Procedūra : 2017/0349(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0124/2018

Pateikti tekstai :

A8-0124/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/04/2018 - 10.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0177

PRANEŠIMAS     *
PDF 565kWORD 52k
27.3.2018
PE 618.065v02-00 A8-0124/2018

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl prievolės taikyti minimalų standartinį tarifą

(COM(2017) 0783 – C8 0007/2018 – 2017/0349(CNS))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Roberto Gualtieri

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl prievolės taikyti minimalų standartinį tarifą

(COM(2017) 0783 – C8 0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2017) 0783),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0007/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0124/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Nuo 1992 m., kai Taryba susitarė dėl taisyklių, ribojančių valstybių narių laisvę savo nuožiūra nustatyti PVM tarifus ir reikalaujančių, kad valstybės narės tam tikru laikotarpiu taikytų minimalų standartinį tarifą, minimalaus 15 % standartinio PVM tarifo taikymas pratęstas šešis kartus.

Komisija keletą kartų pateikė pasiūlymus pratęsti šio minimalaus tarifo taikymą prieš pat jo galiojimo pabaigos datą. Tai neturėjo jokios praktinės reikšmės, nes visos valstybės narės taikė standartinius PVM tarifus, kurie gerokai viršijo15 % (šiuo metu visų valstybių narių taikomi PVM tarifai yra ne mažesni kaip 17 %). Tačiau jau ankstesnis pranešėjas (dėl ankstesnio pasiūlymo) pagrįstai kritikavo Komisiją dėl per vėlai pateikto pasiūlymo ir paprašė Komisijos ateityje panašius pasiūlymus pateikti punktualiau.

Nors ir šis pasiūlymas pateiktas paskutinę akimirką, pranešėjas palankiai vertina tai, kad pasiūlymu pagaliau bus galutinai nustatyta sutarta ribinė vertė, kuria užtikrinamas tinkamas ES vidaus rinkos veikimas, kartu valstybėms narėms paliekant lankstumo galimybes nustatant standartinį PVM tarifą. Taip išvengiama kitų paskutinę akimirką atliekamų laikino minimalaus tarifo pratęsimų.

Šis pasiūlymas – vienas iš daugelio Komisijos pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais siekiama pertvarkyti ES PVM sistemą ir pereiti prie galutinės ES PVM sistemos. Pranešėjas mano, kad šiuos pertvarkymus reikia atlikti kuo skubiau, ir ragina valstybes nares greitai dėl jų susitarti ir juos įgyvendinti.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl prievolės taikyti minimalų standartinį tarifą

Nuorodos

COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)

Konsultacijos su EP data

9.1.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

18.1.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Roberto Gualtieri

23.1.2018

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

23.1.2018

Svarstymas komitete

20.3.2018

 

 

 

Priėmimo data

26.3.2018

 

 

 

Pateikimo data

28.3.2018

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika