Procedure : 2017/0349(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0124/2018

Ingediende teksten :

A8-0124/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/04/2018 - 10.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0177

VERSLAG     *
PDF 347kWORD 52k
27.3.2018
PE 618.065v02-00 A8-0124/2018

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief

(COM(2017)0783 – C8‑0007/2018 – 2017/0349(CNS))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Roberto Gualtieri

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief

(COM(2017)0783 – C8‑0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2017)0783),

–  gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0007/2018),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0124/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


TOELICHTING

De ondergrens van 15 % voor het normale btw-tarief is zes keer verlengd sinds de Raad in 1992 overeenstemming heeft bereikt over regels die de beslissingsvrijheid van de lidstaten bij de vaststelling van btw-tarieven inperken, waardoor lidstaten worden verplicht deze ondergrens voor het normale tarief gedurende een bepaalde periode toe te passen.

De Commissie heeft meerdere malen op het laatste moment voor de vervaldatum voorstellen ingediend voor de verlening van deze ondergrens voor het tarief. Als zodanig had dit geen praktische gevolgen, aangezien alle lidstaten btw-tarieven hanteerden die ruim boven 15 % lagen (op dit moment passen alle lidstaten een normaal tarief van ten minste 17 % toe). De vorige rapporteur (voor het vorige voorstel) heeft de Commissie echter terecht bekritiseerd voor het te laat indienen van het voorstel, en heeft de Commissie gevraagd vergelijkbare voorstellen in de toekomst tijdiger in te dienen.

Hoewel dit voorstel opnieuw op het laatste moment is ingediend, is de rapporteur ermee ingenomen dat volgens het voorstel eindelijk permanent een overeengekomen grens zal worden vastgesteld die de goede werking van de interne markt zal waarborgen en waarbij de lidstaten tegelijkertijd flexibiliteit behouden bij het vaststellen van het normale btw-tarief, in plaats van talrijke verlengingen van een tijdelijke ondergrens op het laatste moment.

Dit voorstel maakt deel uit van een reeks van meerdere wetgevingsvoorstellen van de Commissie die zijn gericht op het hervormen van het btw-stelsel van de EU en stappen zetten richting een definitief btw-stelsel voor de EU. De rapporteur is van mening dat deze hervormingen dringend noodzakelijk zijn en verzoekt de lidstaten overeenstemming te bereiken en de hervormingen spoedig ten uitvoer te leggen.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief

Document- en procedurenummers

COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)

Datum raadpleging EP

9.1.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

18.1.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Roberto Gualtieri

23.1.2018

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

23.1.2018

Behandeling in de commissie

20.3.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

26.3.2018

 

 

 

Datum indiening

28.3.2018

Laatst bijgewerkt op: 23 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid