Förfarande : 2017/0349(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0124/2018

Ingivna texter :

A8-0124/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.4

Antagna texter :

P8_TA(2018)0177

BETÄNKANDE     *
PDF 345kWORD 52k
27.3.2018
PE 618.065v02-00 A8-0124/2018

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen

(COM(2017)0783 – C8‑0007/2018 – 2017/0349(CNS))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Roberto Gualtieri

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen

(COM(2017)0783 – C8‑0007/2018 – 2017/0349(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2017)0783),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0007/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0124/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


MOTIVERING

Miniminivån 15 % för normalskattesatsen för mervärdesskatt har förlängts sex gånger sedan rådet 1992 enades om regler som begränsar medlemsstaternas frihet att fastställa egna momssatser och om att medlemsstaterna ska tillämpa denna minsta normalskattesats under en viss period.

Kommissionen har flera gånger lagt fram förslag för förlängningen av denna miniminivå i sista minuten före sista giltighetsdagen. Detta hade inte någon praktisk betydelse eftersom alla medlemsstater tillämpade normalskattesatser för mervärdesskatt som låg tydligt över 15 % (samtliga medlemsstater tillämpar för närvarande en normalskattesats på minst 17 %). Emellertid kritiserade redan den tidigare föredraganden (för det förra förslaget) med rätta kommissionen för att ha lagt fram förslaget för sent, och uppmanade kommissionen att lägga fram liknande förslag i framtiden i mer lämplig tid.

Trots att detta förslag ännu en gång lagts fram i sista stund välkomnar föredraganden att förslaget äntligen kommer att permanent fastställa en överenskommen gräns som säkerställer en väl fungerande inre marknad samtidigt som det ger medlemsstaterna flexibilitet vid fastställandet av den normala mervärdesskattesatsen, i stället för ett otal sista minuten-förlängningar av en tillfällig minimisats.

Detta förslag ingår i en serie av flera lagstiftningsförslag från kommissionen som syftar till att reformera EU:s mervärdesskattesystem, och till en stegvis övergång till ett slutgiltigt mervärdesskattesystem för EU. Föredraganden anser att dessa reformer är akut nödvändiga, och uppmanar medlemsstaterna att enas om och genomföra dem snabbt.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen

Referensnummer

COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

9.1.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

18.1.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Roberto Gualtieri

23.1.2018

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

23.1.2018

Behandling i utskott

20.3.2018

 

 

 

Antagande

26.3.2018

 

 

 

Ingivande

28.3.2018

Senaste uppdatering: 23 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy