Procedūra : 2017/0349(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0124/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0124/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 19/04/2018 - 10.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0177

ZIŅOJUMS     *
PDF 562kWORD 52k
27.3.2018
PE 618.065v02-00 A8-0124/2018

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākumu groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

(COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Roberto Gualtieri

(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai par ar ko attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākumu groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

(COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2017)0783),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0007/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0124/2018),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Minimālās 15 % PVN pamatlikmes piemērošana ir pagarināta sešas reizes, kopš Padome 1992. gadā vienojās par noteikumiem, ar kuriem ierobežo dalībvalstu rīcības brīvību noteikt PVN likmes un nosaka dalībvalstīm pienākumu piemērot šo minimālo pamatlikmi noteiktā laikposmā.

Komisija priekšlikumus pagarināt šīs minimālās likmes piemērošanu vairākas reizes iesniedza pēdējā brīdī pirms termiņa beigām. Praksē tam nebija nekādu seku, jo visas dalībvalstis piemēroja standarta PVN likmes, kas bija krietni virs 15 % (pašlaik visas dalībvalstis piemēro pamatlikmi vismaz 17 % apmērā). Tomēr jau iepriekšējais referents (par iepriekšējo priekšlikumu) pamatoti kritizēja Komisiju par to, ka priekšlikums iesniegts par vēlu, un lūdza Komisiju turpmāk līdzīgus priekšlikumus iesniegt savlaicīgāk.

Lai gan šis priekšlikums atkal ir iesniegts pēdējā brīdī, referents vērtē atzinīgi to, ka ar šo priekšlikumu beidzot pastāvīgi noteiks vienotu robežvērtību, kas nodrošinās iekšējā tirgus pienācīgu darbību, vienlaikus saglabājot elastības iespēju dalībvalstīm PVN pamatlikmes noteikšanā, nevis daudzkārt pēdējā brīdī pagarinot minimālās likmes pagaidu piemērošanas termiņu.

Šis priekšlikums ir daļa no vairākiem Komisijas likumdošanas priekšlikumiem, kuru mērķis ir reformēt ES PVN sistēmu un virzīties uz galīgo PVN sistēmu. Referents uzskata, ka šīs reformas ir steidzami nepieciešams, un aicina dalībvalstis vienoties un nekavējoties tā īstenot.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākumu

Atsauces

COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

9.1.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

18.1.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Roberto Gualtieri

23.1.2018

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

23.1.2018

Izskatīšana komitejā

20.3.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.3.2018

 

 

 

Iesniegšanas datums

28.3.2018

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 4. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika