Procedura : 2017/0349(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0124/2018

Teksty złożone :

A8-0124/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 19/04/2018 - 10.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0177

SPRAWOZDANIE     *
PDF 570kWORD 52k
27.3.2018
PE 618.065v02-00 A8-0124/2018

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

(COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Roberto Gualtieri

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

(COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2017)0783),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0007/2018),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0124/2018),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

Od momentu uzgodnienia przez Radę w 1992 r. zasad ograniczających swobodę państw członkowskich w ustalaniu stawek VAT (wymagających od państw członkowskich stosowania tej minimalnej stawki podstawowej VAT przez pewien okres) obowiązywanie stawki podstawowej VAT nie niższej niż 15 % przedłużano sześciokrotnie.

Wielokrotnie tuż przed upływem terminu wygaśnięcia Komisja składała wniosek o przedłużenie stosowania stawki podstawowej. Nie miało to praktycznych konsekwencji, ponieważ wszystkie państwa członkowskie stosowały stawkę VAT dużo wyższą niż 15 % (obecnie stawka podatku VAT we wszystkich państwach członkowskich wynosi co najmniej 17 %). Niemniej już poprzedni sprawozdawca (przy okazji poprzedniego wniosku) słusznie skrytykował Komisję za złożenie wniosku zbyt późno i zaapelował do Komisji o składanie podobnych wniosków w przyszłości z większym wyprzedzeniem.

Choć obecny wniosek znów został złożony w ostatnim momencie, sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zaproponowano w nim w końcu wdrożenie na stałe uzgodnionego limitu zapewniającego właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, pozostawiając jednocześnie państwom członkowskim swobodę w określaniu stawki podstawowej VAT, co pozwoli uniknąć konieczności przedłużania w ostatnim momencie tymczasowej minimalnej stawki podatku.

Wniosek ten stanowi część większego pakietu legislacyjnego Komisji obejmującego wnioski, których celem jest reforma unijnego systemu VAT oraz przejście w kierunku docelowego systemu VAT na szczeblu UE. Sprawozdawca uważa, że reformy te są pilnie potrzebne, i wzywa państwa członkowskie do ich rychłego uzgodnienia i wdrożenia.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

Odsyłacze

COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)

Data konsultacji z Parlamentem

9.1.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

18.1.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Roberto Gualtieri

23.1.2018

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

23.1.2018

Rozpatrzenie w komisji

20.3.2018

 

 

 

Data przyjęcia

26.3.2018

 

 

 

Data złożenia

28.3.2018

Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności