Procedure : 2017/0116(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0125/2018

Indgivne tekster :

A8-0125/2018

Forhandlinger :

PV 13/03/2019 - 25
CRE 13/03/2019 - 25

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0209

BETÆNKNING     ***I
PDF 740kWORD 111k
23.3.2018
PE 613.412v02-00 A8-0125/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Markus Pieper

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0289),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0183/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. januar 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0125/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Luftfart spiller en afgørende rolle i Unionens økonomi. Den er en stærk drivkraft for økonomisk vækst, jobskabelse, handel og mobilitet. I de seneste årtier bidrog væksten i lufttransportydelser mærkbart til at forbedre transportforbindelserne i Unionen og til tredjelande, og den har været en betydelig drivkraft for Unionens økonomi som helhed.

(1)  Luftfart spiller en afgørende rolle i Unionens økonomi og i unionsborgernes hverdag, idet det er en af de mest effektive og dynamiske sektorer i den europæiske økonomi. Den er en stærk drivkraft for økonomisk vækst, jobskabelse, handel og turisme samt for transportforbindelser og mobilitet for både virksomheder og borgere, navnlig inden for og mellem EU's områder. I de seneste årtier bidrog væksten i lufttransportydelser mærkbart til at forbedre transportforbindelserne i Unionen og til tredjelande, og den har været en betydelig drivkraft for Unionens økonomi som helhed.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Den europæiske luftfartssektor tegner sig for ca. 2 millioner direkte arbejdspladser, og international luftfart forventes at vokse med ca. 5 % om året indtil 2030.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Det er afgørende, at Unionen sikrer effektiv beskyttelse af de forskellige sektorer i dens økonomi og af dens arbejdstagere mod illoyal konkurrence fra tredjelande.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  EU-luftfartsselskaberne befinder sig centralt i et globalt net, der forbinder Europa internt og med resten af verden. De bør kunne konkurrere med tredjelandes luftfartsselskaber på grundlag af åben og loyal konkurrence blandt alle luftfartsselskaber. Dette vil bidrage til at opretholde betingelser, som fremmer transportforbindelser på et højt niveau i Unionen.

(2)  EU-luftfartsselskaberne befinder sig centralt i et globalt net, der forbinder Europa internt og med resten af verden. De bør kunne konkurrere med tredjelandes luftfartsselskaber på grundlag af åben og loyal konkurrence. Det er nødvendigt at opretholde betingelser, som fremmer flytransportforbindelser på et højt niveau i Unionen, og at sikre gennemsigtighed, lige vilkår og fortsat konkurrenceevne for EU-luftfartsselskabernes samt høj beskæftigelse i den europæiske luftfartsindustri.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2 a)  Europa udgør et område med over 500 millioner potentielle passagerer for tredjelandes luftfartsselskaber. Denne potentielt stigende trafik bør holdes for øje, når omfattende luftfartsaftaler med resten af verden forhandles på vegne af Unionen.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Loyal konkurrence er et betydningsfuldt princip generelt i forbindelse med driften af internationale lufttransportydelser. Princippet anerkendes navnlig af konventionen angående international civil luftfart (Chicagokonventionen), hvis præambel indeholder en anerkendelse af behovet for, at internationale lufttransportydelser skal bygge på "lige vilkår". I Chicagokonventionens artikel 44 erklæres det endvidere, at Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) bør have som målsætning at fremme udviklingen af internationale luftfartsydelser for derigennem at "sikre, ... at enhver af de kontraherende stater får rimelig mulighed for at drive internationale luftruter" og "undgår forskelsbehandling de kontraherende stater imellem".

(3)  I en sammenhæng med øget konkurrence mellem lufttransportaktører på globalt plan er loyal konkurrence et absolut nødvendigt princip i forbindelse med de internationale lufttransporttjenesters funktion. Princippet anerkendes navnlig af konventionen angående international civil luftfart (Chicagokonventionen), hvis præambel indeholder en anerkendelse af behovet for, at internationale lufttransportydelser skal bygge på "lige vilkår". I Chicagokonventionens artikel 44 erklæres det endvidere, at Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) bør have som målsætning at fremme udviklingen af internationale luftfartsydelser for derigennem at "sikre, ... at enhver af de kontraherende stater får rimelig mulighed for at drive internationale luftruter" og "undgår forskelsbehandling de kontraherende stater imellem".

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3 a)  Der er en klar forbindelse mellem åbningen af markeder og transportforbindelser, eftersom konkurrenceforvridning fører til en ændring i trafikstrømmene. Tredjelandes luftfartsselskaber ønsker og har behov for adgang til lufthavne i alle medlemsstater på grund af det potentielle marked på 500 millioner passagerer, som det europæiske kontinent repræsenterer for dem.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Men trods nogle tredjelandes og Unionens kontinuerlige bestræbelser er principperne om loyal konkurrence endnu ikke blevet defineret ved hjælp af særlige multilaterale regler, hverken inden for rammerne af ICAO-aftaler eller Verdenshandelsorganisationens aftaler (WTO-aftaler), fra hvis anvendelsesområde lufttransportydelser i vidt omfang er udelukket19.

(5)  Men trods Unionens og nogle tredjelandes kontinuerlige bestræbelser er principperne om loyal konkurrence endnu ikke blevet defineret ved hjælp af særlige multilaterale regler, hverken inden for rammerne af ICAO-aftaler eller Verdenshandelsorganisationens aftaler (WTO-aftaler), fra hvis anvendelsesområde lufttransportydelser i vidt omfang er udelukket.

_________________

_________________

19 Marrakesh-overenskomsten, Bilag IB - Den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), bilaget om lufttransportydelser.

19 Marrakesh-overenskomsten, Bilag IB - Den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), bilaget om lufttransportydelser.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  I lyset af Det Forenede Kongeriges meddelelse af 29. marts 2017 til Det Europæiske Råd om dets hensigt om at udtræde af Den Europæiske Union i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union bør Kommissionen foretage en grundig vurdering af konsekvenserne af denne udtrædelse for lufttransporten mellem Unionen eller dens medlemsstater og Det Forenede Kongerige med det formål at opnå færrest mulige forstyrrelser i lufttransportydelserne for luftfartsselskaber med base i Unionen og for forbrugerne.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Loyal konkurrence blandt luftfartsselskaber bør fortrinsvis tages op inden for rammerne af lufttransportaftaler eller aftaler om luftfartsydelser med tredjelande. De fleste lufttransportaftaler eller aftaler om luftfartsydelser, der indgås mellem Unionen eller dens medlemsstater eller begge på den ene side og tredjelande på den anden, indeholder dog indtil videre ikke sådanne regler. Indsatsen bør derfor styrkes for at forhandle om at få inddraget klausuler om loyal konkurrence i eksisterende og fremtidige lufttransportaftaler eller aftaler om luftfartsydelser med tredjelande.

(7)  Loyal konkurrence blandt luftfartsselskaber bør fortrinsvis primært tages op inden for rammerne af lufttransportaftaler eller aftaler om luftfartsydelser med tredjelande. De fleste lufttransportaftaler eller aftaler om luftfartsydelser, der indgås mellem Unionen eller dens medlemsstater eller begge på den ene side og tredjelande på den anden, indeholder dog indtil videre ikke sådanne regler. Indsatsen bør derfor omgående styrkes for at forhandle om at få inddraget klausuler om loyal konkurrence i eksisterende og fremtidige lufttransportaftaler eller aftaler om luftfartsydelser med tredjelande.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Luftfartsaftaler og denne forordning bør supplere og lette dialogen med det pågældende tredjeland med henblik på effektivt at løse tvister og genskabe redelige konkurrencevilkår. Hvor bilaterale lufttransportaftaler eller aftaler om luftfartsydelser med tredjelande indeholder klausuler eller lignende bestemmelser om loyal konkurrence, bør tvistbilæggelsesprocedurer i sådanne internationale aftaler ikke være en forudsætning for at indlede en procedure i henhold til denne forordning og bør ikke være til hinder for Kommissionens ret til at iværksætte en undersøgelse med henblik på at sikre komplementaritet mellem denne forordning og de bilaterale aftaler.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  Om nødvendigt bør det af hensyn til effektiviteten, forholdsmæssigheden og den afskrækkende virkning og på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger om, at der foreligger en trussel om skade, samt i tilfælde af at der er tale om en igangværende kompleks undersøgelse, være muligt at iværksætte midlertidige, afhjælpende foranstaltninger forud for procedurens afslutning.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7 c)  Initiativet med at forhandle lufttransportaftaler på EU-plan og bilaterale luftfartssikkerhedsaftaler med tredjelande, der repræsenterer nye og strategiske markeder (såsom Kina, Japan, ASEAN, Tyrkiet, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Armenien, Mexico, Bahrain, Kuwait, Oman og Saudi-Arabien), hilses velkommen, og der tilskyndes til konstruktive forhandlinger. Nye aftaler bør dog gennemføres korrekt og håndhæves af alle parter og skal indeholde en klausul om loyal konkurrence på grundlag af internationale standarder (som f.eks. standarter fastsat af ICAO og ILO). Kommissionen og Rådet opfordres på grundlag af respekt for artikel 218 i TEUF til fuldt ud at inddrage Parlamentet i alle faser af forhandlingerne.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Loyal konkurrence blandt luftfartsselskaber kan også sikres via relevant EU-lovgivning såsom Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 og Rådets direktiv 96/97/EF21. I det omfang, at hensynet til loyal konkurrence forudsætter beskyttelse af EU-luftfartsselskaber mod visse praksisser, der er indført af tredjelande eller tredjelandes luftfartsselskaber, reguleres dette for øjeblikket ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/200422. Forordning (EF) nr. 868/2004 har imidlertid vist sig ikke at være tilstrækkeligt effektiv i forhold til den bagvedliggende generelle målsætning om loyal konkurrence. Dette skyldes navnlig, at visse af reglerne heri, som bl.a. vedrører definitionen af de pågældende praksisser – bortset fra støtte – og kravene vedrørende iværksættelsen og gennemførelsen af undersøgelser. Dertil kommer, at forordning (EF) nr. 868/2004 ikke indeholder bestemmelser om en særlig intern EU-procedure vedrørende forpligtelser i lufttransportaftaler eller aftaler om luftfartsydelser, hvori Unionen er part, med det formål at sikre loyal konkurrence. I lyset af antallet og den væsentlige betydning af ændringer, som ville være nødvendige for at imødegå disse problemer, bør forordning (EF) nr. 868/2004 erstattes af en ny retsakt.

(8)  Loyal konkurrence blandt luftfartsselskaber kan også sikres via relevant EU-lovgivning såsom Rådets forordning (EØF) nr. 95/9320 og Rådets direktiv 96/97/EF21. I det omfang, at hensynet til loyal konkurrence forudsætter beskyttelse af EU-luftfartsselskaber mod visse praksisser, der er indført af tredjelande eller tredjelandes luftfartsselskaber, reguleres dette for øjeblikket ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/200422. Forordning (EF) nr. 868/2004 har imidlertid vist sig at være ineffektiv i forhold til den bagvedliggende generelle målsætning om loyal konkurrence. Dette skyldes navnlig, at visse af reglerne heri, som bl.a. vedrører definitionen af de pågældende praksisser – bortset fra støtte – og kravene vedrørende iværksættelsen og gennemførelsen af undersøgelser. Dertil kommer, at forordning (EF) nr. 868/2004 ikke indeholder bestemmelser om en særlig intern EU-procedure vedrørende forpligtelser i lufttransportaftaler eller aftaler om luftfartsydelser, hvori Unionen er part, med det formål at sikre loyal konkurrence. I lyset af antallet og den væsentlige betydning af ændringer, som ville være nødvendige for at imødegå disse problemer, bør forordning (EF) nr. 868/2004 erstattes af en ny retsakt.

_________________

_________________

20 Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (EFT L 14 af 22.1.1993, s. 1).

20 Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (EFT L 14 af 22.1.1993, s. 1).

21 Rådets direktiv 96/67/EF af 15. oktober 1996 om adgang til ground handling-markedet i Fællesskabets lufthavne (EFT L 272 af 25.10.1996, s. 36).

21Rådets direktiv 96/67/EF af 15. oktober 1996 om adgang til ground handling-markedet i Fællesskabets lufthavne (EFT L 272 af 25.10.1996, s. 36).

22 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 af 21. april 2004 om beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence til skade for EF-luftfartsselskaber i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 1).

22 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 af 21. april 2004 om beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence til skade for EF-luftfartsselskaber i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 1).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  En effektiv, forholdsmæssig og afskrækkende lovgivning er fortsat nødvendig med henblik på at opretholde betingelser, som fremmer transportforbindelser på et højt niveau og sikrer loyal konkurrence med tredjelandes luftfartsselskaber. Kommissionen bør til dette formål gives beføjelse til at foretage en undersøgelse og om nødvendigt træffe foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger bør kunne anvendes, enten når relevante forpligtelser overtrædes i en aftale, som Unionen er part i, eller når praksisser påvirker konkurrenceklausuler eller truer med at påføre EU-luftfartsselskaber skade.

(9)  EU's luftfartssektors konkurrenceevne afhænger af konkurrenceevnen i de enkelte dele af luftfartsværdikæden og kan kun opretholdes ved hjælp af en række supplerende politikker. Unionen bør indgå i en konstruktiv dialog med tredjelande med henblik på at finde et grundlag for loyal konkurrence. I denne henseende er en effektiv, forholdsmæssig og afskrækkende lovgivning fortsat nødvendig med henblik på at opretholde betingelser, som fremmer transportforbindelser på et højt niveau og sikrer loyal konkurrence med tredjelandes luftfartsselskaber, således at arbejdspladserne i Unionens luftfartsselskaber bevares. Kommissionen bør til dette formål gives effektiv beføjelse til at foretage en undersøgelse og om nødvendigt træffe midlertidige eller endelige foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger bør kunne anvendes, enten når relevante forpligtelser overtrædes i en aftale, som Unionen er part i, eller når praksisser, der forvrider konkurrencen, påfører eller truer med at påføre EU-luftfartsselskaber skade.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at holde Kommissionen tilstrækkeligt informeret om mulige elementer, som gør det berettiget at iværksætte en undersøgelse, bør alle medlemsstater, EU-luftfartsselskaber eller sammenslutninger af EU-luftfartsselskaber kunne indgive en klage.

(11)  For at holde Kommissionen tilstrækkeligt informeret om mulige elementer, som gør det berettiget at indlede en undersøgelse, bør alle medlemsstater, EU-luftfartsselskaber eller sammenslutninger af EU-luftfartsselskaber kunne indgive en klage, der bør behandles inden for en rimelig tidshorisont, for at undgå, at de europæiske luftfartsselskaber påføres tab.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  For at opnå en effektiv lovgivning og i analogi med Unionens andre handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter er det afgørende, at Kommissionen kan indlede et sagsforløb på grundlag af en klage, der er understøttet af umiddelbare beviser for en trussel om skade.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Det er vigtigt at sikre, at undersøgelsen kan udvides til det bredest mulige spektrum af relevante elementer. Til dette formål og med forbehold af samtykke fra det berørte tredjeland og tredjelandets berørte enhed bør Kommissionen kunne foretage undersøgelser i tredjelande. Af samme årsager og til samme formål bør medlemsstaterne have pligt til at bistå Kommissionen efter deres bedste evne. Kommissionen bør afslutte undersøgelsen på grundlag af det bedste tilgængelige belæg.

(12)  Det er vigtigt at sikre, at undersøgelsen kan udvides til det bredest mulige spektrum af relevante elementer. Til dette formål bør Kommissionen i samarbejde med det berørte tredjeland og tredjelandets berørte enhed kunne foretage undersøgelser i tredjelande. Af samme årsager og til samme formål bør medlemsstaterne have pligt til at bistå Kommissionen efter deres bedste evne. Kommissionen bør afslutte undersøgelsen efter at have indsamlet alle de nødvendige oplysninger fra de relevante interessenter og på grundlag af det bedste tilgængelige belæg.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Vedrører Kommissionens undersøgelse operationer omfattet af en lufttransportaftale eller en aftale om luftfartsydelser med et tredjeland, hvori Unionen ikke er part, bør det sikres, at Kommissionen handler med fuldt kendskab til ethvert sagsforløb, der påtænkes eller gennemføres af den medlemsstat, som berøres af en sådan aftale, og som vedrører den situation, der er genstand for Kommissionens undersøgelse. Medlemsstaterne bør derfor have pligt til at holde Kommissionen underrettet i overensstemmelse hermed.

(13)  Vedrører Kommissionens undersøgelse operationer omfattet af en lufttransportaftale eller en aftale om luftfartsydelser med et tredjeland, hvori Unionen ikke er part, bør det sikres, at Kommissionen handler med fuldt kendskab til ethvert sagsforløb, der påtænkes eller gennemføres af den medlemsstat, som berøres af en sådan aftale, og som vedrører den situation, der er genstand for Kommissionens undersøgelse på grundlag af kriterierne for loyal konkurrence. Medlemsstaterne bør derfor have pligt til at holde Kommissionen underrettet i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Sagsforløbet bør ikke iværksættes eller bør afsluttes uden afhjælpende foranstaltninger i henhold til denne forordning, hvis vedtagelsen af afhjælpende foranstaltninger strider mod Unionens interesser, hvad angår deres indvirkning på andre personer og navnlig forbrugere eller virksomheder i Unionen. Sagsforløbet bør ligeledes afsluttes uden foranstaltninger, når forudsætningerne for sådanne foranstaltninger ikke eller ikke længere er opfyldt.

(15)  Sagsforløbet bør ikke iværksættes eller bør afsluttes uden afhjælpende foranstaltninger i henhold til denne forordning, hvis vedtagelsen af afhjælpende foranstaltninger strider mod Unionens interesser, hvad angår deres indvirkning på andre parter, herunder forbrugere, virksomheder eller ansatte i luftfartsindustrien i Unionen. I denne forbindelse, og navnlig når afhjælpende foranstaltninger overvejes, bør det være en prioritet at opretholde transportforbindelserne på et højt niveau i Unionen. Sagsforløbet bør ligeledes afsluttes uden foranstaltninger, når forudsætningerne for sådanne foranstaltninger ikke eller ikke længere er opfyldt.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15 a)  Ved afgørelsen af, hvorvidt det er i Unionens interesse at gribe ind, bør Kommissionen tage hensyn til samtlige interesserede parters synspunkter. For at kunne tilrettelægge sådanne høringer med alle interesserede parter og give dem mulighed for at blive hørt, bør der i meddelelsen om indledning af undersøgelsen angives frister for levering af oplysninger. Interesserede parter bør være klar over betingelserne for videregivelse af de oplysninger, som de indgiver, og bør være berettigede til at svare på andre parters bemærkninger.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  En konstatering af skade eller trussel om skade det eller de berørte EU-luftfartsselskaber bør afspejle en realistisk vurdering af situationen og bør derfor baseres på alle relevante faktorer navnlig i relation til dette eller disse luftfartsselskabers situation og situationen generelt på det berørte lufttransportmarked.

(17)  Ved afgørelsen af, om der bør indledes en procedure i henhold til denne forordning, bør en konstatering af en trussel om skade og skade, der allerede har ramt det eller de berørte EU-luftfartsselskaber, afspejle en realistisk vurdering af situationen og bør derfor baseres på alle relevante faktorer, navnlig i relation til dette eller disse luftfartsselskabers situation og situationen generelt på det berørte lufttransportmarked i overensstemmelse med gængs praksis og under anvendelse af de instrumenter, der har til formål at sikre loyal konkurrence, som også giver mulighed for at forebygge og kompensere for skade, der klart kan forudses, og truslen om en sådan skade i tilfælde af en praksis, som forvrider den loyale konkurrence, hvis der foreligger umiddelbare beviser.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Af hensyn til den administrative effektivitet og i lyset af en mulig indstilling af undersøgelsen uden indførelse af foranstaltninger bør det være muligt at suspendere sagsforløbet, når det berørte tredjeland eller den berørte enhed i tredjelandet har taget afgørende skridt til at eliminere de pågældende praksisser, der påvirker konkurrencen, eller den deraf følgende skade eller trussel om skade.

(18)  Af hensyn til den administrative effektivitet og i lyset af en mulig indstilling af undersøgelsen uden indførelse af foranstaltninger bør det være muligt at suspendere sagsforløbet, når det berørte tredjeland eller den berørte enhed i tredjelandet har taget afgørende skridt til at eliminere de pågældende praksisser, der forvrider konkurrencen, eller den deraf følgende skade eller trussel om skade.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Afhjælpende foranstaltninger angående praksisser, der påvirker konkurrencen, tilsigter at udligne den skade, der er opstået eller truer med at opstå som følge af disse praksisser. De bør derfor tage form af finansielle forpligtelser eller andre foranstaltninger, som, idet de repræsenterer en kvantificerbar pengeydelse, er i stand til at skabe den samme virkning. Dette kan omfatte foranstaltninger i form af suspension af indrømmelser, af skyldige ydelser eller af tredjelandets luftfartsselskabs øvrige rettigheder, forudsat at dette ikke fører til en overtrædelse af en lufttransportaftale eller en aftale om luftfartsydelser, som er indgået med det berørte tredjeland. Af hensyn til overholdelsen af proportionalitetsprincippet bør alle former for foranstaltninger begrænses til, hvad der er nødvendigt for at udligne den påviste skade eller trussel om skade.

(19)  Afhjælpende foranstaltninger angående praksisser, der forvrider konkurrencen, tilsigter at udligne den skade, der er opstået eller truer med at opstå som følge af disse praksisser. De bør derfor tage form af finansielle forpligtelser eller andre foranstaltninger, som, idet de repræsenterer en kvantificerbar pengeydelse, er i stand til at skabe den samme virkning. Dette kan omfatte foranstaltninger i form af suspension af indrømmelser, af skyldige ydelser eller af tredjelandets luftfartsselskabs øvrige rettigheder, forudsat at dette ikke fører til en overtrædelse af en lufttransportaftale eller en aftale om luftfartsydelser, som er indgået med det berørte tredjeland.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Situationer, der undersøges i henhold til denne forordning, og deres potentielle indvirkning på medlemsstaterne kan afhænge af omstændighederne. Afhjælpende foranstaltninger kan derfor finde anvendelse, alt efter tilfældet, på en eller flere medlemsstater eller være begrænset til et bestemt geografisk område.

(21)  Situationer, der undersøges i henhold til denne forordning, og deres potentielle indvirkning på medlemsstaterne kan afhænge af omstændighederne. Afhjælpende foranstaltninger kan derfor finde anvendelse, alt efter tilfældet, på en eller flere medlemsstater, kan være begrænset til et bestemt geografisk område eller begrænset i tid eller kan finde anvendelse fra et senere tidspunkt, hvor det er muligt at fastsætte et præcist tidspunkt for, hvornår truslen om skade ville udvikle sig til en faktisk skade.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22 a)  Kommissionen bør hvert år underrette Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning. Denne rapport bør indeholde oplysninger om anvendelsen af afhjælpende foranstaltninger, afslutning af undersøgelser uden indførelse af afhjælpende foranstaltninger, undersøgelser, revisioner og samarbejde med medlemsstaterne, interesserede parter og tredjelande. Rapporten bør behandles med en passende grad af fortrolighed.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Målet for denne forordning, nemlig en effektiv og ligelig beskyttelse for alle EU-luftfartsselskaber baseret på ensartede kriterier og procedurer mod overtrædelse af gældende internationale forpligtelser og mod skade eller trussel om skade på et eller flere EU-luftfartsselskaber forårsaget af praksisser, som påvirker konkurrencen, og som er indført af tredjelande eller enheder i tredjelande, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(23)  Målet for denne forordning, nemlig en effektiv og ligelig beskyttelse for alle EU-luftfartsselskaber baseret på ensartede kriterier og procedurer mod overtrædelse af gældende internationale forpligtelser og mod skade eller trussel om skade på et eller flere EU-luftfartsselskaber forårsaget af praksisser, som forvrider konkurrencen, og som er indført af tredjelande eller enheder i tredjelande, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde dette mål, og den har heller ikke til formål at indføre standarder for tredjelandes luftfartsselskaber, f.eks. med hensyn til tilskud gennem indførelse af mere restriktive krav end dem, der gælder for EU-luftfartsselskaber.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23 a)  Kommissionen bør foreslå regler, kriterier og foranstaltninger til at styrke loyal konkurrence i EU, ikke kun inden for Unionens interne lufttransportsektor, men også inden for den intermodale transport.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 1

Artikel 1

Genstand

Genstand og anvendelsesområde

1.  Ved denne forordning fastsættes regler for gennemførelsen af Kommissionens undersøgelser og vedtagelsen af afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med dels overtrædelse af gældende internationale forpligtelser og dels praksisser, som påvirker konkurrencen mellem EU-luftfartsselskaber og andre luftfartsselskaber og forårsager skade eller trussel om skade for EU-luftfartsselskaber.

1.  Ved denne forordning fastsættes regler for gennemførelsen af Kommissionens undersøgelser og vedtagelsen af afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med dels overtrædelse af gældende internationale forpligtelser og dels praksisser, som forvrider konkurrencen mellem EU-luftfartsselskaber og andre luftfartsselskaber og forårsager skade eller trussel om skade for EU-luftfartsselskaber.

2.   Denne forordning finder anvendelse, medmindre andet fremgår af artikel 12 i forordning (EØF) nr. 95/93 og artikel 20 i direktiv 96/67/EF.

2.   Denne forordning finder anvendelse, medmindre andet fremgår af artikel 12 i forordning (EØF) nr. 95/93 og artikel 20 i direktiv 96/67/EF.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "interesseret part": enhver fysisk eller juridisk person eller ethvert officielt organ – uanset om dette har selvstændig status som juridisk person – som kan forventes at have en væsentlig interesse i resultatet af sagsforløbet

d)  "interesseret part": enhver fysisk eller juridisk person eller ethvert officielt organ – uanset om dette har selvstændig status som juridisk person – som kan forventes at have en væsentlig interesse i resultatet af sagsforløbet, herunder, men ikke begrænset til, luftfartsselskaber

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  "berørt medlemsstat": en medlemsstat:

 

i) der udsteder licens for europæiske luftfartsselskaber i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1008/2008;

 

ii) i henhold til hvis luftfartsaftaler eller handelsaftaler indeholdende bestemmelser vedrørende luftfart, de europæiske luftfartsselskaber opererer

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "enhed fra et tredjeland": enhver fysisk eller juridisk person, uanset om denne driver virksomhed med eller uden økonomisk vinding for øje, eller ethvert officielt organ med eller uden selvstændig status som juridisk person, uanset om dette kontrolleres af et tredjelands regering, som direkte eller indirekte beskæftiger sig med lufttransportydelser eller tilknyttede ydelser eller med at levere infrastruktur eller tjenester, som benyttes til at udøve lufttransportydelser eller tilknyttede ydelser

e)  "enhed fra et tredjeland": enhver fysisk eller juridisk person, uanset om denne driver virksomhed med eller uden økonomisk vinding for øje, eller ethvert officielt organ med eller uden selvstændig status som juridisk person, uanset om dette kontrolleres af et tredjelands regering, som direkte eller indirekte beskæftiger sig med lufttransportydelser eller tilknyttede ydelser eller med at levere infrastruktur eller tjenester, som benyttes til at udøve lufttransportydelser eller tilknyttede ydelser, herunder joint ventures og alliancer, der udelukkende består af tredjelandes luftfartsselskaber

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

f a)  "trussel om skade" en skade, der er nært forestående eller kan forventes i en nær fremtid med en sandsynlighed, der grænser til at være med sikkerhed

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

f b)  "midlertidige afhjælpende foranstaltninger": foranstaltninger af midlertidig karakter mod et tredjelands luftfartsselskab, som står i et rimeligt forhold til truslen, kun har til formål at forebygge uoprettelig skade, er truffet af Kommissionen på tidspunktet for indledningen af proceduren på grundlag af de foreliggende faktiske omstændigheder, og som skal ophæves senest ved afslutningen af en undersøgelse

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra h – nr. i – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  en statslig eller en anden offentlig organisation, herunder offentligt kontrollerede virksomheder, leverer varer eller tjenesteydelser eller køber varer eller tjenesteydelser

3)  en statslig eller en anden offentlig organisation, herunder offentligt kontrollerede virksomheder, der leverer andre varer eller tjenesteydelser end generel infrastruktur, eller køber varer eller tjenesteydelser

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

1.   Ved fastlæggelsen af Unionens interesser lægges der især vægt på nødvendigheden af at genoprette effektiv og loyal konkurrence, af at sikre gennemsigtighed, af at undgå enhver form for konkurrenceforvridning på det indre marked, af at undgå underminering af medlemsstaternes socioøkonomiske situation samt af at opretholde transportforbindelserne på et højt niveau for passagerer og Unionen.

 

2.   Hvorvidt det ud fra hensynet til Unionens interesser er påkrævet at gribe ind, afgøres af Kommissionen fra sag til sag på grundlag af en vurdering af alle involverede parters interesser som helhed, herunder på grundlag af en socioøkonomisk vurdering. En sådan afgørelse træffes kun, når alle parter har haft lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter inden for en specifik tidsramme, jf. stk. 3. Det er frivilligt, hvorvidt der gøres brug af denne mulighed eller ej. Fastlæggelsen af Unionens interesser berører ikke Kommissionens ret til at iværksætte en undersøgelse i overensstemmelse med artikel 3. Når Kommissionen ud fra samtlige afgivne oplysninger klart kan drage den konklusion, at det ikke er i Unionens interesse at træffe sådanne foranstaltninger, anvendes disse foranstaltninger ikke.

 

 

 

3.  For at kunne give et solidt grundlag, hvorpå Kommissionen kan tage hensyn til alle synspunkter, kan klagerne og interesserede parter inden for den tidsfrist, der er fastsat i meddelelsen om indledningen af undersøgelsen, give sig til kende og indgive oplysninger til Kommissionen. For at sikre gennemsigtighed i forbindelse med høringen stilles sådanne oplysninger eller et sammendrag heraf til rådighed for de øvrige parter, der er omhandlet i denne artikel, som kan reagere på disse oplysninger.

 

4.  Ved fastlæggelsen af Unionens interesser kan parter, der har handlet i overensstemmelse med stk. 3, anmode om at blive hørt. En sådan anmodning skal imødekommes, når den angiver begrundelsen for, hvorfor de pågældende ud fra hensynet til Unionens interesser bør høres. Parterne kan desuden fremsætte bemærkninger om anvendelsen af enhver afhjælpende foranstaltning, og andre parter kan reagere på disse bemærkninger.

 

5.  Kommissionen undersøger de modtagne oplysninger, og især i hvilket omfang de er repræsentative, og fremsender resultaterne af sin undersøgelse til Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med artikel 15a (ny) og i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En undersøgelse skal iværksættes, efter at en medlemsstat, et EU-luftfartsselskab eller en sammenslutning af EU-luftfartsselskaber har indgivet en skriftlig klage i overensstemmelse med stk. 2, eller på Kommissionens eget initiativ, hvis der foreligger umiddelbare beviser for, at et af følgende tilfælde gør sig gældende:

1.  En undersøgelse skal iværksættes, efter at en medlemsstat, et eller flere EU-luftfartsselskaber eller en sammenslutning af EU-luftfartsselskaber har indgivet en skriftlig klage i overensstemmelse med stk. 2, eller på Kommissionens eget initiativ, hvis der foreligger solide umiddelbare beviser for, at ét af følgende elementer i nedenstående udtømmende liste gør sig gældende:

a)   gældende internationale forpligtelser er overtrådt

a)   gældende internationale forpligtelser er overtrådt

b)  alle følgende omstændigheder gør sig gældende:

b)   alle følgende omstændigheder gør sig gældende:

i)   en praksis, som påvirker konkurrencen, benyttes af et tredjeland eller en enhed i et tredjeland

i)   en praksis, som forvrider konkurrencen, benyttes af et tredjeland eller en enhed i et tredjeland

ii)  der er tale om skade eller trussel om skade på et eller flere EU-luftfartsselskaber

ii)   der er tale om skade eller trussel om skade på et eller flere EU-luftfartsselskaber

iii)  der er en årsagssammenhæng mellem den angivelige praksis og den angivelige skade eller trussel om skade.

iii)   der er en årsagssammenhæng mellem den angivelige praksis og den angivelige skade eller trussel om skade.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen skal så vidt muligt undersøge rigtigheden og relevansen af de elementer, som er indeholdt i klagen, eller som er til rådighed for Kommissionen, for at fastslå, hvorvidt der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige iværksættelsen af undersøgelsen i overensstemmelse med stk. 1.

3.  Kommissionen skal undersøge rigtigheden og relevansen af de elementer, som er indeholdt i klagen, eller som er til rådighed for Kommissionen i god tid, for at fastslå, hvorvidt der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige iværksættelsen af undersøgelsen i overensstemmelse med stk. 1.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen kan beslutte ikke at iværksætte en undersøgelse, hvis vedtagelsen af foranstaltninger i henhold til artikel 10 eller 13 ville stride mod Unionens interesser, eller hvis Kommissionen finder, at de kendsgerninger, som er fremsat i klagen, hverken afdækker systemiske problemer eller påvirker et eller flere EU-luftfartsselskaber i væsentlig grad.

4.  Kommissionen kan beslutte ikke at iværksætte en undersøgelse, hvis de kendsgerninger, som er fremsat i klagen, hverken afdækker systemiske problemer, påvirker et eller flere EU-luftfartsselskaber i væsentlig grad eller er uberettigede.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Afgørelsen om ikke at indlede en undersøgelse i henhold til stk. 4 skal være behørigt dokumenteret i en ledsagende begrundelse. Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Europa-Parlamentet kan opfordre Kommissionen til at begrunde sin afgørelse yderligere. Klagere kan appellere en sådan afgørelse inden for 60 dage fra afgørelsens offentliggørelse.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Er de forelagte beviser utilstrækkelige til, at stk. 1 kan tages i anvendelse, skal Kommissionen oplyse klageren herom senest 60 dage efter den dato, hvor klagen blev indgivet. Klageren skal gives 30 dage til at forelægge yderligere beviser. Forelægger klageren ikke yderligere beviser inden for denne frist, kan Kommissionen beslutte ikke at iværksætte en undersøgelse.

5.  Er de forelagte beviser utilstrækkelige til, at stk. 1 kan tages i anvendelse, skal Kommissionen oplyse klageren herom senest 60 dage efter den dato, hvor klagen blev indgivet. Klageren skal gives 60 dage til at forelægge yderligere beviser. Forelægger klageren ikke yderligere beviser inden for denne frist, kan Kommissionen beslutte ikke at iværksætte en undersøgelse.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen skal senest 6 måneder fra indgivelsen af klagen beslutte, om en undersøgelse skal iværksættes i overensstemmelse med stk. 1.

6.  Med forbehold for stk. 4 og 5 skal Kommissionen senest 4 måneder fra indgivelsen af klagen træffe afgørelse om, hvorvidt der skal iværksættes en undersøgelse i overensstemmelse med stk. 1.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Finder Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser til, at det er berettiget at iværksætte en undersøgelse, jf. dog stk. 4, skal Kommissionen tage følgende skridt:

7.  Finder Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser til, at det er berettiget at iværksætte en undersøgelse, jf. dog stk. 4, skal Kommissionen tage følgende skridt:

a)  iværksætte et sagsforløb

a)  iværksætte et sagsforløb

b)  offentliggøre en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende; i meddelelsen skal det anføres, at der iværksættes en undersøgelse, og desuden angives undersøgelsens omfang, de gældende internationale forpligtelser, som angiveligt er overtrådt, eller det tredjeland eller den enhed fra et tredjeland, som angiveligt har været involveret i praksisser, der påvirker konkurrencen, den angivelige skade eller trussel om skade og det eller de berørte EU-luftfartsselskaber samt den tidsfrist, inden for hvilken de interesserede parter kan tilkendegive deres interesse i sagen, forelægge deres synspunkter skriftligt, forelægge oplysninger eller anmode om at blive hørt af Kommissionen.

b)  offentliggøre en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende; i meddelelsen skal det anføres, at der iværksættes en undersøgelse, og desuden angives undersøgelsens omfang, de gældende internationale forpligtelser, som angiveligt er overtrådt, eller det tredjeland eller den enhed fra et tredjeland, som angiveligt har været involveret i praksisser, der forvrider konkurrencen, den angivelige skade eller trussel om skade og det eller de berørte EU-luftfartsselskaber samt den tidsfrist, inden for hvilken de interesserede parter kan tilkendegive deres interesse i sagen, forelægge deres synspunkter skriftligt, forelægge oplysninger eller anmode om at blive hørt af Kommissionen. Denne frist må ikke være på under 30 dage.

c)  officielt underrette repræsentanter for det berørte tredjeland og den berørte enhed i tredjelandet om, at undersøgelsen iværksættes

c)  officielt underrette repræsentanter for det berørte tredjeland og den berørte enhed i tredjelandet om, at undersøgelsen iværksættes

d)  oplyse klageren og det udvalg, som er nedsat ved artikel 15, om, at undersøgelsen iværksættes.

d)  oplyse klageren og det udvalg, som er nedsat ved artikel 15, om, at undersøgelsen iværksættes.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvorvidt en praksis, der påvirker konkurrencen, som er indført af et tredjeland eller en enhed i et tredjeland, har forårsaget skade eller trussel om skade for det eller de berørte EU-luftfartsselskaber.

b)  hvorvidt en praksis, der forvrider konkurrencen, som er indført af et tredjeland eller en enhed i et tredjeland, har forårsaget skade eller trussel om skade for det eller de berørte EU-luftfartsselskaber.

Ændringsforslag   45

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)   hvorvidt dette kan have negative indvirkninger på flyforbindelser i en bestemt region, en medlemsstat eller en gruppe af medlemsstater eller i det fælles europæiske luftfartsområde, der er oprettet ved aftale om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde1a, og dermed på forbrugerne.;

 

Med henblik på litra ba) skal konsekvenserne for EU's luftfartsforbindelser undersøges inden for rammerne af Unionens interesser, før der træffes afgørelse om at vedtage afhjælpende foranstaltninger i henhold til artikel 13;

 

_________________

 

1a EUT L 285 af 16.10.2006, s. 3.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen kan indhente alle de oplysninger, den anser for nødvendige for at gennemføre undersøgelsen, og efterprøve rigtigheden af de oplysninger, den har modtaget eller indsamlet fra det eller de berørte EU-luftfartsselskaber eller fra det berørte tredjeland eller den berørte enhed fra tredjelandet.

3.  Kommissionen indhenter alle de oplysninger, den anser for nødvendige for at gennemføre undersøgelsen, og efterprøver rigtigheden af de oplysninger, den har modtaget eller indsamlet fra det eller de berørte EU-luftfartsselskaber eller fra det berørte tredjeland eller den berørte enhed fra tredjelandet.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis det forekommer nødvendigt, kan Kommissionen foretage undersøgelser på det berørte tredjelands område, forudsat at det berørte tredjelands regering og den berørte enhed i tredjelandet har fået officiel meddelelse herom og har givet deres samtykke.

5.  Hvis det forekommer nødvendigt, kan Kommissionen foretage undersøgelser på det berørte tredjelands område eller på et andet tredjelands område, forudsat at det berørte tredjelands regering og den berørte enhed i tredjelandet har fået officiel meddelelse herom.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde, hvor der nægtes adgang til de nødvendige oplysninger, eller disse på anden vis ikke forelægges inden for den relevante frist, eller hvis undersøgelsen i væsentlig grad hindres, skal konstateringer foretages på grundlag af de foreliggende kendsgerninger. Finder Kommissionen, at der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, kan der ses bort fra disse oplysninger.

I tilfælde, hvor der nægtes adgang til de nødvendige oplysninger, eller disse på anden vis ikke forelægges inden for den relevante frist, og hvor det berørte tredjeland ikke har givet adgang til sit område, således at der kan gennemføres undersøgelser, eller hvis undersøgelsen i væsentlig grad hindres, kan Kommissionen træffe foreløbige afhjælpende foranstaltninger på grundlag af de tilgængelige faktuelle oplysninger og beviser, som er fremlagt i overensstemmelse med artikel 3. Finder Kommissionen, at der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, kan der ses bort fra disse oplysninger.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

Artikel 9

Sagsforløbets varighed og suspension

Sagsforløbets varighed og suspension

1.  Sagsforløbet skal afsluttes inden for to år. Denne periode kan forlænges i behørigt begrundede tilfælde.

1.  Sagsforløbet skal afsluttes inden for to år. Denne periode kan forlænges i behørigt begrundede tilfælde.

 

1 a.  Undersøgelsen skal afsluttes inden for 12 måneder. Denne periode kan forlænges i behørigt begrundede tilfælde.

2.  I hastende tilfælde, f.eks. i situationer, hvor der er en risiko for umiddelbar og uoprettelig skade på et eller flere EU-luftfartsselskaber, kan sagsforløbet afkortes til ét år.

2.  I hastende tilfælde, f.eks. i situationer, hvor der er en risiko for umiddelbar og uoprettelig skade på et eller flere EU-luftfartsselskaber, kan sagsforløbet afkortes til seks måneder, eller Kommissionen kan som sidste udvej vedtage foreløbige afhjælpende foranstaltninger for at forebygge eller opveje en sådan skade.

3.  Kommissionen kan suspendere sagsforløbet, hvis det berørte tredjeland eller den berørte enhed i tredjelandet har taget afgørende skridt til alt efter tilfældet at eliminere:

3.  Kommissionen suspenderer sagsforløbet, hvis det berørte tredjeland eller den berørte enhed i tredjelandet har taget afgørende skridt til alt efter tilfældet at eliminere:

a)  i tilfælde af overtrædelse af en gældende international forpligtelse; denne overtrædelse

a)   i tilfælde af overtrædelse af en gældende international forpligtelse; denne overtrædelse

b)   i tilfælde af praksis, der påvirker konkurrencen; enten denne praksis eller skaden eller truslen om skade på det eller de berørte EU-luftfartsselskaber.

b)   i tilfælde af forvridende praksis enten denne praksis eller skaden eller truslen om skade på det eller de berørte EU-luftfartsselskaber.

4.  Er overtrædelsen af gældende internationale forpligtelser, den praksis, der påvirker konkurrencen, eller skaden eller truslen om skade på det eller de berørte EU-luftfartsselskaber ikke elimineret inden for en rimelig frist, kan Kommissionen genoptage sagsforløbet.

4.  Er overtrædelsen af gældende internationale forpligtelser, den praksis, der forvrider konkurrencen, eller skaden eller truslen om skade på det eller de berørte EU-luftfartsselskaber ikke elimineret inden for en rimelig frist, men ikke længere end seks måneder, genoptager Kommissionen sagsforløbet.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10

Artikel 10

Afslutning af sagsforløbet

Afslutning af sagsforløbet

1.  Trækkes klagen tilbage, kan Kommissionen indstille den undersøgelse, som foretages i henhold til artikel 4, uden at vedtage afhjælpende foranstaltninger.

1.  Trækkes klagen tilbage, vurderer Kommissionen, om den vil beslutte at indstille den undersøgelse, som foretages i henhold til artikel 4, uden at vedtage afhjælpende foranstaltninger.

2.  I følgende tilfælde indstiller Kommissionen ved gennemførelsesretsakter den undersøgelse, som foretages i henhold til artikel 4, uden at vedtage afhjælpende foranstaltninger:

2.  I følgende tilfælde indstiller Kommissionen ved gennemførelsesretsakter den undersøgelse, som foretages i henhold til artikel 4, uden at vedtage afhjælpende foranstaltninger:

a)  Kommissionen konkluderer, at ingen gældende internationale forpligtelser er blevet overtrådt

a)  Kommissionen konkluderer, at ingen gældende internationale forpligtelser er blevet overtrådt

b)  Kommissionen konkluderer, at vedtagelsen af afhjælpende foranstaltninger ville stride mod Unionens interesser

b)  Kommissionen konkluderer, at vedtagelsen af afhjælpende foranstaltninger ville stride mod Unionens interesser

c)  Unionen og det berørte tredjeland har fundet en tilfredsstillende løsning i overensstemmelse med den relevante mekanisme, som er fastsat ved den gældende aftale eller ordning eller i henhold til den relevante folkeret. De i første afsnit nævnte gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 15, stk. 2.

c)   Unionen og det berørte tredjeland har fundet en tilfredsstillende løsning i overensstemmelse med den relevante mekanisme, som er fastsat ved den gældende aftale eller ordning eller i henhold til den relevante folkeret. De i første afsnit nævnte gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 15, stk. 2, efter at Europa-Parlamentet og de relevante berørte parter er blevet underrettet.

3.  Uden at dette berører de relevante bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og med forbehold af stk. 1 og 2, vedtager Kommissionen ved gennemførelsesretsakter afhjælpende foranstaltninger, hvis det i undersøgelsen fastslås, at gældende internationale forpligtelser er overtrådt.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 15, stk. 2.

3.  Uden at dette berører de relevante bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og med forbehold af stk. 1 og 2, vedtager Kommissionen efter af have underrettet Europa-Parlamentet ved gennemførelsesretsakter afhjælpende foranstaltninger, hvis det i undersøgelsen fastslås, at gældende internationale forpligtelser er overtrådt. De i første afsnit nævnte gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 15, stk. 2.

4.  Når der ifølge den retsakt, som indeholder de gældende internationale forpligtelser, inden vedtagelsen af en foranstaltning skal gennemføres en forudgående international procedure for konsultation eller bilæggelse af tvister, afsluttes denne procedure først, og afgørelser truffet i henhold til stk. 3 skal tage hensyn til resultaterne heraf.

4.  Når der ifølge den retsakt, som indeholder de gældende internationale forpligtelser, inden vedtagelsen af en foranstaltning skal gennemføres en forudgående international procedure for konsultation eller bilæggelse af tvister, afsluttes denne procedure først, og afgørelser truffet i henhold til stk. 3 skal tage hensyn til resultaterne heraf.

5.  De afhjælpende foranstaltninger, der er nævnt i stk. 3, skal være de foranstaltninger, som er fastsat ved den retsakt, der indeholder de gældende internationale forpligtelser, eller som er til rådighed i henhold til relevante regler og principper i folkeretten.

5.  De afhjælpende foranstaltninger, der er nævnt i stk. 3, skal være de foranstaltninger, som er fastsat ved den retsakt, der indeholder de gældende internationale forpligtelser, eller som er til rådighed i henhold til relevante regler og principper i folkeretten.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

En undersøgelse af samtlige faktorer skal føre til den konklusion, at den forventede udvikling er nært forestående, og at der, med mindre der træffes beskyttende foranstaltninger, vil ske en faktisk skade.

 

I tilfælde af, at den undersøgte situation udvikler sig til en faktisk skade inden afslutningen af sagsbehandlingen, skal Kommissionen følge proceduren i stk. 1 og tage højde for de nyeste oplysninger, den råder over.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen kan indstille undersøgelsen uden at vedtage afhjælpende foranstaltninger, hvis klagen trækkes tilbage.

1.  Kun Kommissionen kan indstille undersøgelsen uden at vedtage afhjælpende foranstaltninger, hvis klagen trækkes tilbage. Unionens luftfartsselskaber har ret til at indgive en klage over en afgørelse truffet af Kommissionen om at indstille undersøgelsen. En sådan klage indgives senest 30 dage fra meddelelsen om Kommissionens afgørelse om at indstille undersøgelsen.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen indstiller ved gennemførelsesretsakter den undersøgelse, som foretages i henhold til artikel 4, uden at vedtage afhjælpende foranstaltninger, hvis:

Kommission tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel [15 -a (ny)] med henblik på at ændre denne forordning ved at indstille den undersøgelse, som foretages i henhold til artikel 4, uden at vedtage afhjælpende foranstaltninger, hvis:

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 15, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Afgørelsen om at indstille undersøgelsen i henhold til stk. 2 skal ledsages af en redegørelse for grundene hertil og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

3.  Afgørelsen om at indstille undersøgelsen i henhold til stk. 2 skal ledsages af en redegørelse for grundene hertil og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen skal endvidere begrunde sin afgørelse over for Europa-Parlamentets kompetente udvalg.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13

Artikel 13

Afhjælpende foranstaltninger

Afhjælpende foranstaltninger

1.  Medmindre andet fremgår af artikel 12, stk. 1, og undtagen i det tilfælde, der omhandles i artikel 12, stk. 2, litra b), vedtager Kommissionen ved gennemførelsesretsakter afhjælpende foranstaltninger, hvis det fastslås i den undersøgelse, der foretages i henhold til artikel 4, at en praksis, som påvirker konkurrencen, og som er indført af et tredjeland eller en enhed i et tredjeland, har forårsaget skade eller trussel om skade for det eller de berørte EU-luftfartsselskaber.Disse

gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 15, stk. 2.

 

1.  Medmindre andet fremgår af artikel 12, stk. 1, og undtagen i det tilfælde, der omhandles i artikel 12, stk. 2, litra b), vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastlægger afhjælpende foranstaltninger, hvis det fastslås i den undersøgelse, der foretages i henhold til artikel 4, at en praksis, som forvrider konkurrencen, og som er indført af et tredjeland eller en enhed i et tredjeland, har forårsaget skade eller trussel om skade for det eller de berørte EU-luftfartsselskaber. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 15, stk. 2.

2.  De afhjælpende foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, skal pålægges det eller de luftfartsselskaber fra tredjelande, som drager fordel af den praksis, der påvirker konkurrencen, og de kan tage følgende former:

2.  De afhjælpende foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, skal pålægges det eller de luftfartsselskaber fra tredjelande, som drager fordel af den praksis, der forvrider konkurrencen, og de kan tage følgende former:

a)  finansielle forpligtelser

a)  finansielle forpligtelser

b)   enhver foranstaltning med en tilsvarende eller lavere værdi.

b)  enhver operationel foranstaltning med en tilsvarende eller lavere værdi.

3.   De afhjælpende foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at udligne skaden eller truslen om skade for det eller de berørte EU-luftfartsselskaber. Til dette formål kan foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, litra b), begrænses til et nærmere bestemt geografisk område.

3.  De afhjælpende foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, må ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at opveje den skade, som de berørte EU-luftfartsselskaber har lidt, eller til at forhindre truslen om skade til at udvikle sig til en faktisk skade for det eller de berørte EU-luftfartsselskaber. Til dette formål kan foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, litra b), begrænses til et nærmere bestemt geografisk område, og de kan begrænses i tid.

4.  De afhjælpende foranstaltninger, som er omhandlet i stk. 1, må ikke pålægge Unionen eller en eller flere berørte medlemsstater at overtræde lufttransportaftaler, aftaler om luftfartsydelser eller nogen bestemmelse om lufttransportydelser ifølge en handelsaftale, der er indgået med det berørte tredjeland.

4.  De afhjælpende foranstaltninger, som er omhandlet i stk. 1, må ikke pålægge Unionen eller en eller flere berørte medlemsstater at overtræde lufttransportaftaler, aftaler om luftfartsydelser eller nogen bestemmelse om lufttransportydelser ifølge en handelsaftale, der er indgået med det berørte tredjeland.

 

4 a.  De afhjælpende foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, skal vedrøre et velfungerende EU-lufttransportmarked og må ikke medføre, at der gives en uberettiget fordel til noget luftfartsselskab eller nogen gruppe af luftfartsselskaber.

 

4 b.  De afhjælpende foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, kan være midlertidige og kan, hvis det er nødvendigt, vedtages, når undersøgelsen på grundlag af foreliggende oplysninger fastslår, at der foreligger en trussel om skade, samt også i tilfælde af en kompleks igangværende undersøgelse, der endnu ikke er gennemført eller afsluttet.

5.  Afgørelsen om at afslutte undersøgelsen med vedtagelse af afhjælpende foranstaltninger som omhandlet i stk. 2 skal ledsages af en redegørelse for grundene hertil og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

5.  Afgørelsen om at afslutte undersøgelsen med vedtagelse af afhjælpende foranstaltninger som omhandlet i stk. 2 skal ledsages af en redegørelse for grundene hertil og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De afhjælpende foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 13, forbliver kun i kraft så længe og i det omfang, dette er nødvendigt i lyset af, at den praksis, der påvirker konkurrencen og som følge deraf volder skade eller trussel om skade, varer ved. Til dette formål finder revisionsproceduren i stk. 2, 3 og 4 anvendelse.

1.  De afhjælpende foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 13, skal være i kraft fra samt så længe og i det omfang, dette er nødvendigt i lyset af, at den praksis, der forvrider konkurrencen og som følge deraf volder skade eller trussel om skade, varer ved. Til dette formål finder revisionsproceduren i stk. 2, 3 og 4 anvendelse.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt at opretholde afhjælpende foranstaltninger i deres oprindelige form, kan tages op til revision enten på Kommissionens eller klagerens initiativ eller efter en begrundet anmodning fra det berørte tredjeland eller den berørte enhed i tredjelandet.

2.  Spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt at opretholde afhjælpende foranstaltninger i deres oprindelige form, kan tages op til revision enten på Kommissionens, den berørte medlemsstats eller klagerens initiativ eller efter en begrundet anmodning fra det berørte tredjeland eller den berørte enhed i tredjelandet.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen skal ved gennemførelsesretsakter alt efter tilfældet ophæve, ændre eller opretholde de afhjælpende foranstaltninger Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 15, stk. 2.

4.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel [15 -a (ny)], ophæve, ændre eller opretholde de afhjælpende foranstaltninger. Ved vedtagelsen af disse delegerede retsakter tager Kommissionen hensyn til Unionens interesse.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12 og artikel 14, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på … år fra den ... [datoen for den lovgivningsmæssige basisretsakts ikrafttræden eller enhver anden dato fastsat af medlovgiverne]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af ... årsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3.  Den i artikel 12 og artikel 14, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

 

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 12 og artikel 14, st. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 15 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15b

 

1.  Kommissionen forelægger fra sag til sag under behørig hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige oplysninger, som omhandlet i artikel 6, Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, ledsaget af en erklæring, om anvendelsen og gennemførelsen af denne forordning. Denne rapport skal, hvis det er relevant, indeholde oplysninger om anvendelsen af afhjælpende foranstaltninger, afslutning af undersøgelser uden indførelse af afhjælpende foranstaltninger, igangværende undersøgelser, revisioner og samarbejde med medlemsstaterne, interesserede parter og tredjelande.

 

2.  Europa-Parlamentet kan inden for én måned fra Kommissionens forelæggelse af rapporten indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i sit ansvarlige udvalg med henblik på at redegøre yderligere for spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning.

 

3.  Senest seks måneder efter forelæggelsen af rapporten for Europa-Parlamentet og Rådet offentliggøres den af Kommissionen.

(1)


BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Kommissionens forslag har til formål at afhjælpe manglerne ved den nuværende retlige ramme, der er fastsat i forordning (EF) nr. 868/2004. Den nuværende lovgivning havde til formål at forsvare Unionens luftfartsselskaber mod illoyal handelspraksis fra visse tredjelande, navnlig da der ikke var en international ramme, som fastlagde konkurrencevilkårene blandt luftfartsselskaber. Den var dog aldrig egnet til formålet og blev derfor aldrig anvendt, selv om der er behov for et effektivt forsvar mod illoyal konkurrence i luftfartssektoren. Kommissionen påpeger med rette, at EU's regler sikrer, at alle europæiske og ikkeeuropæiske luftfartsselskaber har samme rettigheder og samme muligheder for adgang til lufttransportrelaterede tjenester, men dette er ikke altid tilfældet uden for Europa, hvor diskriminerende praksis og støtte kan give anledning til illoyale konkurrencefordele for luftfartsselskaber fra disse tredjelande.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over og støtter forslaget, som er en vigtig forbedring af forordning 868/2004 og tilslutter sig dens mål og midler til at nå dem. Han ønsker imidlertid at understrege, at afhjælpende foranstaltninger, der kan iværksættes på grund af en velfungerende defensiv ordning, bør anvendes, hvis mere end én medlemsstat er påvirket eller eksisterende bilaterale procedurer udnyttes. Som følge heraf indfører denne betænkning kun ændringer, der understreger behovet for at give forrang til bilaterale løsninger og inddrage alle relevante aktører, herunder Parlamentet og Rådet som EU-lovgivere i høringsprocessen. Ordføreren finder det ligeledes vigtigt, at der sættes mere fokus på betydningen af luftfartsforbindelserne som et kriterium i undersøgelsen og hvad angår denne forordning på behovet for at præcisere begrebet Unionens interesser, når den beslutter at anvende eller ikke at anvende de afhjælpende foranstaltninger, hvis illoyal handelspraksis fra et tredjelands luftfartsselskab opdages.


UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (23.2.2018)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

Ordfører for udtalelse: Ramon Tremosa i Balcells

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Luftfart spiller en afgørende rolle i Unionens økonomi. Den er en stærk drivkraft for økonomisk vækst, jobskabelse, handel og mobilitet. I de seneste årtier bidrog væksten i lufttransportydelser mærkbart til at forbedre transportforbindelserne i Unionen og til tredjelande, og den har været en betydelig drivkraft for Unionens økonomi som helhed.

(1)  Luftfart spiller en afgørende rolle i Unionens økonomi og unionsborgernes hverdag. Den er en stærk drivkraft for økonomisk vækst, jobskabelse og handel samt transportforbindelser og mobilitet for både virksomheder og borgere. I de seneste årtier bidrog væksten i lufttransportydelser mærkbart til at forbedre transportforbindelserne i Unionen og til tredjelande, og den har været en betydelig drivkraft for Unionens økonomi som helhed.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Den europæiske luftfartssektor tegner sig for ca. 2 millioner direkte arbejdspladser, og international luftfart forventes at vokse med ca. 5 % om året indtil 2030.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Det er afgørende, at Unionen sikrer en effektiv beskyttelse af de forskellige sektorer i dens økonomi og dens arbejdstagere mod illoyal konkurrence fra tredjelande.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  EU-luftfartsselskaberne befinder sig centralt i et globalt net, der forbinder Europa internt og med resten af verden. De bør kunne konkurrere med tredjelandes luftfartsselskaber på grundlag af åben og loyal konkurrence blandt alle luftfartsselskaber. Dette vil bidrage til at opretholde betingelser, som fremmer transportforbindelser på et højt niveau i Unionen.

(2)  EU-luftfartsselskaberne befinder sig centralt i et globalt net, der forbinder Europa internt og med resten af verden. De bør kunne konkurrere med tredjelandes luftfartsselskaber på grundlag af åben, lige og loyal konkurrence blandt alle luftfartsselskaber under hensyntagen til reguleringsmæssige spørgsmål såsom arbejdsvilkår og miljøbeskyttelse. Dette vil bidrage til beskyttelsen af arbejdspladser og EU-luftfartselskabers konkurrenceevne og til at opretholde betingelser, som fremmer transportforbindelser på et højt niveau i Unionen.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Europa udgør et område med over 500 millioner potentielle passagerer for tredjelandes luftfartsselskaber. Denne potentielt stigende trafik bør holdes for øje, når omfattende luftfartsaftaler med resten af verden forhandles på vegne af Unionen.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Der er en klar forbindelse mellem åbningen af markeder og transportforbindelser, eftersom konkurrenceforvridning fører til en ændring i trafikstrømmene. Tredjelandes luftfartsselskaber ønsker og har behov for adgang til lufthavne i alle medlemsstater på grund af det potentielle marked på 500 millioner passagerer, som det europæiske kontinent repræsenterer for dem.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  I lyset af Det Forenede Kongeriges meddelelse af 29. marts 2017 til Det Europæiske Råd om dets hensigt om at udtræde af Den Europæiske Union i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union bør Kommissionen foretage en grundig vurdering af konsekvenserne af denne udtrædelse for lufttransport mellem Unionen eller dens medlemsstater og Det Forenede Kongerige med det formål at opnå færrest mulige forstyrrelser i lufttransportydelserne for luftfartsselskaber med base i Unionen og for forbrugerne.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Finansiel gennemsigtighed i klausulerne om fair konkurrence er et afgørende element for at kunne garantere lige vilkår for Unionens og tredjelandes luftfartsselskaber. Desuden er fuldstændig gennemsigtighed afgørende for at kunne bekræfte eller udelukke alle påståede subsidier til et luftfartsselskab.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Loyal konkurrence blandt luftfartsselskaber kan også sikres via relevant EU-lovgivning såsom Rådets forordning (EØF) nr. 95/9320 og Rådets direktiv 96/97/EF21. I det omfang, at hensynet til loyal konkurrence forudsætter beskyttelse af EU-luftfartsselskaber mod visse praksisser, der er indført af tredjelande eller tredjelandes luftfartsselskaber, reguleres dette for øjeblikket ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/200422. Forordning (EF) nr. 868/2004 har imidlertid vist sig ikke at være tilstrækkeligt effektiv i forhold til den bagvedliggende generelle målsætning om loyal konkurrence. Dette skyldes navnlig, at visse af reglerne heri, som bl.a. vedrører definitionen af de pågældende praksisser – bortset fra støtte – og kravene vedrørende iværksættelsen og gennemførelsen af undersøgelser. Dertil kommer, at forordning (EF) nr. 868/2004 ikke indeholder bestemmelser om en særlig intern EU-procedure vedrørende forpligtelser i lufttransportaftaler eller aftaler om luftfartsydelser, hvori Unionen er part, med det formål at sikre loyal konkurrence. I lyset af antallet og den væsentlige betydning af ændringer, som ville være nødvendige for at imødegå disse problemer, bør forordning (EF) nr. 868/2004 erstattes af en ny retsakt.

(8)  Loyal konkurrence blandt luftfartsselskaber kan også sikres via relevant EU-lovgivning såsom Rådets forordning (EØF) nr. 95/9320 og Rådets direktiv 96/97/EF21. I det omfang, at hensynet til loyal konkurrence forudsætter beskyttelse af EU-luftfartsselskaber mod visse praksisser, der er indført af tredjelande eller tredjelandes luftfartsselskaber, reguleres dette for øjeblikket ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/200422. Forordning (EF) nr. 868/2004 har imidlertid vist sig at være fuldstændig virkningsløs i forhold til den bagvedliggende generelle målsætning om loyal konkurrence. Dette skyldes navnlig, at visse af reglerne heri, som bl.a. vedrører definitionen af de pågældende praksisser – bortset fra støtte – og kravene vedrørende iværksættelsen og gennemførelsen af undersøgelser. Dertil kommer, at forordning (EF) nr. 868/2004 ikke indeholder bestemmelser om en særlig intern EU-procedure vedrørende forpligtelser i lufttransportaftaler eller aftaler om luftfartsydelser, hvori Unionen er part, med det formål at sikre loyal konkurrence. I lyset af antallet og den væsentlige betydning af ændringer, som ville være nødvendige for at imødegå disse problemer, bør forordning (EF) nr. 868/2004 erstattes af en ny retsakt.

__________________

__________________

20 Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (EFT L 14 af 22.1.1993, s. 1).

20 Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (EFT L 14 af 22.1.1993, s. 1).

21 Rådets direktiv 96/67/EF af 15. oktober 1996 om adgang til ground handling-markedet i Fællesskabets lufthavne (EFT L 272 af 25.10.1996, s. 36).

21 Rådets direktiv 96/67/EF af 15. oktober 1996 om adgang til ground handling-markedet i Fællesskabets lufthavne (EFT L 272 af 25.10.1996, s. 36).

22 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 af 21. april 2004 om beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence til skade for EF-luftfartsselskaber i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 1).

22 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 af 21. april 2004 om beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence til skade for EF-luftfartsselskaber i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 1).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Med henblik på at sikre fair konkurrence i EU's eksterne luftfartsforbindelser og sikre gensidighed og afskaffe urimelig praksis, herunder påståede subsidier og statsstøtte til luftfartsselskaber fra visse tredjelande, som kan forvride markedet, er det nødvendigt, at der i klausuler om fair konkurrence kræves fuldstændig finansiel gennemsigtighed. En sådan gennemsigtighed er nødvendig for at gøre det muligt for Kommissionen at nå til en positiv eller negativ afgørelse om de påståede subsidier.

Begrundelse

En effektiv, forholdsmæssig og afskrækkende lovgivning er fortsat nødvendig med henblik på at opretholde betingelser, som fremmer transportforbindelser på et højt niveau i Unionen og sikrer loyal konkurrence med tredjelandes luftfartsselskaber. Kommissionen bør til dette formål gives beføjelse til at foretage en undersøgelse og om nødvendigt træffe foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger bør kunne anvendes, enten når relevante forpligtelser overtrædes i en aftale, som Unionen er part i, eller når praksisser påvirker konkurrenceklausuler eller truer med at påføre EU-luftfartsselskaber skade.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  En effektiv, forholdsmæssig og afskrækkende lovgivning er fortsat nødvendig med henblik på at opretholde betingelser, som fremmer transportforbindelser på et højt niveau og sikrer loyal konkurrence med tredjelandes luftfartsselskaber. Kommissionen bør til dette formål gives beføjelse til at foretage en undersøgelse og om nødvendigt træffe foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger bør kunne anvendes, enten når relevante forpligtelser overtrædes i en aftale, som Unionen er part i, eller når praksisser påvirker konkurrenceklausuler eller truer med at påføre EU-luftfartsselskaber skade.

(9)  En effektiv, forholdsmæssig og afskrækkende lovgivning er fortsat nødvendig med henblik på at opretholde betingelser, som fremmer transportforbindelser på et højt niveau og sikrer loyal konkurrence med tredjelandes luftfartsselskaber, således at arbejdspladserne i Unionens luftfartsselskaber bevares. Kommissionen bør til dette formål gives beføjelse til at foretage en undersøgelse og om nødvendigt træffe foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger bør kunne anvendes, enten når relevante forpligtelser overtrædes i en aftale, som Unionen er part i, eller når praksisser påvirker konkurrenceklausuler eller truer med at påføre EU-luftfartsselskaber skade.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Hvis de pågældende lufttrafiktjenester er omfattet af en medlemsstats bilaterale luftfartsaftale med et tredjeland, er det vigtigt, at Kommissionen er i stand til at iværksætte undersøgelser og om nødvendigt træffe afhjælpende foranstaltninger inden udnyttelse af den tvistbilæggelsesordning, der er indeholdt i medlemsstatens bilaterale luftfartsaftale med tredjelandet. Af hensyn til en effektiv regulering kan Kommissionen indlede sådanne undersøgelser og træffe sådanne afhjælpende foranstaltninger, uanset om den berørte medlemsstat har til hensigt at afhjælpe den praksis, der påvirker konkurrencen i henhold til dens bilaterale luftfartsaftale med tredjelandet.

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at undgå tilfælde, hvor medlemsstaterne uforsætligt eller forsætligt forhindrer Unionen i at handle gennem betydelige forsinkelser af tvistbilæggelsesordningen under deres bilaterale luftfartsaftale. Dette ville føre til en fortsættelse af praksis, der påvirker konkurrencen, og en uundgåelig forværring af den skade, som EU-luftfartsselskabet lider.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  For at opnå en effektiv lovgivning og i analogi med Unionens andre handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter er det afgørende, at Kommissionen kan iværksætte et sagsforløb på grundlag af en klage, der er understøttet af umiddelbare beviser for en trussel om skade.

Begrundelse

Begrebet trussel om skade er centralt for denne form for handelspolitisk beskyttelsesinstrument. Forordningen skal give mulighed for at iværksætte et sagsforløb, når der er elementer, der viser, at et tredjeland eller en enhed i et tredjeland håndhæver eller vil håndhæve praksis, der uundgåeligt vil være til skade for et EU-luftfartsselskab.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Sagsforløbet bør ikke iværksættes eller bør afsluttes uden afhjælpende foranstaltninger i henhold til denne forordning, hvis vedtagelsen af afhjælpende foranstaltninger strider mod Unionens interesser, hvad angår deres indvirkning på andre personer og navnlig forbrugere eller virksomheder i Unionen. Sagsforløbet bør ligeledes afsluttes uden foranstaltninger, når forudsætningerne for sådanne foranstaltninger ikke eller ikke længere er opfyldt.

(15)  Der bør åbnes mulighed for, at sagsforløbet afsluttes uden afhjælpende foranstaltninger i henhold til denne forordning, hvis vedtagelsen af afhjælpende foranstaltninger strider mod Unionens interesser, hvad angår deres indvirkning på andre personer og navnlig forbrugere eller virksomheder i Unionen. Sagsforløbet bør ligeledes afsluttes uden foranstaltninger, når forudsætningerne for sådanne foranstaltninger ikke eller ikke længere er opfyldt.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En undersøgelse skal iværksættes, efter at en medlemsstat, et EU-luftfartsselskab eller en sammenslutning af EU-luftfartsselskaber har indgivet en skriftlig klage i overensstemmelse med stk. 2, eller på Kommissionens eget initiativ, hvis der foreligger umiddelbare beviser for, at et af følgende tilfælde gør sig gældende:

1.  En undersøgelse skal iværksættes som følge af en skriftlig klage fra en medlemsstat, Europa-Parlamentet, et EU-luftfartsselskab eller en sammenslutning af EU-luftfartsselskaber i overensstemmelse med stk. 2, en national forbrugerorganisation eller på Kommissionens eget initiativ, hvis der er rimelige og konkrete indicier for, at et af følgende tilfælde gør sig gældende:

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En klage skal indeholde umiddelbare beviser for, at der er tale om et af de tilfælde, som er omhandlet i stk. 1.

2.  En klage skal indeholde rimelige og konkrete indicier for, at der er tale om et af de tilfælde, som er omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen kan beslutte ikke at iværksætte en undersøgelse, hvis vedtagelsen af foranstaltninger i henhold til artikel 10 eller 13 ville stride mod Unionens interesser, eller hvis Kommissionen finder, at de kendsgerninger, som er fremsat i klagen, hverken afdækker systemiske problemer eller påvirker et eller flere EU-luftfartsselskaber i væsentlig grad.

4.  Kommissionen kan beslutte ikke at iværksætte en undersøgelse, hvis den finder, at de kendsgerninger, som er fremsat i klagen, hverken afdækker systemiske problemer eller påvirker et eller flere EU-luftfartsselskaber i væsentlig grad.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Er de forelagte beviser utilstrækkelige til, at stk. 1 kan tages i anvendelse, skal Kommissionen oplyse klageren herom senest 60 dage efter den dato, hvor klagen blev indgivet. Klageren skal gives 30 dage til at forelægge yderligere beviser. Forelægger klageren ikke yderligere beviser inden for denne frist, kan Kommissionen beslutte ikke at iværksætte en undersøgelse.

5.  Er de forelagte beviser utilstrækkelige til, at stk. 1 kan tages i anvendelse, skal Kommissionen oplyse klageren herom senest 30 dage efter den dato, hvor klagen blev indgivet. Klageren skal gives 30 dage til at forelægge yderligere beviser. Forelægger klageren ikke yderligere beviser inden for denne frist, kan Kommissionen beslutte ikke at iværksætte en undersøgelse.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen skal senest 6 måneder fra indgivelsen af klagen beslutte, om en undersøgelse skal iværksættes i overensstemmelse med stk. 1.

6.  Kommissionen skal senest tre måneder fra indgivelsen af klagen beslutte, om en undersøgelse skal iværksættes i overensstemmelse med stk. 1.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvorvidt en praksis, der påvirker konkurrencen, som er indført af et tredjeland eller en enhed i et tredjeland, har forårsaget skade eller trussel om skade for det eller de berørte EU-luftfartsselskaber.

b)  hvorvidt en praksis, der påvirker konkurrencen, som er indført af et tredjeland eller en enhed i et tredjeland, har forårsaget skade eller trussel om skade for det eller de berørte EU-luftfartsselskaber, eller hvorvidt lovstridig adfærd, der begrænser konkurrencen, har haft en negativ indvirkning på det indre marked.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis det forekommer nødvendigt, kan Kommissionen foretage undersøgelser på det berørte tredjelands område, forudsat at det berørte tredjelands regering og den berørte enhed i tredjelandet har fået officiel meddelelse herom og har givet deres samtykke.

5.  Hvis det forekommer nødvendigt, kan Kommissionen foretage undersøgelser på det berørte tredjelands område eller et andet tredjelands område, forudsat at det berørte tredjelands regering og den berørte enhed i tredjelandet har fået officiel meddelelse herom.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Klagere, interesserede parter og den eller de berørte medlemsstater samt repræsentanter for det berørte tredjeland eller den berørte enhed i tredjelandet kan få indsigt i alle oplysninger, som Kommissionen har fået stillet til rådighed, bortset fra interne dokumenter til Kommissionens og administrationernes brug, forudsat at sådanne oplysninger ikke er fortrolige, jf. artikel 6, og forudsat, at vedkommende har forelagt Kommissionen en skriftlig anmodning.

7.  Klagere, interesserede parter og den eller de berørte medlemsstater, de kompetente udvalg i Europa-Parlamentet samt repræsentanter for det berørte tredjeland eller den berørte enhed i tredjelandet kan få indsigt i alle oplysninger, som Kommissionen har fået stillet til rådighed, bortset fra interne dokumenter til Kommissionens og administrationernes brug, forudsat at sådanne oplysninger ikke er fortrolige, jf. artikel 6, og forudsat, at vedkommende har forelagt Kommissionen en skriftlig anmodning.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde, hvor der nægtes adgang til de nødvendige oplysninger, eller disse på anden vis ikke forelægges inden for den relevante frist, eller hvis undersøgelsen i væsentlig grad hindres, skal konstateringer foretages på grundlag af de foreliggende kendsgerninger. Finder Kommissionen, at der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, kan der ses bort fra disse oplysninger.

I tilfælde, hvor der nægtes adgang til de nødvendige oplysninger, eller disse på anden vis ikke forelægges inden for den relevante frist, hvis det berørte tredjeland ikke har givet adgang til sit område, således at der kan gennemføres undersøgelser, eller hvis undersøgelsen i væsentlig grad hindres, skal konstateringer foretages på grundlag af de foreliggende kendsgerninger. Finder Kommissionen, at der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, kan der ses bort fra disse oplysninger.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Sagsforløbet skal afsluttes inden for to år. Denne periode kan forlænges i behørigt begrundede tilfælde.

1.  Sagsforløbet skal afsluttes inden for en periode på 18 måneder efter indledningen af en undersøgelse. Denne periode kan forlænges inden for en fastsat tidsfrist i behørigt begrundede tilfælde.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I hastende tilfælde, f.eks. i situationer, hvor der er en risiko for umiddelbar og uoprettelig skade på et eller flere EU-luftfartsselskaber, kan sagsforløbet afkortes til ét år.

2.  I hastende tilfælde, f.eks. i situationer, hvor der er en risiko for umiddelbar og uoprettelig skade på et eller flere EU-luftfartsselskaber, kan sagsforløbet afkortes til højst seks måneder.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen kan suspendere sagsforløbet, hvis det berørte tredjeland eller den berørte enhed i tredjelandet har taget afgørende skridt til alt efter tilfældet at eliminere:

3.  Kun Kommissionen kan suspendere sagsforløbet, hvor de skadelidte parter har mulighed for at klage, hvis det berørte tredjeland eller den berørte enhed i tredjelandet har taget afgørende skridt til alt efter tilfældet at eliminere:

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Unionens luftfartsselskaber har ret til at indgive en klage over en afgørelse truffet af Kommissionen om at suspendere sagsforløbet. En sådan klage bør indgives senest 20 dage fra meddelelsen om Kommissionens afgørelse om at suspendere sagsforløbet.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Er overtrædelsen af gældende internationale forpligtelser, den praksis, der påvirker konkurrencen, eller skaden eller truslen om skade på det eller de berørte EU-luftfartsselskaber ikke elimineret inden for en rimelig frist, kan Kommissionen genoptage sagsforløbet.

4.  Er overtrædelsen af gældende internationale forpligtelser, den praksis, der påvirker konkurrencen, eller skaden eller truslen om skade på det eller de berørte EU-luftfartsselskaber ikke elimineret inden for en rimelig frist, genoptager Kommissionen sagsforløbet.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I følgende tilfælde indstiller Kommissionen ved gennemførelsesretsakter den undersøgelse, som foretages i henhold til artikel 4, uden at vedtage afhjælpende foranstaltninger:

Kommission tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel [A] med henblik på at ændre denne forordning ved at indstille den undersøgelse, som foretages i henhold til artikel 4, uden at vedtage afhjælpende foranstaltninger i følgende tilfælde:

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De i første afsnit nævnte gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 15, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  det eller de berørte EU-luftfartsselskabers situation, navnlig hvad angår aspekter såsom trafikhyppighed, kapacitetsudnyttelse, netværkseffekt, salg, markedsandel, samlet fortjeneste, kapitalafkast, investering og beskæftigelse

a)  det eller de berørte EU-luftfartsselskabers situation, navnlig hvad angår aspekter såsom trafikhyppighed, kapacitetsudnyttelse, netværkseffekt, salg, markedsandel, samlet fortjeneste, kapitalafkast, miljøbeskyttelse, investering og beskæftigelse

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  den forventelige udvikling i det eller de berørte EU-luftfartsselskabers situation, navnlig hvad angår trafikhyppighed, kapacitetsudnyttelse, netværkseffekt, salg, markedsandel, samlet fortjeneste, kapitalafkast, investering og beskæftigelse

a)  den forventelige udvikling i det eller de berørte EU-luftfartsselskabers situation, navnlig hvad angår trafikhyppighed, kapacitetsudnyttelse, netværkseffekt, salg, markedsandel, samlet fortjeneste, kapitalafkast, miljøbeskyttelse, investering og beskæftigelse

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen kan indstille undersøgelsen uden at vedtage afhjælpende foranstaltninger, hvis klagen trækkes tilbage.

1.  Kun Kommissionen kan indstille undersøgelsen uden at vedtage afhjælpende foranstaltninger, hvis klagen trækkes tilbage. Unionens luftfartsselskaber har ret til at indgive en klage over en afgørelse truffet af Kommissionen om at indstille undersøgelsen. En sådan klage bør indgives senest 30 dage fra meddelelsen om Kommissionens afgørelse om at indstille undersøgelsen.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen indstiller ved gennemførelsesretsakter den undersøgelse, som foretages i henhold til artikel 4, uden at vedtage afhjælpende foranstaltninger, hvis:

Kommission tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel [A] med henblik på at ændre denne forordning ved at indstille den undersøgelse, som foretages i henhold til artikel 4, uden at vedtage afhjælpende foranstaltninger, hvis:

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Kommissionen konkluderer, at vedtagelsen af afhjælpende foranstaltninger i henhold til artikel 13 ville stride mod Unionens interesser

b)  Kommissionen efter høring af Parlamentet konkluderer, at vedtagelsen af afhjælpende foranstaltninger i henhold til artikel 13 ville stride mod Unionens interesser. Unionens interesser skal vurderes af Kommissionen efter høring af alle relevante interessenter, herunder Unionens luftfartsselskaber

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 15, stk. 2.

 

udgår

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Sikring af konkurrencen inden for lufttransport

Referencer

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

15.6.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Ramon Tremosa i Balcells

5.10.2017

Behandling i udvalg

4.12.2017

24.1.2018

 

 

Dato for vedtagelse

21.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Alberto Cirio

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

50

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Laurenţiu Rebega

PPE

Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/ NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Sikring af konkurrencen inden for lufttransport

Referencer

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Dato for høring af EP

7.6.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Markus Pieper

30.6.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

11.1.2018

20.2.2018

 

 

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

9

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, João Pimenta Lopes, Matthijs van Miltenburg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Gilles Lebreton

Dato for indgivelse

28.3.2018


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

28

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Gilles Lebreton, Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

9

-

ECR

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

0

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Merja Kyllönen

Tegnforklaring:

+  :  for:

-  :  imod:

0  :  hverken/eller:

Seneste opdatering: 13. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik