Procedure : 2017/0349(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0124/2018

Indgivne tekster :

A8-0124/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/04/2018 - 10.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0177

BETÆNKNING     *
PDF 348kWORD 52k
27.3.2018
PE 618.065v02-00 A8-0124/2018

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen

(COM(2017)0783 – C8‑0007/2018 – 2017/0349(CNS))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Roberto Gualtieri

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen

(COM(2017)0783 – C8‑0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2017)0783),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0007/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0124/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

Minimumsnormalsatsen for moms på 15 % er blevet forlænget seks gange, siden Rådet i 1992 blev enig om regler, der begrænsede medlemsstaternes ret til selv at fastsætte momssatser, der pålagde medlemsstaterne at anvende denne minimumsats i en vis periode.

Kommissionen har adskillige gange fremsat forslag om forlængelse af denne minimumssats i sidste øjeblik inden udløbsdatoen. Dette havde ingen praktiske konsekvenser, eftersom alle medlemsstater anvendte normale momssatser, der er et godt stykke over 15 % (alle medlemsstater anvender i øjeblikket en normalsats på mindst 17 %). Den tidligere ordfører (for det tidligere forslag) kritiserede imidlertid allerede med rette Kommissionen for at have forelagt forslaget for sent og anmodede Kommissionen om at forelægge lignende fremtidige forslag hurtigere.

Til trods for at forslaget endnu en gang er blevet forelagt i sidste øjeblik, glæder ordføreren sig over, at forslaget endelig permanent vil fastsætte en aftalt grænse, som sikrer et velfungerende indre marked, samtidig med at der gives fleksibilitet til medlemsstaterne til at fastsætte normalsatsen for moms i stedet for en række forlængelser i sidste øjeblik af en midlertidig minimumssats.

Dette forslag er en del af en serie af flere lovgivningsmæssige forslag fra Kommissionen, der har til formål at reformere EU's momssystem og bevæge sig hen imod et endeligt EU-momssystem. Ordføreren mener, at disse reformer er tvingende nødvendige, og opfordrer medlemsstaterne til at vedtage og gennemføre dem hurtigt.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen

Referencer

COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)

Dato for høring af EP

9.1.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

18.1.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Roberto Gualtieri

23.1.2018

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

23.1.2018

Behandling i udvalg

20.3.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.3.2018

 

 

 

Dato for indgivelse

28.3.2018

Seneste opdatering: 23. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik