Postup : 2017/0349(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0124/2018

Predkladané texty :

A8-0124/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/04/2018 - 10.4

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0177

SPRÁVA     *
PDF 425kWORD 53k
27.3.2018
PE 618.065v02-00 A8-0124/2018

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu

(COM(2017)0783 – C8‑0007/2018 – 2017/0349(CNS))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Roberto Gualtieri

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu

(COM(2017)0783 – C8‑0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2017)0783),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0007/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0124/2018),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uplatňovanie minimálnej 15 % štandardnej sadzby DPH bolo predĺžené šesťkrát od roku 1992, keď sa Rada dohodla na pravidlách obmedzujúcich možnosť členských štátov stanoviť sadzby DPH a uložila členským štátom povinnosť uplatňovať túto minimálnu štandardnú sadzbu počas určitého obdobia.

Komisia niekoľkokrát na poslednú chvíľu pred ukončením platnosti dohody predložila návrhy na predĺženie uplatňovania tejto minimálnej sadzby. Ako také to nemalo žiadne praktické dôsledky, keďže všetky členské štáty uplatňovali štandardné sadzby DPH výrazne nad úrovňou 15 % (v súčasnosti uplatňujú všetky členské štáty štandardnú sadzbu aspoň 17 %). Už minulý spravodajca (k predchádzajúcemu návrhu) však správne kritizoval Komisiu za to, že návrh predložila príliš neskoro, a žiadal Komisiu, aby v budúcnosti predkladala podobné návrhy skôr.

Hoci tento návrh bol opäť predložený na poslednú chvíľu, spravodajca víta, že návrh – v protiklade k početným predĺženiam uplatňovania dočasnej minimálnej sadzby na poslednú chvíľu – nakoniec natrvalo stanoví dohodnutý limit, ktorým sa zabezpečuje riadne fungovanie vnútorného trhu, pričom ponechá členským štátom flexibilitu v stanovovaní štandardnej sadzby DPH.

Tento návrh je súčasťou súboru niekoľkých legislatívnych návrhov Komisie, ktoré sú zamerané na reformu systému DPH v EÚ a smerujú ku konečnému systému DPH v EÚ. Spravodajca sa domnieva, že tieto reformy sú naliehavo potrebné, a vyzýva členské štáty, aby sa na nich dohodli a bezodkladne ich vykonali.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu

Referenčné čísla

COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)

Dátum konzultácie s EP

9.1.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

18.1.2018

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Roberto Gualtieri

23.1.2018

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

23.1.2018

Prerokovanie vo výbore

20.3.2018

 

 

 

Dátum prijatia

26.3.2018

 

 

 

Dátum predloženia

28.3.2018

Posledná úprava: 23. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia