Menettely : 2017/0349(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0124/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0124/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/04/2018 - 10.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0177

MIETINTÖ     *
PDF 338kWORD 52k
27.3.2018
PE 618.065v02-00 A8-0124/2018

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen osalta

(COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Roberto Gualtieri

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen osalta

(COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2017)0783),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0007/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0124/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Yleisen arvonlisäverokannan 15 prosentin vähimmäistason soveltamista on jatkettu kuusi kertaa sen jälkeen, kun neuvosto hyväksyi vuonna 1992 säännöt, joilla rajoitetaan jäsenvaltioiden harkintavaltaa alv-kantojen määrittämisessä ja joissa jäsenvaltioita vaaditaan soveltamaan tätä yleisen verokannan vähimmäistasoa tiettynä ajanjaksona.

Komissio on useita kertoja antanut ehdotuksia tämän vähimmäistason jatkamisesta viime hetkellä ennen sen voimassaolon päättymistä. Sillä ei ollut käytännön vaikutusta, koska kaikki jäsenvaltiot sovelsivat yleisiä alv-kantoja, jotka olivat reilusti yli 15 prosenttia (tällä hetkellä kaikissa jäsenvaltioissa sovellettava yleinen verokanta on vähintään 17 prosenttia). Edeltävän ehdotuksen esittelijä moitti kuitenkin jo ansaitusti komissiota siitä, että se on antanut ehdotuksen liian myöhään, ja pyysi komissiota vastaisuudessa esittämään vastaavat ehdotukset oikea-aikaisemmin.

Vaikka tämä ehdotus on taaskin toimitettu viime hetkellä, esittelijä on tyytyväinen siihen, että ehdotuksella myös vihdoinkin vahvistetaan pysyvästi sovittu raja, jolla varmistetaan sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja samalla jätetään jäsenvaltioille liikkumavaraa yleisen arvonlisäverokannan määrittelyyn sen sijaan, että väliaikaista vähimmäistasoa pidetään yllä useilla viime hetken jatkamisilla.

Tämä ehdotus on yksi useista komission ehdotuksista, joiden tavoitteena on uudistaa EU:n arvonlisäverojärjestelmää ja siirtyä lopulliseen EU:n alv-järjestelmään. Esittelijän mielestä näitä uudistuksia tarvitaan kiireellisesti, ja hän kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään ja panemaan ne täytäntöön pikaisesti.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen osalta

Viiteasiakirjat

COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

9.1.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

18.1.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Roberto Gualtieri

23.1.2018

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

23.1.2018

Valiokuntakäsittely

20.3.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.3.2018

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.3.2018

Päivitetty viimeksi: 23. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö