Процедура : 2017/0349(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0124/2018

Внесени текстове :

A8-0124/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/04/2018 - 10.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0177

ДОКЛАД     *
PDF 645kWORD 53k
27.3.2018
PE 618.065v02-00 A8-0124/2018

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за спазване на минимален размер на данъчната ставка

(COM(2017)0783 – C8‑0007/2018 – 2017/0349(CNS))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Роберто Гуалтиери

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за спазване на минимален размер на данъчната ставка

(COM(2017)0783 – C8‑0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0783),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0007/2018),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0124/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Прилагането на стандартната ставка на ДДС от минимум 15% е удължавано шест пъти, откакто през 1992 г. Съветът постигна съгласие относно правилата за ограничаване на самостоятелността на държавите членки при определянето на ставките на ДДС, като изиска от държавите членки да прилагат тази минимална стандартна ставка за определен период.

Комисията няколко пъти представи предложения за удължаване на прилагането на тази минимална ставка в последния момент преди изтичането на крайния срок. Сам по себе си този факт нямаше практическо значение, тъй като всички държави членки прилагаха стандартни ставки на ДДС значително над 15% (понастоящем всички държави членки прилагат стандартна ставка от най-малко 17%). Въпреки това предишният докладчик (по предходното предложение) основателно упрекна Комисията за това, че е внесла предложението твърде късно, и поиска от Комисията в бъдеще да представя подобни предложения по-своевременно.

Макар че това предложение отново беше внесено в последния момент, докладчикът приветства факта, че предложението най-после трайно ще определи договорена граница, която да гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар, като същевременно оставя възможност за гъвкавост на държавите членки при определянето на стандартната ставка на ДДС, вместо многократно да се удължава в последния момент прилагането на временна минимална ставка.

Настоящото предложение е част от поредица от няколко законодателни предложения на Комисията, насочени към реформиране на системата на ДДС в ЕС и към преминаване към окончателна система на ДДС в ЕС. Докладчикът счита, че това са спешно необходими реформи, и призовава държавите членки да ги одобрят и да ги приложат в кратки срокове.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за спазване на минимален размер на данъчната ставка

Позовавания

COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)

Дата на консултация с ЕП

9.1.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

18.1.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Roberto Gualtieri

23.1.2018

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

23.1.2018

Разглеждане в комисия

20.3.2018

 

 

 

Дата на приемане

26.3.2018

 

 

 

Дата на внасяне

28.3.2018

Последно осъвременяване: 23 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност