Procedură : 2017/0349(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0124/2018

Texte depuse :

A8-0124/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/04/2018 - 10.4

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0177

RAPORT     *
PDF 491kWORD 53k
27.3.2018
PE 618.065v01-00 A8-0124/2018

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime

(COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Roberto Gualtieri

[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime

(COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2017)0783),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0007/2018),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0124/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Nivelul minim de 15 % pentru cota standard de TVA a fost prelungit de șase ori, deoarece Consiliul a convenit, în 1992, asupra unor norme care limitează libertatea statelor membre de a stabili cotele de TVA, impunându-le statelor membre să aplice această cotă standard minimă pentru o anumită perioadă de timp.

Comisia a prezentat în mai multe rânduri propuneri de prelungire a acestei cote minime în ultimul moment înainte de data expirării. Ca atare, acest lucru nu a avut consecințe practice, dat fiind că toate statele membre au aplicat cote standard de TVA cu mult peste 15 % (în prezent, toate statele membre aplică o cotă standard de cel puțin 17 %). Cu toate acestea, raportorul pentru propunerea anterioară a criticat în trecut Comisia, în mod întemeiat, pentru că a prezentat prea târziu propunerea și a solicitat Comisiei ca în viitor să prezinte astfel de propuneri cu o mai mare promptitudine.

Deși prezenta propunere a fost din nou prezentată în ultimul moment, raportorul salută faptul că, în cele din urmă, aceasta va stabili în mod permanent o limită convenită care asigură buna funcționare a pieței interne, lăsând totodată flexibilitate statelor membre în stabilirea cotei standard de TVA, în locul numeroaselor prelungiri de ultim moment ale cotei minime temporare.

Prezenta propunere face parte dintr-o serie de propuneri legislative ale Comisiei care vizează reformarea sistemului de TVA al UE, precum și evoluția către un sistem definitiv de TVA în UE. Raportorul consideră că aceste reforme sunt necesare în mod urgent și invită statele membre să le aprobe și să le pună rapid în aplicare.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime

Referințe

COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)

Data consultării PE

9.1.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

18.1.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Roberto Gualtieri

23.1.2018

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

23.1.2018

Examinare în comisie

20.3.2018

 

 

 

Data adoptării

26.3.2018

 

 

 

Data depunerii

28.3.2018

Ultima actualizare: 23 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate