Διαδικασία : 2017/0116(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0125/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0125/2018

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 25
CRE 13/03/2019 - 25

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0209

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1043kWORD 115k
28.3.2018
PE 613.412v02-00 A8-0125/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Markus Pieper

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0289),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0183/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ...(1),

–  έχοντας υπόψη της γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0125/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι αερομεταφορές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ένωσης. Πρόκειται για μια ισχυρή κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, της απασχόλησης, του εμπορίου και της κινητικότητας. Τις τελευταίες δεκαετίες, η αύξηση των αεροπορικών μεταφορών συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της συνδεσιμότητας εντός της Ένωσης και με τρίτες χώρες και υπήρξε σημαντική καταλυτική δύναμη για την οικονομία της Ένωσης εν γένει.

(1)  Οι αερομεταφορές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ένωσης και στην καθημερινή ζωή των πολιτών της, δεδομένου ότι είναι ένας από τους πιο αποδοτικούς και τους πιο δυναμικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρόκειται για μια ισχυρή κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, της απασχόλησης, του εμπορίου και του τουρισμού καθώς και της συνδεσιμότητας και της κινητικότητας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους πολίτες, ιδίως εντός και μεταξύ των περιοχών της Ένωσης. Τις τελευταίες δεκαετίες, η αύξηση των αεροπορικών μεταφορών συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της συνδεσιμότητας εντός της Ένωσης και με τρίτες χώρες και υπήρξε σημαντική καταλυτική δύναμη για την οικονομία της Ένωσης εν γένει.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Ο ευρωπαϊκός τομέας των αερομεταφορών αντιπροσωπεύει περίπου 2 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας και οι διεθνείς αεροπορικές μεταφορές αναμένεται να αυξάνονται με ρυθμό 5 % ετησίως έως το 2030.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Είναι σημαντικό η Ένωση να παρέχει αποτελεσματική προστασία για τους διάφορους τομείς της οικονομίας της και για τους εργαζομένους της από τυχόν πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Recital 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Οι αερομεταφορείς της Ένωσης βρίσκονται στο επίκεντρο του παγκόσμιου δικτύου που συνδέει την Ευρώπη τόσο στο εσωτερικό της όσο και με τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται τους αερομεταφορείς τρίτων χωρών σε ένα περιβάλλον ανοικτού και θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ όλων των αερομεταφορέων. Αυτό θα συμβάλει στη διατήρηση συνθηκών συνδεσιμότητας υψηλού επιπέδου στην Ένωση.

(2)  Οι αερομεταφορείς της Ένωσης βρίσκονται στο επίκεντρο του παγκόσμιου δικτύου που συνδέει την Ευρώπη τόσο στο εσωτερικό της όσο και με τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται τους αερομεταφορείς τρίτων χωρών σε ένα περιβάλλον ανοικτού και θεμιτού ανταγωνισμού. Αυτό είναι αναγκαίο για να διατηρηθούν συνθήκες αεροπορικής συνδεσιμότητας υψηλού επιπέδου στην Ένωση και για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, οι ίσοι όροι ανταγωνισμού και η διαρκής ανταγωνιστικότητα των αερομεταφορέων της Ένωσης όσο και τα υψηλά επίπεδα ποιοτικής απασχόλησης στον κλάδο της ευρωπαϊκής αεροπορίας.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 α)  Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει χώρο άνω των 500 εκατομμυρίων δυνητικών επιβατών για τους αερομεταφορείς τρίτων χωρών. Αυτή η δυνητικά αυξανόμενη κίνηση θα πρέπει να συνυπολογίζεται κατά τη διαπραγμάτευση συνολικών αεροπορικών συμφωνιών εκ μέρους της Ένωσης με την υπόλοιπη υφήλιο.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ο θεμιτός ανταγωνισμός είναι σημαντική γενική αρχή στην εκμετάλλευση διεθνών υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών. Η αρχή αυτή αναγνωρίζεται ιδίως στη Σύμβαση Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής «σύμβαση του Σικάγου»), στο προοίμιο της οποίας αναγνωρίζεται ότι είναι αναγκαίο οι διεθνείς υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών να βασίζονται σε «ίσες ευκαιρίες». Το άρθρο 44 της σύμβασης του Σικάγου ορίζει επίσης ότι ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας («ΔΟΠΑ») θα πρέπει να έχει ως στόχο την προώθηση της ανάπτυξης των διεθνών αεροπορικών μεταφορών, ώστε να «διασφαλίζεται ότι κάθε συμβαλλόμενο κράτος έχει τη θεμιτή δυνατότητα να εκμεταλλεύεται διεθνείς αεροπορικές γραμμές» και «να αποφεύγονται οι διακρίσεις μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών».

(3)  Σε ένα πλαίσιο αυξημένου ανταγωνισμού μεταξύ αερομεταφορέων σε παγκόσμια κλίμακα, ο θεμιτός ανταγωνισμός είναι απαραίτητη γενική αρχή στην εκμετάλλευση διεθνών υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών. Η αρχή αυτή αναγνωρίζεται ιδίως στη Σύμβαση Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής «σύμβαση του Σικάγου»), στο προοίμιο της οποίας αναγνωρίζεται ότι είναι αναγκαίο οι διεθνείς υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών να βασίζονται σε «ίσες ευκαιρίες». Το άρθρο 44 της σύμβασης του Σικάγου ορίζει επίσης ότι ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας («ΔΟΠΑ») θα πρέπει να έχει ως στόχο την προώθηση της ανάπτυξης των διεθνών αεροπορικών μεταφορών, ώστε να «διασφαλίζεται ότι κάθε συμβαλλόμενο κράτος έχει τη θεμιτή δυνατότητα να εκμεταλλεύεται διεθνείς αεροπορικές γραμμές» και «να αποφεύγονται οι διακρίσεις μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών».

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3 α)  Υπάρχει σαφής σχέση ανάμεσα στο άνοιγμα των αγορών και στη συνδεσιμότητα, διότι η στρέβλωση του ανταγωνισμού οδηγεί σε μετατόπιση των ροών κυκλοφορίας. Οι αερομεταφορείς τρίτων χωρών επιθυμούν και χρειάζονται να έχουν πρόσβαση σε αερολιμένες σε όλα τα κράτη μέλη λόγω της δυνητικής αγοράς των 500 εκατομμυρίων επιβατών που αντιπροσωπεύει η ευρωπαϊκή ήπειρος για αυτούς.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Ωστόσο, παρά τις συνεχείς προσπάθειες από ορισμένες τρίτες χώρες και την Ένωση, οι αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού δεν έχουν ακόμη καθοριστεί με ειδικούς πολυμερείς κανόνες, ιδίως στον ΔΟΠΑ ή στις συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου («ΠΟΕ»), από το πεδίο εφαρμογής των οποίων έχουν εξαιρεθεί σε μεγάλο βαθμό οι υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών19.

(5)  Ωστόσο, παρά τις συνεχείς προσπάθειες από την Ένωση και ορισμένες τρίτες χώρες, οι αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού δεν έχουν ακόμη καθοριστεί με ειδικούς πολυμερείς κανόνες, ιδίως στον ΔΟΠΑ ή στις συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου («ΠΟΕ»), από το πεδίο εφαρμογής των οποίων έχουν εξαιρεθεί σε μεγάλο βαθμό οι υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών19.

_________________

_________________

19 Συμφωνία του Μαρακές, παράρτημα 1Β της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου και Υπηρεσιών (GATS), παράρτημα για τις αεροπορικές υπηρεσίες.

19 Συμφωνία του Μαρακές, παράρτημα 1Β της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου και Υπηρεσιών (GATS), παράρτημα για τις αεροπορικές υπηρεσίες.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Λαμβάνοντας υπόψη τη γνωστοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, της 29ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 50 της ΣΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση των συνεπειών της εν λόγω απόσυρσης στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ένωσης ή των κρατών μελών της και του Ηνωμένου Βασιλείου, με σκοπό να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή αναστάτωση στις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών τόσο για τους μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ όσο και για τους καταναλωτές.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ αερομεταφορέων πρέπει κατά προτίμηση να αποτελέσει το αντικείμενο συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών ή αεροπορικών υπηρεσιών με τρίτες χώρες. Ωστόσο, οι περισσότερες συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών ή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ένωσης ή των κρατών μελών της ή αμφοτέρων, αφενός, και τρίτων χωρών, αφετέρου, δεν προβλέπουν μέχρι στιγμής τέτοιους κανόνες. Πρέπει, συνεπώς, κατά τη διαπραγμάτευση να ενταθούν οι προσπάθειες ενσωμάτωσης ρητρών θεμιτού ανταγωνισμού στις υπάρχουσες ή τις μελλοντικές συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών ή αεροπορικών υπηρεσιών με τρίτες χώρες.

(7)  Ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ αερομεταφορέων πρέπει κατά προτίμηση να αποτελέσει κυρίως το αντικείμενο συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών ή αεροπορικών υπηρεσιών με τρίτες χώρες. Ωστόσο, οι περισσότερες συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών ή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ένωσης ή των κρατών μελών της ή αμφοτέρων, αφενός, και τρίτων χωρών, αφετέρου, δεν προβλέπουν μέχρι στιγμής τέτοιους κανόνες. Πρέπει, συνεπώς, κατά τη διαπραγμάτευση να ενταθούν οι προσπάθειες ενσωμάτωσης ρητρών θεμιτού ανταγωνισμού στις υπάρχουσες ή τις μελλοντικές συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών ή αεροπορικών υπηρεσιών με τρίτες χώρες χωρίς χρονοτριβή.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7 α)  Οι αεροπορικές συμφωνίες και ο παρών κανονισμός πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και να διευκολύνουν τον διάλογο με την οικεία τρίτη χώρα προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική επίλυση των διαφορών και αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού. Όταν διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών ή αεροπορικών υπηρεσιών με τρίτες χώρες περιέχουν ρήτρες θεμιτού ανταγωνισμού ή παρόμοιες διατάξεις, η εξάντληση των διαδικασιών επίλυσης διαφορών που προβλέπονται σε αυτές τις διεθνείς συμφωνίες δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την κίνηση διαδικασίας βάσει του παρόντος κανονισμού και δεν πρέπει να αποκλείεται η άσκηση του δικαιώματος της Επιτροπής να δρομολογεί έρευνα προκειμένου να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ του παρόντος κανονισμού και των διμερών συμφωνιών.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Εφόσον είναι απαραίτητο, για αποτελεσματικούς, αναλογικούς και αποτρεπτικούς λόγους ή όταν διαπιστώνεται, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημίας, και επίσης, σε περίπτωση σύνθετης εν εξελίξει έρευνας, θα πρέπει να είναι δυνατόν να ληφθούν προσωρινά επανορθωτικά μέτρα πριν από την περάτωση της διαδικασίας.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7 γ)  Επιδοκιμάζεται η πρωτοβουλία για διεξαγωγή διαπραγματεύσεων σε ενωσιακό επίπεδο όσον αφορά συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών και διμερείς συμφωνίες σχετικά με την αεροπορική ασφάλεια με τρίτες χώρες οι οποίες αντιπροσωπεύουν αναδυόμενες και στρατηγικές αγορές (Κίνα, Ιαπωνία, χώρες ASEAN, Τουρκία, Κατάρ, ΗΑΕ, Αρμενία, Μεξικό, Κίνα, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν και Σαουδική Αραβία) και ενθαρρύνονται οι εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις. Οι νέες συμφωνίες θα πρέπει να εφαρμόζονται και να επιβάλλονται σωστά από όλα τα μέρη και θα πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρα θεμιτού ανταγωνισμού με βάση διεθνή πρότυπα (όπως αυτά που έχουν θεσπιστεί από ICAO και ILO). Καλούνται η Επιτροπή και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της τήρησης του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ, να συμπεριλάβουν πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ αερομεταφορέων μπορεί επίσης να διασφαλισθεί με κατάλληλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου20 και η οδηγία 96/97/ΕΚ του Συμβουλίου21. Στο βαθμό που ο θεμιτός ανταγωνισμός προϋποθέτει προστασία των αερομεταφορέων της Ένωσης από ορισμένες πρακτικές που εφαρμόζουν τρίτες χώρες ή μεταφορείς τρίτων χωρών, επί του παρόντος, το θέμα αυτό πραγματεύεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικός όσον αφορά τον βασικό γενικό σκοπό του θεμιτού ανταγωνισμού. Αυτό οφείλεται ιδίως σε ορισμένους κανόνες που αφορούν συγκεκριμένα τον ορισμό των εν λόγω πρακτικών, εξαιρουμένων των επιδοτήσεων, και τις απαιτήσεις όσον αφορά την έναρξη και τη διεξαγωγή έρευνας. Πέραν αυτού, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 δεν προβλέπει ειδική εσωτερική διαδικασία στην ΕΕ για τις υποχρεώσεις που περιέχουν οι συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών ή αεροπορικών υπηρεσιών στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, με σκοπό να εξασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός. Λόγω του αριθμού και της σημασίας των τροποποιήσεων που θα ήταν αναγκαίες για να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 από νέα πράξη.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

_________________

20 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 1993, σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες (ΕΕ L 14 της 22.1.1993, σ. 1).

21 Οδηγία 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας (ΕΕ L 272 της 25.10.1996, σ. 36).

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την προστασία από τις πρακτικές χορήγησης ενισχύσεων και τις αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές που προκαλούν ζημία στους κοινοτικούς αερομεταφορείς κατά την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σελ. 1).

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική νομοθεσία παραμένει αναγκαία για να διατηρηθούν ευνοϊκοί όροι για υψηλού επιπέδου συνδεσιμότητα στην Ένωση και να εξασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός με τους αερομεταφορείς τρίτων χωρών. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να διενεργεί έρευνα και να λαμβάνει μέτρα, όπου είναι αναγκαίο. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα είτε σε περίπτωση παραβίασης υποχρεώσεων βάσει συμφωνίας στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, είτε σε περίπτωση που πρακτικές που θίγουν τον ανταγωνισμό προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν ζημία σε αερομεταφορείς της Ένωσης.

(9)  Η ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού τομέα αερομεταφορών εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα κάθε τμήματος της αλυσίδας αξίας των αεροπορικών μεταφορών και μπορεί να διατηρηθεί μόνο με ένα συμπληρωματικό σύνολο πολιτικών. Η Ένωση πρέπει να αρχίσει εποικοδομητικό διάλογο με τρίτες χώρες ώστε να εξευρεθεί μια βάση για θεμιτό ανταγωνισμό. Από την άποψη αυτή, η αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική νομοθεσία παραμένει αναγκαία για να διατηρηθούν ευνοϊκοί όροι για υψηλού επιπέδου συνδεσιμότητα στην Ένωση και να εξασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός με τους αερομεταφορείς τρίτων χωρών διασφαλίζοντας έτσι τις θέσεις εργασίας στις αεροπορικές εταιρείες της Ένωσης. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει αποτελεσματική εξουσία για να διενεργεί έρευνα και να λαμβάνει προσωρινά ή οριστικά μέτρα, όπου είναι αναγκαίο. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα είτε σε περίπτωση παραβίασης υποχρεώσεων βάσει συμφωνίας στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, είτε σε περίπτωση που πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν ζημία σε αερομεταφορείς της Ένωσης.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Για να είναι επαρκώς ενημερωμένη η Επιτροπή σχετικά με τα πιθανά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας, οποιοδήποτε κράτος μέλος, αερομεταφορέας της Ένωσης ή ένωση αερομεταφορέων της Ένωσης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να καταθέσει καταγγελία.

(11)  Για να είναι επαρκώς ενημερωμένη η Επιτροπή σχετικά με τα πιθανά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας, οποιοδήποτε κράτος μέλος, αερομεταφορέας της Ένωσης ή ένωση αερομεταφορέων της Ένωσης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να καταθέσει καταγγελία, η οποία θα πρέπει να διεκπεραιώνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ώστε οι Ευρωπαίοι αερομεταφορείς να μην ζημιώνονται.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της ρύθμισης και κατ’ αναλογία προς τα άλλα ενωσιακά μέσα εμπορικής άμυνας, είναι σημαντικό να διαθέτει η Επιτροπή τη δυνατότητα να κινεί διαδικασίες βάσει καταγγελίας με στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν εκ πρώτης όψεως την απειλή ζημίας.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η έρευνα μπορεί να καλύπτει όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα σχετικών στοιχείων. Προς τον σκοπό αυτό, και με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας και της οντότητας τρίτης χώρας, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί έρευνα σε τρίτες χώρες. Για τους ίδιους λόγους και προς τον ίδιο σκοπό, τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται να συντρέχουν την Επιτροπή στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Η Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώνει την έρευνα βασιζόμενη στα καλύτερα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

(12)  Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η έρευνα μπορεί να καλύπτει όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα σχετικών στοιχείων. Προς τον σκοπό αυτό, και σε συνεργασία με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα και την οντότητα τρίτης χώρας, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί έρευνα σε τρίτες χώρες. Για τους ίδιους λόγους και προς τον ίδιο σκοπό, τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται να συντρέχουν την Επιτροπή στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Η Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώνει την έρευνα αφού συλλέξει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες από σχετικούς συμφεροντούχους και με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Εάν η έρευνα που διεξάγει η Επιτροπή αφορά εκμετάλλευση πτήσεων που καλύπτονται από συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ή αεροπορικών υπηρεσιών με τρίτη χώρα της οποίας η Ένωση δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η Επιτροπή ενεργεί με πλήρη γνώση των διαδικασιών που προτίθεται να ακολουθήσει ή ακολουθεί το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος βάσει της εν λόγω συμφωνίας και οι οποίοι αφορούν την κατάσταση που ερευνά η Επιτροπή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή αναλόγως.

(13)  Εάν η έρευνα που διεξάγει η Επιτροπή αφορά εκμετάλλευση πτήσεων που καλύπτονται από συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ή αεροπορικών υπηρεσιών με τρίτη χώρα της οποίας η Ένωση δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η Επιτροπή ενεργεί με πλήρη γνώση των διαδικασιών που προτίθεται να ακολουθήσει ή ακολουθεί το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος βάσει της εν λόγω συμφωνίας και οι οποίοι αφορούν την κατάσταση που ερευνά η Επιτροπή με βάση τα κριτήρια του θεμιτού ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή αναλόγως.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

15.  Δεν πρέπει να κινούνται ή πρέπει να ολοκληρώνονται διαδικασίες χωρίς επανορθωτικά μέτρα βάσει του παρόντος κανονισμού, εφόσον η λήψη τους αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης, λόγω των επιπτώσεών τους σε άλλα άτομα, ιδίως τους καταναλωτές ή τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Οι διαδικασίες πρέπει επίσης να λήγουν χωρίς μέτρα εάν οι απαιτήσεις για τα εν λόγω μέτρα δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον.

(15)  Δεν πρέπει να κινούνται ή πρέπει να ολοκληρώνονται διαδικασίες χωρίς επανορθωτικά μέτρα βάσει του παρόντος κανονισμού, εφόσον η λήψη τους αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης, λόγω των επιπτώσεών τους σε άλλα μέρη, μεταξύ των οποίων καταναλωτές, επιχειρήσεις ή εργαζόμενοι στον κλάδο της αεροπορίας στην Ένωση. Εν προκειμένω, και ιδίως όταν εξετάζεται η λήψη επανορθωτικών μέτρων, η διατήρηση υψηλού επιπέδου συνδεσιμότητας στην Ένωση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Οι διαδικασίες πρέπει επίσης να λήγουν χωρίς μέτρα εάν οι απαιτήσεις για τα εν λόγω μέτρα δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15 α)  Όταν προσδιορίζει εάν το συμφέρον της Ένωσης επιβάλλει ή όχι παρέμβαση, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Προκειμένου να οργανωθούν διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να τους δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους, πρέπει να προσδιορίζονται στην ανακοίνωση για την έναρξη της έρευνας προθεσμίες για την παροχή πληροφοριών ή για την αίτηση ακρόασης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να γνωρίζουν τους όρους γνωστοποίησης των πληροφοριών που παρέχουν και πρέπει να έχουν δικαίωμα να απαντούν σε παρατηρήσεις άλλων μερών.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Τα πορίσματα σχετικά με την ύπαρξη ζημίας ή απειλής ζημίας σε αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη ρεαλιστική αξιολόγηση της κατάστασης και, επομένως, να βασίζονται σε όλους τους σχετικούς παράγοντες, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση του/των εν λόγω αερομεταφορέα/-έων και τη γενική κατάσταση της πληγείσας αγοράς αεροπορικών μεταφορών.

(17)  Όταν καθορίζεται αν θα πρέπει να κινηθεί διαδικασία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα πορίσματα σχετικά με απειλή ζημίας και ζημία που έχει ήδη προκληθεί σε αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη ρεαλιστική αξιολόγηση της κατάστασης και, επομένως, να βασίζονται σε όλους τους σχετικούς παράγοντες, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση του/των εν λόγω αερομεταφορέα/-έων και τη γενική κατάσταση της πληγείσας αγοράς αεροπορικών μεταφορών, σύμφωνα με την πάγια πρακτική και την εφαρμογή μέσων που αποσκοπούν στη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού, επιτρέποντας επίσης πρόληψη και αντιστάθμιση της σαφώς προβλέψιμης ζημίας και της απειλής για παρόμοια ζημία σε περίπτωση πρακτικής που θίγει τον θεμιτό ανταγωνισμό για την οποία υπάρχουν εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Για λόγους διοικητικής αποτελεσματικότητας και με σκοπό την πιθανή περάτωση της διαδικασίας χωρίς την επιβολή μέτρων, θα πρέπει να είναι δυνατή η αναστολή της διαδικασίας, εάν η τρίτη χώρα ή η οντότητα τρίτης χώρας έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για την εγκατάλειψη των πρακτικών που θίγουν τον ανταγωνισμό ή την επακόλουθη ζημία ή απειλή ζημίας.

(18)  Για λόγους διοικητικής αποτελεσματικότητας και με σκοπό την πιθανή περάτωση της διαδικασίας χωρίς την επιβολή μέτρων, θα πρέπει να είναι δυνατή η αναστολή της διαδικασίας, εάν η τρίτη χώρα ή η οντότητα τρίτης χώρας έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για την εγκατάλειψη των πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό ή την επακόλουθη ζημία ή απειλή ζημίας.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Επανορθωτικά μέτρα κατά πρακτικών που θίγουν τον ανταγωνισμό αποσκοπούν στην αντιστάθμιση της προκαλούμενης ζημίας ή της προκαλούμενης απειλής ζημίας λόγω των πρακτικών αυτών. Πρέπει, επομένως, τα επανορθωτικά μέτρα να έχουν τη μορφή οικονομικής επιβάρυνσης ή άλλου είδους, τα οποία καθώς αντιπροσωπεύουν μετρήσιμη χρηματική αξία, καθιστούν δυνατή την επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος. Οι επιβαρύνσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν μέτρα που συνίστανται στην αναστολή των παραχωρήσεων, των υπηρεσιών ή άλλων δικαιωμάτων του αερομεταφορέα τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν οδηγούν σε παραβίαση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ή αεροπορικών υπηρεσιών που έχει συναφθεί με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Για να συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας, τα μέτρα οιασδήποτε φύσεως πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για την αντιστάθμιση της ζημίας ή της απειλής ζημίας που έχει διαπιστωθεί.

(19)  Επανορθωτικά μέτρα κατά πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό αποσκοπούν στην αντιστάθμιση της προκαλούμενης ζημίας ή της προκαλούμενης απειλής ζημίας λόγω των πρακτικών αυτών. Πρέπει, επομένως, τα επανορθωτικά μέτρα να έχουν τη μορφή οικονομικής επιβάρυνσης ή άλλου είδους, τα οποία καθώς αντιπροσωπεύουν μετρήσιμη χρηματική αξία, καθιστούν δυνατή την επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος. Οι επιβαρύνσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν μέτρα που συνίστανται στην αναστολή των παραχωρήσεων, των υπηρεσιών ή άλλων δικαιωμάτων του αερομεταφορέα τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν οδηγούν σε παραβίαση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ή αεροπορικών υπηρεσιών που έχει συναφθεί με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Οι περιπτώσεις που ερευνώνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και ο τυχόν αντίκτυπός τους στα κράτη μέλη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις περιστάσεις. Τα επανορθωτικά μέτρα επιτρέπεται, ως εκ τούτου, να εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή να περιορίζονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

(21)  Οι περιπτώσεις που ερευνώνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και ο τυχόν αντίκτυπός τους στα κράτη μέλη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις περιστάσεις. Τα επανορθωτικά μέτρα επιτρέπεται, ως εκ τούτου, να εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, μπορούν να περιορίζονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή να ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή να τεθούν σε εφαρμογή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, εάν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ακριβής στιγμή κατά την οποία ο κίνδυνος πρόκλησης ζημίας θα εξελιχθεί σε πραγματική ζημία.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22 α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει σε ετήσια βάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή επανορθωτικών μέτρων, τον τερματισμό των ερευνών χωρίς επανορθωτικά μέτρα, τις εν εξελίξει έρευνες, τις επανεξετάσεις και τη συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις τρίτες χώρες. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να τυγχάνει του κατάλληλου επιπέδου εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Επειδή ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι αποτελεσματική και ίση προστασία για όλους τους αερομεταφορείς της Ένωσης βασιζόμενη σε ομοιόμορφα κριτήρια και διαδικασίες, από την παραβίαση των εφαρμοστέων διεθνών υποχρεώσεων και από τη ζημία ή την απειλή ζημίας σε έναν ή περισσότερους αερομεταφορείς της Ένωσης εξαιτίας πρακτικών που θίγουν τον ανταγωνισμό και ασκούνται από τρίτες χώρες ή οντότητες τρίτων χωρών, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(23)  Επειδή ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι αποτελεσματική και ίση προστασία για όλους τους αερομεταφορείς της Ένωσης βασιζόμενη σε ομοιόμορφα κριτήρια και διαδικασίες, από την παραβίαση των εφαρμοστέων διεθνών υποχρεώσεων και από τη ζημία ή την απειλή ζημίας σε έναν ή περισσότερους αερομεταφορείς της Ένωσης εξαιτίας πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και ασκούνται από τρίτες χώρες ή οντότητες τρίτων χωρών, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών· ούτε αποβλέπει στο να επιβάλει κανονιστικές ρυθμίσεις στους αερομεταφορείς τρίτων χωρών, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, εισάγοντας αυστηρότερες υποχρεώσεις από εκείνες που ισχύουν για τους αερομεταφορείς της Ένωσης.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23 α)  Η Επιτροπή πρέπει να προτείνει ενίσχυση των κανόνων, των κριτηρίων και των μέτρων υπέρ του δίκαιου ανταγωνισμού στην Ένωση, όχι μόνο εντός του τομέα των εσωτερικών αεροπορικών μεταφορών της Ένωσης αλλά και στις διατροπικές μεταφορές.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες σχετικά με τη διεξαγωγή έρευνας από την Επιτροπή και με τη λήψη επανορθωτικών μέτρων σε περίπτωση παραβίασης εφαρμοστέων διεθνών υποχρεώσεων και πρακτικών που θίγουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των αερομεταφορέων της Ένωσης και άλλων αερομεταφορέων και προκαλούν ζημία ή απειλούν να προκαλέσουν ζημία σε αερομεταφορείς της Ένωσης.

1.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες σχετικά με τη διεξαγωγή έρευνας από την Επιτροπή και με τη λήψη επανορθωτικών μέτρων σε περίπτωση παραβίασης εφαρμοστέων διεθνών υποχρεώσεων και πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των αερομεταφορέων της Ένωσης και άλλων αερομεταφορέων και προκαλούν ζημία ή απειλούν να προκαλέσουν ζημία σε αερομεταφορείς της Ένωσης.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 και του άρθρου 20 της οδηγίας 96/67/ΕΚ.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 και του άρθρου 20 της οδηγίας 96/67/ΕΚ.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «ενδιαφερόμενο μέρος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε επίσημος φορέας, με ή χωρίς ιδία νομική προσωπικότητα που είναι πιθανό να έχει σημαντικό συμφέρον στην έκβαση της διαδικασίας·

δ)  «ενδιαφερόμενο μέρος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε επίσημος φορέας, με ή χωρίς ιδία νομική προσωπικότητα που είναι πιθανό να έχει σημαντικό συμφέρον στην έκβαση της διαδικασίας, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των αερομεταφορέων·

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  «ενδιαφερόμενο κράτος μέλος»:

 

i) κράτος, το οποίο εκδίδει την άδεια λειτουργίας για τους Ευρωπαίους μεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008·

 

ii) βάσει συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών του οποίου ή βάσει εμπορικών συμφωνιών του που περιέχουν διατάξεις που διέπουν τις εναέριες μεταφορές, λειτουργούν ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες·

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «οντότητα τρίτης χώρας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ή κάθε επίσημος φορέας με ή χωρίς ιδία νομική προσωπικότητα, που τελεί υπό τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας, είτε ελέγχεται από κυβέρνηση τρίτης χώρας είτε όχι και άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενος σε υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών ή συναφείς υπηρεσίες ή στην παροχή υπηρεσιών ή υποδομών που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών ή συναφών υπηρεσιών·

ε)  «οντότητα τρίτης χώρας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ή κάθε επίσημος φορέας με ή χωρίς ιδία νομική προσωπικότητα, που τελεί υπό τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας, είτε ελέγχεται από κυβέρνηση τρίτης χώρας είτε όχι και άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενος σε υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών ή συναφείς υπηρεσίες ή στην παροχή υπηρεσιών ή υποδομών που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών ή συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών και συμμαχιών που αποτελούνται αποκλειστικά από αερομεταφορείς τρίτων χωρών·

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  «απειλή ζημίας» νοείται μια ζημία η οποία επίκειται ή προβλέπεται στο εγγύς μέλλον με πιθανότητα που προσεγγίζει τη βεβαιότητα·

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ β)  «προσωρινά επανορθωτικά μέτρα»: μέτρα προσωρινής φύσεως εναντίον αερομεταφορέα τρίτης χώρας, τα οποία είναι αναλογικά προς την απειλή, έχουν ως μοναδικό σκοπό την πρόληψη μη αναστρέψιμης ζημίας, λαμβάνονται από την Επιτροπή κατά την έναρξη της διαδικασίας βάσει των διαθέσιμων πραγματικών δεδομένων, και καταργούνται το αργότερο με την ολοκλήρωση της έρευνας·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – σημείο i – στοιχείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  κρατικός ή άλλος δημόσιος οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων των ελεγχόμενων από το δημόσιο επιχειρήσεων, παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες, ή αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες·

(3)  κρατικός ή άλλος δημόσιος οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων των ελεγχόμενων από το δημόσιο επιχειρήσεων, παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες, πέραν της γενικότερης υποδομής, ή αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες·

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2 α

 

1.   Κατά τον καθορισμό του συμφέροντος της Ένωσης, δίνεται προτεραιότητα στην ανάγκη αποκατάστασης του ουσιαστικού και θεμιτού ανταγωνισμού, την ανάγκη διασφάλισης της διαφάνειας, την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς, την ανάγκη να αποφεύγεται η υπονόμευση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των κρατών μελών και την ανάγκη να διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο συνδεσιμότητας για τους επιβάτες και για την Ένωση.

 

2.   Το κατά πόσον το συμφέρον της Ένωσης επιβάλλει παρέμβαση καθορίζεται από την Επιτροπή για κάθε περίπτωση χωριστά, με βάση την εκτίμηση όλων των διαφόρων συμφερόντων, εξεταζόμενων στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένης μια κοινωνικοοικονομικής εκτίμησης. Ο καθορισμός αυτός πραγματοποιείται μόνον εφόσον έχει παρασχεθεί σε όλα τα μέρη η δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, όπως προβλέπει η παράγραφος 3. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να μην χρησιμοποιηθεί. Ο καθορισμός του συμφέροντος της Ένωσης πραγματοποιείται με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Επιτροπής να κινήσει έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 3. Στις περιπτώσεις στις οποίες, βάσει όλων των πληροφοριών που προσκομίσθηκαν, η Επιτροπή καταλήγει σαφώς στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή επανορθωτικών μέτρων αντίκειται προς το συμφέρον της Ένωσης, τα μέτρα αυτά δεν εφαρμόζονται.

 

 

 

3.  Προκειμένου να παρασχεθεί μία στέρεα βάση επί της οποίας η Επιτροπή να μπορεί να συνυπολογίσει στην απόφαση όλες τις απόψεις, οι καταγγέλλοντες και τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται, εντός της περιόδου που καθορίζεται στην ανακοίνωση για την έναρξη της έρευνας, να εμφανιστούν και να παράσχουν πληροφορίες στην Επιτροπή. Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια των διαβουλεύσεων, οι πληροφορίες αυτές ή περίληψη αυτών διατίθενται στα λοιπά μέρη που ορίζονται στο παρόν άρθρο, τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν επί των εν λόγω πληροφοριών.

 

4.  Κατά τον καθορισμό του συμφέροντος της Ένωσης, τα μέρη που έχουν ενεργήσει σύμφωνα με την παράγραφο 3 δύνανται να ζητήσουν ακρόαση. Οι αιτήσεις ακρόασης γίνονται δεκτές εφόσον αναφέρουν τους λόγους, σε σχέση με το συμφέρον της Ένωσης, οι οποίοι επιβάλλουν την ακρόαση των μερών. Επιπλέον, τα μέρη δύνανται να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή τυχόν επανορθωτικών μέτρων και τα υπόλοιπα μέρη δύνανται να διατυπώσουν παρατηρήσεις επ’ αυτών.

 

5.  Η Επιτροπή εξετάζει τις πληροφορίες που παρέχονται, και ιδίως τον βαθμό στον οποίο είναι αντιπροσωπευτικές, και διαβιβάζει τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 15α (νέο) και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έρευνα κινείται μετά από γραπτή καταγγελία που έχει καταθέσει κράτος μέλος, αερομεταφορέας της Ένωσης ή ένωση αερομεταφορέων της Ένωσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν υπάρχουν εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία ενός από τα ακόλουθα:

1.  Έρευνα κινείται μετά από γραπτή καταγγελία που έχει καταθέσει κράτος μέλος, ένας ή περισσότεροι αερομεταφορείς της Ένωσης ή ένωση αερομεταφορέων της Ένωσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν υπάρχουν αξιόπιστα εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία για ένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο εξαντλητικό κατάλογο:

α)   παραβίαση εφαρμοστέων διεθνών υποχρεώσεων·

α)   παραβίαση εφαρμοστέων διεθνών υποχρεώσεων·

β)  συγκέντρωση όλων των ακόλουθων περιστάσεων:

β)   συγκέντρωση όλων των ακόλουθων περιστάσεων:

i)   πρακτική που θίγει τον ανταγωνισμό, την οποία ασκεί τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας·

i)   πρακτική που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, την οποία ασκεί τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας·

ii)  ζημία ή απειλή ζημίας σε έναν ή περισσότερους αερομεταφορείς της Ένωσης·

ii)   ζημία ή απειλή ζημίας σε έναν ή περισσότερους αερομεταφορείς της Ένωσης·

iii)  αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της καταγγελλόμενης πρακτικής και της καταγγελλόμενης ζημίας ή απειλής ζημίας.

iii)   αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της καταγγελλόμενης πρακτικής και της καταγγελλόμενης ζημίας ή απειλής ζημίας.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή εξετάζει, στο μέτρο του δυνατού, την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων που περιέχει η καταγγελία ή διαθέτει η ίδια, ώστε να αποφανθεί κατά πόσον επαρκούν για να δικαιολογηθεί η έναρξη έρευνας σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3.  Η Επιτροπή εξετάζει έγκαιρα την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων που περιέχει η καταγγελία ή διαθέτει η ίδια, ώστε να αποφανθεί κατά πόσον επαρκούν για να δικαιολογηθεί η έναρξη έρευνας σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να μην κινήσει έρευνα εφόσον η λήψη μέτρων σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 13 αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης ή εφόσον κρίνει ότι τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στην καταγγελία δεν δημιουργούν συστημικό πρόβλημα, ούτε έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε έναν ή περισσότερους αερομεταφορείς της Ένωσης.

4.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να μην κινήσει έρευνα εφόσον τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στην καταγγελία δεν δημιουργούν συστημικό πρόβλημα, ούτε έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε έναν ή περισσότερους αερομεταφορείς της Ένωσης, και είναι ατεκμηρίωτα.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 α.  Η απόφαση για τη μη έναρξη έρευνας σύμφωνα με την παράγραφο 4 πρέπει να υποστηρίζεται δεόντως με δήλωση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να καλέσει την Επιτροπή να αιτιολογήσει περαιτέρω την απόφασή της. Οι καταγγέλλοντες μπορούν να προσφύγουν κατά της απόφασης εντός 60 ημερών από τη δημοσίευσή της.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν επαρκούν για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Επιτροπή ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με την ανεπάρκειά τους εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της καταγγελίας. Ο καταγγέλλων διαθέτει προθεσμία 30 ημερών για να προσκομίσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία. Αν δεν τα προσκομίσει εντός αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να μην κινήσει διαδικασία έρευνας.

5.  Εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν επαρκούν για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Επιτροπή ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με την ανεπάρκειά τους εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της καταγγελίας. Ο καταγγέλλων διαθέτει προθεσμία 60 ημερών για να προσκομίσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία. Αν δεν τα προσκομίσει εντός αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να μην κινήσει διαδικασία έρευνας.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή αποφασίζει την έναρξη έρευνας σύμφωνα με την παράγραφο 1 εντός 6 μηνών από την κατάθεση της καταγγελίας.

6.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5, η Επιτροπή αποφασίζει την έναρξη έρευνας σύμφωνα με την παράγραφο 1 εντός 4 μηνών από την κατάθεση της καταγγελίας.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, όταν η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

7.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, όταν η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α)  κινεί διαδικασία έρευνας·

α)  κινεί διαδικασία έρευνας·

β)  δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· στην ανακοίνωση αναγγέλλεται η έναρξη έρευνας, αναφέρονται το πεδίο της έρευνας, οι εφαρμοστέες διεθνείς υποχρεώσεις οι οποίες παραβιάζονται σύμφωνα με τους ισχυρισμούς στην καταγγελία ή η τρίτη χώρα ή η οντότητα τρίτης χώρας που κατά τους ισχυρισμούς ασκεί πρακτικές που θίγουν τον ανταγωνισμό και την καταγγελλόμενη ζημία ή απειλή ζημίας, τον/τους θιγόμενο/-ους αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης και την προθεσμία εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αναγγελθούν, να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους, να υποβάλουν πληροφορίες ή δύνανται να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή·

β)  δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· στην ανακοίνωση αναγγέλλεται η έναρξη έρευνας, αναφέρονται το πεδίο της έρευνας, οι εφαρμοστέες διεθνείς υποχρεώσεις οι οποίες παραβιάζονται σύμφωνα με τους ισχυρισμούς στην καταγγελία ή η τρίτη χώρα ή η οντότητα τρίτης χώρας που κατά τους ισχυρισμούς ασκεί πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και την καταγγελλόμενη ζημία ή απειλή ζημίας, τον/τους θιγόμενο/-ους αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης και την προθεσμία εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αναγγελθούν, να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους, να υποβάλουν πληροφορίες ή δύνανται να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή· Η προθεσμία αυτή δεν είναι μικρότερη των 30 ημερών.

γ)  ειδοποιεί επίσημα τους εκπροσώπους της τρίτης χώρας και της οντότητας τρίτης χώρας σχετικά με την έναρξη έρευνας·

γ)  ειδοποιεί επίσημα τους εκπροσώπους της τρίτης χώρας και της οντότητας τρίτης χώρας σχετικά με την έναρξη έρευνας·

δ)  ενημερώνει τον καταγγέλλοντα και την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 15 σχετικά με την έναρξη έρευνας.

δ)  ενημερώνει τον καταγγέλλοντα και την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 15 σχετικά με την έναρξη έρευνας.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εάν πρακτική που θίγει τον ανταγωνισμό, την οποία ασκεί τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας, έχει προκαλέσει ζημία ή απειλή ζημίας στον/στους ενδιαφερόμενο/-ους αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης.

β)  εάν πρακτική που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, την οποία ασκεί τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας, έχει προκαλέσει ζημία ή απειλή ζημίας στον/στους ενδιαφερόμενο/-ους αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης.

Τροπολογία   45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)   εάν αυτό θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις για την αεροπορική συνδεσιμότητα μιας συγκεκριμένης περιοχής, κράτους μέλους ή του Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου που θεσπίστηκε με τη συμφωνία για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου 1a, και συνεπώς για τους καταναλωτές·

 

Για τους σκοπούς του στοιχείου (βα), οι επιπτώσεις για την αεροπορική συνδεσιμότητα της Ένωσης εξετάζονται στο πλαίσιο του συμφέροντος της Ένωσης πριν ληφθεί η απόφαση για λήψη επανορθωτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 13·

 

_________________

 

1a ΕΕ L 285 της 16.10.2006, σ. 3.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει κάθε πληροφορία που κρίνει αναγκαία για τη διεξαγωγή της έρευνας και να επαληθεύσει την ακρίβεια των πληροφοριών που έχει λάβει ή έχει συγκεντρώσει με τον/τους αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης ή με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας.

3.  Η Επιτροπή μπορεί ζητεί κάθε πληροφορία που κρίνει αναγκαία για τη διεξαγωγή της έρευνας και επαληθεύει την ακρίβεια των πληροφοριών που έχει λάβει ή έχει συγκεντρώσει με τον/τους αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης ή με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εάν το κρίνει απαραίτητο, η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει έρευνες στο έδαφος της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση της τρίτης χώρας και η οντότητα της τρίτης χώρας έχουν ενημερωθεί επισήμως και έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

5.  Εάν το κρίνει απαραίτητο, η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει έρευνες στο έδαφος της συγκεκριμένης τρίτης χώρας ή άλλης τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση της τρίτης χώρας και η οντότητα της τρίτης χώρας έχουν ενημερωθεί επισήμως.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που απορριφθεί η πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες ή αν δεν παρασχεθούν με άλλο τρόπο εντός των κατάλληλων χρονικών προθεσμιών, ή εφόσον παρεμποδίζεται σημαντικά η έρευνα, η εκτίμηση πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά περιστατικά. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι έχουν δοθεί εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες, οι εν λόγω πληροφορίες δεν λαμβάνονται υπόψη.

Στις περιπτώσεις που απορριφθεί η πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες ή αν δεν παρασχεθούν με άλλο τρόπο εντός των κατάλληλων χρονικών προθεσμιών, εφόσον μια τρίτη χώρα δεν έχει παραχωρήσει πρόσβαση στο έδαφός της για τη διεξαγωγή έρευνας ή εφόσον παρεμποδίζεται σημαντικά η έρευνα, η Επιτροπή δύναται να λάβει προσωρινά επανορθωτικά μέτρα με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 3. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι έχουν δοθεί εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες, οι εν λόγω πληροφορίες δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Διάρκεια της διαδικασίας και αναστολή

Διάρκεια της διαδικασίας και αναστολή

1.  Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο ετών. Η εν λόγω περίοδος επιτρέπεται να παραταθεί σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

1.  Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο ετών. Η εν λόγω περίοδος επιτρέπεται να παραταθεί σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

 

1α.  Η έρευνα ολοκληρώνεται εντός δώδεκα μηνών. Η εν λόγω περίοδος επιτρέπεται να παραταθεί σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

2.  Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, όπως όταν υπάρχει κίνδυνος άμεσης και μη αναστρέψιμης ζημίας σε αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης, η διαδικασία μπορεί να μειωθεί σε ένα έτος.

2.  Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, όπως όταν υπάρχει κίνδυνος άμεσης και μη αναστρέψιμης ζημίας σε αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης, η διαδικασία μπορεί να μειωθεί σε έξι μήνες ή, ως έσχατη λύση, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει προσωρινά επανορθωτικά μέτρα με σκοπό την πρόληψη ή αντιστάθμιση μιας τέτοιας ζημίας.

3.  Η Επιτροπή δύναται να αναστείλει τη διαδικασία, εάν η τρίτη χώρα ή η οντότητα τρίτης χώρας έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να εξαλείψει, ανάλογα με την περίπτωση:

3.  Η Επιτροπή αναστέλλει τη διαδικασία, εάν η τρίτη χώρα ή η οντότητα τρίτης χώρας έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να εξαλείψει, ανάλογα με την περίπτωση:

α)  σε περίπτωση παραβίασης εφαρμοστέας διεθνούς υποχρέωσης, την εν λόγω παραβίαση·

α)   σε περίπτωση παραβίασης εφαρμοστέας διεθνούς υποχρέωσης, την εν λόγω παραβίαση·

β)   σε περίπτωση πρακτικής που θίγει τον ανταγωνισμό, είτε την πρακτική αυτή είτε τη ζημία ή την απειλή ζημίας σε αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης.

β)   σε περίπτωση πρακτικής που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, είτε την πρακτική αυτή είτε τη ζημία ή την απειλή ζημίας σε αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης.

4.  Εάν δεν εξαλειφθεί η παραβίαση εφαρμοστέων διεθνών υποχρεώσεων ή της πρακτικής που θίγει τον ανταγωνισμό, η ζημία ή η απειλή ζημίας σε αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης μετά την παρέλευση ευλόγου χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία.

4.  Εάν δεν εξαλειφθεί η παραβίαση εφαρμοστέων διεθνών υποχρεώσεων ή της πρακτικής που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, η ζημία ή η απειλή ζημίας σε αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης μετά την παρέλευση ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει ωστόσο τους έξι μήνες, η Επιτροπή επαναλαμβάνει τη διαδικασία.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Λήξη της διαδικασίας

Λήξη της διαδικασίας

1.  Εφόσον αποσυρθεί καταγγελία, η Επιτροπή μπορεί να διακόψει την έρευνα που διεξάγεται βάσει του άρθρου 4 χωρίς τη λήψη επανορθωτικών μέτρων.

1.  Εφόσον αποσυρθεί καταγγελία, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να λάβει απόφαση ώστε να διακόψει την έρευνα που διεξάγεται βάσει του άρθρου 4 χωρίς τη λήψη επανορθωτικών μέτρων.

2.  Η Επιτροπή διακόπτει, με εκτελεστικές πράξεις, την έρευνα που διεξάγεται βάσει του άρθρου 4 χωρίς τη λήψη επανορθωτικών μέτρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

2.  Η Επιτροπή διακόπτει, με εκτελεστικές πράξεις, την έρευνα που διεξάγεται βάσει του άρθρου 4 χωρίς τη λήψη επανορθωτικών μέτρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν παραβιαστεί εφαρμοστέες διεθνείς υποχρεώσεις·

α)  η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν παραβιαστεί εφαρμοστέες διεθνείς υποχρεώσεις·

β)  η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η λήψη επανορθωτικών μέτρων θα ήταν αντίθετη προς το συμφέρον της Ένωσης·

β)  η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η λήψη επανορθωτικών μέτρων θα ήταν αντίθετη προς το συμφέρον της Ένωσης·

γ)  υπήρξε ικανοποιητική επανόρθωση μεταξύ της Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας σύμφωνα με τους σχετικούς μηχανισμούς που προβλέπονται στην ισχύουσα συμφωνία ή ρύθμιση ή βάσει του συναφούς δημοσίου διεθνούς δικαίου.Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2.

γ)   υπήρξε ικανοποιητική επανόρθωση μεταξύ της Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας σύμφωνα με τους σχετικούς μηχανισμούς που προβλέπονται στην ισχύουσα συμφωνία ή ρύθμιση ή βάσει του συναφούς δημοσίου διεθνούς δικαίου. Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2, αφού ενημερωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

3.  Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή λαμβάνει, με εκτελεστικές πράξεις, επανορθωτικά μέτρα, εάν προκύψει από την έρευνα ότι έχουν παραβιαστεί εφαρμοστέες διεθνείς υποχρεώσεις.

Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2.

3.  Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή, αφού ενημερώσει το Κοινοβούλιο, λαμβάνει, με εκτελεστικές πράξεις, επανορθωτικά μέτρα, εάν προκύψει από την έρευνα ότι έχουν παραβιαστεί εφαρμοστέες διεθνείς υποχρεώσεις. Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2.

4.  Εφόσον βάσει της πράξης που περιέχει τις εφαρμοστέες διεθνείς υποχρεώσεις απαιτείται, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου, να εξαντληθεί προηγουμένως διεθνής διαδικασία διαβουλεύσεων ή επίλυσης διαφορών, πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία και σε τυχόν απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 συνεκτιμώνται τα αποτελέσματα της διαδικασίας.

4.  Εφόσον βάσει της πράξης που περιέχει τις εφαρμοστέες διεθνείς υποχρεώσεις απαιτείται, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου, να εξαντληθεί προηγουμένως διεθνής διαδικασία διαβουλεύσεων ή επίλυσης διαφορών, πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία και σε τυχόν απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 συνεκτιμώνται τα αποτελέσματα της διαδικασίας.

5.  Τα επανορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 είναι τα μέτρα που προβλέπονται στην πράξη που περιέχει τις εφαρμοστέες διεθνείς υποχρεώσεις ή διατίθενται βάσει των σχετικών κανόνων και αρχών του δημόσιου διεθνούς δικαίου.

5.  Τα επανορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 είναι τα μέτρα που προβλέπονται στην πράξη που περιέχει τις εφαρμοστέες διεθνείς υποχρεώσεις ή διατίθενται βάσει των σχετικών κανόνων και αρχών του δημόσιου διεθνούς δικαίου.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όλοι οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η προβλεπόμενη εξέλιξη πρόκειται να συμβεί και ότι, αν δεν ληφθούν προστατευτικά μέτρα, θα σημειωθεί πραγματική ζημία.

 

Σε περίπτωση που η υπό εξέταση κατάσταση εξελιχθεί σε πραγματική ζημία πριν από τη λήξη της διαδικασίας, η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή δύναται να διακόψει την έρευνα χωρίς τη λήψη επανορθωτικών μέτρων σε περίπτωση απόσυρσης της καταγγελίας.

1.  Μόνο η Επιτροπή δύναται να διακόψει την έρευνα χωρίς τη λήψη επανορθωτικών μέτρων σε περίπτωση απόσυρσης της καταγγελίας. Οι αερομεταφορείς της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή σε απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη διακοπή της έρευνας. Μια τέτοια προσφυγή θα πρέπει να ασκηθεί εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη διακοπή της έρευνας.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή διακόπτει, με εκτελεστικές πράξεις, την έρευνα που διεξάγεται βάσει του άρθρου 4 χωρίς τη λήψη επανορθωτικών μέτρων εφόσον:

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο [15 α (νέο)], με τις οποίες διακόπτει την έρευνα που διεξάγεται βάσει του άρθρου 4 χωρίς τη λήψη επανορθωτικών μέτρων εφόσον:

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η απόφαση για τη διακοπή της έρευνας σύμφωνα με την παράγραφο 2 συνοδεύεται από σχετική αιτιολόγηση και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Η απόφαση για τη διακοπή της έρευνας σύμφωνα με την παράγραφο 2 συνοδεύεται από σχετική αιτιολόγηση και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή αιτιολογεί περαιτέρω την απόφασή της ενώπιον των αρμοδίων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Επανορθωτικά μέτρα

Επανορθωτικά μέτρα

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 1 και εξαιρουμένης της περίπτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β), η Επιτροπή αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, επανορθωτικά μέτρα, εάν προκύψει από την έρευνα που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 4 ότι πρακτική που θίγει τον ανταγωνισμό, την οποία ασκεί τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας, έχει προκαλέσει ζημία ή απειλή ζημίας στον/στους ενδιαφερόμενο/-ους αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης.Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2.

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 1 και εξαιρουμένης της περίπτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β), η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν επανορθωτικά μέτρα, εάν προκύψει από την έρευνα που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 4 ότι πρακτική που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, την οποία ασκεί τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας, έχει προκαλέσει ζημία ή απειλή ζημίας στον/στους ενδιαφερόμενο/-ους αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2.

2.  Τα επανορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιβάλλονται στον/στους ενδιαφερόμενο/-ους αερομεταφορέα/-είς τρίτης χώρας που επωφελείται από την πρακτική που θίγει τον ανταγωνισμό και μπορούν να λάβουν τη μορφή ενός από τα ακόλουθα:

2.  Τα επανορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιβάλλονται στον/στους ενδιαφερόμενο/-ους αερομεταφορέα/-είς τρίτης χώρας που επωφελείται από την πρακτική που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και μπορούν να λάβουν τη μορφή ενός από τα ακόλουθα:

α)  οικονομικές επιβαρύνσεις·

α)  οικονομικές επιβαρύνσεις·

β)   κάθε μέτρο ισοδύναμης ή μικρότερης αξίας.

β)  κάθε επιχειρησιακό μέτρο ισοδύναμης ή μικρότερης αξίας.

3.   Τα επανορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία για την αντιστάθμιση της ζημίας ή της απειλής ζημίας στον/στους ενδιαφερόμενο/-ους αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης. Προς τον σκοπό αυτό μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) επιτρέπεται να περιορίζονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

3.  Τα επανορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία για την αντιστάθμιση της ζημίας στους ενδιαφερόμενους αερομεταφορείς της Ένωσης ή για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η απειλή ζημίας στον/στους ενδιαφερόμενο/-ους αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης να υλοποιηθεί. Προς τον σκοπό αυτό μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) επιτρέπεται να περιορίζονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή να είναι χρονικώς περιορισμένα.

4.  Τα επανορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν οδηγούν την Ένωση ή το/τα ενδιαφερόμενο/-α κράτος/-η μέλος/-η σε παραβίαση συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών, αεροπορικών υπηρεσιών ή οποιασδήποτε διάταξης περί υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών σε εμπορική συμφωνία που έχει συναφθεί με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα.

4.  Τα επανορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν οδηγούν την Ένωση ή το/τα ενδιαφερόμενο/-α κράτος/-η μέλος/-η σε παραβίαση συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών, αεροπορικών υπηρεσιών ή οποιασδήποτε διάταξης περί υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών σε εμπορική συμφωνία που έχει συναφθεί με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα.

 

4 α.  Τα επανορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σέβονται την καλή λειτουργία της ενωσιακής αγοράς αεροπορικών μεταφορών και δεν παρέχουν αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε αερομεταφορέα ή ομάδα αερομεταφορέων·

 

4 β.  Τα επανορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενδέχεται να είναι προσωρινά και να θεσπίζονται, εφόσον είναι αναγκαίο, όταν διαπιστωθεί από την έρευνα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημίας και επίσης σε περίπτωση πολύπλοκης εν εξελίξει έρευνας που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί ή λήξει.

5.  Η απόφαση ολοκλήρωσης της έρευνας με τη λήψη επανορθωτικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνοδεύεται από σχετική αιτιολόγηση και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.  Η απόφαση ολοκλήρωσης της έρευνας με τη λήψη επανορθωτικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνοδεύεται από σχετική αιτιολόγηση και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα επανορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παραμένουν σε ισχύ μόνο για το διάστημα και στην έκταση που απαιτούνται λόγω της συνεχιζόμενης πρακτικής που θίγει τον ανταγωνισμό και της επακόλουθης ζημίας ή της απειλής ζημίας. Προς τον σκοπό αυτό, εφαρμόζεται η διαδικασία επανεξέτασης που καθορίζεται στις παραγράφους 2, 3 και 4.

1.  Τα επανορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 13 ισχύουν μόνο για το διάστημα και στην έκταση που απαιτούνται λόγω της συνεχιζόμενης πρακτικής που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και της επακόλουθης ζημίας ή της απειλής ζημίας. Προς τον σκοπό αυτό, εφαρμόζεται η διαδικασία επανεξέτασης που καθορίζεται στις παραγράφους 2, 3 και 4.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις, επανεξετάζεται εάν είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η επιβολή επανορθωτικών μέτρων στην αρχική τους μορφή, είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή του καταγγέλλοντος ή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της τρίτης χώρας ή της ενδιαφερόμενης οντότητας τρίτης χώρας.

2.  Εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις, επανεξετάζεται εάν είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η επιβολή επανορθωτικών μέτρων στην αρχική τους μορφή, είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής, του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή του καταγγέλλοντος ή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της τρίτης χώρας ή της ενδιαφερόμενης οντότητας τρίτης χώρας.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, καταργεί, τροποποιεί ή διατηρεί, αναλόγως, τα επανορθωτικά μέτρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2.

4.  Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο [15 α (νέο)], με τις οποίες καταργεί, τροποποιεί ή διατηρεί, αναλόγως, τα επανορθωτικά μέτρα. Κατά την έγκριση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το συμφέρον της Ένωσης.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15 α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 12 και στο άρθρο 14 παράγραφος 4 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο ... ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της βασικής νομοθετικής πράξης ή από οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίζουν οι συννομοθέτες]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί, το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της ...ετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν στην παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 12 και στο άρθρο 14 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

 

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12 και το άρθρο 14 παράγραφος 4 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά [δύο μήνες] κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15β

 

1.  Η Επιτροπή, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 6, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για κάθε περίπτωση χωριστά έκθεση συνοδευόμενη από δήλωση σχετικά με την εφαρμογή και την υλοποίηση του παρόντος κανονισμού. Κατά περίπτωση, η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή επανορθωτικών μέτρων, τον τερματισμό των ερευνών χωρίς επανορθωτικά μέτρα, τις εν εξελίξει έρευνες, τις επανεξετάσεις και τη συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις τρίτες χώρες.

 

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, εντός ενός μηνός από την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής, να καλέσει την Επιτροπή σε ad hoc συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του προκειμένου να διευκρινίσει περαιτέρω τα οιαδήποτε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

 

3.  Το αργότερο έξι μήνες μετά την υποβολή της έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η Επιτροπή τη δημοσιοποιεί.

(1)


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η αντιμετώπιση των ανεπαρκειών του ισχύοντος νομικού πλαισίου που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2004. Η ισχύουσα νομοθεσία είχε ως στόχο την προάσπιση των αερομεταφορέων της Ένωσης έναντι των αθέμιτων πρακτικών που εφαρμόζουν ορισμένες τρίτες χώρες, ιδίως ελλείψει διεθνούς πλαισίου που να ορίζει τους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των αερομεταφορέων. Ωστόσο, ήταν ανέκαθεν ανεπαρκής για τον σκοπό αυτό και, ως εκ τούτου, ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε, μολονότι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός άμυνας έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού στον τομέα των αερομεταφορών είναι απαραίτητος. Η Επιτροπή σωστά επισημαίνει ότι οι κανόνες της ΕΕ διασφαλίζουν ότι όλοι οι αερομεταφορείς, ευρωπαϊκοί και μη, έχουν τα ίδια δικαιώματα και την ίδια δυνατότητα πρόσβασης σε συναφείς υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών· ωστόσο αυτό δεν ισχύει πάντα εκτός Ευρώπης, όπου πρακτικές διακρίσεων και επιδοτήσεις παρέχουν ενδεχομένως αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους αερομεταφορείς των συγκεκριμένων τρίτων χωρών.

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει και υποστηρίζει την πρόταση, δεδομένου ότι συνιστά σημαντική βελτίωση σε σχέση με τον κανονισμό αριθ. 868/2004, και συμφωνεί με τους στόχους της και τα μέσα για την επίτευξή τους. Επιθυμεί να τονίσει, ωστόσο, ότι τα επανορθωτικά μέτρα που θα μπορούν να ενεργοποιούνται χάρη σε έναν εύρυθμο αμυντικό μηχανισμό, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν η διαδικασία αφορά περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή όταν πρόκειται για υφιστάμενες διμερείς διαδικασίες. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει, επομένως, μόνο τις αλλαγές εκείνες που δίνουν έμφαση στην ανάγκη να δίνεται προτεραιότητα σε διμερείς λύσεις και να εμπλέκονται στη διαδικασία διαβούλευσης όλα τα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου υπό την ιδιότητά τους του ενωσιακού νομοθέτη. Ο εισηγητής θεωρεί επίσης σημαντικό να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο των αεροπορικών συνδέσεων ως κριτηρίου στις έρευνες και, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, να ορίζεται επακριβώς η έννοια του συμφέροντος της Ένωσης όταν λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την εφαρμογή ή μη επανορθωτικών μέτρων, σε περίπτωση που διαπιστωθούν αθέμιτες πρακτικές από αερομεταφορέα τρίτης χώρας.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (23.2.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004

(COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ramon Tremosa i Balcells

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι αερομεταφορές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ένωσης. Πρόκειται για μια ισχυρή κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, της απασχόλησης, του εμπορίου και της κινητικότητας. Τις τελευταίες δεκαετίες, η αύξηση των αεροπορικών μεταφορών συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της συνδεσιμότητας εντός της Ένωσης και με τρίτες χώρες και υπήρξε σημαντική καταλυτική δύναμη για την οικονομία της Ένωσης εν γένει.

(1)  Οι αερομεταφορές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ένωσης και την καθημερινότητα των πολιτών της Ένωσης. Πρόκειται για μια ισχυρή κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, της απασχόλησης, του εμπορίου καθώς και της συνδεσιμότητας και της κινητικότητας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους πολίτες. Τις τελευταίες δεκαετίες, η αύξηση των αεροπορικών μεταφορών συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της συνδεσιμότητας εντός της Ένωσης και με τρίτες χώρες και υπήρξε σημαντική καταλυτική δύναμη για την οικονομία της Ένωσης εν γένει.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α)  Ο ευρωπαϊκός τομέας των αερομεταφορών αντιπροσωπεύει περίπου 2 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας και οι διεθνείς αεροπορικές μεταφορές αναμένεται να αυξάνονται με ρυθμό 5 % ετησίως έως το 2030.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β)  Είναι σημαντικό η Ένωση να παρέχει αποτελεσματική προστασία για τους διάφορους τομείς της οικονομίας και των εργαζομένων της από τυχόν πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Οι αερομεταφορείς της Ένωσης βρίσκονται στο επίκεντρο του παγκόσμιου δικτύου που συνδέει την Ευρώπη τόσο στο εσωτερικό της όσο και με τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται τους αερομεταφορείς τρίτων χωρών σε ένα περιβάλλον ανοικτού και θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ όλων των αερομεταφορέων. Αυτό θα συμβάλει στη διατήρηση συνθηκών συνδεσιμότητας υψηλού επιπέδου στην Ένωση.

(2)  Οι αερομεταφορείς της Ένωσης βρίσκονται στο επίκεντρο του παγκόσμιου δικτύου που συνδέει την Ευρώπη τόσο στο εσωτερικό της όσο και με τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται τους αερομεταφορείς τρίτων χωρών σε ένα περιβάλλον ανοικτού, ισότιμου και θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ όλων των αερομεταφορέων, λαμβάνοντας υπόψη ρυθμιστικά θέματα όπως οι συνθήκες εργασίας και η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό θα συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αεροπορικών αερογραμμών, καθώς και στη διατήρηση συνθηκών συνδεσιμότητας υψηλού επιπέδου στην Ένωση.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει χώρο άνω των 500 εκατομμυρίων δυνητικών επιβατών για τους αερομεταφορείς τρίτων χωρών. Αυτή η δυνητικά αυξανόμενη κίνηση θα πρέπει να συνυπολογίζεται κατά τη διαπραγμάτευση συνολικών αεροπορικών συμφωνιών εκ μέρους της Ένωσης με την υπόλοιπη υφήλιο.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Υπάρχει σαφής σχέση ανάμεσα στο άνοιγμα των αγορών και στη συνδεσιμότητα, διότι η στρέβλωση του ανταγωνισμού οδηγεί σε μετατόπιση των ροών κυκλοφορίας. Οι αερομεταφορείς τρίτων χωρών επιθυμούν και χρειάζονται να έχουν πρόσβαση σε αερολιμένες σε όλα τα κράτη μέλη λόγω της δυνητικής αγοράς των 500 εκατομμυρίων επιβατών που συνιστά η ευρωπαϊκή ήπειρος για αυτούς.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α)  Λαμβάνοντας υπόψη τη γνωστοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, της 29ης Μαρτίου 2017, με την οποία γνωστοποιείται η πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση των συνεπειών της εν λόγω απόσυρσης στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ένωσης ή των κρατών μελών της και του Ηνωμένου Βασιλείου, με σκοπό να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή αναστάτωση στις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών τόσο για τους μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση όσο και για τους καταναλωτές.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α)  Η οικονομική διαφάνεια στις ρήτρες περί θεμιτού ανταγωνισμού αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους αερομεταφορείς της Ένωσης και τρίτων χωρών. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η πλήρης διαφάνεια για την επιβεβαίωση ή απόρριψη οποιωνδήποτε εικασιών περί επιχορηγήσεων προς οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ αερομεταφορέων μπορεί επίσης να διασφαλισθεί με κατάλληλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου20 και η οδηγία 96/97/ΕΚ του Συμβουλίου21. Στο βαθμό που ο θεμιτός ανταγωνισμός προϋποθέτει προστασία των αερομεταφορέων της Ένωσης από ορισμένες πρακτικές που εφαρμόζουν τρίτες χώρες ή μεταφορείς τρίτων χωρών, επί του παρόντος, το θέμα αυτό πραγματεύεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικός όσον αφορά τον βασικό γενικό σκοπό του θεμιτού ανταγωνισμού. Αυτό οφείλεται ιδίως σε ορισμένους κανόνες που αφορούν συγκεκριμένα τον ορισμό των εν λόγω πρακτικών, εξαιρουμένων των επιδοτήσεων, και τις απαιτήσεις όσον αφορά την έναρξη και τη διεξαγωγή έρευνας. Πέραν αυτού, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 δεν προβλέπει ειδική εσωτερική διαδικασία στην ΕΕ για τις υποχρεώσεις που περιέχουν οι συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών ή αεροπορικών υπηρεσιών στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, με σκοπό να εξασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός. Λόγω του αριθμού και της σημασίας των τροποποιήσεων που θα ήταν αναγκαίες για να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 από νέα πράξη.

(8)  Ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ αερομεταφορέων μπορεί επίσης να διασφαλισθεί με κατάλληλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου20 και η οδηγία 96/97/ΕΚ του Συμβουλίου21. Στο βαθμό που ο θεμιτός ανταγωνισμός προϋποθέτει προστασία των αερομεταφορέων της Ένωσης από ορισμένες πρακτικές που εφαρμόζουν τρίτες χώρες ή μεταφορείς τρίτων χωρών, επί του παρόντος, το θέμα αυτό πραγματεύεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 έχει αποδειχθεί εντελώς αναποτελεσματικός όσον αφορά τον βασικό γενικό σκοπό του θεμιτού ανταγωνισμού. Αυτό οφείλεται ιδίως σε ορισμένους κανόνες που αφορούν συγκεκριμένα τον ορισμό των εν λόγω πρακτικών, εξαιρουμένων των επιδοτήσεων, και τις απαιτήσεις όσον αφορά την έναρξη και τη διεξαγωγή έρευνας. Πέραν αυτού, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 δεν προβλέπει ειδική εσωτερική διαδικασία στην ΕΕ για τις υποχρεώσεις που περιέχουν οι συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών ή αεροπορικών υπηρεσιών στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, με σκοπό να εξασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός. Λόγω του αριθμού και της σημασίας των τροποποιήσεων που θα ήταν αναγκαίες για να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 από νέα πράξη.

__________________

__________________

20 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 1993, σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες (ΕΕ L 14 της 22.1.1993, σ. 1).

20 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 1993, σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες (ΕΕ L 14 της 22.1.1993, σ. 1).

21Οδηγία 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας (ΕΕ L 272 της 25.10.1996, σ. 36).

21Οδηγία 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας (ΕΕ L 272 της 25.10.1996, σ. 36).

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την προστασία από τις πρακτικές χορήγησης ενισχύσεων και τις αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές που προκαλούν ζημία στους κοινοτικούς αερομεταφορείς κατά την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σελ. 1).

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την προστασία από τις πρακτικές χορήγησης ενισχύσεων και τις αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές που προκαλούν ζημία στους κοινοτικούς αερομεταφορείς κατά την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σελ. 1).

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α)  Προκειμένου να προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός στις εξωτερικές αεροπορικές συνδέσεις της ΕΕ και να διασφαλιστεί η αμοιβαιότητα και η εξάλειψη αθέμιτων πρακτικών, περιλαμβανομένων των επιχορηγήσεων και κρατικών ενισχύσεων που εικάζεται ότι δίνονται σε αεροπορικές εταιρείες από ορισμένες τρίτες χώρες και που ενδέχεται να στρεβλώνουν την αγορά, είναι απαραίτητο να απαιτείται πλήρης οικονομική διαφάνεια στις ρήτρες περί θεμιτού ανταγωνισμού. Είναι απαραίτητη η διαφάνεια αυτή, ούτως ώστε να μπορεί η Επιτροπή να καταλήγει σε θετικές ή αρνητικές αποφάσεις σχετικά με τις εικασίες περί επιχορηγήσεων.

Αιτιολόγηση

Αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική νομοθεσία παραμένει αναγκαία για να διατηρηθούν ευνοϊκοί όροι για υψηλού επιπέδου συνδεσιμότητα στην Ένωση και να εξασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός με τους αερομεταφορείς τρίτων χωρών. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να διενεργεί έρευνα και να λαμβάνει μέτρα, όπου είναι αναγκαίο. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα είτε σε περίπτωση παραβίασης υποχρεώσεων βάσει συμφωνίας στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, είτε σε περίπτωση που πρακτικές που θίγουν τον ανταγωνισμό προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν ζημία σε αερομεταφορείς της Ένωσης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική νομοθεσία παραμένει αναγκαία για να διατηρηθούν ευνοϊκοί όροι για υψηλού επιπέδου συνδεσιμότητα στην Ένωση και να εξασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός με τους αερομεταφορείς τρίτων χωρών. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να διενεργεί έρευνα και να λαμβάνει μέτρα, όπου είναι αναγκαίο. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα είτε σε περίπτωση παραβίασης υποχρεώσεων βάσει συμφωνίας στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, είτε σε περίπτωση που πρακτικές που θίγουν τον ανταγωνισμό προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν ζημία σε αερομεταφορείς της Ένωσης.

(9)  Αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική νομοθεσία παραμένει αναγκαία για να διατηρηθούν ευνοϊκοί όροι για υψηλού επιπέδου συνδεσιμότητα στην Ένωση και να εξασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός με τους αερομεταφορείς τρίτων χωρών διασφαλίζοντας έτσι τις θέσεις εργασίας στις αεροπορικές εταιρείες της Ένωσης. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να διενεργεί έρευνα και να λαμβάνει μέτρα, όπου είναι αναγκαίο. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα είτε σε περίπτωση παραβίασης υποχρεώσεων βάσει συμφωνίας στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, είτε σε περίπτωση που πρακτικές που θίγουν τον ανταγωνισμό προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν ζημία σε αερομεταφορείς της Ένωσης.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10α)  Σε περίπτωση που οι εν λόγω αεροπορικές υπηρεσίες διέπονται από διμερή συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας, είναι σημαντικό να διαθέτει η Επιτροπή τη δυνατότητα να κινήσει έρευνα και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να εγκρίνει επανορθωτικά μέτρα, προτού εξαντληθεί ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών που περιλαμβάνεται στη διμερή συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της ρύθμισης, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει έρευνα και να εγκρίνει επανορθωτικά μέτρα ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω κράτος μέλος σκοπεύει να αντιμετωπίσει την πρακτική που θίγει τον ανταγωνισμό στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας αεροπορικών υπηρεσιών που έχει συνάψει με τρίτη χώρα ή όχι.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας διάταξης είναι να αποφεύγονται καταστάσεις στις οποίες τα κράτη μέλη, είτε ακούσια είτε εκούσια, εμποδίζουν τη δράση της Ένωσης λόγω σημαντικής καθυστέρησης του μηχανισμού επίλυσης διαφορών που ορίζει η διμερής συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών τους. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα τη συνέχιση των πρακτικών που θίγουν τον ανταγωνισμό και την αναπόφευκτη επιδείνωση της ζημίας εις βάρος του αερομεταφορέα της Ένωσης.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της ρύθμισης και κατ’ αναλογία προς τα άλλα ενωσιακά μέσα εμπορικής άμυνας, είναι σημαντικό να διαθέτει η Επιτροπή τη δυνατότητα να κινεί διαδικασίες βάσει καταγγελίας με στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν εκ πρώτης όψεως την απειλή ζημίας.

Αιτιολόγηση

Η έννοια της απειλής ζημίας έχει κεντρική θέση σε αυτού του είδους το μέσο εμπορικής άμυνας. Η ρύθμιση θα πρέπει να αφήνει περιθώρια για την κίνηση διαδικασιών σε περίπτωση υποβολής στοιχείων που υποδεικνύουν ότι τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας επιβάλλει ή πρόκειται να επιβάλει πρακτικές οι οποίες θα προκαλέσουν αναπόφευκτη ζημία σε αερομεταφορέα της Ένωσης.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Δεν πρέπει να κινούνται ή πρέπει να ολοκληρώνονται διαδικασίες χωρίς επανορθωτικά μέτρα βάσει του παρόντος κανονισμού, εφόσον η λήψη τους αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης, λόγω των επιπτώσεών τους σε άλλα άτομα, ιδίως τους καταναλωτές ή τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Οι διαδικασίες πρέπει επίσης να λήγουν χωρίς μέτρα εάν οι απαιτήσεις για τα εν λόγω μέτρα δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον.

(15)  Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ολοκληρώνονται διαδικασίες χωρίς επανορθωτικά μέτρα βάσει του παρόντος κανονισμού, εφόσον η λήψη τους αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης, λόγω των επιπτώσεών τους σε άλλα άτομα, ιδίως τους καταναλωτές ή τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Οι διαδικασίες πρέπει επίσης να λήγουν χωρίς μέτρα εάν οι απαιτήσεις για τα εν λόγω μέτρα δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έρευνα κινείται μετά από γραπτή καταγγελία που έχει καταθέσει κράτος μέλος, αερομεταφορέας της Ένωσης ή ένωση αερομεταφορέων της Ένωσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν υπάρχουν εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία ενός από τα ακόλουθα:

1.  Έρευνα κινείται μετά από γραπτή καταγγελία που έχει καταθέσει κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αερομεταφορέας της Ένωσης ή ένωση αερομεταφορέων της Ένωσης σύμφωνα με την παράγραφο 2, εθνική οργάνωση καταναλωτών ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν υπάρχουν εύλογες και πραγματικές ενδείξεις ενός από τα ακόλουθα:

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η καταγγελία περιλαμβάνει εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία για μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2.  Η καταγγελία περιλαμβάνει εύλογες και πραγματικές ενδείξεις για μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να μην κινήσει έρευνα εφόσον η λήψη μέτρων σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 13 αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης ή εφόσον κρίνει ότι τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στην καταγγελία δεν δημιουργούν συστημικό πρόβλημα, ούτε έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε έναν ή περισσότερους αερομεταφορείς της Ένωσης.

4.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να μην κινήσει έρευνα εφόσον κρίνει ότι τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στην καταγγελία δεν δημιουργούν συστημικό πρόβλημα, ούτε έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε έναν ή περισσότερους αερομεταφορείς της Ένωσης.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν επαρκούν για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Επιτροπή ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με την ανεπάρκειά τους εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της καταγγελίας. Ο καταγγέλλων διαθέτει προθεσμία 30 ημερών για να προσκομίσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία. Αν δεν τα προσκομίσει εντός αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να μην κινήσει διαδικασία έρευνας.

5.  Εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν επαρκούν για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Επιτροπή ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με την ανεπάρκειά τους εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της καταγγελίας. Ο καταγγέλλων διαθέτει προθεσμία 30 ημερών για να προσκομίσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία. Αν δεν τα προσκομίσει εντός αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να μην κινήσει διαδικασία έρευνας.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή αποφασίζει την έναρξη έρευνας σύμφωνα με την παράγραφο 1 εντός 6 μηνών από την κατάθεση της καταγγελίας.

6.  Η Επιτροπή αποφασίζει την έναρξη έρευνας σύμφωνα με την παράγραφο 1 εντός 3 μηνών από την κατάθεση της καταγγελίας.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εάν πρακτική που θίγει τον ανταγωνισμό, την οποία ασκεί τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας, έχει προκαλέσει ζημία ή απειλή ζημίας στον/στους ενδιαφερόμενο/-ους αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης.

β)  εάν πρακτική που θίγει τον ανταγωνισμό, την οποία ασκεί τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας, έχει προκαλέσει ζημία ή απειλή ζημίας στον/στους ενδιαφερόμενο/-ους αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης ή όταν η παράτυπη συμπεριφορά που περιορίζει τον ανταγωνισμό έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εάν το κρίνει απαραίτητο, η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει έρευνες στο έδαφος της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση της τρίτης χώρας και η οντότητα της τρίτης χώρας έχουν ενημερωθεί επισήμως και έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

5.  Εάν το κρίνει απαραίτητο, η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει έρευνες στο έδαφος της συγκεκριμένης τρίτης χώρας ή άλλης τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση της τρίτης χώρας και η οντότητα της τρίτης χώρας έχουν ενημερωθεί επισήμως.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Οι καταγγέλλοντες, τα ενδιαφερόμενα μέρη, το/τα ενδιαφερόμενο/-α κράτος/-η μέλος/η και οι εκπρόσωποι της τρίτης χώρας ή της οντότητας της τρίτης χώρας μπορούν να συμβουλεύονται όλες τις πληροφορίες που έχουν τεθεί στη διάθεση της Επιτροπής, εξαιρουμένων των εσωτερικών εγγράφων προς χρήση της Επιτροπής και των διοικητικών αρχών, υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι εμπιστευτικές κατά την έννοια του άρθρου 6 και ότι έχουν απευθύνει γραπτή αίτηση στην Επιτροπή.

7.  Οι καταγγέλλοντες, τα ενδιαφερόμενα μέρη, το/τα ενδιαφερόμενο/-α κράτος/-η μέλος/η, οι αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι εκπρόσωποι της τρίτης χώρας ή της οντότητας της τρίτης χώρας μπορούν να συμβουλεύονται όλες τις πληροφορίες που έχουν τεθεί στη διάθεση της Επιτροπής, εξαιρουμένων των εσωτερικών εγγράφων προς χρήση της Επιτροπής και των διοικητικών αρχών, υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι εμπιστευτικές κατά την έννοια του άρθρου 6 και ότι έχουν απευθύνει γραπτή αίτηση στην Επιτροπή.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που απορριφθεί η πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες ή αν δεν παρασχεθούν με άλλο τρόπο εντός των κατάλληλων χρονικών προθεσμιών, ή εφόσον παρεμποδίζεται σημαντικά η έρευνα, η εκτίμηση πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά περιστατικά. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι έχουν δοθεί εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες, οι εν λόγω πληροφορίες δεν λαμβάνονται υπόψη.

Στις περιπτώσεις που απορριφθεί η πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες ή αν δεν παρασχεθούν με άλλο τρόπο εντός των κατάλληλων χρονικών προθεσμιών, όταν μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα δεν έχει επιτρέψει την πρόσβαση στο έδαφός της προκειμένου να διενεργηθούν έρευνες ή εφόσον παρεμποδίζεται σημαντικά η έρευνα, η εκτίμηση πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά περιστατικά. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι έχουν δοθεί εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες, οι εν λόγω πληροφορίες δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο ετών. Η εν λόγω περίοδος επιτρέπεται να παραταθεί σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

1.  Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 18 μηνών μετά την έναρξη της έρευνας. Η εν λόγω περίοδος επιτρέπεται να παραταθεί εντός προκαθορισμένου χρονικού ορίου σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, όπως όταν υπάρχει κίνδυνος άμεσης και μη αναστρέψιμης ζημίας σε αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης, η διαδικασία μπορεί να μειωθεί σε ένα έτος.

2.  Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, όπως όταν υπάρχει κίνδυνος άμεσης και μη αναστρέψιμης ζημίας σε αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης, η διαδικασία μπορεί να μειωθεί κατά μέγιστο σε έξι μήνες.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή δύναται να αναστείλει τη διαδικασία, εάν η τρίτη χώρα ή η οντότητα τρίτης χώρας έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να εξαλείψει, ανάλογα με την περίπτωση:

3.  Μόνο η Επιτροπή δύναται, με δικαίωμα προσφυγής των πληττομένων μερών, να αναστείλει τη διαδικασία, εάν η τρίτη χώρα ή η οντότητα τρίτης χώρας έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να εξαλείψει, ανάλογα με την περίπτωση:

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 α.  Οι αερομεταφορείς της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή σε απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την αναστολή της διαδικασίας. Μια τέτοια προσφυγή θα πρέπει να ασκηθεί εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την αναστολή της διαδικασίας.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εάν δεν εξαλειφθεί η παραβίαση εφαρμοστέων διεθνών υποχρεώσεων ή της πρακτικής που θίγει τον ανταγωνισμό, η ζημία ή η απειλή ζημίας σε αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης μετά την παρέλευση ευλόγου χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία.

4.  Εάν δεν εξαλειφθεί η παραβίαση εφαρμοστέων διεθνών υποχρεώσεων ή της πρακτικής που θίγει τον ανταγωνισμό, η ζημία ή η απειλή ζημίας σε αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης μετά την παρέλευση ευλόγου χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή επαναλαμβάνει τη διαδικασία.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή διακόπτει, με εκτελεστικές πράξεις, την έρευνα που διεξάγεται βάσει του άρθρου 4 χωρίς τη λήψη επανορθωτικών μέτρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο [A] προκειμένου να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό, διακόπτοντας την έρευνα που διεξάγεται βάσει του άρθρου 4 χωρίς τη λήψη επανορθωτικών μέτρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η κατάσταση του/των αερομεταφορέα/-έων της Ένωσης, ιδίως από άποψη συχνότητας των υπηρεσιών, αξιοποίησης της χωρητικότητας, επίπτωσης στο δίκτυο, πωλήσεων, μεριδίου της αγοράς, κερδών, απόδοσης κεφαλαίου, επενδύσεων και απασχόλησης·

α)  η κατάσταση του/των αερομεταφορέα/-έων της Ένωσης, ιδίως από άποψη συχνότητας των υπηρεσιών, αξιοποίησης της χωρητικότητας, επίπτωσης στο δίκτυο, πωλήσεων, μεριδίου της αγοράς, κερδών, απόδοσης κεφαλαίου, προστασίας του περιβάλλοντος, επενδύσεων και απασχόλησης·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η προβλεπόμενη εξέλιξη της κατάστασης του/των αερομεταφορέα/-έων της Ένωσης, ιδίως από άποψη συχνότητας των υπηρεσιών, αξιοποίησης της χωρητικότητας, επίπτωσης στο δίκτυο, πωλήσεων, μεριδίου της αγοράς, κερδών, απόδοσης κεφαλαίου, επενδύσεων και απασχόλησης·

α)  η προβλεπόμενη εξέλιξη της κατάστασης του/των αερομεταφορέα/-έων της Ένωσης, ιδίως από άποψη συχνότητας των υπηρεσιών, αξιοποίησης της χωρητικότητας, επίπτωσης στο δίκτυο, πωλήσεων, μεριδίου της αγοράς, κερδών, απόδοσης κεφαλαίου, προστασίας του περιβάλλοντος, επενδύσεων και απασχόλησης·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή δύναται να διακόψει την έρευνα χωρίς τη λήψη επανορθωτικών μέτρων σε περίπτωση απόσυρσης της καταγγελίας.

1.  Μόνο η Επιτροπή δύναται να διακόψει την έρευνα χωρίς τη λήψη επανορθωτικών μέτρων σε περίπτωση απόσυρσης της καταγγελίας. Οι αερομεταφορείς της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή σε απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη διακοπή της έρευνας. Μια τέτοια προσφυγή θα πρέπει να ασκηθεί εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη διακοπή της έρευνας.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή διακόπτει, με εκτελεστικές πράξεις, την έρευνα που διεξάγεται βάσει του άρθρου 4 χωρίς τη λήψη επανορθωτικών μέτρων εφόσον:

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο [A] προκειμένου να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό, διακόπτοντας την έρευνα που διεξάγεται βάσει του άρθρου 4 χωρίς τη λήψη επανορθωτικών μέτρων εφόσον:

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η λήψη επανορθωτικών μέτρων θα ήταν αντίθετη προς το συμφέρον της Ένωσης·

β)  η Επιτροπή, αφού διαβουλευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η λήψη επανορθωτικών μέτρων θα ήταν αντίθετη προς το συμφέρον της Ένωσης. Τα συμφέροντα της Ένωσης εκτιμώνται από την Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους συναφείς συμφεροντούχους, περιλαμβανομένων των αερομεταφορέων της Ένωσης·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2.

διαγράφεται

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αερομεταφορών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

15.6.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Ramon Tremosa i Balcells

5.10.2017

Εξέταση στην επιτροπή

4.12.2017

24.1.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alberto Cirio

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Laurenţiu Rebega

PPE

Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange, Γεώργιος Κύρτσος,

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

4

-

GUE/ NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αερομεταφορών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

7.6.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

15.6.2017

ITRE

15.6.2017

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

21.6.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Markus Pieper

30.6.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.1.2018

20.2.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

9

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, João Pimenta Lopes, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gilles Lebreton

Ημερομηνία κατάθεσης

28.3.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Gilles Lebreton, Georg Mayer

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail ErtugGabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke, Claudia Țapardel, Μιλτιάδης Κύρκος

9

-

ECR

Jacqueline Foster, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Peter Lundgren, Jill Seymour

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

0

ECR

Mark Demesmaeker

GUE/NGL

Merja Kyllönen

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 13 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου