Postup : 2017/0349(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0124/2018

Předložené texty :

A8-0124/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/04/2018 - 10.4

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0177

ZPRÁVA     *
PDF 505kWORD 52k
27.3.2018
PE 618.065v02-00 A8-0124/2018

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu

(COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Roberto Gualtieri

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJCÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu

(COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2017)0783),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0007/2018),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0124/2018),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJCÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Od roku 1992, kdy se Rada dohodla na pravidlech, která omezují možnost členských států určovat sazby DPH a vyžadují, aby členské státy po určité období uplatňovaly minimální základní sazbu DPH ve výši 15 %, byla tato minimální základní sazba již šestkrát prodloužena.

Komise několikrát předložila návrhy na prodloužení této minimální sazby na poslední chvíli před koncem platnosti. To však nemělo žádné praktické důsledky, neboť všechny členské státy uplatňovaly základní sazby DPH výrazně přesahující 15 % (v současné době uplatňují všechny členské státy základní sazbu ve výši nejméně 17 %). Nicméně již minulý zpravodaj (v souvislosti s předchozím návrhem) správně kritizoval Komisi za to, že návrh předložila příliš pozdě, a žádal Komisi, aby budoucí podobné návrhy předkládala včas.

Přestože byl tento návrh opět předložen na poslední chvíli, zpravodaj vítá, že návrh konečně trvale stanoví dohodnutý limit, který zajistí řádné fungování vnitřního trhu, přičemž zároveň ponechá členským státům flexibilitu pro stanovení základní sazby DPH, namísto toho, aby byla opakovaně na poslední chvíli prodlužována dočasná minimální sazba.

Tento návrh je součástí řady legislativních návrhů Komise, které usilují o reformu unijního systému DPH a směřují k definitivnímu systému DPH v EU. Zpravodaj se domnívá, že tyto reformy jsou naléhavě nutné, a vyzývá členské státy, aby se dohodly a urychleně je provedly.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu

Referenční údaje

COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)

Datum konzultace s EP

9.1.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

18.1.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Roberto Gualtieri

23.1.2018

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

23.1.2018

Projednání ve výboru

20.3.2018

 

 

 

Datum přijetí

26.3.2018

 

 

 

Datum předložení

28.3.2018

Poslední aktualizace: 23. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí