Menetlus : 2017/0349(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0124/2018

Esitatud tekstid :

A8-0124/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/04/2018 - 10.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0177

RAPORT     *
PDF 340kWORD 53k
27.3.2018
PE 618.065v02-00 A8-0124/2018

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) hariliku maksumaksumäära järgimise kohustuse osas

(COM(2017)0783 – C8‑0007/2018 – 2017/0349(CNS))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Roberto Gualtieri

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) hariliku maksumaksumäära järgimise kohustuse osas

(COM(2017)0783 – C8‑0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2017)0783),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0007/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0124/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


SELETUSKIRI

Nõukogu leppis 1992. aastal kokku eeskirjades, millega piiratakse liikmesriikide õigusi käibemaksumäära kehtestamisel ja nähakse ette 15 % suurune harilik minimaalne käibemaksumäär, mida liikmesriigid peavad teatava aja jooksul kohaldama, kusjuures selle otsuse kehtivust on pikendatud kuus korda.

Komisjon on mitu korda esitanud ettepaneku selle miinimummäära kohaldamisaja pikendamiseks vahetult enne otsuse aegumist. Sel ei ole siiski olnud tegelikke tagajärgi, sest kõikides liikmesriikides kohaldatav harilik käibemaksumäär on arvestatavalt suurem kui 15 % (praegu on kõikides liikmesriikides harilik maksumäär vähemalt 17 %). Juba eelmise ettepanekuga tegelenud raportöör kritiseeris (täiesti põhjendatult!) komisjoni ettepaneku liiga hilise esitamise pärast ning palus, et komisjon esitaks edaspidi sarnased ettepanekud aegsamini.

Kuigi ettepanek on jälle esitatud viimasel hetkel, peab raportöör kiiduväärseks, et sellega kehtestatakse lõpuks ometi alaline kokkulepitud piirmäär, mille abil tagada siseturu nõuetekohane toimimine, ent jäetakse ka liikmesriikidele hariliku käibemaksumäära kehtestamisel teatav paindlikkus. Eelnevalt on lihtsalt ajutise miinimummäära kohaldamisaega palju kordi viimasel hetkel pikendatud.

Ettepanek kuulub koos veel mitme komisjoni seadusandliku algatusega paketti, mille eesmärk on reformida ELi käibemaksusüsteemi ja jõuda lähemale lõpliku üleliidulise käibemaksusüsteemi kehtestamisele. Raportöör peab neid reforme hädavajalikeks ning palub liikmesriikidel nendega nõustuda ja neid kiirelt rakendada.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühine käibemaksusüsteem ja hariliku maksumaksumäära järgimise kohustus

Viited

COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

9.1.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

18.1.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Roberto Gualtieri

23.1.2018

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

23.1.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.3.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.3.2018

 

 

 

Esitamise kuupäev

28.3.2018

Viimane päevakajastamine: 23. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika