14.  ugotavlja, da je bila leta 2015 sprejeta pravosodna arhitekturna reforma Sodišča, ki jo je spremljala priprava novega poslovnika Splošnega sodišča; je seznanjen s tem, da bo reforma s podvojitvijo števila sodnikov v tristopenjskem postopku do leta 2019 Sodišču omogočila, da bo še naprej kos povečanemu številu zadev; se veseli dosežkov te reforme, namreč sposobnosti Sodišča, da zadeve zaključi v razumnem obdobju in pri tem spoštuje zahteve po poštenem sojenju;

15.  ugotavlja, da so bile leta 2016 po reformi sodnega sistema sodišča zadeve v zvezi z uslužbenci tretja najpogostejša vrsta postopkov pred Splošnim sodiščem; poziva sodišče, naj še naprej zagotavlja statistične podatke o svojih pravosodnih dejavnostih;

16.  je seznanjen, da se je trajanje postopkov v letu 2016 skrajšalo, kar je Računsko sodišče ugotovilo v svojem posebnem poročilu št. 14/2017(6), in sicer v primerjavi z letom 2015 v povprečju za 0,9 meseca na Sodišču in 1,9 meseca na Splošnem sodišču; je seznanjen z organizacijskimi in postopkovnimi ukrepi, ki jih je sodišče sprejelo za povečanje učinkovitosti, in ga poziva, naj si še naprej prizadeva za nadaljevanje trenda krajšega trajanja postopkov, da se bodo vse zadeve zaključile v razumnem roku; z zaskrbljenostjo ugotavlja, dar so sodne počitnice eden najpogostejših dejavnikov, ki vplivajo na trajanje obravnave zadev; je seznanjen, da je bilo v letu 2016 14 tednov sodnih počitnic;

17.  je seznanjen z začetkom veljavnosti kodeksa ravnanja za člane in nekdanje člane Sodišča Evropske unije, ki določa pravila, ki odražajo več pomislekov Parlamenta v zvezi z izjavami o interesu in zunanjih dejavnostih; podpira sodišče pri izvajanju njegove odločitve, da v letu 2018 določi pravila glede izmeničnega zaposlovanja v javnem in zasebnem sektorju (pojav vrtljivih vrat);

18.  poziva, naj sodišče uvede bolj ciljno usmerjen pristop na podlagi rezultatov v zvezi z zunanjimi dejavnostmi sodnikov za razširjanje prava Unije, saj se uporabljeno merilo zdi dokaj splošno, učinki teh dejavnosti pa se ne merijo jasno;

19.  ponovno poziva k večji preglednosti v zvezi z zunanjimi dejavnostmi sodnikov; poziva sodišče, naj na svojem spletnem mestu in letnem poročilu o dejavnostih navede informacije o drugih delovnih mestih in plačanih zunanjih dejavnostih sodnikov, vključno z imenom dogodka, lokacijo, vlogo zadevnega sodnika, potnimi stroški in dnevnicami ter informacijo o tem, ali jih je plačalo sodišče ali tretja stran;

20.  poziva sodišče, naj nujno objavi življenjepise in izjave o interesih vseh svojih članov, pri tem pa navede članstvo v drugih organizacijah;

21.  obžaluje, da ni pravil o pojavu vrtljivih vrat in poziva sodišče, naj nujno uvede in izvaja stroge obveznosti v zvezi s tem;

22.  meni, da bi moralo sodišče razmisliti o tem, da pripravi zapisnike srečanj z lobisti, poklicnimi združenji in akterji civilne družbe, kadar to ne ogroža zaupnosti tekočih zadev;

23.  poziva sodišče, naj objavi srečanja s poklicnimi združenji in s predstavniki držav članic;

24.  obžaluje, da si države članice ne prizadevajo dovolj za uravnoteženo zastopanost spolov na najbolj odgovornih položajih, in ugotavlja, da sta Parlament in Svet med svojimi cilji navedla uravnoteženo zastopanost spolov pri imenovanju novih sodnikov Splošnega sodišča (trenutno je v organizacijski shemi Sodišča pet sodnic in dve generalni pravobranilki, na Splošnem sodišču pa je deset sodnic); meni, da morajo institucije Unije zastopati njene državljane; zato poudarja, kako pomemben je cilj Parlamenta in Sveta;

25.  ugotavlja, da Računsko sodišče ni imelo dostopa do nekaterih dokumentov, pomembnih za revizijo pregleda smotrnosti sodišča(7); poziva sodišče, naj še naprej sodeluje z Računskim sodiščem in mu zagotovi dostop do vseh dokumentov, ki jih potrebuje za svoje revizije, v takšnem obsegu, da to ne bo posegalo v obveznost ohranjanja zaupnosti postopka posvetovanja;

26.  se zaveda, da je vloga strokovnih sodelavcev pomagati članom Sodišča pri preučevanju zadev in pripravi pravnih dokumentov pod njihovim nadzorom, kot so sodbe, nalogi, mnenja in memorandumi; je seznanjen, da je sodišče kodeks ravnanja zanje sprejelo leta 2009; je seznanjen tudi, da strokovne sodelavce izberejo člani, za katere bodo ti sodelavci delali, in da veljajo minimalna merila o zaposlitvi; poziva sodišče, naj uveljavi politiko, ki bi omogočila bolj fleksibilno dodeljevanje obstoječih strokovnih sodelavcev za ublažitev problemov, ki so povezani z upravljanjem virov ali organizacijskimi vprašanji(8);

27.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da sodišče ni moglo oceniti zmogljivosti sodnikov in strokovnih sodelavcev, ki obravnavajo zadeve, saj ne zbira informacij o tem, koliko časa je posamezni sodnik ali strokovni sodelavec ukvarja z določeno zadevo; je seznanjen, da se bo opravila študija, katere namen bo oceniti, v kolikšnem obsegu bi lahko uvedba sistema za spremljanje uporabe virov zagotovila koristne podatke; poziva sodišče, naj rezultate študije predloži Parlamentu;

28.  meni, da je odgovor sodišča na vprašanje Parlamenta (vprašanje št. 50) glede stroškov njegovih zadev nepopoln; poziva sodišče, naj razmisli o sistemu spremljanja za izračun stroškov vsake posamezne zadeve;

29.  je seznanjen s stalnim spremljanjem razvoja morebitnih zaostankov in zamud v senatih; obžaluje, da sodišče Parlamentu ni posredovalo podatkov v zvezi z neupoštevanjem okvirnih časovnih okvirov, zato ker se nanašajo na notranjo organizacijo sodišč;

30.  je zaskrbljen, da sta prejetje in obdelava procesnih dokumentov v sodnem tajništvu najpogostejši dejavnik, ki vpliva na trajanje pisnega postopka na Splošnem sodišču(9); ugotavlja, da je za zadeve Splošnega sodišča značilna velika količina dokumentov; poziva Splošno sodišče, naj spremlja tudi število in zapletenost zadev, da bi zagotovilo, da bo imelo sodno tajništvo na voljo zadostne vire;

31.  poudarja priporočilo Računskega sodišča iz njegovega Posebnega poročila št. 14/2017 glede merjenja smotrnosti za vsako zadevo posebej s pomočjo prilagojenih časovnih okvirov ob upoštevanju dejansko uporabljenih virov;

32.  ugotavlja, da se po reformi sodnega sistema sodišča sodniki senatom dodeljujejo glede na število obravnavanih zadev na različnih področjih; želi izvedeti, kako poteka dodeljevanje in ali so za določena področja pristojni posebni senati, ter poziva k analizi, kako dodeljevanje vpliva na hitrost obravnavanja zadev;

33.  je seznanjen s postopkom dodelitve zadev, posredovanih sodiščema; ugotavlja, da je bilo leta 2016, kot že v prejšnjih letih, približno 40 % zadev na Splošnem sodišču dodeljenih zunaj sistema vrstnih redov, zaradi česar se porajajo dvomi glede samega sistema; poziva sodišče, naj sprejme pravila, ki določajo postopek dodelitve za obe sodišči;

34.  ugotavlja, da obe sodišči obravnavata znatno število zadev v zvezi z vprašanjem intelektualne lastnine; spodbuja sodišče, naj analizira načine za poenostavitev postopkov za te zadeve in preuči možnost, da jih predhodno pregledajo raziskovalno-dokumentacijske službe;

35.  ugotavlja, da sodišče še naprej upošteva medinstitucionalni sporazum o zmanjšanju števila zaposlenih za 5 % v obdobju petih let, čeprav je bilo ustvarjenih 137 novih delovnih mest zaradi povečanja števila sodnikov in generalnih pravobranilcev;

36.  ugotavlja, da je stopnja zasedenosti delovnih mest visoka (skoraj 98-odstotna) kljub pogostim menjavam osebja; je seznanjen s težavami z zaposlovanjem stalnega osebja v začetne razrede, o katerih poroča sodišče; poziva sodišče, naj pripravi oceno razlogov za pogoste menjave osebja in ukrepov, ki so bili ali bodo uvedeni za izboljšanje teh razmer;

37.  je seznanjen z ukrepi, ki jih je sodišče v letu 2016 sprejelo za izboljšanje uravnotežene zastopanosti spolov na srednjih in višjih vodstvenih položajih, vendar poudarja, kako pomembno je ohraniti cilj izboljšanja na tem področju; ponovno izraža zaskrbljenost zaradi geografskega neravnovesja na ravni srednjega in višjega vodstva, ter v zvezi s tem poziva sodišče, naj si prizadeva za izboljšave;

38.  je seznanjen, da je sodišče v letu 2016 razpisalo 245 pripravništev; obžaluje, da je bilo 188 pripravništev v senatih neplačanih; poziva sodišče, naj poišče rešitev za zagotovitev dostojnega plačila za vse pripravnike, ki delajo v tej instituciji, da bi zagotovilo enake možnosti;

39.  pozdravlja izmenjavo osebja med sodiščem in Evropsko centralno banko ter projekt za vzpostavitev okvira za izmenjavo pravnikov lingvistov med različnimi institucijami;

40.  pozdravlja sodelovanje s službami za tolmačenje Komisije in Parlamenta v okviru medinstitucionalnega odbora za prevajanje in tolmačenje;

41.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je sodišče postalo polnopravni član medinstitucionalne delovne skupine o ključnih medinstitucionalnih dejavnostih in kazalnikih uspešnosti ter predložilo stroške prevajanja po usklajeni metodologiji, dogovorjeni v delovni skupini;

42.  je seznanjen z naložbo sodišča v orodja IT za boljše vodenje postopkov; poziva ga, naj predloži podrobne kvantitativne in kvalitativne finančne informacije o stanju svojih projektov IT od leta 2014; poziva ga tudi, naj razvije v celoti integriran sistem IT za podporo vodenja zadev;

43.  poudarja, da se uporaba aplikacije e-Curia stalno povečuje (število uporabniških računov: 3599 v letu 2016 v primerjavi z 2914 v letu 2015) in da so jo v letu 2016 uporabljale vse države članice, kar je dokaz, da je bila javnost obveščena o njenem obstoju in uporabnosti;

44.  poziva sodišče, naj izboljša svoje komunikacijske dejavnosti, da bi postalo bolj dostopno državljanom Unije, npr. z organizacijo seminarjev za novinarje ali pripravo komunikacijskega materiala o svojih dejavnostih v skladu s pristopom, bolj osredotočenim na državljane; pozdravlja, da se je sodišče odločilo posodobiti svoje spletno mesto, da bi ga naredilo bolj prijaznega uporabnikom, in ga poziva, naj si prizadeva izboljšati svojo bazo podatkov, tako da bo bolj osredotočena na uporabnike; se zaveda prizadevanj sodišča v zvezi s spletnimi komunikacijskimi kanali in ga spodbuja, naj nadaljuje z dobrim delom;

45.  ugotavlja, da je sodišče postopoma upoštevalo priporočilo Parlamenta o uporabi službenih vozil iz resolucije o razrešnici za leto 2015; ugotavlja, da so ukrepi za racionalizacijo upravljanja voznega parka korak v pravo smer; pozdravlja novi medinstitucionalni javni razpis za zakup avtomobilov, ki se je začel leta 2016 in katerega namen je zagotoviti prihranke na tem področju; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo leta 2016 rezerviranih 21 poletov v skupnem znesku 3.998,97 EUR, katerih namen je bil voznike poslati na misijo, da so vozili člane Sodišča ali Sodišča za uslužbence v domačih državah članicah teh članov;

46.  pozdravlja, da je sodišče zavezano ambicioznim okoljskim ciljem, in poziva, naj se ti cilji pravočasno dosežejo; spodbuja institucijo, naj uporablja načela zelenega javnega naročanja, ter poziva k vzpostavitvi pravil in zadostnemu proračunu za ogljično izravnavanje;

47.  je seznanjen s podrobnimi informacijami o politiki sodišča glede stavb, zlasti kar zadeva gradnjo pete razširitve sedanjega nepremičninskega sklopa;

48.  je seznanjen z dodatnimi izkušnjami, pridobljenimi v zvezi z odprtim tipom pisarn; je zaskrbljen, da bi lahko nad prednostmi, kot so zmanjšanje prostorskih potreb, lažje komuniciranje in večja prilagodljivost, prevladale izguba zaupnosti, omejitve pri delu z dokumenti, ki zahtevajo visoko zbranost, in izguba zasebnosti; poziva sodišče, naj oceni pozitivne in negativne učinke na delovne razmere, pri tem upošteva potrebe uslužbencev ter Parlament obvesti o rezultatih ocene;

49.  pozdravlja, da je v začetku leta 2016 sodišče sprejelo smernice o informacijah za žvižgače in njihovi zaščiti, ter opozarja, da je slednja vprašanje, ki v javni upravi jemlje resno in ga je treba vedno obravnavati previdno; poziva sodišče, naj svoje uslužbence spodbuja, da se seznanijo s smernicami iz leta 2016, in pri tem poudarja ključno vlogo žvižgačev pri opozarjanju na kršitve; poziva ga, naj svoje uslužbence spodbuja, da v ustreznih primerih izkoristijo te smernice; poziva sodišče, naj pravočasno posreduje podrobnosti o primerih prijav nepravilnosti, o njihovi obravnavi in njihovem zaključku;

50.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo žvižgačem pomagal uporabiti prave kanale za razkrivanje informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

51.  je seznanjen, da so za predlaganje članov Sodišča v skladu s členom 253 PDEU pristojne države članice; poudarja, da je za uspešnost sodišča pomembno pravočasno predlagati in imenovati sodnike; poziva k sprejetju novega pravila, s katerim bi določili specifičen rok za (ponovno) predlaganje sodnika dovolj pred koncem mandata sodnika, in poziva Svet, naj pretehta stroške glede na koristi, kadar imenuje nove sodnike sodišča; izraža nezadovoljstvo zaradi nepravilnega predlaganja brez razpisa za dva sodnika Sodišča za uslužbence za mandat, ki je poleg tega trajal le od 14. aprila 2016 do 31. avgusta 2016;

52.  je seznanjen, da so bili enemu od obeh sodnikov Sodišča za uslužbence, ki sta bila imenovana 1. aprila za obdobje do 31. avgusta 2016 izplačani nadomestilo za namestitev (18.962,25 EUR) v skladu s členom 4(a) Uredbe Sveta (EU) 2016/300(10), potni stroški (493,10 EUR) v skladu s členom 4(c) navedene uredbe ter stroški selitve (2.972,91 EUR) v skladu z njenim členom 4(d); je seznanjen tudi, da je bilo istemu sodniku ob koncu mandata izplačano prehodno nadomestilo za obdobje šestih mesecev v skupnem znesku 47.070 EUR; obžaluje nesorazmerne stroške, povezane z začetkom in koncem „štirimesečnega mandata“ enega teh sodnikov, ki so poleg plače, ki jo je prejemal, znašali 69.498,25 EUR; poziva sodišče, naj ob prihodnjem imenovanju sodnikov razmisli, ali je trajanje mandata sorazmerno z zgoraj navedenimi nadomestili; poziva Svet, naj ponovno razmisli o pogojih in zneskih teh nadomestil in ustrezno spremeni Uredbo Sveta (EU) 2016/300; obsoja takšno potrato denarja davkoplačevalcev Unije;

53.  je seznanjen tudi, da je Splošno sodišče (Pritožbeni senat, sodba z dne 23. januarja 2018 v zadevi T‑639/16 P)(11) menilo, da je sestava drugega senata Sodišča za uslužbence Evropske unije, ki vključuje enega od sodnikov s „štirimesečnim mandatom“ nepravilna, s čimer se je razveljavila sodba, navedena v tej sodbi, pa tudi vse sodbe drugega senata v tej sestavi, ki so sledile; sprašuje sodišče, katere sodbe drugega senata v tej sestavi so prizadete zaradi sodbe Splošnega sodišča; zahteva, da Svet poda mnenje o tem neuspehu, in pojasni, kdo je zanj odgovoren;

54.  poziva sodišče, naj razmisli o tem, da bi poleg francoščine kot jezike posvetovanja, zlasti na Splošnem sodišču, uvedlo še druge jezike; pozdravlja, da je predsednik Splošnega sodišča februarja 2016 pozval k oceni učinka spremembe jezika posvetovanja, ki še ni bila dokončana;

55.  obžaluje, da se je Združeno kraljestvo odločilo, da izstopi iz Evropske unije; ugotavlja, da trenutno ni mogoče napovedati finančnih, upravnih, človeških in drugih posledic zaradi izstopa; poziva Svet in Računsko sodišče, naj opravita ocene učinka in Evropski parlament do konca leta 2018 obvestita o rezultatih.

25.1.2018

MNENJE Odbora za pravne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

(2017/2139(DEC))

Pripravljavec mnenja: Pavel Svoboda

POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  poudarja, da je bila stopnja uporabe končnih odobrenih sredstev pri izvrševanju proračuna za leto 2016 zelo visoka (98,23 %), čeprav nekoliko nižja kot v letu 2015 (99,1 %), predvsem zaradi postopnega zaposlovanja 12 novih sodnikov splošnega sodišča v letu 2016;

2.  poudarja, da je proračun Sodišča Evropske unije (v nadaljevanju: sodišče) povsem upravne narave, saj porabi približno 75 % sredstev za zaposlene v instituciji, preostanek pa za nepremičnine, pohištvo, informacijsko tehnologijo in razne odhodke iz poslovanja; poudarja pa, da se uvedba priprave proračuna glede na uspešnost ne bi smela uporabljati le za proračun institucije kot celoto, temveč bi morala zajemati sklop posebnih, izmerljivih, dosegljivih, realnih in časovno določenih (SMART) ciljev v letnih načrtih za posamezne oddelke in enote ter zaposlene, prav tako pa bi bilo treba določiti ustrezne kazalnike za pripravo načrta prihodkov in odhodkov te institucije; v zvezi s tem sodišče poziva, naj načelo priprave proračuna glede na uspešnost uvede v svoje vsakodnevne dejavnosti;

3.  pozdravlja večjo učinkovitost sodišča zahvaljujoč usklajenim prizadevanjem sodnikov in vseh pomožnih služb, zaradi česar se je število zaključenih zadev v obdobju 2007–2016 povečalo za 46 %, čeprav je bilo v tem obdobju zaposlenega zelo malo novega pomožnega osebja (+3,5 %, če štejemo pristop Hrvaške, in manj kot +0,1 %, če ga ne);(12)

4.  ugotavlja, da je bilo od obveznosti za službena potovanja v višini 295.500 EUR porabljenih samo 41.209 EUR; poudarja, da bi se temu premajhnemu vlaganju lahko izognili; poziva sodišče, naj izboljša pripravo proračuna in odgovornost v zvezi s proračunom za službena potovanja, in poudarja, da morajo biti službena potovanja stroškovno učinkovita;

5.  izraža zadovoljstvo, da Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2016 ni imelo pripomb glede sodišča, tako kot že od leta 2010; opozarja, da Računsko sodišče v zadnjem času ni izdalo nobenega posebnega poročila glede sodišča;

6.  ugotavlja, da statistični podatki za tri sodišča, ki so v letu 2016 sestavljala Sodišče Evropske unije, potrjujejo trend iz zadnjih let, namreč da se povprečno trajanje postopkov zmanjšuje (Sodišče Evropske unije: 15 mesecev za zahteve za predhodno odločbo (15,3 meseca v letu 2015), 2,7 meseca za nujne zahteve za predhodno odločbo (1,9 meseca v letu 2015), 19,3 meseca za neposredne ukrepe (17,6 meseca v letu 2015) in 12,9 meseca za pritožbe (14 mesecev v letu 2015);

7.  poudarja, da so tri sodišča, ki so sestavljala Sodišče Evropske unije, v letu 2016 zaključila 1.628 zadev, kar je nekoliko manj kot v letu 2015 (1.775 zaključenih zadev); znova opozarja, kako pomembno je skrajšati seznam nerešenih zadev, da se zavarujejo temeljne pravice državljanov EU;

8.  poudarja, da se uporaba aplikacije e-Curia stalno povečuje (število uporabniških računov: 3.599 v letu 2016 v primerjavi z 2.914 v letu 2015) in da so jo v letu 2016 uporabljale vse države članice, kar je dokaz, da je bila javnost uspešno obveščena o njenem obstoju in uporabnosti;

9.  obžaluje, da si države članice ne prizadevajo dovolj za uravnoteženo zastopanost spolov na najbolj odgovornih položajih in da sta Evropski parlament in Svet med svojimi cilji navedla uravnoteženo zastopanost spolov pri imenovanju novih sodnikov splošnega sodišča (trenutno je v organizacijski shemi Sodišča Evropske unije pet sodnic in dve generalni pravobranilki, na splošnem sodišču pa je deset sodnic);

meni, da morajo institucije Unije zastopati njene državljane; zato znova opozarja, kako pomemben je cilj Parlamenta in Sveta;

10.  ugotavlja, da je bila leta 2015 sprejeta pravosodna arhitekturna reforma sodišča, ki jo je spremljala priprava novega poslovnika splošnega sodišča; je seznanjen s tem, da bo reforma s podvojitvijo števila sodnikov v tristopenjskem postopku do leta 2019 sodišču omogočila, da bo še naprej kos povečanemu številu zadev; se veseli dosežkov te reforme, namreč sposobnosti sodišča, da zadeve zaključi v razumnem obdobju in pri tem spoštuje zahteve po poštenem sojenju;

11.  je seznanjen s prihodnjo prenovo kodeksa ravnanja za člane, v okviru katere bodo pojasnjeni pogoji za izvajanje zunanjih dejavnosti in objava finančnih interesov;

12.  poziva k večji preglednosti zunanjih dejavnosti sodnikov; poziva sodišče, naj na svojem uradnem spletnem mestu in v letnih poročilih o dejavnostih objavi informacije o drugih delovnih mestih in plačanih zunanjih dejavnostih sodnikov;

13.  meni, da bi moralo sodišče dati na voljo splošni pregled udeležencev in vsebino svojih srečanj z zunanjimi strankami, ki se ne nanašajo na njegove pravosodne dejavnosti;

14.  obžaluje, da so bila notranja pravila sodišča glede prijavljanja nepravilnosti sprejeta šele na začetku leta 2016; priporoča mu, naj s temi pravili seznani vse zaposlene; poziva ga, naj pravočasno posreduje podrobnosti o primerih prijav nepravilnosti v letu 2015, če obstajajo, ter o njihovi obravnavi in reševanju;

15.  poziva sodišče, naj mu predloži posebne stroške prevajanja po usklajeni metodologiji, ki je bila dogovorjena v medinstitucionalni delovni skupini o ključnih medinstitucionalnih dejavnostih in kazalnikih uspešnosti;

16.  pozdravlja zavezanost sodišča ambicioznim okoljskim ciljem; spodbuja institucijo, naj uporablja načela zelenega javnega naročanja, ter poziva k vzpostavitvi pravil in zadostnemu proračunu za ogljično izravnavanje;

17.  poziva sodišče, naj izboljša svojo politiko komuniciranja z državljani Unije, npr. z organizacijo seminarjev za novinarje ali pripravo komunikacijskega materiala o svojih dejavnostih v skladu s pristopom, bolj osredotočenim na državljane.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

24.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marco Zullo

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

21

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis

Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Răzvan Popa, Tiemo Wölken

Max Andersson, Heidi Hautala

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Julia Pitera

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

ECR

Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

  UL L 48, 24.2.2016.

(2)

  UL C 323, 28.9.2017, str. 1.

(3)

  UL C 322, 28.9.2017, str. 1.

(4)

  UL C 322, 28.9.2017, str. 10.

(5)

  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(6)

Posebno poročilo Računskega sodišča št. 14/2017 „Pregled smotrnosti vodenja zadev na Sodišču Evropske unije“.

(7)

Posebno poročilo Računskega sodišča št. 14/2017 „Pregled smotrnosti vodenja zadev na Sodišču Evropske unije“.

(8)

Glej stran 47, točka (C) Posebnega poročila Računskega sodišča 14/2017, v kateri je Računsko sodišče opredelilo naslednje vidike: nerazpoložljivost strokovnih sodelavcev, delovna obremenitev sodnikov, generalnih pravobranilcev in njihovih strokovnih sodelavcev, predodelitev zadev zaradi konca mandata sodnikov. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_14/SR_CJEU_SL.pdf

(9)

Glej Posebno poročilo Računskega sodišča št. 14/2017: Pregled smotrnosti vodenja zadev na Sodišču Evropske unije, str. 27.

(10)

Uredba Sveta (EU) 2016/300 z dne 29. februarja 2016 o določitvi prejemkov nosilcev visokih javnih funkcij EU (UL L 58, 4.3.2016, str. 1).

(11)

ECLI:EU:T:2018:22.

(12)

Podatki so iz letnega poročila za leto 2016 – poročila o upravljanju za leto 2016 (LETNO POROČILO O DEJAVNOSTIH ZA PRORAČUNSKO LETO 2016 V SKLADU S ČLENOM 66(9) FINANČNE UREDBE) https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application /pdf/2017-06/rapport_gestion_2016_en_.pdf

Zadnja posodobitev: 12. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov