Διαδικασία : 2017/0349(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0124/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0124/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0177

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 635kWORD 53k
27.3.2018
PE 618.065v02-00 A8-0124/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ που αφορά το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, σε σχέση με την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή

(COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Roberto Gualtieri

PR_CNS_LegAct_app

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ που αφορά το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, σε σχέση με την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή

(COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0783),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0007/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (Α8-0124/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το κατώτατο όριο του 15 % για τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ έχει παραταθεί έξι φορές από το 1992, όταν το Συμβούλιο συμφώνησε σχετικά με κανόνες περιορισμού της διακριτικής ευχέρειας των κρατών μελών να καθορίζουν συντελεστές ΦΠΑ, απαιτώντας από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τον κατώτατο κανονικό συντελεστή για ορισμένη περίοδο.

Η Επιτροπή, πολλές φορές, υπέβαλε προτάσεις για την παράταση του κατώτατου συντελεστή λίγο πριν τη λήξη διάρκειας της υποχρεωτικής εφαρμογής του. Το γεγονός αυτό δεν είχε πρακτικές συνέπειες, δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη εφάρμοζαν κανονικό συντελεστή ΦΠΑ πολύ υψηλότερο του 15 % (επί του παρόντος όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κανονικό συντελεστή τουλάχιστον 17 %). Ωστόσο, ήδη, ο προηγούμενος εισηγητής (της πρότασης που προηγήθηκε) δικαίως άσκησε κριτική στην Επιτροπή για υποβολή πρότασης πάρα πολύ αργά, ζητώντας από την Επιτροπή να υποβάλει αντίστοιχες προτάσεις σε πιο εύθετο χρόνο στο μέλλον.

Παρόλο που, για ακόμη μία φορά, η πρόταση αυτή υποβλήθηκε την τελευταία στιγμή, ο εισηγητής επικροτεί το γεγονός πως η πρόταση πρόκειται να θέσει μόνιμα ένα συμφωνημένο όριο το οποίο διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά τον καθορισμό του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ, αντί των πολυάριθμων παρατάσεων ενός προσωρινού κατώτατου συντελεστή που λάμβαναν χώρα την τελευταία στιγμή.

Η πρόταση αποτελεί μέρος μιας δέσμης νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής που έχουν ως στόχο τη μεταρρύθμιση του ενωσιακού συστήματος ΦΠΑ και τη μετάβαση προς ένα οριστικό ενωσιακό σύστημα ΦΠΑ. Ο εισηγητής θεωρεί τις μεταρρυθμίσεις αυτές επείγουσες και καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν και να τις εφαρμόσουν ταχύτατα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

9.1.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

18.1.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Roberto Gualtieri

23.1.2018

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

23.1.2018

Εξέταση στην επιτροπή

20.3.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.3.2018

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

28.3.2018

Τελευταία ενημέρωση: 4 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου